lördag 16 mars 2013

Det händer massor inom skola, fritid och kultur just nu

Här kommer en kort sammanfattning av vad som hände på Utbildningsutskottets senaste möte. Det är toppenroligt just nu. Det händer hur mycket som helst. Samtidigt har vi ett ekonomiskt underskott som är ett grått moln på den annars blåa himeln. Jag är antagligen väldigt egoistisk när jag känner en lättnad över att jag inte är skuld till det ekonomiska underskottet eftersom jag fick uppdraget som utskottsordförande vid årsskiftet. Men det är bättre att fokusera på att lösa problemen än att hitta syndabockar. Beskeden om underskotten kom så sent att ingen kunnat hantera problemen på ett bra sätt. Den viktigaste uppgiften nu är att få ordning på det ekonomiska prognosarbetet så vi ser faran i god tid. Samtidigt som den ekonomiska situationen måste lösas så blir det en ledarskapsutmaning att inte dra åt svångremmen så hårt att vi klämmer all livslust och glädje ur skolarbetet. Men med så många kompetenta medarbetare, lärare, rektorer, tjänstemän i förvaltningen och Utbildningschef så kommer detta att hanteras. Det är en svår uppgift, men hade den varit lätt hade någon annan än vi kunnat lösa den.

Lite om obalanserna i ekonomi står det om i Skånskan.

Här är den korta sammanfattningen:
 
Torgskolan i Teckomatorp – aktivitetshus
På Utbildningsutskottets möte godkändes projektplanen för projektet med aktivitetshus på Torgskolan i Teckomatorp. Projektgruppen fick en första styrning från styrgruppen (Utbildningsutskottet) att återkomma med en lista på de frågor man anser det vara viktigt att projektet hanterar och lämnar svar på.


Köstatistik för barnomsorg 2013
Förvaltningen lämnade en lägesrapport avseende kösituationen inom barnomsogen. Beskedet från förvaltningen är att det i nuläget inte finns några situationer rörande köer som man inte kommer att kunna hantera.

Med uppförandet av en paviljong i Röstånga löses de problem som fanns där.

 
Barnomsorg på obekväm arbetstid
På utbildningsutskottets möte fattades beslut att inleda verksamhet med barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten inleds som ett projekt. Skälet till detta är att verksamheten, som inte ingår i de lagstadgade obligatoriska verksamheterna för en kommun, är helt ny för oss.

Vi måste pröva tillämpning av det förslag till bestämmelser som utarbetats av förvaltningen. Under projekttiden, som i första etappen varar i 6 månader, skall inte bara en bra verksamhet levereras utan det skall också samlas fakta och erfarenheter som skall nyttjas för att utveckal verksamheten så att den på bästa sätt möter efterfrågan från familjerna.

Projektets utgångspunkt är vad som är bäst för barnet. Kontinuitet och trygghet är viktiga ledord i utvecklingen av verksamheten.

Verksamheten kommer inledningsvis att avse barntillsyn på nätter under vardagskvällar. Verksamheten kommer att genomföras på Garvarens förskola i Teckomatorp, i enlighet med förvaltningens förslag. Verksamheten startar 1 sept 2013.


Nytt namn till Nya Skolan
För att få ett bra, nytt namn på nya skolan i Svalövs tätort kommer en namntävling att utlysas. Förvaltningen utarbetar bestämmelser för denna och genomför densamma. Ur tävlingen kommer några namnförslag att utkristalliseras. Av dessa kommer utbildningsutskottet att förorda ett förslag. Ärendet med underlag överlämnas sedan till Kommunstyrelsen för beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar