tisdag 7 september 2010

Tydligare svar om vindkraft tack!

Centerpartiet redovisar i Skånska Dagbladet sin syn på hur vindkraftfrågan skall hanteras i kommunen. Man anser att det behövs en ny vindkraftsplan. Däremot redovisas inget om vad en sådan skall innehålla. I sin insändare påpekar man att dagens vindkraftverk är betydligt större än de som byggdes för något år sedan. Däremot berättar man inget om huruvida detta betyder att avstånden till bebyggelse skall vara större än de 700 meter som gäller idag eller om man föredrar andra avstånd.

Miljöpartiet å sin sida anser att 700 meter är för stort avstånd och att folk får acceptera att få sin livsmiljö förstörd för att nya vindkraftverk skall få generera mer vinster till bolagsägarna.

I USA talas det nu om att avstånd mellan vindkraftverk och närmaste bebyggelse skall vara runt 2000 meter. Detta efter att många människor drabbats av vindkraftens många negativa effekter.

Centerpartiet är oss däremot svaret skyldig. Man anser också att det är kommunens vindkraftsplan som är skulden till de rättsliga förfaranden som nu utspelas och inte det faktum att det beror på att en enskild företagare vill bättra på sitt företags vinst med ett antal miljoner genom att stämma kommunen. Man anser att vindkraftföretagen måste vara beredda att kompromissa. Detta låter vid en första anblick rimligt men då glömmer man ett viktigt faktum.

En kompromiss innebär att minst två parter är beredda att ge efter på sina ståndpunkter. Det Centerpartiet skriver är därmed att enskilda personer, som torde vara den andra parten, skall tvingas kompromissa avseende sin livsmiljö. Vi Folkpartister är liberala. I liberalismens grundtanke ligger att försvara den enskilda människans rättigheter. För oss är det otänkbart att man skall tvinga enskilda människor att kompromissa med företag vars intention är att tjäna pengar. Endast om Centerpartiet och andra vindkraftsvänliga partier kan garantera enskilda människors rättigheter är det möjligt med en dialog om en lösning. Vi måste få ett tydligare svar om vindkraften från de vinkraftspositiva partierna.

En garanti att företagen som tjänar pengarna fullt ut, till sista kronan, tar ansvar för effekterna av sin verksamhet är fullt rimlig. Detta gäller för alla andra industrier och borde gälla vindkraften också.

Detta är inte en energipolitisk fråga då vindkraftens bidrag till landets energiförsörjning är både marginellt och dyrt. De levererade verkningsgraderna på de vindkraftverk som är i drift i dag är lång sämre än vad man förväntat sig i de teoretiska beräkningarna. Detta gör vindkraften till ett ännu dyrare alternativ. Vindkraften är en parantes i vår energiförsörjning och kommer att ersättas så fort vi har ett mer hållbart alternativ till kärnkraften.

Tills dess vill jag inte ha el i mina kontakter som producerats på bekostnad av människors olycka. Går det att köpa garanterat vindkraftsfri el av något elbolag?

Tobbe i Teckomatorp

8 kommentarer:

 1. Finns ju Duracell!

  SvaraRadera
 2. Hej Tobbe! Här är mitt svar, och jag hoppas det bidrar till en viss tydlighet om Mp Svalövs inställning via mig.

  Mitt svar, dvs MITT svar, är att vi i Svalövs kommun behöver en tydlig plan kring hanteringen av vindkraft, och att vi i den bör se framförallt satsningar på småskaliga vindkraftverk för självförsörjning av el, kombinerat med statliga förändringar som uppmuntrar till detta. Inom miljöpartiet finns det allt mer delade meningar om felplacerade vindkraftverk, och jag redovisar här mina åsikter, och har inte uppfattat något tydligt motstånd mot dessa inom Mp i Svalövs kommun. Vi har varit helt överens gällande vindkraftverk intill naturskyddade områden som vi sagt nej till, bl.a. Gällande Söderåsen. Själv jobbar jag med alternativ medicin och vet att det finns mycket inom vetenskapen som inte är klarlagt gällande vad som händer med liv som påverkas av olika störningar. Detta gäller många andra områden än vindkraftverken också, exempelvis elallergiker.
  Storskaliga vindkraftverksprojekt och vindkraftsparker anser jag inte ska få gå ut över närboende människor och djur. Markägare som väljer att placera vindkraftverk längst bort på sina marker långt ifrån sitt eget boende, utan att närboende respekteras, kan få svårt att få vårt stöd i Mp Svalöv, och jag anser att varje enskilt fall är unikt och bör ses över. Som sagt ser vi hellre lösningar där de som bor intill vindkraftverk själva är med och vill ha kollektiva lösningar för gemensam elförsörjning. Människor ska inte bli överkörda. Skälig ersättning anser jag bör ges som kompensation när hus förlorar i värde pga byggande av vindkraftverk intill, som dessutom är vinstgivande för någon som inte ens bor intill.
  Vi ser hellre ett större samlat område med en vindkraftspark, än stora vindkraftverk jämt utspridda, medan små vindkraftverk för självförsörjning har vårt fulla stöd. Vi anser inte att vindkraftverken alltid är så fula som en del hävdar, utan tänker att de passar bättre in i vissa miljöer och sämre i andra. Oexploaterade naturområden bör få fåbli "gröna lungor" med minsta möjliga mänskliga påverkan för att bevara natur-, djur- och friluftslivet. Vi anser att det i Svalövs kommun saknats en landskapsarkitektonisk kompetens, och tycker att såväl vindkraftverk, industribyggnader, plåtstallar, högspänningsledningar och högtrafikerade vägar passar dåligt in i ett traditionellt naturlandskap och bör genom gå prövning.
  Samtidigt anser vi att vindkraftssatsningar i kombination med andra satsningar på hållbar energiförsörjning är en livsviktig omställning för vår jords framtid, och att vi måste kunna hitta lösningar att bidra, även i Svalövs kommun, och det måste ske genom dialog och ett givande och tagande.
  Vi ser positivt på större vindkraftsparker till havs, men även här gäller det att följa expertis utlåtande som kommer efterhand.

  Mvh,
  Jenny Wenhammar, Mp

  SvaraRadera
 3. Skönt att få ett förtydligande som visar på lite större pragmatism. Jag hoppades verkligen på ett svar i den här riktningen då jag har uppfattningen att MP verkligen är människovänner. Med den utgångspunkten som du redovisar Jenny finns en möjlighet till dialog.

  Tack!

  SvaraRadera
 4. Ser att du samma finns på Lokaltidningens sida, och svarar dig detsamma där :).

  SvaraRadera
 5. Rolf Svensson, Centerpartiet9 september 2010 17:54

  Centerpartiet i Svalöv är ett parti som värnar om den miljö som är runt oss. Vi anser att den policy som nu finns i Svalövs kommun vad beträffar placering av vindkraft inte är ett bra instrument. Vi vill ta fram en vindkraftsplan som ur det vi vet i dag belyser alla de faktorer som kan påverka omgivningen och miljön. Det avstånd du relaterar för vinkraftsetableringar är baserat på den miljökonsekvensbeskrivningen som man måste lämna in till kommunen. Det finns ett riktvärde på 40db som man inte får överstiga så avståndet är inte konstant. Det låter på dig som att det skulle vara något konstigt att företagare tjänar pengar på de investeringar de gör i sina företag. Centerpartiet är för en utveckling av alternativa energislag i vårt land för att komma ifrån beroendet av fossila energikällor. Vi har stor förståelse för folks oro i denna fråga så låt oss vara öppna på samförståndslösningar som gagnar miljön och människorna i Svalövs Kommun.

  Rolf Svensson

  SvaraRadera
 6. Du har rätt Rolf. Jag gillar inte riktigt att företag som bedriver olönsam verksamhet tjänar pengar på subventioner.
  De avstånd jag relaterar till är avstånden i dagens Vindkraftspolicy (700 m). I områden där det är helt tyst kan 40 dB vara en stor förändring. Om man upplevt tystnad så vet man skillnaden. Tyvärr är det allt färre områden i vår natur som har denna tystnad. Med utplacering av vindkraftverk blir dessa områden ännu färre. Vi har olika uppfattning om vindkraften men det vore en stor framgång om vi kunde få någon substans för att kunna inleda en dialog om detta. Detta skulle kunna vara en tydlighet med att ingen enskild skall behöva drabbas, att kommunen ställer mycket hårda krav på ljudnivåer och själv mäter dessa i stället för att lita på företagen som byggt verken. Att företag förbinder sig att ersätta värdeminskningar på fastigheter och andra försäkringar om att ingen skall råka illa ut. Vi är öppna för förslag men de måste vara substansiella.

  SvaraRadera
 7. Bekymrad kommunivånare8 oktober 2010 00:21

  Det är skönt att se att det finns lokala politiker som värnar om den unika miljö vi har i Svalövs kommun. Om kommunen skall överleva måste en mera restriktiv inställning till vindindustri utbyggnaden råda.

  Då kommunens kassa, och således den kommunala servicen är beroende av de boende, och den skatt de boende betalar till kommunen rimmar det illa att man skall förstöra den underbara miljö och unika natur som finns i Svalövs kommun, och som är anledningen till att många väljer att bo här, genom en ansvarslös och kortsiktig utbyggnad av vindindustri, som låser upp mark arealer och förstör vår fridfulla landsbygd.

  Utan invånare dör kommunen, och vem vill riskera sin ekonomi och hälsa genom att flytta till en kommun där ett 150 meters moster kan komma att byggas inpå knutarna.

  Tyvärr betyder de avstånd du refererar till inte mycket, då vindkraftpolicyn inte skyddar kommunens invånare. Rolf har tyvärr helt rätt. Policyn ses i rättslig mening bara som vägledande och så länge den inte backas upp av en detaljplan är den inget värd mkt mer än det papper den är skriven på. Det finns exempel i pågående processer inom kommunen på verk som kommer byggas inom 400 meter till angränsande fastigheter. Rolf vet säkert allt om detta då det är hans egen partivän Laurell som driver bygglovsärendet. Att Laurell hade som hjärtefråga i valet att förenkla bygglovsprocessen kan man förstå då han drivit detta bygglovsärende de senaste 10 åren...

  Som tur är finns det politiker i Svalövs kommun som ser igenom den dimridå vindindustrin lagt ut och som ser till alla kommunens invånares bästa, och inte bara det fåtal som kan tjäna sig en hacka i miljödebattens kalla kölvatten. Politiker som bestrider denna typ av ansvarslösa industrialisering av vår underbara, orörda landsbyggd. En industrialisering som som görs under miljöns förtecken, men som till syven och sist drivs av ren profit för ett fåtal individer, ofta på flertalet grannars bekostnad.

  SvaraRadera