lördag 20 januari 2018

Överreagerande Socialdemokrater del 1, Avtalsbrott


1, Samarbetsavtalet

I samarbete mellan politiska partier måste man vara godmodig och ha ett stort tålamod. Sedan 2010 har Liberalerna i Svalövs kommun samarbetat med Moderaterna och Socialdemokraterna. Det har varit ett bra samarbete som givit gott resultat. Ökande antal människor som flyttar till vår kommun. Förbättrade skolresultat. Byggentreprenörer som blivit intresserade att bygga i kommunen. Tyvärr har nu detta avtal brutits av Socialdemokraterna.
Som skäl att säga upp det politiska samarbetet i Svalövs kommun har Socialdemokraterna uppgivit i massmedia att Liberalerna och Moderaterna har brutit mot det samarbetsavtal som legat till grund för det politiska samarbetet som nu varit etablerat i drygt 7 år i Svalövs kommun. Vad står det då i avtalet? Texten i avtalet lyder så här:

§ 1. Parter.
Socialdemokraterna Svalövs kommun, Moderaterna Svalövs kommun och Folkpartiet Liberalerna Svalövs kommun. Utöver parterna i detta avtal så för Socialdemokraterna en dialog, i första hand med Feministiskt initiativ samt Vänsterpartiet för att säkra det ”sista mandatet”.

§ 2. Bakgrund och syfte.
Syftet med detta avtal är att skapa en stabil politisk ledning av Svalövs kommun bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna, samt att reglera arbetssätt, arbetsformer och fördelning av arbetsuppgifter mellan parterna.

§ 3. Avtalstid.
Avtalet löper under perioden 2014-10-15 – 2018-10-14.
Under kommande valrörelse till kommun, landsting och riksdag har parterna full frihet att, utanför den aktuella kommunala politiska organisationen, driva sina politiska frågor utan att samråd med samarbetsparterna behöver ske.

§ 4. Grundläggande förutsättningar för samarbetet.
· Öppenhet och ärlighet.
· Respekt för varandras grundläggande värderingar.
· Vilja att lösa alla frågor i samförstånd.
· Vilja att alla frågor skall lösas.
· Information som delges parterna i olika interna sammankomster ska behandlas med varsamhet och integritet.

§ 5. Arbetssätt.
· Samtliga beslut skall fattas i konsensus.
· Ingen part har rätt att driva igenom en fråga med stöd av något eller några oppositions­partier mot de andra parternas vilja.
Varje parti tillsätter en person som skall ha titeln kommunalråd och ansvarar för den politiska styrningen av kommunen i relation till sitt politiska uppdrag. Kommunalråden sammanträder regelbundet och koordinerar kommunens löpande verksamhet.

§ 6. Arbetsformer.
 · Gemensamma gruppmöten i samtliga nämnder, styrelser och beredningar skall hållas minst en gång per månad.
· Till gemensamma gruppmöten enligt ovan kan efter överenskommelse mellan parterna i detta avtal, även representanter för andra partier bjudas in för information och dialog i särskilda frågor.
· I nämnd, styrelse eller beredning där det inte finns 1:e vice ordförande skall ordföranden alltid överlägga med (informera) de andra parternas representant(er) om ärenden som skall behandlas på kommande förberedande möten.
· Gemensamt gruppmöte inför kommunstyrelsen hålles veckan före kommunstyrelsens sammanträde.
· Informella samarbetsträffar ska hållas regelbundet. Deltagarna på samarbetsträffarna är samtliga ordförande i de politiska organen. Varje parti som inte har minst tre ordförandeuppdrag får delta med upp till tre deltagare.
· Om partiernas grupper i nämnd, styrelse eller beredningar är oeniga i en enskild fråga skall frågan hänskjutas till förhandlingsgruppen, som består av tre representanter från varje parti.
· Ingen av parterna får på sittande sammanträde i kommunala organ lägga förslag som ej förankrats hos övriga parter.


