onsdag 21 augusti 2019

Jag kräver en utredning om mig själv


Under 2013, året då vi för första gången sedan 2008 hade en utbildningsorganisation och Utbildningschef i Svalövs kommun, fick vi en förfrågan från Röstånga Camping som då drevs av två fantastiska entreprenörer. De behövde bygga ut entrébyggnaden på campingen eftersom antalet gäster glädjande nog växte. Campingen är en viktig del av Svalövs kommuns näringsliv inom området turism, så det var inte svårt för oss politiker att snabbt landa i att vi skulle göra vad vi kunde för att hjälpa till. Entrébyggnaden var kommunens fastighet och var belägen på kommunens mark, liksom badet, så det vara bara kommunen som ägde rätt att bygga ut. Jörgen och Asta, som drev campingen klargjorde redan från början att de var villiga att ingå ett avtal med kommunen som innebar att de betalade vart enda öre detta kostade, i en hyra för byggnaden. Räntor och avskrivningar, med mera skulle täckas av hyran. Kommunen skulle inte betala ett öre av skattemedel för detta. På detta sätt skulle kommunen också undvika att man gynnade enskild, vilket inte är tillåtet.
Det tog tid att göra en upphandling samt att få alla beslut på plats. Inledningsvis gjordes bedömningen att allt skulle kosta runt 800 000 kr. I kommunfullmäktige beslutades också att anslå detta belopp i investeringsplanen. 
För att kommunen skulle ha så liten risk som möjligt att stå med kostnaderna själv, så ansågs det att ett hyreskontrakt med mycket lång löptid skulle slutas. Gärna uppåt de 25 år som man beräknade som avskrivningstid. Om man fick ett så långt kontrakt så eliminerades kommunens risk till ”0 kr”.
Ärendet behandlades först på flera möten i den då styrande konstellationen (S, M, L) och jag fick uppdraget att driva frågan i det dåvarande Utbildningsutskottet. Utskottet ansvarade för badet och därmed för den fastighet där den utbyggda entrén skulle ligga. Utskottet informerades och processen med upphandling drevs igång av dåvarande Fritidschef Björn Svensson. Till Utbildningsutskottsmötet 2014-06-16 var allt färdigt för beslut i utskottet. Det återstod då att hyreskontrakt skulle skrivas. Det var en förutsättning att ett hyreskontrakt fanns på plats för att man skulle kunna tilldela arbetet till en av de byggare som svarat på offertförfrågan. Det var dessutom tidsbrist då offerterna var tidsbegränsade och arbetet måste komma igång på sådant sätt att högsäsongen på Röstånga Camping stördes så lite som möjligt. Om man väntade med beslut till första mötet på hösten skulle man förlora ytterligare ett verksamhetsår på Röstånga Camping innan man kunde ta en utbyggd entré i anspråk. Utbildningsutskottet ansåg inte att detta var bra och beslutade på sitt möte 2014-06-16 att delegera till utskottets ordförande, dvs mig, att sluta hyresavtal och tilldela uppdraget att bygga ut till en av offertgivarna.

Närvarande på detta möte var:
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Annie Karlsson (S), Håkan J Andersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M) och Olof Röstin (M).

Bland tjänstemännen deltog:
Kerstin Lingebrant, utbildningschef, Karolina Larsson, nämndsekreterare, Göran Torfgård, utvecklingsstrateg, Björn Svensson, fritidschef och Minela Zuzo, ekonom.

Beslutet som fattades var formulerat så här:
Ordföranden i utbildningsutskottet ges delegation att fatta beslut om antagande av entreprenör
för tillbyggnaden av receptionsdelen samt att underteckna tilldelningsbeslut när ett undertecknat
arrendeavtal finns mellan Svalövs kommun och A & J Gästservice gällande tillbyggnaden.

