torsdag 29 augusti 2019

Tiggeriförbud eller inte tiggeriförbud, det är frågan?

Visst är det så att tiggeri är orimligt i vårt land, med de sociala skyddsnät som vi har. Visst är det så att det måste vara tillåtet att fråga andra människor om hjälp. Visst är det så att tiggeriförbud tydligt anger vad vi tycker om tiggeri och att detta inte bör förekomma i Sverige. Visst går det inte att lagstifta bort fattigdom. Visst för tiggeri i värsta fall med sig kriminalitet i form av människohandel och annat. Visst måste vi visa humanitet och medkänsla med våra medmänniskor och kunna tänka oss in i deras situation. Att de hellre sitter på kalla frusna gator i Sverige och tigger, än att ta del av det sociala skyddsnät som finns i deras hemland. Det talar sitt tysta, hemska språk.

Jag har tidigare skrivit om tiggeri och att jag kan se klart liberala grunder för att åtminstone pröva en lagstiftning. Som Liberal vill jag kunna ge förutsättningar för människor att uppfylla sina drömmars mål. När jag ser tiggare och deras situation så ser jag inte en människa som nått sina absoluta livsmålsättningar. Tvärt om. Men om en sådan lag skall prövas så handlar det om nationell lagstiftning. 


Man kan dock se tiggeri ur ett ”ordningsperspektiv”. Om man gör det så finns det redan idag lagstiftning som gör att kommuner kan fatta beslut om bestämmelser för att hantera sådana ordningsstörningar. Det kan till exempel vara att belägga insamling av pengar med tillståndsplikt. Om tiggeri blir ett reellt problem av ordningskaraktär så är det rimligt att kommunen agerar.


Efter att Centerpartiet strax före Påsk avbröt samarbetet i dåvarande Alliansstyre så bjöds Liberalerna in till samtal av bland annat Sverigedemokraterna. Liberalerna i Svalövs kommun har inställningen att vi talar med alla som vill tala med oss. Därför tackade vi ja till dessa samtal. Under samtalens gång utkristalliserades ett alternativ till styre i Svalövs kommun. Detta alternativ är Svalövsliberalerna för närvarande inte redo att ingå i. Samtidigt meddelade Socialdemokraterna att de inte nått en överenskommelse med Centerpartiet. För att kommunen skulle få ett styre så tog Liberalerna ansvar och meddelade att vi kommer att ge styret med SD, M och KD sådant stöd att de kan utöva ledning och ge kommunen politiskt lugn. I detta står Liberalerna fast.


Samtidigt landade samtalen med SD, M och KD i ett antal politiska frågor som skulle hanteras. Framför allt var vi överens om att kommunen behöver politisk stabilitet, balanserad utveckling av invånarantalet samt ordning i de offentliga finanserna. Dessa stora och svåra frågor skulle vara i fokus. Vissa var frågan om tiggeri uppe i samtalen. Vi liberaler berättade att vi, så länge kommunen har 1 (en) tiggare, så var detta inte ett samhällsproblem av sådan art att vi skulle kunna tänka oss att införa ett förbud. Men om tiggeriet ökar kraftigt och blir ett samhällsproblem i kommunen så är givetvis även vi Liberaler beredda att agera.


Med detta var alla nöjda och införstådda med att våra utmaningar var långt mycket större än en tiggare utanför ICA.


I veckan valde en dagstidning att göra en stor sak av frågan. Då det, trots denna artikel, inte förändrats till att frågan har blivit ett samhällsproblem så står vi kvar i samma beslut. Vi ger styret stöd med att få sina förtroendevalda på plats och vi kommer att se till att de får igenom sin budget. Vi får inflytande på denna budget, men i övrigt går Liberalerna i opposition. Vi kommer som oppositionsparti att föra en ansvarsfull och respektfull dialog med andra oppositionspartier och med de styrande partierna. Vi kommer att ställa hårda krav på styret men vi kommer också att gå på pumpen då och då, när styret med stöd av andra partier väljer andra vägar än den vägen Liberalerna föreslår. Så är det politiska livet det får man ta. 


Så…. Tiggeriförbud eller inget tiggeriförbud? 


Svaret är att vi tar oss an de svåra samhällsfrågorna. Det är vi eniga med SD, M och KD om. Skulle tiggeriet bli en större samhällsfråga i Svalövs kommun så får vi titta även på den frågan och hitta bra lösningar. Svårare än så är det inte.


Tobbe i Teckomatorp

torsdag 22 augusti 2019

Svalövsliberalerna skänker ersättarplats till Centerpartiet!