2, Socialdemokraternas påstående om avtalsbrott

Det avtalsbrott som Socialdemokraternas ledning i form av Anders Svärd, lyft fram är att Liberalerna och Moderaterna, på ett extra kommunstyrelsemöte, där utredningarna mot Karl-Erik Kruse, rörande kränkande särbehandling, i tre till fyra fall, skulle ha tagit upp en fråga rörande utökade befogenheter för vår kommunchef, Stefan Larsson.
Detta ärende beslutades aldrig. Efter förhandling med Socialdemokraterna, lyftes ärendet ur dagordningen och behandlades aldrig på mötet. Hur Liberalerna och Moderaterna då kunde rösta igenom detta, och därmed bryta mot avtalet, är ett mysterium vi kanske aldrig får svaret på. Om detta var det som Socialdemokraternas medlemmar fick som information på medlemsmötet så har de blivit lurade av sin ledning. Trist.

 
3, Socialdemokraternas egna avtalsbrott

Avtalsbrott nr 1
I avtalets §4 står det att man skall visa respekt för varandras värderingar. Detta är viktigt för att bibehålla god stämning i samarbetet.
I februari 2016 skrev Socialdemokraten Anna Hed Roslund ett blogginlägg där hon, med ett foto på sina två barn, klargjorde att hon hoppades att dessa aldrig skulle bli liberaler. Hon anspelade på ett beslut som ungdomsförbundet LUF:s Stockholmsavdelning fattat runt rätten till sin egen kropp. De skrev att denna rätt skulle vara så långtgående att den skulle gälla även efter döden. På en fråga från en journalist så berättade de att man, i princip, skulle ha rätt att skänka sin döda kropp till en nekrofil, om man så önskade. Detta exponerade Anna Hed Roslund på sin Facebook så som om Liberalerna (som är en helt annan organisation än LUF), skulle vilja tillåta nekrofili.
Då jag tyckte att detta var väl osmakligt så ringde jag ett samtal till arbetarkommunens ordförande Anders Svärd, och påpekade det olämpliga i detta. Anders Svärd meddelade deltagande att han skulle ta ett samtal med Anna. Men i stället belönade både Anders Svärd och Karl-Erik Kruse inlägget med att gilla det. Man belönade den som begick det första brottet mot vårt avtal.

Avtalsbrott 2
2016-10-12, röstar Socialdemokraten Émilie Lundgren mot den styrande koalitionen i Bildningsnämnden och driver igenom en fråga rörande löparbanor, med stöd av Centerpartiet. Detta är ett brott mot §5 i avtalet, som säger att man inte får driva igenom frågor med stöd av oppositionen, mot resterande i den styrande koalitionen. S belönade sedermera detta brott med att befordra Èmilie till ordinarie ledamot i nämnden.

Avtalsbrott 3
2016-11-18 Skickar Socialdemokraterna ett brev till Liberalerna där de vill hindra mig från att uttala mig i tidningarna i vissa frågor. Den ena frågan var en handlingsplan mot våldsbejakande extrimism som jag inte skulle få uttala mig om. Den andra tidningsartikeln gällde en fråga om skattehöjning. Att försöka lägga munkavle på mig, kontra massmedia är direkt odemokratiskt. Att dessutom skriva ett brev i stället för att kalla till förhandlingsgrupp är ett brott mot både §4 och §6 i avtalet.

Avtalsbrott 4
2017-09-25 Röstar socialdemokraten Ulla Wallin mot koalitionen på sittande kommunfullmäktigemöte. Hon hade inte förvarnat om detta. Ärendet rörde Mikroplaster. Detta är ett brott mot §5 i avtalet.

Avtalsbrott 5
2017-11-20 går ärendet om tillsättande av ny personalchef, upp i KSAU. Detta hade informerats på KS-gruppmöte och det fanns konsensus runt tillsättandet. Överraskande började Karl-Erik Kruse att öppet motsätta sig att detta var en intern rekrytering. Han valde inte att begära ajournering utan förde diskussionen öppet, på ett mycket aggressivt sätt. Han satte sitt eget kommunalråd Birgitta Jönsson i en mycket svår situation, då detta skedde för öppen ridå inför oppositionen. Detta är ett brott mot §5 i avtalet.

Avtalsbrott 6
2017-12-13 avhölls en så kallad förhandlingsgrupp i enlighet med §6 i avtalet. Socialdemokraterna ville på detta möte att vi inte skulle ta upp frågan om ny Kommunchefinstruktion innan vi haft möjlighet att tala mer om saken. Detta skedde också och Socialdemokraterna fick sin vilja igenom. Några övriga frågor avhandlades också. Den fråga som var ett problem var tillsättande av ny Personalchef. Eftersom vi varit överens och detta resulterat i att personen som skulle få jobbet, fått besked och alla avtal berättade för sig så ville inte Liberalerna och Moderaterna backa i ett så sent läge. Det skulle vara ojust mot personen och dessutom hade Karl-Erik Kruse brutit vårt avtal i denna fråga (Avtalsbrott 5). På detta möte meddelade Socialdemokraterna att de i grunden bara hade mandatet att säga upp samarbetsavtalet. Detta kom som en överraskning för oss övriga. Jag och Ann Pettersson, vädjade dock till Karl-Erik Kruse, Jan Zielinski och Bedrija Halilovic att besinna sig och tänka om, för kommunens bästa. Då lovade S ett möte i januari för att diskutera frågan vidare. Trots detta löfte så meddelade man sedan media att man hade för avsikt att bryta samarbetet. 2017-12-22 skickade man också detta brev där samarbetet upphörde ”med omedelbar verkan”. Att lova en sak och sedan göra något annat är ett brott mot §4 i avtalet.

Avtalsbrott 7
2017-12-18 Driver Socialdemokraterna igenom betydande indragande av befogenheter för vår kommunchef, med stöd av Centerpartiet. Detta är ett brott mot §5 i avtalet. Socialdemokraternas ledamöter styrdes helt och hållet av ersättaren Karl-Erik Kruse, som med otaliga lappar, dikterade vad de Socialdemokratiska ledamöterna i Kommunstyrelsen skulle göra och säga. Ett fantastiskt skådespel.

 4, Slutsatser och avslutning

Socialdemokraterna, som själv brutit mot avtalet 7 gånger på mindre än två år, anklagar Moderaterna och Liberalerna för ett avtalsbrott rörande ett ärende som dragits bort från dagordningen. Man lämnar fel uppgifter till media och kanske även till sina egna medlemmar. Man meddelar redan 13 dec att det mandat man har är att säga upp avtalet. Man skickar brev om detta 22 dec, där man säger upp avtalet med omedelbar verkan. Efter nyår nås jag av informationen att endast ett medlemsmöte inom Socialdemokraterna, har rätten att säga upp avtalet. Slutsatsen är att det visat sig vara oerhört svårt att lita på Socialdemokraterna. Man kan undra om de själva känt till sina egna regler. Avtalsbrott är sannolikt inte skälet till att de vill lösgöra sig från avtalet. De verkliga skälen känner sannolikt endast Karl-Erik Kruse till, som är den som varit tongivande under hela denna period och händelseförlopp.

Till alla avtalsbrott har jag givetvis full dokumentation i form av protokoll, brev och skärmdumpar från Facebook.

Med denna blogg lägger jag denna del bakom mig. I nästa del, som kommer om några dagar, kommer jag att visa att de lönejusteringar som Karl-Erik Kruse lyft som skäl för sitt politiska agerande, varken är så iögonfallande som gjorts gällande och att de skett med stöd av regelverket. Jag kommer också att visa att Svalövs kommun, på inget sätt, är löneledande för sina chefer i vår del av Sverige. Vi sticker inte ut i något negativt hänseende.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar