fredag 17 april 2015

Min första interpellation i Regionfullmäktige

I en upphandlingsplan som beslutats i Servicenämnden har den rödgröna ledningen i Region Skåne, väldigt överraskande stoppat in en utredning som skall klarlägga förutsättningarna för ett återtagande av alla städtjänster i regionen. Man vill med andra ord förbereda för att ta tillbaka all lokalvård i egen regi i stället för att nyttja professionella företag som specialiserat sig på att bedriva lokalvård så kostnadseffektivt som möjligt.
Skulle detta ske kommer resurser att behöva flyttas från sjukvården till lokalvården. Alternativet till detta är att höja skatten så att båda verksamheterna får de resurser som behövs.
Självklart är det helt i sin ordning att ideologiskt förespråka att verksamheten skall bedrivas i egen regi. Det är en fullt acceptabel ideologisk inställning. Men... Det blir Skånes invånare och skattebetalare som får betala kalaset. Det är viktigt att man är tydlig med denna konsekvens. För att detta "konstgrepp" inte skall passera obemärkt så har jag, tillsammans med Inger Tolsved Rosenkvist, formulerat en interpellation som kommer att behandlas på nästa regionfullmäktige. För att ge alla som är intresserade en möjlighet att läsa innehållet så publicerar jag interpellationen i dess helhet här:


Interpellation till servicenämndens ordförande Daniel Hedèn.

Interpellation till Daniel Hedén (S)
Angående: Upphandlingsplan för Servicenämnden 2015

2015-03-19 beslutade Servicenämnden om en upphandlingsplan för 2015. Denna innehöll även lite överraskande ett beslut som inte primärt handlar om upphandling utan snarare om att återta ett till volym och geografisk spridning, stort område av Region Skånes verksamhet, nämligen städtjänster. Det fattade beslutet lyder:

Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att utreda möjlighet
och konsekvenser av att utföra städtjänster i egen regi vid
sjukhusområdet i Lund, lasarettet i Trelleborg, Rättspsykiatriskt
Centrum samt städtjänster för Primärvården och Folktandvården.


Motivet för beslutet som anges i underlaget beskrivs som:

För att belysa innebörden och konsekvenserna av driftform ska utredning av
möjlighet och konsekvenser av att utföra städtjänster på sjukhusområdet i
Lund, vid lasarettet i Trelleborg, och vid Rättspsykiatriskt Centrum (som är
under uppförande) i egen regi utredas.

Utöver de skriftliga motiven har ett muntligt motiv presenterats som handlar om att ett återtagande av städtjänsterna skulle bädda för en genomlysning av servicepersonalens framtida roll. Ett sådant motiv ger intrycket att man redan bestämt sig för vägvalet att återta driften av städtjänster.


Därför vill jag ställa följande frågor till Daniel Hedén:      

  • Varför är frågan om driftsform så viktig för den styrande minoriteten i stället för att fokusera på frågor runt effektivitet och kvalité?
  • Är de rödgröna beredda att ändra driftsform även om det skulle visa sig vara dyrare än dagens lösningar?
  • Om man funderar på en utveckling av servicepersonalens framtida roll, varför ger man inte i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta innan man utreder enstaka delar av en helhetslösning, tex en utredning avseende vårdnära tjänster
  • Bedöms det inte finnas en risk, när man utreder verksamhet styckevis och delt, att man fattar beslut efterhand, som är kontraproduktiva då man inte vet hur helheten skall se ut och vilka förutsättningar för nya lösningar som föreligger?Torbjörn Ekelund (FP)

Jag ser med stor spänning fram emot svaret.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar