lördag 13 augusti 2016

Liberaler i Regioner och Landsting, förenen eder!

Närmare 100 000 svenskar, både kvinnor och män, har sedan Kongokrisen genomdrivit svensk utrikes- och säkerhetspolitik i de missioner som svenska politiker beslutat om. En del av dessa svenskar mår dåligt. Fysiskt eller psykiskt. Var och en av dem är vi skyldiga vår uppskattning för deras insats. De är vår tids okända svenska hjältar. Tyvärr ligger det inte i den svenska traditionen att hylla våra hjältar. Vad värre är, ligger det inte heller i vår tradition att ge dessa människor den hjälp vi är dem skyldiga.

Förra söndagen fick jag och några vänner in en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den pekar ut en möjlig väg för att vi bättre skall kunna hjälpa dessa människor till ett bättre liv. Debattartikeln hittar du HÄR.

Anders Cnattingius, gruppledare för Liberalerna i Vellinge kommun tog upp frågan med mig om vad vi kunde göra för att förbättra vården. Han var övertygad om att vi måste göra något i Region Skåne. Efter några veckors funderande skrev jag ett utkast till en motion som vi båda sedan utformade. Motionen lämnades till Regionfullmäktige i måndags.

Det lär dröja många månader innan motionen behandlas. Men det räcker inte att vi tar initiativ i Skåne. Denna fråga bör lyftas i landets alla regioner och landsting. Vi liberaler i Skåne tog initiativet. Nu behöver vi hjälp av Liberaler i alla landsting och regioner för att bibehålla initiativet och föra saken vidare.

Om du är Liberal och har uppdrag i en Region eller Landsting så ta initiativ. Som hjälp hittar du texten till vår motion i Region Skåne nedan.

Tobbe i Teckomatorp Ordförande för Svalövsliberalerna
Undersök förutsättningarna för ett "Kunskapscentrum för Veteranvård"Många skånska medborgare tjänstgör varje år i internationella insatser. Det kan ske genom tjänstgöring i Försvarsmakten, men även som tjänstgöring på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Polisen eller Tullen. Det är inte ovanligt att flera hundra skåningar samtidigt befinner sig i missioner på ställen i världen där säkerheten är av helt annat slag än här hemma. På en 5-10 års period kan över 1000 personer ha utsatts för påfrestningar av denna typ av tjänstgöringar.

Många av dessa insatser för svenska staten innebär risk för att personalen exponeras för mer eller mindre traumatiska händelser där det egna livet riskeras. Många hamnar också i situationer där andra människors liv sätts i fara, eller i värsta fall där människor avlider under dramatiska omständigheter. De myndigheter som ansvarar för denna typ av insatser arbetar med olika typer av omhändertagande i samband med hemkomst efter en mission. Dock förekommer det att personer som utsatts för svår stress, uppvisar besvär som ett resultat av denna stress, även lång tid efter tjänstgöringen. Det kan röra sig om mindre besvär, men tyvärr förekommer det också att besvären är av svårare art.

Kunskapen om just veteraners hälsotillstånd efter missioner behöver utvecklas för att samhället ska kunna erbjuda adekvat och fullgod vård och rehabilitering. Samhällets ansvar är extra stort då dessa personer tjänstgjort på uppdrag av svenska staten, efter beslut tagna av politiker. En viktig åtgärd bör vara att upprätta regionala, multidisciplinära "kunskapscentrum" för vård och rehabilitering veteraner med psykiska och fysiska besvär som uppkommit i samband med internationella insatser. Ett sådant kunskapscentrum ska kunna erbjuda hjälp, direkt eller indirekt (via andra sjukvårdsenheter), till veteraner i behov av hjälp.

Ett sådant kunskapscentrum skulle kunna upprättas vid sidan om eller som en del av ett redan existerande kunskapscentrum inom sjukvården. Ett annat alternativ skulle kunna vara att upprätta kunskapscentrum som ett samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och Försvarsmakten och då fysiskt förlagd på utvalda regementen. I Region Skåne skulle det kunna vara Södra skånska regementet på Revingehed, som också ligger mycket nära MSB skola i Revinge.

Liberalerna anser att Region Skåne bör ta täten i arbetet att utreda hur vi bäst hjälper denna stora och växande grupp människor som ställt sig till förfogande för staten i både nödhjälpsarbete, katastrofstödsarbete och fredsarbete genom insats av militära förband. En sådan utredning bör innehålla kontakter med sjukvårdshuvudmän, den medicinska professionen, relevanta myndigheter samt aktuella intresseföreningar, till exempel Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Vi föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att:
 
- Undersöka möjligheterna att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för multidisciplinär vård och rehabilitering av veteraner som drabbats av fysiska och/eller psykiska trauman i samband med tjänstgöring i internationella insatser; antingen i samverkan med andra aktörer eller i samverkan med annan motsvarande verksamhet i Region Skåne, alternativt som ny, fristående verksamhet inom regionen.2016-08-05

Gilbert Tribo (L)

Torbjörn Ekelund (L)
 
 


tisdag 2 augusti 2016

Se upp för giftiga svampar i vår kommun. Hjälp till att sprida informationen.

I dagens Skånska Dagbladet läser jag till min stora förfäran om hur några personer av misstag ätit giftig svamp. Artikeln hittar ni HÄR.
Man befarar att det rör sig om den extremt giftiga, Vita Flugsvampen. Enligt tidningen har de personer som ätit svampen, hittat den i närheten av skolan i Teckomatorp.

Jag tycker det är viktigt att agera så fort man överhuvudtaget kan när det sker olyckor. Jag har därför nu varit i kontakt med vikarierande Utbildningschef i kommunen. Hon och jag har kommit överens om att vi, via Schoolsoft, vårt kommunikations och informationsstöd, går ut och informerar samtliga skolor om att vi befarar en förekomst av Vit Flugsvamp och att den olycka som redan skett har skett genom att personer ätit Vit Flugsvamp man hittat i närheten av Parkskolan i Teckomatorp. Den Vita Flugsvampen är enligt wikipedia en av de giftiga svampar i världen som orsakar flest dödsfall. Ni kan läsa om Vit Flugsvamp HÄR.

Man får inte ens "smaka" lite på svampen och knivar som man skurit med i svampen bör sköljas innan den används till andra svampar. - Vi har säkert en del barn och även vuxna som är lite ovana vid att bedöma vilka svampar man kan äta och mitt råd är att inte ens fundera på att smaka en svamp man inte absolut säkert känner till. Om vi hjälps åt med information så kanske färre råkar illa ut. Det som redan skett är hemskt nog.

Hjälp varandra och sprid informationen. Lär era barn att vara försiktiga så undviker vi fler hemska händelser.

//Tobbe i Teckomatorp

PS! Information om giftiga svampar hittar du HÄR. DS.
PS! Information in different languages KLICK. DS.

torsdag 23 juni 2016

Utvecklingen av Teckomatorp får inte stanna av.

Tidigare i veckan publicerade Skånska Dagbladet en debattartikel som jag och Leif Mårtensson skrivit. Debattartikeln handlar om hur viktigt det nu är att hålla hastigheten uppe när det gäller utvecklingen av Teckomatorp.

Teckomatorp har ett perfekt läge för att bli en stor boendeort i utkanten av Öresundsregionen. Fördelarna för Teckomatorp ligger i:

- Utmärkta kollektiva resmöjligheter. Om några år når man Malmö, Lund, Helsingborg, Eslöv och en hel räcka andra orter på strax under eller strax över en halv timme.
- Rimliga priser på tomter och hur, vilket ger bra boende med pengar över till annat också.
- Skola och förskolor som är under positiv utveckling med ökande resultat.
.... och framför allt, trevliga invånare som blir era nya goda grannar.

Ett utbyggt Teckomatorp skulle ge många miljoner i utökade skatteintäkter till kommunen. Rätt förvaltat skulle detta ge ett ordentligt uppsving som hela kommunen skulle ha nytta av.

Tyvärr hopas sig hoten mot denna utveckling. Politiska partier som gör allt för att hindra utvecklingen. Man vill naturligtvis inte uttalat säga att man vill hålla tillbaka Teckomatorp, men resultatet av prioriteringar och andra åtgärder blir likväl detta. Teckomatorps utveckling vilar helt och hållet i politikens händer.

Hela debattartikeln kan du läsa här:


Utvecklingen av Teckomatorp får inte stanna av.
Om bara några år så kommer Teckomatorp åter att bli en knutpunkt för persontrafik med Pågatåg. Pendlingsalternativen blir många och från Teckomatorp kommer man att ha, som mest, en halvtimmes åktid till stora delar av västra Skånes stora arbetsmarknad. Ett sådant läge kommer att innebära en kraftig och snabb tillväxt. Redan nu kan vi börja se denna tillväxt genom att byggandet av nya bostäder i Teckomatorp åter tagit fart.

För att möta denna tillväxt krävs mark för att bygga på. Kommunen äger redan marken söder om orten samt en del outnyttjade ytor inne i tätorten. Detta är bra och dessa ytor behöver utnyttjas. Men dessa markområden kommer bara att räcka i några få år. Om tillväxtkraften i Teckomatorp skall få ordentlig fart behövs ytterligare markreserv. Ett förvärv av Teckomatorpsgården i ortens nordöstra hörn, samt i orten västra kant är helt nödvändigt för att inte förlora kraften i en positiv utveckling. Om kommunen redan om några få år står utan mark att bygga på, så tappar kommunen initiativet med resultatet att potentiella nya medborgare väljer andra kommuner att slå ner sina bopålar i. Därför är det av största vikt att Svalövs kommun snarast hittar en lösning tillsammans med Trafikverket för att förverkliga exploateringen av Teckomatorpsgården. En möjlig lösning skulle kunna vara att förlägga infarten till Teckomatorp, på Karlsgatan, längre öster ut på väg 17, där också en rondell på väg 17 anläggs. Detta skulle förlänga Karlsgatan, vilket skulle minska risken att långvariga bomfällningar skulle åstadkomma så långa köer att väg 17 fick totalstopp i trafiken. En sådan rondell skulle på några års sikt kunna bli utfart på väg 17 från en ”Förbifart Teckomatorp”, som skulle medföra att all tung trafik leds öster om samhället, i stället för som idag, rakt igenom. Söderut skulle en knytning till orten med en gång och cykelbro över järnvägen kunna anläggas. En gång, cykel och bilväg för lokal trafik skulle också kunna vara möjlig.

Viktigast av allt är att den tillväxtmöjlighet, med stora skatteintäkter till hela kommunen, som Teckomatorp medger, inte förstörs genom att Svalövs kommun kapitulerar inför Trafikverket. Det är inte Trafikverket som bestämmer hur Svalövs kommuns orter skall utvecklas. Trafikverket måste manas till samarbete.  Liberalerna i Svalövs kommun vill se Teckomatorp och alla andra orter i kommunen, växa. Därför jobbar vi vidare med denna utmaning genom att göra Svalövs kommun till en allt mer attraktiv kommun att bo och leva i. Hela kommunen behöver tillväxt. Rätt förvaltat, kommer Teckomatorp att bidra till detta.

För Liberalerna i Svalövs kommun

Torbjörn Ekelund (L)

Leif Mårtensson (L)


 

onsdag 22 juni 2016

Detta röstade Liberalerna på i Riksdagens migrationsbeslut

Jag kan inte påminna mig någonsin att jag upplevt en sådan publicitet och nästan storm, runt en votering i Riksdagen. Många är upprörda men få vet vad de olika politiska partierna voterade på. Däremot är man väldigt väl insatt i vad man INTE röstade mot. För min del är inställningen lite konstig. Jag ser det inte som direkt onormalt att man röstar för sitt eget förslag och sedan avstår man i övrigt. Vid många voteringar är detta en fullt rimlig metod.

Alliansen har träffat en överenskommelse med Regeringen om migrationen. Denna överenskommelse har Socialdemokraterna och Miljöpartier brutit. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha hårdare tag mot flyktingarna. Lägsta tillåtna nivå enligt internationella överenskommelser är målet. Vad jag förstår har Moderaterna tillkännagivit att de vill gå ännu längre. Hur nu detta skall vara möjligt.

Vi Liberaler vill att överenskommelsen skall gälla. Vi vill absolut INTE att barn skall hållas separerade från sina föräldrar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet uppenbarligen kan tänka sig.

För att alla skall vara bekant med vad Liberalerna röstade för, och inte bara vad Liberalerna inte röstade mot, så hittar ni Liberalernas vägval nedan:

Sen redigering..... kan vara bra att tillföra hur röstetalen blev i Riksdagen för att inte splittra barnfamiljer. Texten hittar du under bilden.
Förslag till riksdagsbeslut1.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om migrationsöverenskommelsen och tillkännager detta för regeringen.


2.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att framför allt barnfamiljer även i fortsättningen ska ha rätt till familjeåterförening och tillkännager detta för regeringen.


3.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och tillkännager detta för regeringen.


4.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande och tillkännager detta för regeringen.


5.        Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp hur de korta uppehållstillstånden påverkar integrationen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


6.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att platser för kvotflyktingar inte ska användas för att lösa frågor om anhöriginvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering


Vi lever i en tid med flyktingströmmar som saknar motstycke i historien. Nästan 60 miljoner människor är på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. För Liberalerna är det självklart att Sverige och Europa ska stå upp för en human och generös flyktingpolitik. Den rådande flyktingkrisen är framför allt en kris för de människor som tvingas fly, men när så många människor på kort tid kommit till Sverige befinner sig det svenska mottagandet i ett ansträngt läge. Det viktigaste är självklart att konflikten i Syrien får ett slut och att den negativa spiralen i stora delar av Europas närområde bryts. Vidare måste fler EU-länder solidariskt ta emot fler asylsökande. Samtidigt har Sverige utifrån höstens stora flyktingmottagande behövt vidta åtgärder för att minska antalet asylsökande som söker sig hit. Det handlar om att kunna ta emot dem som flyr på ett värdigt och bra sätt och det handlar om att ge skydd åt dem som verkligen behöver skydd.

Därför var Liberalerna drivande i att få till stånd den blocköverskridande migrationsuppgörelsen som slöts mellan allianspartierna och regeringen hösten 2015 och som innebär att Sverige mottagningsregler i större utsträckning ska likna andra jämförbara länder, till exempel Tyskland. Uppgörelsen innehåller också en rad åtgärder för att förbättra och effektivisera svenskt mottagande och integration. Därefter har regeringen infört tillfälliga inre gränskontroller samt identitetskontroller vid inresa till Sverige. Liberalerna stod bakom införandet av identitetskontroller även om vi var kritiska till utformningen av regeringens lag. Vi sa nej till ID-kontroll av barn som kommer med sina föräldrar och vi ville förkorta lagens giltighet till sex månader i väntan på en bättre och mer genomarbetad lag.

Cirka en månad efter att migrationsöverenskommelsen slöts meddelande regeringen ensidigt att svensk migrationslagstiftning ska ligga på den mest restriktiva nivå som EU och internationella regler tillåter. Resultatet finns i den aktuella propositionen som innebär förslag till en mer restriktiv migrationspolitik för uppehållstillstånd och familjeåterförening. Liberalerna uttryckte tidigt kritik mot regeringens förslag, då de är allt för restriktiva och inhumana samt försämrar integrationen. Regeringens förslag drabbar framförallt dem som flyr kriget i Syrien.

Liberalerna står fast vid migrationsöverenskommelsen och dess innehåll ligger till grund för våra ställningstaganden med anledning av regeringens proposition. Vi står därmed fast vid rätten för barnfamiljer att återförenas även vid tillfälliga uppehållstillstånd och oavsett skyddsskäl. Vi anser att regeringens förslag splittrar barnfamiljer och stoppar en av de få lagliga vägarna till Sverige vilket riskerar leda till fler barn i farliga båtar över Medelhavet.

Liberalerna anser också att regeringens begränsning av möjligheten till uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är bekymmersam. Regeringen föreslår att uppehållstillstånd enligt det aktuella lagrummet endast ska ges om det annars skulle strida mot svenskt konventionsåtagande vilket är en svårtolkad regel som kan leda till tillämpningsproblem. De nuvarande bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer och kritik har även framförts av remissinstanser när det gäller tillämpningen av regeringens begränsning. Liberalerna ser i grunden inget behov av att ändra gällande regler avseende synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Om regleringen trots allt begränsas förordar vi Lagrådets lösning som innebär att om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund får tillstånd ges om det av omständigheter klart framgår att individens anknytning till Sverige eller personliga omständigheter i övrigt nödvändiggör detta.

Vidare ifrågasätter Liberalerna att regeringen vill ta bort skyddsgrunden övriga skyddsbehövande. En person kan idag ges skydd enligt denna skyddsgrund om man till exempel inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp. Regeringen argumenterar att det endast rörde sig om 229 personer som 2015 fick uppehållstillstånd på denna grund och att skyddskategorin saknar EU-rättslig eller annan internationell bakgrund. Liberalerna anser, liksom en rad remissinstanser, att konsekvenserna av förslaget för enskilda individer inte är tillräckligt utredda. Vi ifrågasätter därmed nödvändigheten och proportionaliteten med regeringens förslag och förordar därför, i brist på en grundligare analys, att skyddsgrunden övriga skyddsbehövande fortsatt ska gälla såsom idag.

Regeringens förslag till mycket korta tillfälliga uppehållstillstånd kommer kraftigt försämra integrationen då nyanlända får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen alternativt skyddsbehövande, som framförallt omfattar syrier, föreslås av regeringen få tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Det leder till etableringsplaner som i praktiken är betydligt kortare än ett år. Bara att få rätt insatser på plats kan ta tid med svensk myndighetsbyråkrati och dagens långa handläggningstider. Vi anser att samhället i stället för att ge bidrag, vilket regeringen verkar prioritera, måste ge individen realistiska förutsättningar att komma i jobb och komma in i det svenska samhället. Tiden för uppehållstillstånd bör istället ligga mer i linje med det som framkommer av migrationsöverenskommelsen dvs. treåriga uppehållstillstånd. Vi noterar att en rad remissinstanser var kritiska till regeringens förslag och att Arbetsförmedlingen just pekat på praktiska problem med att genomföra etableringsreformen utifrån ettåriga tillstånd.

I samband med att regeringen presenterade lagrådsremissen i ärendet föreslogs att hälften av platserna avsedda för kvotflyktingar, det vill säga människor som erbjuds en fristad via samarbetet med FN:s flyktingkommissariat UNCHR, i stället ska gå till anhöriginvandrare. Liberalerna motsätter sig bestämt detta. Liberalerna drev i migrationsöverenskommelsen att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till

5 000 personer årligen. Att regeringen nu vill att hälften av dessa platser ska gå till en helt annan typ av invandring är något som går på tvärs mot överenskommelsen.

Antalet asylsökande som just nu tar sig till Sverige är lägre än i höstas men prognoserna framöver är osäkra. Kriget i Syrien fortsätter med full styrka och människor fortsätter att ta sig till Europa, en del kommer att söka sig till Sverige. Liberalerna anser att vårt fokus ska vara på dem som behöver vår hjälp mest, därför måste ogrundade asylansökningar handläggas och avslås snabbare och de som fått avslag på sin asylansökan måste också i större utsträckning lämna landet. I detta sammanhang är det viktigt att särskilt lyfta frågan om antalet ensamkommande barn och unga som kommit till Sverige framförallt från Afghanistan. Orsakerna till att många sökt sig hit är flera där en försämrad säkerhetssituation i vissa delar av landet är en orsak. En del har varit bosatta i Iran en tid men ser inte längre en framtid där. En försämrad ekonomi och bristande framtidstro har gjort att vissa byar i Afghanistan mer eller mindre tömts på lite äldre pojkar och unga män som bland annat gett sig av till Sverige som anses vara ett attraktivt land att komma till. Ensamkommande barns och ungas ålder är en viktig fråga att hantera bland annat utifrån principen att barn ska behandlas som barn och de ska få det stöd och hjälp de behöver. Liberalerna anser att det är rimligt med medicinska åldersbedömningar. Vidåldersbedömningen ska medicinska och psykologiska bedömningar vägas samman till en helhet. Vidare anser Liberalerna att Sverige tillsammans med EU måste ställa krav på hemländerna att ta emot dem som inte får stanna. Liberalerna anser till exempel att regeringen bör se över hur det svenska biståndet till den afghanska staten kan användas för att förbättra återvändande till landet. Samarbetet med International Organization for Migration (IOM) för återvändande behöver utvecklas för att underlätta för dem som nekats asyl att åka hem. Regeringen fokuserar i sin proposition endast på att svensk lagstiftning ska ligga på en miniminivå i relation till internationella regler och föreslår ett alltför restriktivt och inhumant regelverk. Liberalerna ifrågasätter dessutom regeringens bristande initiativförmåga när det gäller förslag på hur de som nu kommit till Sverige ska kunna få en bra start i vårt land. Det måste till radikala åtgärder för att få ned handläggningstiderna för asylbeslut. All erfarenhet visar att långa tider i asylsystemet minskar människors möjligheter att bli en del av det nya samhället. Väntan är nedbrytande. En väntan ofta på fulla asylboenden, många gånger i sysslolöshet. En väntan som är frustrerande och negativ för individen och kostsam för samhället. Handläggningstiderna för asylbesked måste kortas och Migrationsverket ges förutsättningar att snabbare behandla ärenden som med stor sannolikhet får bifall respektive avslag. Det är orimligt att exempelvis människor som flytt från Syrien, som med hög sannolikhet kommer att få stanna, ska få vänta länge på besked och därefter erbjudas allt för korta uppehållstillstånd. Liberalerna vill därför att klara bifallsärenden och tydliga avslagsärenden ska avgöras inom tre månader. Vi vill se snabbspår för syrienflyktingar som idag finns i Sverige och som kan styrka sin identitet. Vidare bör personal från domstolarna kortsiktigt flyttas till Migrationsverket för att öka takten på ärendehanteringen. Prövningstillstånd för överklagande och en förenklad överklagandeprocess bör införas.

 

Emma Carlsson Löfdahl (L)
 
Fredrik Malm (L)
Erik Ullenhag (L)
Tina Acketoft (L)
Christer Nylander (L)

torsdag 17 mars 2016

Omfattande intern utredning rörande kommunens ramavtal på personalområdet

Under en tid har försök gjorts att misstänkliggöra personalchefen i Svalövs kommun för oegentligheter. I Lokaltidningen har det funnits en artikel som ger bilden av att personalchefen skulle ha slutit ett avtal utan befogenhet som kostat medborgarna miljonbelopp i skattepengar. Verkligheten är naturligvis med, inte så liten, modifikation.

Det aktuella avtalet är ett "ramavtal", utan några garanterade volymer. Avtalet kostar med andra ord inte en krona. När verksamhetschefer i organisationen (som har nödvändiga befogenheter och delegationer), avropar på avtalet, så kostar det pengar. Dessa verksamhetschefer, har att följa sina befogenheter och om avropet blir större än deras befogenheter måste de gå till sin högre chef. Om beloppet blir väldigt stort så måste man få ett beslut i ett politiskt organ.

Att sluta själva ramavtalet kostar alltså inte en krona. Dessutom förhåller det sig så att efter att det avtal, som figurerat i tidningen, överlåtits till annan leverantör och utvidgats till nya personalgrupper, så har inga avrop gjorts på avtalet. Det som i Lokaltidningen kallas "miljonavtal" är med andra ord ett "Noll-avtal". Kommunchefen har låtit göra en omfattande utredning av de faktiska förhållandena. Om man följer denna LÄNK, så kommer man direkt till de dokument som finns i ärendet.

Resultatet av utredningen visar att eventuell kritik mot kommunens personalchef i vart fall inte på något sätt är av den omfattningen att de motsvarar de formuleringar som finns i media, och i ännu mindre grad, de formuleringar som florerat på sociala media på internet.
Det arbetsgivare ansvar som åligger kommunen har därför föranlett att jag, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, med nuvarande information till handa, formulerat nedanstående pressmedelande som skickats till lokala media.

Tobbe i TeckomatorpInfo med anledning av uppgifter rörande kommunens personalchef

”Paul Ekelund har fortsatt förtroende i sitt uppdrag som personalchef”


Först vill vi klargöra att händelserna, under personalchefens tid som anställd i Tomelilla kommun var väl kända av politikerna som fattade beslut att anställa honom. I media kunde man läsa följande (HD 2008-05-08).

— Vi har beaktat och penetrerat detta, både med honom och folket som arbetat med och för honom i Tomelilla. Där blev en väldigt politisk turbulens som löstes genom att han slutade. Och han ska inte bli kommunchef här. Från sin tid som personalchef har han väldigt goda omdömen. Om han gjort ett misstag, jag säger om och inte att, så ska det inte belasta honom för resten av livet, kommenterar utskottets ordförande, tillika kommunalrådet, Leif Hägg (m).
 
Kommunalrådskollegan Karl-Erik Kruse (s) är inne på samma linje.

— Vi har funnit att han är en så pass god kandidat att han bör erbjudas jobbet. Vi kan ju alla råka ut för att gå skilda vägar från en arbetsplats, men det ska inte diskvalificera en för all framtid, säger Kruse

Oppositionsrådet i Svalöv Christer Laurell (c) är lika enig han.

— Vi har fattat ett beslut och det står jag helt bakom.


Personalchefen tillträdde sin tjänst i Svalövs kommun 1 augusti 2008.

De avtal som nu är medialt aktuella är ramavtal. Dessa avtal kostar ingenting förrän de ansvariga verksamhetscheferna avropar på avtalet. Paul Eklund har slutit det ursprungliga ramavtalet från 2011-09-16. De verksamhetsansvariga cheferna avropar sen i enlighet med sina ekonomiska befogenheter. Krävs avrop rörande högre belopp skall de lyfta frågan till den nivå som har det ekonomiska mandatet.

I oktober 2013 överläts avtalet från företaget, Personal Direkt AB till företaget Lejonet & Partners AB, som vid tillfället drev Personal Direkt AB som ett underavtal på uppdrag från ägarna. I samband med detta övertogs ansvaret för avtalet om bemanning i Svalövs kommun som vid detta tillfälle inte löpt ut. Åtgärden är helt i överensstämmelse med praxis och strider inte mot LOU. Ursprungsavtalet föreskrev dock att åtgärden skulle godkännas av Svalövs kommun, vilket också skedde.

Efter att ramavtalet utvidgades att omfatta ett antal nya personalkategorier har inte avtalet nyttjats. Detta innebär att inga avrop har genomförts efter förlängningen och utökningen 2013-12-23. Denna förläggning och utökning har därmed inte kostat kommunen några pengar alls.

De första affärsrelationerna som nu kunnat styrkas med fakturor, mellan företaget Personal Direkt och Svalövs kommun förevar under 2007. Dock finns information om att det funnits en affärsrelation mellan Personal Direkt AB och Svalövs kommun som sträcker sig tillbaka till 2002. Så långt bak i tiden har dock inte aktuella undersökningar sträckt sig.

Kommunen har utbetalt belopp kopplat till fakturor som finns i kommunens arkiv, från företaget, nästan ett år innan Paul Eklund anställdes. Paul Eklund arbetade endast med att fortsätta en redan, sedan länge, ingången affärsrelation. Då kommunen var nöjd med de tjänster företaget levererade så var detta en naturlig åtgärd.

Sammanfattningsvis kan då konstateras att:

·            Personalchefens slutande av avtal har inte i sig belastat kommunen med kostnader. Detta har skett genom beslut av ekonomiskt ansvariga chefer.

·            Personalchefens förhållanden i sin anställning i Tomelilla kommun var väl kända vid anställningen i Svalövs kommun.

·            Affärsrelationen mellan, det i media aktuella företaget och Svalövs kommun var etablerat långt innan personalchefen anställdes. I media finns en olycklig koppling mellan affärsrelationen och personalchefen som person.

·            Personalchefen har fortsatt förtroende från Svalövs Kommuns ledning.

 


Birgitta Jönsson (S), Kommunalråd

Olof Röstin (M), Kommunalråd

Torbjörn Ekelund (L), Kommunalråd

måndag 29 februari 2016

Avtal med "ångervecka". Ny giv från Kommunal.


Nu avbryter vi arbetet med det projekt som gått under namnet Svalövsmodellen. Allt för många i de politiska partierna vill inte fortsätta. Lite synd kan jag tycka.
Eftersom kommunen under minst sex år jobbat för att få ner antalet timanställda, utan att lyckas, så var det väl värt att prova ett samarbete med ett företag som är extra duktiga på management som kommunen uppenbarligen inte har som sträng på sin lyra.

Syftet med arbetet var att färre skulle vara timanställda och fler skulle kunna erbjudas en fast anställning. Dessutom skulle projektet jobba med att hjälpa personer med ekonomiskt bistånd från kommunen att komma i arbete samt att även nyanländas kompetens skulle tas tillvara på ett bättre sätt. Nu får vi finna andra vägar att åstadkomma detta. Hur vet jag inte. Det som är uppenbart, är att antalet förslag på hur detta skall gå till, utan att det kostar avsevärt mer pengar, är väldigt få. Visst har det hänt mycket i arbetet med Svalövsmodellen. Jag valdes att vara styrgruppsordförande och mycket viktig information har blottlagts i arbetet. Men det mest uppseendeväckande är nog det motstånd som vi mötte från Kommunal. Särskilt mot bakgrund av att kommunen redan i november informerade om förslaget till avropsavtal och sedan slöt avtal med kommunal att starta verksamheten.

Övriga arbetstagarorganisationer samverkade med kommunen enligt Samverkansavtalet, men kommunal valde att genomföra en förhandling enligt MBL. Förhandlingsprotokollet kan ni läsa nedan, så att alla kan se att förhandlingen genomförts och vilka frågeställningar förhandlingen innehöll. Originaldokumentet finns i Svalövs kommuns diarium.

När man då ingått ett avtal med en arbetstagarorganisation så tror man ju att saken är klar. Man är överens. Man har gjort ett handslag. Jag har flera decennier bakom mig som fackligt förtroendevald på min arbetsplats i Försvarsmakten och har alltid uppfattat att min fackliga organisation står upp för de avtal man slutit.

Kommunal i Svalövs kommun arbetar dock med en annan verksamhetsidé. Efter julhelgen började man aktivt att arbeta mot det avtal man ingått med Svalövs kommun. Man gick ut i tidningarna och agerade kraftfullt mot det man avtalat om i november månad. Varför man helt bytt uppfattning har man inte kommunicerat med arbetsgivaren till exempel genom samtal eller kallande till förhandling. I stället söker man öppen konflikt i media och på sociala medier. Aktionen är milt sagt märklig. Det verkar som om man har extra stor anledning att visa sig kraftfull utåt, via media, i stället för att tillsammans med arbetsgivaren verka för verksamhetens och kommunens bästa.

Toppen på allt blev när jag för någon vecka sedan mottog en inbjudan till ett möte i min brevlåda. Kommunal inbjöd till ett öppet möte mellan kommunal, politiker och medborgare, för att diskutera en fråga som kommunal redan förhandlat med arbetsgivaren. I enighet.

Informationen om mötet har från Kommunals sida varit mycket dålig. Om jag hade gått dit så vet jag inte vad som förväntas av mig. Man har inte presenterat några mer konkreta frågor jag skall svara på, eller tagit muntlig kontakt för att förbereda mötet. Slutsatsen blir naturligtvis att jag inte kommer att gå till mötet. Jag ser inga skäl att tala om något som redan är avtalat.

Ingångna avtal skall hållas. Jag kan inte som politiker sätta mig på ett öppet möte och dryfta frågor som är föremål för avtal eller samverkan. Det är inte rätt mot vare sig verksamheten, medarbetarna eller medborgarna. Det är inte heller rätt mot de andra politiska partierna som Liberalerna samverkar med i kommunfullmäktige om vi går till ett öppet möte med kommunal och gör utfästelser på ena eller andra sättet.

Frågan är hur det i framtiden skall kunna vara möjligt att sluta ett avtal med Kommunal och vara säker på att de inte har någon form av "ångervecka" på det som undertecknats? Jag hoppas för kommunens bästa att läget normaliseras och att ett nytt förtroende kan byggas upp med organisation som organiserar så många av våra duktiga medarbetare. Dessa medarbetare är värda att ha en företrädare som är att lita på.

Nedan ser ni avtalen som slutits och undertecknats.

Tobbe i Teckomatorp
söndag 7 februari 2016

Åtgärder efter händelserna på Linåker.

Efter händelserna på Linåkersskolan i fredags skrev jag ett inlägg på in Facebook. Hela inlägget kan ni läsa nedan.
Vi tar händelserna på allvar. Det har jobbats en hel del i helgen. Det finns en färdig handlingsplan som redan har övergått till verkställighet. I morgon kan barnen komma till en trygg skola.
Vi kommer att vara förstärkta med personal med specialutbildning inom flera olika områden. Under helgen har redan åtgärder vidtagits för att diskutera värdegrundsfrågor med några av de inblandade eleverna. Jag får rapport om att flera av de inblandade redan ser att det som skedde var fel. Det finns stora möjligheter till att vi redan under morgondagen kommer att möta ångerfulla elever som nu förstått att vi måste bete oss hyggligt mot varandra. Att vara stark och rakryggad innefattar också att vara tolerant. Bara små och fega personer hänger sig åt mobbing och våld.

Tyvärr ser jag också ett bedrövligt beteende från några få vuxna, som på Facebook skriver saker som de inte har en aning om, alternativt skuldbelägger vissa grupper av elever. Naturligtvis förstår jag att detta är ett utmärkt tillfällen för människor som inte ser sig tillräckligt sedda, att få sina stunder av lycka genom att vara kontroversiella på Facebook och visa sig på styva linan. Jag hade gärna sett lite mer ansvarstagande från vuxenvärlden än att man tar tillfället i akt att "lätta på det egna trycket", men samtidigt är det tyvärr så det ser ut idag, bla på Facebook. Kom ihåg att många av våra elever bär med sig även detta i sin erfarenhetsryggsäck, som en inflytelse när de utsätts för olika situationer i livet. Det som de hör hemma är deras sanning.

I morgon kommer jag att följa händelseutvecklingen och vara beredd att bidra till ytterligare åtgärder om det krävs. Men utsikterna för att detta lugnar sig är stora.

Tobbe i Teckomatorp


PS. Detta skrevs på FB igår:

I går inträffade ett större bråk på Linåkersskolan i Svalöv. Bråket resulterade i slagsmål och misshandel av några av våra elever. Det var många år sedan vi sen...ast hade en situation på Linåkersskolan, då det var vardag med bråk, misshandel och polisanälningar. Vi har varit där och vi vill inte dit igen.

Den här typen av händelser ligger långt bort i från det skolan och även jag, accepterar. De misshandelsfall som förevarit är polisanmälda. Alla brott skall polisanmälas och utredas av polis och eventuellt åklagare. De som gjort sig skyldiga skall dömas av rättssystemet, baserat på handlingens art och förrövarens uppsåt och ålder.

Skolan jobbar nu hårt med att diskutera värdegrund för att förebygga ytterligare händelser.
Det spelar inte någon roll vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har i livet. Våra lagar och vår värdegrund ligger fast och den viker vi inte från en millimeter. ALLA elever skall kunna känna sig trygga i skolan. Tryggheten är en grundförutsättning för lärande och bildning.

I denna fasta övertygelse om att alla skall kunna känna sig trygga ligger nu att skolan säkerställer att det är en trygg skola eleverna kommer till på måndag. Skolan förstärker med både egen, men också med extern personal, som har specialkompetens inom området, för att säkra lugnet och tryggheten i skolan. Jag har löpande kontakt med Utbildningschefen i Svalövs kommun och är i detalj, införstådd med alla de åtgärder som nu vidtas under helgen. Jag accepterar inte att detta eskalerar. Händelserna i går är allvarliga nog. Nu behöver vi lugn och ro. Vår skola har de senaste åren haft en stadigt positiv utveckling. Denna positiva trend måste nu försvaras och bevaras.
Som förälder är du också en viktig kugge i att skapa lugn genom att bemöta frågor från ungdomarna på ett bra sätt.

Jag kommer fortlöpande att följa utvecklingen under helgen och under nästa vecka, för att vara beredd att delta i det beslutsfattande som krävs för att ordningen skall återupprättas. Både ni föräldrar och jag har en roll att spela i detta för att förbättra situationen till gagn för barnen.
Skolans personal, rektor och Utbildningschef, gör och har gjort ett utmärkt arbete i denna krissituation och jag har fullt förtroende för att de kommer att säkra ordning, reda och en god värdegrund på skolan så att arbetet med ökad måluppfyllelse sedan kan ta oförminskad fart igen.

Torbjörn Ekelund, Ordförande i Bildningsnämnden i Svalövs kommun