Bakgrund

I våras, i efterspelet till att Centerpartiet brutit samarbetet i Alliansen så gjordes en överenskommelse att samtliga partier skulle avsäga sig uppdrag i kommunpolitiken som en följd av det förändrade styret. Flera av dessa uppdrag var inte av sådan position att det fanns ett lagligt krav på att ledamöterna skulle göra avsägelser. Ett sådant uppdrag var den ersättarplats som Liberalerna hade i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Men då det förespeglades att andra uppdrag skulle bli lediga på grund av liknande avsägelser så följde Sara B Selberg, Liberalerna, överenskommelsen och avsade sig uppdraget. När det en kort tid innan förra sammanträdet i Kommunstyrelsen blev känt att Centerpartiet inte avsåg att följa överenskommelsen och avsäga sig uppdraget som Överförmyndare så förändrade detta bilden.
- Vi blev helt enkelt ”tagna på sängen” och behövde tid att analysera läget. Därför jobbade vi för att få en bordläggning av ärendet tills vi klarlagt hur vi skulle agera.


Uppdraget som ersättare i KSAU är inte per automatik Centerpartiets


Olyckligt nog har det råkat gå ut ett pressmeddelande från Centerpartiet där man råkat skriva att platsen är deras. Så är inte fallet. Platsen är juridiskt vikt för de fyra forna Allianspartierna och eftersom Liberalerna tillhörde denna så hade Liberalerna kunnat sitta kvar. Den gamla valtekniska samverkan får allts fortfarande inverkan på fördelning av poster på vissa ställen. I kommunen protokollsunderlag har detta markerats genom att samtliga fyra Allianspartier står inom parantes, som möjliga att besätta posten.På bifogade bilden ovan, hämtad ur protokollsunderlaget, kan det tydligt utläsas vilken krets av partier som kan ianspråkta uppdraget.

Den politiska osämjan måste få ett slut


Den politiska osämja som präglat kommunpolitiken är i längden skadlig för kommunen och dess invånare. Liberalerna har redan visat sig beredda att ta ett mycket stort ansvar för att kommunen skall gå att styra. Vi fortsätter så och trots att Liberalerna sannolikt med stöd av andra partier skulle kunna behålla detta uppdrag, så skänker vi uppdraget utan vidare strid till Centerpartiet. Vi hoppas att detta kan vara en början på ett lägre tonläge i kommunpolitiken med ett större fokus på vad som är bäst för kommunen och kommunmedborgarna.

//Tobbe i Teckomatorp

onsdag 21 augusti 2019

Jag kräver en utredning om mig själv


Under 2013, året då vi för första gången sedan 2008 hade en utbildningsorganisation och Utbildningschef i Svalövs kommun, fick vi en förfrågan från Röstånga Camping som då drevs av två fantastiska entreprenörer. De behövde bygga ut entrébyggnaden på campingen eftersom antalet gäster glädjande nog växte. Campingen är en viktig del av Svalövs kommuns näringsliv inom området turism, så det var inte svårt för oss politiker att snabbt landa i att vi skulle göra vad vi kunde för att hjälpa till. Entrébyggnaden var kommunens fastighet och var belägen på kommunens mark, liksom badet, så det vara bara kommunen som ägde rätt att bygga ut. Jörgen och Asta, som drev campingen klargjorde redan från början att de var villiga att ingå ett avtal med kommunen som innebar att de betalade vart enda öre detta kostade, i en hyra för byggnaden. Räntor och avskrivningar, med mera skulle täckas av hyran. Kommunen skulle inte betala ett öre av skattemedel för detta. På detta sätt skulle kommunen också undvika att man gynnade enskild, vilket inte är tillåtet.
Det tog tid att göra en upphandling samt att få alla beslut på plats. Inledningsvis gjordes bedömningen att allt skulle kosta runt 800 000 kr. I kommunfullmäktige beslutades också att anslå detta belopp i investeringsplanen. 
För att kommunen skulle ha så liten risk som möjligt att stå med kostnaderna själv, så ansågs det att ett hyreskontrakt med mycket lång löptid skulle slutas. Gärna uppåt de 25 år som man beräknade som avskrivningstid. Om man fick ett så långt kontrakt så eliminerades kommunens risk till ”0 kr”.
Ärendet behandlades först på flera möten i den då styrande konstellationen (S, M, L) och jag fick uppdraget att driva frågan i det dåvarande Utbildningsutskottet. Utskottet ansvarade för badet och därmed för den fastighet där den utbyggda entrén skulle ligga. Utskottet informerades och processen med upphandling drevs igång av dåvarande Fritidschef Björn Svensson. Till Utbildningsutskottsmötet 2014-06-16 var allt färdigt för beslut i utskottet. Det återstod då att hyreskontrakt skulle skrivas. Det var en förutsättning att ett hyreskontrakt fanns på plats för att man skulle kunna tilldela arbetet till en av de byggare som svarat på offertförfrågan. Det var dessutom tidsbrist då offerterna var tidsbegränsade och arbetet måste komma igång på sådant sätt att högsäsongen på Röstånga Camping stördes så lite som möjligt. Om man väntade med beslut till första mötet på hösten skulle man förlora ytterligare ett verksamhetsår på Röstånga Camping innan man kunde ta en utbyggd entré i anspråk. Utbildningsutskottet ansåg inte att detta var bra och beslutade på sitt möte 2014-06-16 att delegera till utskottets ordförande, dvs mig, att sluta hyresavtal och tilldela uppdraget att bygga ut till en av offertgivarna.

Närvarande på detta möte var:
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Annie Karlsson (S), Håkan J Andersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M) och Olof Röstin (M).

Bland tjänstemännen deltog:
Kerstin Lingebrant, utbildningschef, Karolina Larsson, nämndsekreterare, Göran Torfgård, utvecklingsstrateg, Björn Svensson, fritidschef och Minela Zuzo, ekonom.

Beslutet som fattades var formulerat så här:
Ordföranden i utbildningsutskottet ges delegation att fatta beslut om antagande av entreprenör
för tillbyggnaden av receptionsdelen samt att underteckna tilldelningsbeslut när ett undertecknat
arrendeavtal finns mellan Svalövs kommun och A & J Gästservice gällande tillbyggnaden.

Efter beslutet i kommunfullmäktige stod det klart att arbetet skulle kosta betydligt mer än de
800 000 kr som kommunfullmäktige beslutat. 
I protokollet till sammanträdet i Utbildningsutskottet kan man läsa:
Svalövs kommun äger fastigheten där friluftsbadet ligger (Röstånga 2:40). På fastigheten ligger entrébyggnaden till friluftsbadet. Kommunen har tecknat ett arrendeavtal med A & J Gästservice som reglerar ansvarsfördelningen kring verksamheten på friluftsbadet. Företaget vill utveckla verksamheten ytterligare och önskar därför göra en tillbyggnad av receptionsbyggnaden. Kommunfullmäktige har avsatt 800 000 kronor i investeringsbudget 2014 för projektet. Förutsättningen för att kommunen ska genomföra tillbyggnaden av receptionsdelen är att A & J Gästservice svarar för såväl kapitalkostnader (räntor och avskrivningar på hela investeringsbeloppet ca. 1 700 000 kronor) som driftskostnader (el, VA, etc.).
I och med att investeringen hamnar ca. 900 000 kronor över budgeterat har förvaltningen diskuterat finansieringen med ekonomichef Jan Bengtsson samt kommunalrådet Birgitta Jönsson. I och med att kapitalkostnader och andra driftskostnader för tillbyggnaden inte kommer att belasta den kommunala budgeten påverkar inte den ökade kostnaden de lagda budgetramarna. Däremot är det nödvändigt att det finns ett undertecknat arrendekontrakt innan beslut tas om antagande av entreprenör och undertecknande av tilldelningsbeslut görs. Det har inte varit praktiskt möjligt att få fram ett sådant till utbildningsutskottets sammanträde 2014-06-16. 
Ovanstående är offentlig information som är noterat i protokollet. Vem som helst kan begära ut handlingen och läsa.
Ekonomichefen hade full information, på samma sätt som kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen missade sedan att ändra beloppet i kommande beslut om investeringsram. Jag misstänker att man missade det då man inte ansåg det viktigt då det inte påverkade kommunens ekonomi över huvud taget.
På Utbildningsutskottets sammanträde 2014-09-29 informerades utskottet om både tilldelningsbeslut och det hyreskontrakt som var en förutsättning för tilldelningsbeslutet. Detta skedde under Fritidschefens informationspunkt. Däremot missades det att göra en skriftlig anteckning om detta i delegationsredovisningen. Detta sker normalt automatiskt, men i detta fall fallerade det. Jag som ordförande och ytterst ansvarig borde naturligtvis ha kontrollerat detta. Men mitt fokus låg på att se till att alla fick information om varenda steg som togs i ärendet, eftersom det var ett väldigt ovanligt ärende.

Deltagande på detta möte var: 
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M), Olof Röstin (M).

Vid detta tillfälle skulle arbetet sättas igång så att den utbyggda entrén skulle kunna tas i bruk av Röstånga Camping kommande vår. Allt var frid och fröjd. Kommunen betalade inte ett öre. Vi gav stöd till det lokala näringslivet utan att gynna enskild, då campingägarna fick stå för varenda krona genom hyresavtalet.
Jag blev därför mycket förvånad då jag på Kommunstyrelsens möte 2019-04-15, nästan 5 år senare, blev visad ur sammanträdesrummet, tillsammans med ekonomichefen och Socialdemokraten Annie Karlsson. Då jag frågade varför jag uppmanades att lämna rummet så hävdades jäv. Jag hade ingen aning om vad frågan rörde sig om. Ingen hade talat med mig, frågat om jag hade de protokoll som jag hänvisat till ovan, eller om jag kunde beskriva ärendet. Jag bara visades ut. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C) hade uppenbarligen beordrat en egen utredning. Jag konstaterade att man i utredningen inte hört varken mig, några andra politiker, några av dåvarande tjänstemän, eller någon annan som visste hur allt gått till. Man hade ensidigt, utan fullt informationsunderlag, kommit fram till att jag antagligen var en skurk som gjort allt detta i det fördolda, vilket naturligtvis är totalt befängt. Vid tillfället för denna hemliga utredning styrde C, M, L och KD ihop. Jag kan konstatera att med vänner som C, är fiender helt överflödiga. 
Enligt uppgifter i efterhand har jag fått reda på att man på Kommunstyrelsen under informationspunkten, ifrågasatte vad detta var frågan om. Informationspunkten i mitten av april har inte heller lett till någon ytterligare åtgärd. Jag är tämligen övertygad om att Centerpartiet upptäckt att de var välinformerade och dessutom deltog i alla beslut och vid all information om ärendet under 2014.
Det som nu skett är att någon släppt ut dokument om detta på Facebook. Någon har också planterat olika typer av anklagelser mot mig som ligger i linje med att jag i bästa fall varit dum i huvudet och åsamkat kommunen kostnader och i värsta fall är kriminell. Det är enkelt att på Facebook sprida misstankar. Det är omöjligt att ge svar på ett kontrollerat sätt. Man döms innan man fått chansen att bli hörd av personer som kan regelverket så bra att de kan avgöra om man gjort fel eller inte. Jag har inte haft chans att berätta hur detta gått till. Personer som hör dessa rykten blir arga (med all rätt baserat på den information de får) och höjer tonen. För de som verkligen vill mig illa blir dessa personer, som inte har full information, ”Nyttiga idioter” utan att de vet om det. I kommentarer späder personer med direkt eller indirekt knytning till Centerpartiet på körsången. Centerpartiet hade möjlighet att driva detta vidare, men avstod av någon anledning. I stället avfyrar man artilleriet där det är omöjligt för mig att försvara mig. 
Jag vet vad som hänt. Vi gjorde något bra för kommunens näringsliv. Det kostade inte skattebetalarna en krona och det finns protokoll som styrker detta. Jag kräver därför att frågan om jag har begått något fel, eller till och med något brott, utreds. Det är bara med en utredning jag kan få chans att komma till tals och hela händelsen kan utageras.

//Tobbe i Teckomatorp

torsdag 8 augusti 2019

Det är brottslingarna som ska betala. Inte brottsoffren.

Samhällets stöd till brottsoffer måste stärkas. Märkligt nog sviker fortfarande samhället i många fall. Ett brottsoffer måste till exempel ofta själva utkräva de skadestånd som domstolen dömt ut, från den dömde brottslingen. Detta är fullständigt galet. Självklart skall alla skadestånd betalas ut direkt, av staten. Sedan skall staten kräva dessa pengar, med ränta från brottslingarna. Idag förekommer det att brottsoffret, trots dom i domstol, blir utan ersättning. Hur kommer då detta sig. Jo brottslingarna dristar sig till att hota brottsoffret i stället för att betala. Hur skall en kvinna som slagits bortom all sans av sin man, förväntas vara så stark så hon vågar kräva denna våldsamma man på pengar?

Det är hög tid för en förändring. En brottsling som krävs på pengar skall inte möta ett svagt brottsoffer. Brottslingen skall möta staten. Men samma kraft som staten kräver in skatt av dig och mig, vill jag att staten, med kraft, skall avkräva brottslingarna det som dom är skyldiga.

Jag har fått Skåneliberalernas stöd för att försöka driva detta på vårt kommande Landsmöte och förhoppningsvis, i förlängningen i Riksdagen. Sker inte detta så får jag väl kandidera till riksdagen själv och försöka att personligen driva frågan.

Kommunerna i Sverige skall ha en plan för hur brottsoffer skall stödjas och skyddas. I slutet av 2017 saknade Svalövs kommun en sådan. Jag kan inte dra mig till minnes att en sådan varit "på tapeten", så därför har jag mu skickat en fråga till ansvarig politiker för att få besked om huruvida kommunen förbättrat sig på detta område.För några år sedan fick jag det hedersamma uppdraget att vara mötesordförande på årsmötet för Landskrona/Svalövs Brottsofferjour. Till min förfäran fick jag då reda på att denna ideella förening inte fick något stöd från Svalövs kommun. Jag påpekade detta för ansvariga chefer och har tidigare i sommar fått besked att Svalövs kommun sedan snart två år nu har ett avtal med denna idéburna verksamhet. Det är bra och det gör mig mycket glad. Men finns det mer att göra i Svalöv och i Sverige?

Ja. Troligen. Så låt oss då göra det.

Tobbe i Teckomatorplördag 22 juni 2019

Vårens händelser i Svalövs politik (Nytt styre i Svalöv del 3)

Epilog
Nu har det gått några månader sedan politiken i Svalövs kommun åter rasade samman. Förra gången berodde det på att Socialdemokraterna spräckte det styre, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, som styrt kommunen sedan valet 2010.
Den här gången var det Centerpartiet som 10/4, spräckte den svaga, men ändå fungerade Allians som styrt sedan oktober.
Att Centerpartiet var ett osäkert kort visade sig redan under förhandlingarna inför detta Alliansstyre. Vi startade förhandlingar mellan C, M, L och KD nästan direkt efter valet. De var väldigt framgångsrika och det visade sig snabbt att det endast fanns några frågor som krävde lite tyngre förhandling. Efter två veckor i denna process så avbröt plötsligt, till vår stora förvåning, Centerpartiet dessa förhandlingar. Exakt varför är ännu höljt i dunkel.
Uppgifter från andra partier gör gällande att Centerpartiet försökte få med sig Moderaterna över för att uppta en förhandling om styre av kommunen med Socialdemokraterna. Efter en vecka så fick Centerpartiet ett negativt svar från Moderaterna och hade ingen annan väg än att återuppta förhandlingarna om ett Alliansstyre. När Centerpartiet erkände att det fanns en metod att styra i vår situation, som Centerpartiet redan gått med på i Region Skåne, så kunde vi gå vidare och skapa ett Alliansstyre. Under några dagar ville Centerpartiet ha en modell i Svalövs kommun och vägrade att erkänna att man gått med på en annan modell i Regionpolitiken.

Når dessa "missförstånd" var utklarade så kunde vi gå framåt med ett nytt styre. Det var ett svagt styre och byggde på tanken att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna aldrig skulle kunna enas om en gemensam budget. Så i någon mening var det ändå ett tämligen starkt styre.

När alla tillträtt sina uppdrag så startade vi vår överenskomna struktur för möten mellan Allianspartierna. Det var framförallt på gruppmötet inför KS som de slutliga besluten togs. En modell som fungerade väl. Utöver denna grupp hade vi också en förhandlingsgrupp bestående av två personer från varje parti.

Allt såg ut att vara en fungerande modell för samarbete. Men redan efter någon månad så startade det händelseförlopp som så småningom leder fram till Alliansens fall.

2019-03-06
Efter ett rutinmässigt KS-gruppmöte önskade KSO att övriga kommunalråd kvarstannar för ett samråd. Samrådet gällde information om de löner som kommunchefen hade för avsikt att ge kommunens högsta chefer i den förestående lönerevisionen. Vi tittade över förslaget. Konstaterade att det var något högt, men föll inte utanför ramen i så stor mån att det blev uppseendeväckande. Vi diskuterade också kommunchefens lön och var överens om att denna skulle ligga inom det generella utrymme som vi beslutat för resten av kommunen.

2019-03-11
Efter en kommunalrådsberedning uppstår en förhandling mellan kommunalråden. Centerpartiet vill utreda en delning av sektor Utbildning så att Fritidsdelen och Kulturdelen hamnar på andra ställen i organisationen än under Bildningsnämnden. Vi Liberaler har ännu inte (Efter 5 månader) fått något svar från Centerpartiet rörande hur de ställer sig till att fullfölja detaljplanerna på Teckomatorpsgården (inte köpa marken. Köpet hade Liberalerna redan lämnat, som en kompromiss till Centerpartiet, så nu gällde frågan endast detaljplanerna).
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att om markägaren var med och betalade för detaljplanen, till och med så lite som en krona, så skulle Centerpartiet gå med på att fullfölja detaljplanerna för Teckomatorpsgården. Denna utfästelse gjorden vid närvaro av kommunalråd från både M och KD, så det är möjligt att verifiera.

2019-03-13
En sen kväll kom ett meddelande på Messenger att Kommunstyrelsens ordförande hade för avsikt att ge kommunchefen en dubbelt så stor lönehöjning som det tak vi enats om 6 mars. Han meddelade också att det var han som bestämde och att vi andra kommunalråd inte hade någon möjlighet att påverka beslutet. Jag meddelade att detta skulle finansieras inom den budget vi gemensamt kommit överens om så vi var tvungna att tala om saken. KSO framhärdade dock och menade att vidare samtal var överflödiga. I samma Messengerflöde meddelade också KSO att han nu backade på löftet rörande Teckomatorpsgården. Centern var beredda att köra över Liberalerna i frågan.

2019-03-19
På utbildning av förtroendevalda i Röstånga meddelade jag, i samtal med både M och KD, att vi i Liberalerna skulle få väldigt svårt att gå med på denna höga löneförhöjning. Detta, tillsammans med Centerns flackande i frågan om Teckomatorpsgården, riskerade att spräcka Alliansen. Vilket styre som i så fall skulle ta över kunde vi inte förutspå, men KD och M kunde ju kontakta SD. Men i ett sådant styre kan inte L ingå i. Detta meddelades vid denna tidpunkt. (Det är detta samtal som Centerpartiet påstår är ett samtal med SD och att L skulle ha gått bakom ryggen på C)

2019-04-08
Senaste månadens flackande från Centerpartiet, med märkliga beslut och klara tendenser att vilja köra över oss andra i Alliansen, föranleder Moderaterna att kalla till förhandlingsmöte. Moderaterna lyfter på detta möte en lista på ett antal saker man inte är nöjd med. På detta möte får vi Liberaler i förhandlingsgruppen, för första gången informationen om tillsättandet av ny projektledare för BT-kemi projektet. Denna tjänst har tillsatt utan att tjänsten utlysts och utan konkurrens. Det är säkert i enlighet med lagar och bestämmelser och det är säkert rätt person som fått tjänsten, men man bör vara särskilt försiktig när så publika tjänster tillsätts av en mycket närstående till Kommunstyrelsens ordförande. Även om allt gått rätt till ser det inte bra ut i medborgarnas ögon.
På detta möte berättade också en av KD:s företrädare om mitt samtal på utbildningen av förtroendevalda. Jag förtydligade situationen för Centerpartiets förhandlare och de uttalade att de var nöjda med förklaringen. Sedermera har denna nöjdhet förbytt till påståenden om kontakter mellan L och SD för att tala om ett nytt styre i kommunen.
Mötet avslutas med en överenskommelse om att vi skulle träffas igen 24/4 för att tala vidare och försöka lösa dessa frågor på ett så klokt sätt som möjligt.

2019-04-10
I stället för att avvakta det överenskomna mötet så ringer Centerpartiets ordförande och berättar att Centerpartiet nu beslutat att inte stödja att detaljplanen på Teckomatorpsgården fullföljs. Han meddelar också att Centerpartiet avslutar samarbetet i Alliansen och att de skickat ut ett pressmeddelande om detta. De berättar inget om pressmeddelandets innehåll eller vart det skickats.

OBSERVERA. Här är det första läget då media aktivt kontaktats av någon i Alliansen. Denna kontakt står Centerpartiet för. Före denna händelse har journalister ställt frågor rörande händelseförloppet, så de har uppenbarligen varit informerade, men inte kunna verifiera nog för att publicera.

I pressmeddelandet stod att Liberalerna hade haft kontakt med SD och att det riktats "personangrepp" mot kommunstyrelsens ordförande.
Det tog ca 15 min från samtalet med Centerpartiets ordförandes samtal tills journalisterna började ringa. De frågade naturligtvis om både SD-kontakter och personangrepp. Jag hade bara att förklara vad som hänt och försöka vara så öppen jag kunde med informationen. I annat fall hade alla uppgifter fått stå oemotsagda.

24/4
Mötet i Alliansen som aldrig blev av eftersom Centerpartiet brutit samarbetet.

26/4
Centerpartiet meddelar plötsligt både Liberaler, Moderater och Kristdemokrater att om jag tvingas lämna samtliga mina politiska uppdrag så kan de tänka sig att återuppta samarbetet i Alliansen.
Jag meddelar direkt vår vice ordförande i Svalövsliberalerna att vår förening ska få ta ställning till detta "erbjudande" utan min inverkan. Jag höll mig undan och frågan behandlades. Min förening blev upprörda och meddelade, fullt rättmätigt, att inga andra partier lägger sig i vem som företräder Liberalerna. Det är ett oanständigt erbjudande som Centerpartiet lämnat. Moderaterna är tydliga med att de i princip har samma uppfattning.

Upplösningen
Så, detta är händelseförloppet som ledde fram till Alliansens upplösning. Jag la personligen mycket tid och kraft på att få Centerpartiet tillbaka till förhandlingsbordet i oktober förra året. Jag tror att Alliansen skulle kunna styrt vår kommun hela mandatperioden. Jag tror dessutom att det skulle kunna blivit ett framgångsrikt styre. Nu blev det inte så. Det förefaller som om Centerpartiet var "motvilliga" gäster i Allianssyret och i grunden helst skulle vilja styra i en konstellation som mer likar den som de ledde under stora delar av 2018, tillsammans med Socialdemokrater mm. Ett sådant styre försökte man också få till stånd, men Socialdemokraterna meddelade några dagar innan nuvarande styre annonserades, att detta styre inte var aktuellt. Varför dessa förhandlingar bröt ihop vet jag inte , men det skulle vara intressant att veta.


Tobbe i Teckomatorp
onsdag 5 juni 2019

Svalövs kommun måste styras. Liberalerna tar ansvar. (Nytt styre i Svalöv del 2, nu med filmade presskonferensen)

Presskonferens 2019-06-05

Den filmade presskonferensen del 1 och del 2

Svalövs kommun är i ett politiskt nödläge. Kommunen har kastats ut i detta politiska kaos på grund av Centerpartiets beslut att avbryta samarbetet i Alliansen. De senaste två åren har kommunen skakats av politiskt kaos. Under hela 2018 styrdes kommunen av ett ”icke styre”, i form av en valteknisk samverkan, under ledning av C och S. En valteknisk samverkan är inget politiskt styre. Det är bara en metod att lägga ihop sina mandat rent matematiskt i syfte att vinna fler platser i nämnder och styrelser.

Nu är det hög tid för politiska partier i Svalövs kommun att börja tänka på kommunens bästa och inte på det egna partiets bästa.

Liberalerna i Svalövs kommun har gjort följande överväganden:
1. Det är omöjligt att få ihop något styre i politikens mittfåra. Centerpartiet har varit svåra att samarbeta med och hela tiden överraskat med brutna överenskommelser både avseende kommunchefens lön och Teckomatorpsgården, olämpliga metoder vid tillsättningar av viktiga tjänster i kommunen, ett bemötande mot massmedia som inte är acceptabelt samt slutligen ett försök att påverka Liberalernas interndemokrati genom att ställa ultimatum att Liberalernas ordförande skulle lämna samtliga sina politiska uppdrag. Vart och ett av dessa punkter är ensamt skäl nog för Centerpartiets kommunalråd att avgå, men partiet orkar inte hantera situationen. Centerpartiet har också valt att inte ha någon kommunikation med oss Liberaler.
Socialdemokraterna har varit i telefonkontakt med oss Liberaler och efterfrågat stöd för en minoritet bestående av Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. De har fått svar att detta kräver en dialog om formerna för ett sådant stöd. För några dagar sedan fick Liberalerna ett mail från Socialdemokraterna med samma fråga, men utan någon anmodan om att vilja samtala. I förrgår meddelade Socialdemokraterna, innan vi Liberaler hunnit svara på frågan, att ett styre med de fem aktuella partierna inte längre var aktuellt. Därmed återstår bara ett styre på högerkanten eller ett extraval.

2. Ett styre på högerkanten kan Liberalerna inte ingå i. Ett sådant styre vore allt för långt ifrån vår Liberala värdegrund.

3. Ett extraval i Svalövs kommun skulle ta onödig tid, kosta väldigt mycket pengar och riskera att sluta med samma läge som vi har nu. Det finns inga tecken på att väljaropinionen har rört sig särskilt mycket. Risken skulle däremot vara överhängande att Liberalerna helt utraderades i Svalövs kommun.

4. I ett politiskt landskap med C, S, Mp, Fi och V på den politiska vänsterkanten och SD, M och KD på den politiska högerkanten blir Liberalerna vågmästare i kommunfullmäktige. Det faller därmed ett tungt ansvar på oss Liberaler att säkra att ett politiskt styre kan verka under resten av mandatperioden. Även om det är ett styre som Liberalerna inte ser som sin favorit.

Liberalerna kommer därför att gå i opposition och från en oppositionsposition ge kommunens nya styre stöd så att de kan styra kommunen resten av mandatperioden. Detta innebär att Liberalerna kommer att votera i kommunfullmäktige på ett sådant sätt att styret får sina ledamöter på plats samt därefter ge aktivt stöd åt styrets budgetförslag under resten av mandatperioden.

Liberalerna ingår en valteknisk samverkan med styret för att bevaka sina uppdrag i nämnder och styrelser. Detta för att hela tiden kunna säkerställa att styret håller sin del av överenskommelsen samt vid behov utgöra ett stöd åt styret.

Torbjörn Ekelund kommer att lämna uppdraget som Bildningsnämndens ordförande samt avsäga sig titeln som kommunalråd, Liberalerna kommer också att lämna uppdraget som Valnämndens. Liberalerna har tagit dessa beslut i stor intern enighet med syftet att ta ansvar för att Svalövs kommun kan styras.Tobbe i Teckomatorp

torsdag 25 april 2019

Politiken i Svalöv. En trasslig historia som kräver ansvarstagande.(Nytt styre i Svalöv del 1)

Åter igen är Svalövspolitiken i gungning. Senast det begav sig var vintern/våren 2017/18 då Socialdemokraterna valde att lämna styret. Efter någon månad inledde de samarbete med Centerpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. Ett udda styre för ett mittenparti som Centern. Utåt lät man meddela att det endast rörde sig om en valteknisk samverkan. Något som i så fall innebar att det under flera månader 2018 inte fanns något politisk styre i Svalövs kommun. Alla var i opposition mot alla. Valet i september 2018 gav inte heller mycket till svar. De stora val vinnarna var Sverigedemokraterna med sina 11 mandat. Därefter följde Socialdemokraterna med 8 mandat. Centern på 6 mandat, Moderaterna på 4 mandat och Liberalerna på 2 mandat. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna fick ett mandat vardera.
Liksom Sverigedemokraterna var valvinnare så var förlorarna Socialdemokraterna som tappade två mandat samt Centerpartiet och Moderaterna som tappade ett mandat vardera.

Så småningom bildades ett Alliansstyre, med mycket svag minoritet. Endast 13 mandat av fullmäktiges 35 mandat. Tanken byggde på att ett sådant styre skulle kunna fungera så länge inte Sverigedemokrater och Socialdemokrater slog sig samman. Detta fungerade också väldigt väl, tills Centerpartiet valde att lämna detta styre. Två av Svalövs större partier, Socialdemokraterna och Centerpartiet har alltså under senare år kastat ut kommunen i politiska svårigheter. Nu är det hög tid att vända detta och skapa lugn och stabilitet.

För att få majoritet i Svalövs kommunfullmäktige och vara säker på att få igenom sina förslag behöver man samla 18 mandat. Den snabbräknande inser då att man måste samla ganska många parter för att skapa en sådan majoritet. På vänsterkanten måste man samla både Socialdemokrater och Centerpartiet. För att dessa skall uppnå majoritet så behöver man dessutom stöd från samtliga "enmandats-partier". Att styra med sammanlagt 6 partier att ta hänsyn till är svårt. Alla partier vill ha sin lilla del av kakan, både när det gäller uppdrag och att få gehör för sina hjärtefrågor. Det blir komplicerat och riskerar att bli dyrt. Vem skall ha de tyngsta politiska uppdragen? Det brukar vanligast tillfalla största partiet. I en sådan konstellation vore det rimligt att Socialdemokraterna tog posten som kommunstyrelsens ordförande. Det blir också tunt med tunga uppdrag till samtliga fyra partier med endast ett mandat. Det politiska priset för till exempel Kristdemokraterna torde bli väldigt högt i ett sådant styre. Det ger inte riktigt samma signaler som Kristdemokraterna skickar ut på riksnivå.

Den andra varianten skulle vara ett styre på den politiska högerkanten. Men Sverigedemokraternas 11 mandat tillsammans med Moderaternas 4 mandat och Kristdemokraternas enda mandat når bara upp till 16 mandat. Det är visserligen en starkare minoritet än det Alliansstyre som styrt i inledningen av 2019, men den samlade vänstern i kommunen riskerar hela tiden att fälla ett sådant styre. Matematiken som valet 2018 gav oss är svår att hantera.

Vart står då Liberalerna i detta? Liberalerna i Svalövs kommun står fast i sin politik. Det viktigaste nu är att denna svåra matematik kan bemästras så att kommunen får ett styre. Det är absolut inte självklart att Liberalerna skall ingå i ett sådant styre. Det finns många andra varianter än att aktivt ingå i ett politiskt styre i kommunen. Är man nu ett litet och ansvarstagande parti så kan man genom sitt agerande som oppositionsparti, se till att ett styre fungerar. I vissa fall kanske man väljer att inte delta i ett beslut. I andra fall stödjer man en budget med motivet att om inte budgeten går igenom så faller styret. Man kan i stället nöja sig med en bra plattform för att föra ut sin politik samt ett mindre inflytande över specifika frågor av vikt. Ett oppositionsparti behöver inte alltid sträva efter att förstöra. Man kan också agera konstruktivt, för kommunens bästa. Det är så Liberalerna tänker just nu.

Liberalerna anser att vi i det närmaste befinner sig i ett läge av "politiskt nödvärn". Svalövs kommun måste få ett fungerande styre. Det är de stora partierna i kommunen som måste ta detta ansvar. Sverigedemokraterna har bjudit in till samtal. Liberalerna har medverkat vid dessa samtal. Vi hoppas att det blir fler samtal. Gärna i olika konstellationer. Om något styre utkristalliseras, som vill tala med Liberalerna så står vi alltid till förfogande för samtal. Vi är beredda att tala med alla, för att skapa detta stabila styre i kommunen. Vi håller inte med om allt som andra partier säger, men som sanna liberaler så är vi beredda att offra allt för deras rätt att säga det.

Det kommer nu att vara en period av trevare och samtal. Vissa bär frukt, andra inte. Ju mer alla partier är villiga till ansvar och sans, dess större möjlighet är det att vi får ett lyckligt slut. Om inte, så har vi ytterst ett extraval framför oss.

Tobbe i Teckomatorp