Efter beslutet i kommunfullmäktige stod det klart att arbetet skulle kosta betydligt mer än de
800 000 kr som kommunfullmäktige beslutat. 
I protokollet till sammanträdet i Utbildningsutskottet kan man läsa:
Svalövs kommun äger fastigheten där friluftsbadet ligger (Röstånga 2:40). På fastigheten ligger entrébyggnaden till friluftsbadet. Kommunen har tecknat ett arrendeavtal med A & J Gästservice som reglerar ansvarsfördelningen kring verksamheten på friluftsbadet. Företaget vill utveckla verksamheten ytterligare och önskar därför göra en tillbyggnad av receptionsbyggnaden. Kommunfullmäktige har avsatt 800 000 kronor i investeringsbudget 2014 för projektet. Förutsättningen för att kommunen ska genomföra tillbyggnaden av receptionsdelen är att A & J Gästservice svarar för såväl kapitalkostnader (räntor och avskrivningar på hela investeringsbeloppet ca. 1 700 000 kronor) som driftskostnader (el, VA, etc.).
I och med att investeringen hamnar ca. 900 000 kronor över budgeterat har förvaltningen diskuterat finansieringen med ekonomichef Jan Bengtsson samt kommunalrådet Birgitta Jönsson. I och med att kapitalkostnader och andra driftskostnader för tillbyggnaden inte kommer att belasta den kommunala budgeten påverkar inte den ökade kostnaden de lagda budgetramarna. Däremot är det nödvändigt att det finns ett undertecknat arrendekontrakt innan beslut tas om antagande av entreprenör och undertecknande av tilldelningsbeslut görs. Det har inte varit praktiskt möjligt att få fram ett sådant till utbildningsutskottets sammanträde 2014-06-16. 
Ovanstående är offentlig information som är noterat i protokollet. Vem som helst kan begära ut handlingen och läsa.
Ekonomichefen hade full information, på samma sätt som kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen missade sedan att ändra beloppet i kommande beslut om investeringsram. Jag misstänker att man missade det då man inte ansåg det viktigt då det inte påverkade kommunens ekonomi över huvud taget.
På Utbildningsutskottets sammanträde 2014-09-29 informerades utskottet om både tilldelningsbeslut och det hyreskontrakt som var en förutsättning för tilldelningsbeslutet. Detta skedde under Fritidschefens informationspunkt. Däremot missades det att göra en skriftlig anteckning om detta i delegationsredovisningen. Detta sker normalt automatiskt, men i detta fall fallerade det. Jag som ordförande och ytterst ansvarig borde naturligtvis ha kontrollerat detta. Men mitt fokus låg på att se till att alla fick information om varenda steg som togs i ärendet, eftersom det var ett väldigt ovanligt ärende.

Deltagande på detta möte var: 
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M), Olof Röstin (M).

Vid detta tillfälle skulle arbetet sättas igång så att den utbyggda entrén skulle kunna tas i bruk av Röstånga Camping kommande vår. Allt var frid och fröjd. Kommunen betalade inte ett öre. Vi gav stöd till det lokala näringslivet utan att gynna enskild, då campingägarna fick stå för varenda krona genom hyresavtalet.
Jag blev därför mycket förvånad då jag på Kommunstyrelsens möte 2019-04-15, nästan 5 år senare, blev visad ur sammanträdesrummet, tillsammans med ekonomichefen och Socialdemokraten Annie Karlsson. Då jag frågade varför jag uppmanades att lämna rummet så hävdades jäv. Jag hade ingen aning om vad frågan rörde sig om. Ingen hade talat med mig, frågat om jag hade de protokoll som jag hänvisat till ovan, eller om jag kunde beskriva ärendet. Jag bara visades ut. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C) hade uppenbarligen beordrat en egen utredning. Jag konstaterade att man i utredningen inte hört varken mig, några andra politiker, några av dåvarande tjänstemän, eller någon annan som visste hur allt gått till. Man hade ensidigt, utan fullt informationsunderlag, kommit fram till att jag antagligen var en skurk som gjort allt detta i det fördolda, vilket naturligtvis är totalt befängt. Vid tillfället för denna hemliga utredning styrde C, M, L och KD ihop. Jag kan konstatera att med vänner som C, är fiender helt överflödiga. 
Enligt uppgifter i efterhand har jag fått reda på att man på Kommunstyrelsen under informationspunkten, ifrågasatte vad detta var frågan om. Informationspunkten i mitten av april har inte heller lett till någon ytterligare åtgärd. Jag är tämligen övertygad om att Centerpartiet upptäckt att de var välinformerade och dessutom deltog i alla beslut och vid all information om ärendet under 2014.
Det som nu skett är att någon släppt ut dokument om detta på Facebook. Någon har också planterat olika typer av anklagelser mot mig som ligger i linje med att jag i bästa fall varit dum i huvudet och åsamkat kommunen kostnader och i värsta fall är kriminell. Det är enkelt att på Facebook sprida misstankar. Det är omöjligt att ge svar på ett kontrollerat sätt. Man döms innan man fått chansen att bli hörd av personer som kan regelverket så bra att de kan avgöra om man gjort fel eller inte. Jag har inte haft chans att berätta hur detta gått till. Personer som hör dessa rykten blir arga (med all rätt baserat på den information de får) och höjer tonen. För de som verkligen vill mig illa blir dessa personer, som inte har full information, ”Nyttiga idioter” utan att de vet om det. I kommentarer späder personer med direkt eller indirekt knytning till Centerpartiet på körsången. Centerpartiet hade möjlighet att driva detta vidare, men avstod av någon anledning. I stället avfyrar man artilleriet där det är omöjligt för mig att försvara mig. 
Jag vet vad som hänt. Vi gjorde något bra för kommunens näringsliv. Det kostade inte skattebetalarna en krona och det finns protokoll som styrker detta. Jag kräver därför att frågan om jag har begått något fel, eller till och med något brott, utreds. Det är bara med en utredning jag kan få chans att komma till tals och hela händelsen kan utageras.

//Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar