onsdag 14 december 2011

Nya elområden i Sverige från 1 november 2011 - idiokrati eller…...?


Då hälsas ytterligre en Folkpartistisk gästbloggare välkommen. Denna gång är det Marcus Zadenius som skriver om den oerhört angelägna frågan om elområden. En mycket intressant blogg. Välkommen Marcus!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nya elområden i Sverige från 1 november 2011 - idiokrati eller…...?

Svenska Kraftnät* införde 4 nya elområden i Sverige från 1 november 2011. Införandet av dessa elområden har upprört många och mött stor kritik men få känner till bakgrunden till detta genomförande.
Sommaren 2009 påbörjade EU-kommission en undersökning av den kritik som Danmark
hade riktat mot Svenska Kraftnät för import- och exportbegränsningar eftersom de inte erhållit samma elpris som skåningarna.
Vid höga effektuttag i Sverige har exporten till företrädesvis Danmark men även till Norge begränsats, vilket strider mot EUs regler om fri handel mellan medlemsländer.
EU-kommissionen menar att Svenska Kraftnät gynnar svenska elkunder framför andra kunder i
EU.
För en privatperson är detta obegripligt. Vi har investerat i elproduktion och jag anser att vi första hand skall gynna våra egna elkunder. Skulle det sedan bli någon el över kan vi exportera detta.
För att gå kommissionen till mötes tog Svenska Kraftnät fram ett förslag om att dela in Sverige i fyra elområden. Med förlaget undanröjde men problematiken med exportbegränsningar.
Förslaget godkändes av EU-kommissionen den 14 april 2010.

Jag tycker det är anmärkningsvärt att Svenska Kraftnät böjde sig för EUs krav utan minsta strid.
Indelningen i 4 elområden är mycket märklig. Jag ställer mig mycket frågande till hur man kom fram till denna indelning. Frågorna är många:
Vilket underlag har man haft?
Har indelningen gått ut på remiss?
Har våra politiker blivit informerade?

Helt klart har man gynnat storstadsregionerna i Stockholm och Göteborg. Genom att dra gränserna
söder om kärnkraftverken i Ringhals (Varberg) och Simpevarp (Oskarshamn). Dessutom har man sett till att verken i Forsmark har hamnat i samma elområde. Studerar man kartan ser man hur märklig indelningen är. Med andra ord har man sett till att alla Sveriges kärnkraftverk har hamnat i samma elområde. Tror inte det är fråga om en tillfällighet! Man kan nästan se hur noga man har varit att placera alla kärnkraftverken i SE3. Med placeringen av kärnkraftverken i SE3 har detta område i stort sett samma elproduktion som SE1 och 2. Skulle man dra gränserna så att ett eller flera kärnkraftverk hamnade i SE4 vilket är naturligt skulle Stockholm få samma taxa som SE4.
Var en kan säkert räkna ut att proteststormen då blivit stor.
Märkligt är också att rikspressen inte med ett enda ord har kommenterat indelningen. Sover våra journalister? En undersökande journalist hade haft stoff för flera sprängladdade artiklar. Ett upprop mot höjda elpriser är vad som rikspressen har orkat med. Tycker faktiskt att pressen med sitt agerande mörkar sanningen för svenska folket.
”Svenska Kraftnäts modell med fyra prisområden synliggör flaskhalsar som uppstår när el distribueras från norra till södra Sverige, och därmed också behovet av nödvändiga förstärkningar av elnätet samt ökad elproduktion i södra Sverige. I dagsläget är det svårt att förutspå elpriserna i de nya prisområdena.”
Elområdena försvaras med att det ger signaler om var elproduktion och nät behöver byggas ut.
Faktum är att stamnätet inte kommer att byggas ut snabbare för vi fått elområden. Det kommer att ta minst 5 år innan sydvästlänken tas i drift. Inte heller finns det planer på att bygga ut elproduktionen under de kommande åren. Det stamnät som idag levererar el till alla elkunder har betalats av alla. Utbyggnaden av sydvästlänken skall endast betalas av sydsvenskarna! Detta är orimligt och sanslöst.
Att vi redan har påverkats prismässigt upptäckte säkert de flesta när vinden mojnade i Danmark i mitten av november. Vindkraftverken i Danmark producerade ingen el. Effekten för oss här i Sverige blev att priset i det södra elområdet SE4 steg. Vad jag förstår kommer elområde Danmark även i framtiden att styra elpriserna i SE4. Skulle inte förvåna mig att vid kallare väder och mindre elproduktion i Danmark att vi hamnar på priser uppåt 1 kr KW + alla andra avgifter. Risken är stor att prisökningarna kommer att bli dramatiska. Elpriset i SE1-3 kommer inte alls att påverkas på samma sätt som i SE4 eftersom SE1-3 är självförsörjande.
Belägg för min teori har jag när vi tittar på Nord pool där elen handlas. Prisbilden är från de dagar när vinden mojnade i Danmark.Alla inser att det är vi(södra området) som ”sitter” med Svarte Petter.
Jag tycker att vi skall kontakta våra riksdagsmän här i södra Sverige. Vi skall påpeka felaktigheterna i indelningen av de fyra elområden. Vi skall kräva en ny indelning. Studerar man kartan inser man direkt galenskapen.
Vi skall kräva sänkt skatt i SE4.
Vi skall kräva att man snabbare bygger ut stamnätet och att planer och utbyggnad av elproduktion kommer igång. Att alla elkunder delar på utbyggnaden av stamnätet.
Man kan också tänka sig att vi startar upp Barsebäck igen.
Då skulle säkert de danska miljöaktivisterna få spader!
Jag undrar vad våra svenska miljöaktivister håller hus? Man har inte hört ett enda ljud från dem när danskarna har satt igång med sina olje/ koleldade verk - inte ens en viskning!
Tycker att indelningen är inget annat än en jätteskandal!!
Marcus Zadenius
111212
*Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som ansvarar för att säkerställa en balans mellan elproduktion och efterfrågan.
Källor:
Eon
Nord pool
Svenska kraftnät
Villaägarföreningen

PS. Det finns en debattartikel om elområden i Svd där bla Jan Rejdnell skriver om företeelsen. Debattinlägget hittar ni HÄR. DS.


lördag 10 december 2011

Vindkraftverk = framtidens förnyelsebara el? tveksamt!


Jag är mycket stolt att få presentera min första "gästbloggare". det är Göran Lundqvist som publicerar sin första blogg på denna sida. I framtiden hoppas vi få nöjet att läsa hans egen blogg. När det blir aktuellt kommer ni naturligtvis att få information om det på denna sida. Lycka till Göran!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vindkraftverk = framtidens förnyelsebara el? tveksamt!


Varför satsar Sverige så mycket på vindkraftverk? Jag kan förstå att andra länder gör det, men inte Sverige. Vi sitter i en väldig speciell sits. Låt mig förklara vad jag menar.


Mycket av debatten angående vindkraftverk handlar om att vi måste få ner vårt utsläpp av koldioxid. Koldioxid kommer mycket från förbränningen av fossila bränslen. Det finns länder i EU där fossila bränslen står för 90% av elproduktionen. Här är vindkraftverken bra, kanske inte i framtiden, men för i dagsläget få ner koldioxiden så är vindkraftverk det bästa alternativtet för nästan alla.
Sverige har 90% av vår elproduktion från kärnkraftverk och vattenverk och de delar det rätt lika. Detta innebär att byggandet av vindkraftverk tyvärr inte leder till mindre utsläpp av koldioxid.


Så, varför skall då Sverige satsa på vindkraftverk? De kan bara producera el ca 20-40% av årets timmar. Framtidens förnyelsebara el borde i vårt land kunna ersätta kärnkraftverken och detta kan inte vindkraftverken göra. Våra kärnkraftverk producerar idag 60 TWh om året. För att ersätta dessa behövs det byggas ca 16500 vindkraftverk till. Om alla 290 kommunerna dela lika på dessa får vi se 57 st i varje kommun, undra hur vår landskapsbild ser ut då. Och tyvärr fungerar inte vindkraftverk i alla kommuner...


Nästa stora problem som finns redan är något som kallas reservkraft. Pga. Vindkraftverken inte levererar el hela tiden behövs reservkraft som går in den tiden som vindkraftverken står stilla. Här kan vi då använda oss av kärnkraftverk eller vattenkraftverk. Våra vattenkraftverk går redan på 100% och de stora älverna som finns kvar skyddade av lag etc.från utbyggnad. Ska vi då bygga ut kärnkraftverken för att stötta vindkraftverken som byggs för att ersätta något som de själva är beroende av? Bättre att bara bygga ut kärnkraftverk.


Elen från vindkraftverk är tyvärr för dyr för att sälja utomlands och då måste svenska folket betala dyrare el för att elbolagen skall kunna sälja det billigare utomlands...


Sen håller ett vindkraftverk runt 20år, sen skrotas det. Där har vi skrotningskostnader som är runt 700.000kr st. Det är mycket pengar och om akitebolagen som drivit vindkraftverken olyckligtvis inte har några pengar kvar, vem skall då betala detta?


Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar och det är också därför vi har den naturen som vi har idag. Vem vill ha vindkraftverk på våra fjäll, våra Naturomården eller vid våra hem?


Kanske är det bättre att låta svenska folket slippa betala för att andra länder skall kunna köpa billig el av oss? Satsa pengar på utveckling hur vi skall minska vårt energibehov istället? Satsa på energikällor som är längsiktiga och inte behöver skrotas om 20 år och då kosta över en halv miljon kr per vindkraftverk i bara skrotkostnader. Satsa på energikällor som inte förstör vår naturintressen och leder till att vår närmsta granne är ett gigantiskt torn.


Med vänlig hälsning,
Göran Lundqvist

tisdag 29 november 2011

Närhet är viljestyrt!

I debatten om ett större Region Skåne är en av farhågorna att avståndet mellan väljarna och de valda ökar och att därmed demokratin påverkas negativt. Man sätter i denna typ av argument ett likhetstecken mellan organisation och demokrati. Jag tror inte frågan är så enkel...

Med dagens olika tekniska hjälpmedel har det aldrig varit kortare avstånd mellan politikerna och väljarna. Väldigt få politiker är längre bort än ett mail, ett inlägg på Facebook eller ett SMS. Många politiker är dessutom aktiva bloggare vilket ger ytterligare en möjlighet till dialog mellan politiker och väljare. Däremot är kontakterna helt beroende på om väljaren vill ha kontakt med politikern eller inte. Allt är på väljarens villkor. Vill väljaren ha en kommunikation med en politiker är detta möjligt på sekunden, dygnet runt. Vill väljaren slippa en kontakt så är det också möjligt.

Närhet till kommunikation och demokrati är därmed i första hand viljestyrt inte styrt av organisatoriska frågor. Jag är helt säker på att de medborgare som vill, kan och kommer att, ta en kontakt med de beslutsfattare de vill. En större Region Skåne handlar om att effektivisera och samordna...att bli bättre tillsammans. Demokratin kommer att lösas i alla fall. Detta resonemang kan nyttjas på regioner, län och kommuner. Storleken har väldigt liten betydelse i förhållande till mänskliga möten och tillgänglighet med hjälp av modern teknik. Närhet är viljestyrt!

Tobbe i Teckomatorp

fredag 18 november 2011

Vad är viktigast? Kollektivets behov eller den enskilda människans rätt?

I början av året skrev sex folkpartiföreningar i Skåne en gemensam debattartikel där vi uppmanade regeringen att skärpa det regelverk som styr vindkraftsutbyggnaden. Trots att dagens vindkraftverk är dubbelt så stora som de som byggdes för fem år sedan har myndigheternas regelverk i sina viktigaste delar varit oförändrade.
Två föreningar (Bevara Linderödsåsen och Norra Färingtofta) har gjort sig mödan att med egen experthjälp granska det medicinsk/akustiska underlaget för Naturvårdsverkets riktlinjer för vindkraftsbuller och funnit så stora brister att de föreslår att Socialstyrelsen i fortsättningen övertar ansvaret för utformningen av riktlinjerna.
Skåne är prioriterat för utbyggnad och vi ser en allt större opposition mot etableringsplanerna här. Nyligen skrev miljöföreningar i nio skånska kommuner en gemensam debattartikel i SvD med i grunden samma begäran som vi själva har: större hänsyn måste tas till människors krav att få leva ifred i den miljö de valt för sitt boende. Den enskilda människans rätt måste värnas. Om Folkpartiet inte står upp för detta, vem gör det då?
Regeringens ambition att bygga ut vindkraften får inte ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos alla de människor som drabbas av intrång i sin boendemiljö. Det är tyvärr vad som nu håller på att hända. Därför skriver vi nu brev till alla Folkpartistiska Riksdagsledamöter och uppmanar dem att ta initiativ till en förändring av det regelverk som styr utbyggnaden av vindkraft. Både Energimyndigheten och vindkraftsbranschen själv har uttryckt önskemål att etablering av vindkraft sker i samförstånd och inte i strid med lokalbefolkningen. Nuvarande regelverk främjar inte en sådan utveckling, det verkar tvärtom konfliktskapande. Människor har behov av att själv välja hur de vill bo. Samhället har behov av att producera elkraft till ett rimligt pris. Dessa behov måste kunna samexistera. När samexistens är omöjlig måste människan ha förkörsrätt.

Torbjörn Ekelund

Einar Fjellman

Ovanstående är skickat för publicering i vissa media. Om det blir publicerat eller ej återstå att se. Jag hoppas att människans och naturens intressen får gehör när beslut skall fattats avseende vindkraft på Söderåsen som rapporteras i SKÅNSKAN.

onsdag 16 november 2011

Vi måste ha mera vindkraft!

Nu betalar vi i Skåne 30 öre mer per Kwh pga att vindkraften i Danmark står still. Vindkraftsindustrins svar är "Vi måste ha mera vindkraft". Det har aldrig varit tydligare vem som betalar vinsterna i vindkraftsindustrin förren nu. Vindkraftsindustrin reser fler 150 meters möllor och vi blir blåsta.

SKÅNSKAN skriver nu om vindkraftsetablering på Söderåsen. Den är inte bara oklok som andra storskaliga vindkraftsprojekt, utan extra oklok med anledning av placeringen.

tisdag 1 november 2011

Detta är vår möjlighet att utveckla Svalövs kommun!

Att bygga ett samhälle kräver bland annat möjlighet till goda kommunikationer. För tusen år sedan var det vattenvägarna som var viktiga. Större samhällen etablerades vid kuster, i anslutning till större sjöar och längst större åar och älvar.
För bara något tiotal år sedan var fortfarande stora vägar viktiga ersättare till vattenvägarna. I vårt moderna samhälle med krav på klimatsmarta lösningar har kollektivtrafik i allmänhet och tågtrafik i synnerhet övertagit rollen som viktiga faktorer för samhällsbyggande. Detta finns i vår kommun. Den konkurrenskraften behöver vi vårda.
Svalövs kommun behöver växa. Om vi inte skall förtvina inifrån behövs ett tillskott på invånare som är lika stort som befolkningstillväxten i Skåne, i snitt. Detta har också Kommunfullmäktige i Svalövs kommun fastställt som mål.
Mark är ett problem för kommunen. I till exempel Tågarp finns inte en enda byggbar tomt att tillgå. I Teckomatorp har vi länge levt på randen till samma katastrof. Under flera decennier har det varit mycket svårt att köpa mark i Teckomatorp. Inte minst de äldre invånarna på orten kan intyga detta. Nu finns chansen att ändra detta. Nu finns möjligheten att köpa mark i en omfattning som säkrar Teckomatorps och Svalövs kommuns utveckling för lång tid framåt.
Jag förstår att en sådan satsning inte sker utan problem. Det är inte alla som vill vara offensiva och förvalta den konkurrenskraft kommunen har när det gäller närhet till Malmö, Lund, kommande forskningsanläggningar och annat.
Däremot är jag mycket förvånad över desperationen från de partier som vill annat. Man bör undvika att bli så desperat att man talar osanning från talarstolen i Kommunfullmäktige. Så skedde tyvärr under gårdagens möte. Man påstod att detta kommer att påverka lärarlönerna och att skattebetalarna kommer att få betala det hela. Så är inte fallet. Vi har en princip i kommunen att alla kostnader för mark och exploatering läggs på tomtpriset. Med andra ord kommer tomtköparna att få betala. De kan i sin tur ändå glädjas över att priset för tomter i Teckomatorp inte blir högre än tex i Bjuv. De är fortfarande MYCKET lägre än priserna i många av de omkringliggande kommunerna. Varför tveka???
Jag känner inte oppositionens alla skäl men jag inser att det blir en tuff match när man blir utsedd att vinna poäng i politikerförakt och när det dessutom hotas med domstol. Det är tråkigt och inte smickrande för de som kör med sådan retorik från talarstolen i stället för att lyfta frågorna redan på de beredande möten som de närvarat vid före kommunfullmäktige. En av företrädarna för oppositionen tyckte att det var synd att vi alltid försöker vinna billiga politiska poäng i stället för att tala med varandra och det håller jag med om. Det är dock lättare att se grandet i sin nästas öga än bjälken i det egna.
Detta är vår chans. Nu satsar vi!!

Tobbe i Teckomatorp

PS! Vill ni läsa en BRA och balanserad artikel om ärendet så finns det en i SKÅNSKAN.

tisdag 18 oktober 2011

och så har jag varit elak igen...

I går fick jag en avhyvling av en mycket kränkt Centerpartist med anledning av mitt inlägg om tidningsartikeln i Skånskan som gjorde gällande att kommunen betalade för mycket för marken i Teckomatorp, som kommunen behöver för att möta framtiden. I artikeln klargjordes att det var ett överpris och att den styrande majoritetens hushållning med skattebetalarnas pengar ifrågasattes. I tidningsartikeln klargjordes att sagespersonen hade en professionell bakgrund som styrkte sanningen i utsagan.

Jag är hemskt ledsen om jag varit så elak att det resulterat i att vederbörande känner sig kränkt. Det är aldrig mitt primära mål att kränka personer.

Av denna anledning försöker jag vara noggrann med att vara mycket sparsam med personnamn. Jag går inte heller in på personliga förhållanden om ingen annan gjort det först. I detta fall stod det redan i en tidningsartikel att personens professionella sysselsättning utgjorde en sanningsgarant. Av denna anledning såg jag skäl att kommentera det i mitt inlägg. Tyvärr kan jag inte låta risken att jag kränker personer förhindra mig att kommentera saker som andra redan skrivit. Därför går det inte att garantera att det inte händer igen. Alla argument som används för förhållanden jag inte håller med om, är det viktigt att jag, i yttrandefrihetens namn får lov att ifrågasätta. Med tanke på att representanter för det nu aktuella partiet kommenterat mitt yrke, fullständigt omotiverat, från talarstolen i fullmäktige så vet jag att man får tåla en hel del utan att i varje situation bli kränkt. På samma sätt brukar min partiledare, Jan Björklund, utsättas för kommentarer rörande hans bakgrund som yrkesofficer. Trots detta är jag hemskt ledsen för att vederbörande känner sig kränkt och sannolikt tycker att jag är en elak person. Jag kan försäkra att elakheten i sådant fall endast sitter på ytan. Innerst inne är jag... brutal.

Tobbe i Teckomatorp

PS! Läs gärna min förra blogg och tillhörande artikel i Skånskan och kommentera här om jag är uppför mig kränkande och ohyfsat eller ej när jag skriver. Det ger mig en fingervisning huruvida jag i framtiden skall bli mjukare eller inte. DS.

onsdag 12 oktober 2011

Vem bestämmer priset och hur är det med utbildningsnivån?

Nu händer det massor i kommunen. Det är många debatter som pågår. Två av de hetaste just nu är mark köp och skola. Mark köpet har jag redan kommenterat i bloggen. Den hittar ni HÄR.
Däremot har kritik rests mot detta initiativ för framtiden, med argumentet att marken inte är värd så mycket som kommunen skall betala. Detta beskrivs i en artikel i Skånskan. Då måste man fråga sig följande...vem bestämmer priset? Hur mycket är marken värd? Man vill gärna jämföra med jordbruksmark. Om man gör det så är priset absolut för högt. Däremot så är det numera så att värdet på marken sätts på andra premisser. Bland annat så är det på det viset att ägare till jordbruksmark tittar på vart marken ligger geografiskt och vad den kan vara värd när man exploaterat den (dvs gjort den färdig att bebyggas). Självklart är det så att mark som ligger MYCKET nära en pågatågsstation, som i sin tur ligger MYCKET nära en av Europas största forskningsinvesteringar någonsin (ESS och MAX Lab) snabbt ökar i pris. Det kommunen kommer att betala är ett rimligt pris i förhållande till detta. När marken är i kommunens ägo, exploaterad och bebyggd kommer värdet av nya invånare i kommunen att vara långt mycket större än vad vi nu betalar. Detta är uppenbart för de flesta men inte för alla. Jag är övertygad om att medborgarna förstår hur värdefull denna satsning är för hela kommunen.

För övrigt måste jag framhålla att utbildningsnivån på kommunens invånare är relativt HÖG. Inte relativt LÅG som en del ansvariga, enligt Skånskan, har sagt. Allt enligt Statistiska Centralbyrån som varje år rapporterar om detta.
Därmed kan vi konstatera, redan som grund, att det inte är vetenskapligt fastställt att föräldrarnas utbildningsnivå har avgörande betydelse för hur deras barn lyckas i skolan dessutom är föräldrarnas utbildningsståndpunkt i Svalövs kommun HÖG. Allt annat är en myt. Därmed kan ansvariga för skolan inte gömma sig bakom dessa argument utan måste nu börja ta problemen i skolan på allvar alternativt be att få andra arbetsuppgifter.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 9 oktober 2011

…och där kom det jag väntade på!

Redan på 1970-talet, när Teckomatorp var egen kommun, var kommunens största problem att det inte gick att köpa mark så att kommunen kunde utvecklas. Markägarnas ovilja att sälja svepte in Teckomatorp i ett våtvarmt omslag av hinder att växa. Så har det till stor del varit de senaste 50 åren. Detta har varit av mindre betydelse då det ändock funnits några små bitar mark där man kunnat utveckla orten så att man kunnat visa att det inte stått helt stilla. Utvecklingen har på grund av detta gått mycket långsamt. Teckomatorps utveckling har varit lika intressant som att sitta och titta på när färg torkar.
Nu äntligen, efter 50 år öppnar sig en möjlighet att säkra Teckomatorps och Svalövs kommuns utveckling. Det är en fantastisk tajming när man nu bygger ESS och MAX-Lab i Lund och efterfrågan inom något år kommer att öka dramatiskt. Som grädde på moset kommer resterna efter BT-kemi under denna period att slutsaneras. Med detta går Teckomatorp en ljus framtid till mötes och med 38-39 minuter med tåg från Teckomatorp till Triangeln i Malmö är möjligheterna obegränsade.
Tar kommunen inte chansen och köper nu så kommer marken att köpas av någon annan och då dröjer det kanske ytterligare 50 år innan kommunen får chansen nästa gång.

I detta läge börjar nu Centerpartiet undgöra sig över priset. Åtminstone om uppgifterna i SKÅNSKAN är korrekta. Man har drivit kampanjer om att man vill utveckla Teckomatorp med storvulna planer på bomässor, utan några ekonomiska kalkyler som beskriver vad detta skulle kosta. När man inte fått medhåll om att detta är en bra idé har man anklagat majoriteten för att inte satsa på Teckomatorp. När vi nu tar initiativ till den största satsningen på många decennier, då vill man inte vara med. Detta är bättre än alla dyra bomässor i världen.

Det är så enkelt att priset fastställs efter en förhandling mellan den intresserade köparen och den som i dagsläget äger marken. En klok affärsman vet att marken runt Teckomatorp, så nära en pågatågsstation, är värt mycket mer än åkermarkspriset. Det säger sig själv att markpriset just runt Teckomatorp, i nu aktuellt läge, är mycket högt. Då duger det inte att komma dragandes med priset för åkermark. Är man både gammal bankman och mäklare, men inte är så affärsmässig att man kan förstå detta, så är det bra om man inte längre är i dessa branscher. Priset är, även om det är mycket pengar, ändå i ett prisläge som kommer att göra de färdiga tomterna säljbara. Det är det viktigaste. Efterhand som marken fylls med boende kommer hela Svalövs kommun att ha fördelar av den ökande befolkningen. Ett växande Teckomatorp är viktigt för att få råd att gå vidare med fler orter framöver. Dessutom är markköpet en investering och påverkar i mycket liten grad möjligheterna för utveckling i kommunens andra orter. Sannolikt är det tvärt om positivt för kommunens ekonomi att vi blir fler, och då ökar möjligheten att ytterligare utveckla kommunens andra orter.

Turligt nog är det inte Centerpartiet som leder Svalövs kommun. Därför kan vi nu göra den största framtidssatsningen pi kommunen på mycket länge. Detta är en satsning på tillväxt och framtida välfärd. En satsning för att möta en ökande efterfrågan pga ESS och MAX-Lab. En satsning för att få Svalövs kommun att växa. Görs den inte nu så går möjligheten förlorad och kommer inte tillbaka så länge jag lever.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 30 september 2011

Medborgarna är förlorare hur man än gör

Centerpartiet tycker att kommunen skall använda dina pengar till att köpa upp den gamla silobyggnaden vid Svalövs södra infart. Så står det i SKÅNSKAN.
Den är ful som stryk och jag förstår verkligen att Svalövsborna tycker att den skall bort. Men är det inte så att de som uppförde den och har tjänat pengar på den under många år borde ha ansvaret att riva den? Varför skall dina pengar läggas på det, kära medborgare? Du har väl inte varit med att dela vinsten, då skall du väl inte heller behöva ta kostnaderna?
På Text-Tv förra veckan kunde vi läsa att samma problem riskerar inträffa med alla vindkraftverk. Alla ni som bor nära vindkraftverk får väl kolla i plånboken. Den riskerar bli tunnare om några år när de som nu tjänar pengar på vindkraften tröttnat och inte vill vara med längre. Nej vare sig det är frågan om Lantmännen eller vindkraftverksägare så borde man tvingas ta ansvar. Det borde finnas en lag som styr att skattebetalarnas pengar skall kunna gå till vård, skola och omsorg i stället för att gå till att städa efter andra. Nu verkar det som om medborgarna alltid skall bli förlorare. Det gillar inte jag…

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 27 september 2011

Nu tar vi sats

Nu gör vi en mycket viktig satsning för Svalövs kommun. Vi föreslår ett omfattande förvärv av mark. För att utveckla kommunen räcker det inte bara med en äldreomsorg som har hög nivå av kundnöjdhet. Det räcker inte heller med att satsa på barnomsorg på obekväm arbetstid eller mer pengar till barn med behov av extra stöd i skolan. Även om det är viktigt räcker det inte heller med miljonbelopp extra på asfaltering och rustning av gator.
Det räcker absolut inte med bomässor eller dylika företeelser. Vi måste även ha mark som vi exploaterar och skapar möjlighet för nybyggande. Om vi får mark att bygga på kan vi skapa både nya villaområden, nya hyresrättshus och nya områden för företagsetablering.
Nu tar vi initiativet till ett av de mest omfattande markförvärv som gjorts i Teckomatorp. Vi gör det som ingen lyckats göra på 50 år. Vi köper mark för att Svalövs kommun skall kunna utvecklas för att ta emot den efterfrågan som utvecklingen i Lund väntas ge. Byggande av ESS och MAX-Lab i Lund kommer att ge möjligheter för Svalövs kommun att växa…om vi är beredda. Om vi däremot inget gör, kommer ingen mässa eller annan marknadsföring i världen att ge effekt. Om allt går i lås har vi tagit steget för att Teckomatorp, ytmässigt, nästan kommer att fördubblas. Detta är en av de viktigare händelserna i Teckomatorp och i Svalövs kommun på många år. Nu tar vi fart mot framtiden.
Teckomatorp-Lund 17 min och Teckomatorp-Triangeln i Malmö 39 min, talar sitt tydliga språk. Detta är en tillgång Svalövs kommun måste exploatera för att få fler invånare. Nu tar vi sats…

Tobbe i Teckoamtorp

PS. Vill du läsa beslutsunderlaget så finns det HÄR.

Skånskans artikel hittar du HÄR!

Nu skriver Skånskan åter om ärendet. Det hittar ni HÄR.

måndag 5 september 2011

Vad är mod och vad är dumdristighet?

I Svalövs kommunfullmäktige får man i bland etiketter som förvånar. På senaste kommunfullmäktige klarlades det att jag saknar både modet och viljan att satsa på Teckomatorp. Detta beskrivs också i SKÅNSKAN. Det finns bra saker att satsa pengar på. Tex en bra förskola, en bra skola och en bra vård och omsorg. Alla dessa verksamheter behöver resurser för att kunna leverera det medborgarna vill ha. En bra kommunal verksamhet skapar ett gott rykte och fler medborgare.
Sedan finns riskprojekt. Bomässor tillhör denna kategori verksamheter. Många arrangemang i den kategorin har kostat stora summor av skattepengar som medborgare betalat in i skatt för att få bra kommunal verksamhet. Ett av många exempel är Bo01 som resulterat i stora minus och t.o.m. rättsliga efterspel. Bara att planera en så stor verksamhet skulle kosta pengar vi redan idag behöver till annat.

För närvarande har Folkpartiet, som en del av majoriteten, fått ansvaret att se till att vi får så mycket kommunal verksamhet för skattepengarna som möjligt. Jag är inte i nuvarande skakiga ekonomiska läge villig att riskera dessa pengar i ett högriskprojekt. Dessutom inte ett projekt helt utan plan.
Att det som presenterades på fullmäktige skulle vara ett detaljerat förslag på hur en bomässa skulle kunna genomföras och finansieras är inte sant. Det finns en motion som är mycket svävande. Den kan ni läsa HÄR. Dessutom finns ett säljande bildspel i powerpoint som presenterades på kommunfullmäktige. Där slutar underlaget. Det har samma djup som en vattenpöl efter en natts sommardagg.

Jag skulle aldrig riskera kommuninvånarnas skattepengar på ett så löst hållet underlag. Att sedan oppositionen dessutom i sin minoritetsåterremiss kräver att vi skall kostnadsberäkna försäljningspresentationen, är en utmaning utan dess like. Det är ungefär lika lätt som att besvara frågan: "Hur långt är ett snöre".

Jag har modet att stå emot försäljningstrixen men skulle aldrig få för mig att påstå att någon som för fram ett förslag är dumdristig. Jag försöker att undvika att ge mina meningsmotståndare den typen av epitet. Nä... Det spelar ingen roll om man sätter läppstift på en gris. Det är likväl en gris. Ett försäljningsknep är ett försäljningsknep och "management by powerpoint" fungerar inte även om det ser snyggt ut. Vi kommer att satsa på Teckomatorp. Teckomatorp är en viktig ort för kommunen. Det gäller att förbereda för den utveckling vi ser inom några år. Det är vi överens om. Däremot finns det andra metoder än en bomässa som leder mot målet. Vi har redan startat den resan, men den kommer att ske i verkligheten, inte i en powerpoint presentation.

söndag 4 september 2011

Hur lång blir den ekonomiska krisen?

För några månader sedan röstade vi fram en synnerligen expansiv budget trots motstånd från oppositionen, som ville satsa ännu mer pengar på olika verksamheter. Nu ser det ut att falla som ett korthus. Vips försvann nästan tio miljoner ur vår ekonomi 2012. Nu gäller det att prioritera och samtidigt hoppas att denna ekonomiska kris inte blir så långvarig. Jag tycker mig redan se positiva tecken på en snar vändning.

Det kan kanske finnas skäl att ha is i magen och lägga en budget som salderar på noll för att i största mån skydda verksamheterna. Vi vet ju alla att många av våra verksamheter i grunden behöver mer resurser.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 19 augusti 2011

Tack!

Efter insändaren i Lokaltidningen, där kritik riktades mot mitt sätt att skriva har trafiken på bloggen ökat. Det är aldrig fel med bra marknadsföring. För att få in riktigt många förslag på hur vi skall göra för att vända trenden och få fler att flytta till kommunen behöver vi många svar på vår webbfråga som ni hittar HÄR.
Jag hoppas fler har synpunkter och skriver insändare så att vi får ytterligare möjlighet att sprida kunskap om möjligheten att hjälpa till med goda idéer. Tills dess så är det bara att klicka och skriva...

Passa på att gilla vår hemsida på Facebook genom att klicka HÄR och sedan på "gilla" knappen. Tillsammans, med envist arbete kan vi göra Svalövs kommun bättre.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 31 juli 2011

Hur i hela fridens namn skall vi göra?

Svalövs kommun går kräftgång i alla undersökningar. Det är allmänt känt att "framgång föder framgång". Men kan det vara så att "motgång föder motgång" också. Antagligen är det oerhört svårt att bryta en trend. När den väl är bruten blir allt lättare.

En sittande majoritet kan aldrig räkna med hjälp från oppositionen. Deras naturliga roll är att gnälla och undvika att ta ansvar. Majoriteten måste göra jobbet själv. Den enda positiva kraften att räkna med är kommunens invånare. Ordet "Medborgardialog" dyker onekligen upp i huvudet. Det finns inget uppdrag att genomföra en medborgardialog om hur vi bryter den negativa trenden. Det kanske kommer.
Den politiska oppositionen vill ha medborgardialog om hundrastgårdar. Det är säkert behjärtansvärt men inte någon högt flygande kreativitet när det gäller att skapa en positiv bild och en bättre framtid för kommunen.

I väntan på ett eventuellt uppdrag att genomföra medborgardialog på frågan om hur vi bryter trenden så gör vi vad vi kan och "gräver där vi står" och startar en medborgardialog själv. Gå in på vår Hemsida och berätta hur du tycker att vi skall bryta trenden. Till hemsidan hittar du genom att klicka HÄR!

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 28 juli 2011

Manifestet

Nu har jag tagit del av Manifestet som terroristen Anders Behring Breivik skrivit. Det råder ingen tvekan om att det finns en politisk bakgrund till hans dåd. Hur denna politik sedan analyserats i hans huvud för att omsättas i den horribla handling han utfört är en sak för proffesionella på området att förklara.
Vi dagens slut är det dock en människoföraktande hatisk politik i botten.

Jag kan bara stämma in när Jan Björklund citerar Jens Stoltenberg i hans historiska uttalande:
"Vårt svar är mer demokrati, mer öppenhet och mer humanitet."

//Tobbe i Teckomatorp

tisdag 26 juli 2011

Nu är det snart slut!!!

Sista semesterveckan... I förra veckan fick jag för mig att jag skulle börja jobba som i går. När jag kom på att jag hade en vecka till blev det en lycklig bonus. Det dröjde dock inte länge förren "börja att jobba ångesten" nu har slagit till. Jag känner på mig att det blir en jobbig höst.
Det finns så ofantligt mycket att göra. Hur skall vi få Svalövs kommun att bli en inflyttningskommun? Hur skall vi få igång byggande av lägenheter? Kommer vi att få till seniorboende i kommunen? Kan vi få dramatiskt förbättrade resultat i skolan? Hur gör man??? Kan månne politikerna ordan detta? Har de något i bakfickan som ingen annan har? Vänder allt om oppositionen får ta över? Nä... jag undrar om det inte är hårt, långsiktigt, målmedvetet arbete som gäller. Har någon några idéer???

måndag 6 juni 2011

Nu blommar löken...men vem vet hur länge?

Tyskland försöker dölja sina ekonomiska problem genom att kritisera Grekland. Samtidigt jobbar man hårt på att ytterligare försämra sin ekonomi och vårt gemensamma klimat genom att drastiskt lägga om sin energipolitik med att stänga sina kärnkraftverk. Vi får en enorm miljökatastrof när Tyskland ersätter sina kärnkraftverk med kolkraft samtidigt som du och jag får högre elräkning. Så blir det när dogmatiska miljöpolitiker får härska i stället för förnuftet.

Problemet i Japan är att man byggt kärnkraftverk i ett område som riskerar en tsunami. Jag tror att Tyskland inte riskar att utsättas för en tsunami. Åtminstone inte så länge resten av Europa ligger i vägen. I Tyskland är risken med miljöpartier som inte tar klimathotet på allvar betydlig större än en tsunami. Vi får betala priset. Ännu blommar löken, men vem vet hur länge?

Tobbe i Teckomatorp

måndag 16 maj 2011

Vi höll huvudet kallt och hjärtat varmt!

Jag vill verkligen tacka alla som har ställt upp under den gångna veckan för att hjälpa till att öka tryggheten i Teckomatorp. De anlagda bränderna har spridit otrygghet och i vissa fall ren skräck.
När läget var kritiskt för en dryg vecka sedan och jag antog utmaningen att få igång en nattvandrarverksamhet i Teckomatorp kännde jag att jag var ute på ett gungfly. Ingen kunde garantera att det skulle lyckas och ingen kunde utesluta att desperationen bland invånarna skulle resultera i renodlade medborgargarden.

Det känndes tryggt att Anders, Gabriella, Birgitta och Ulla direkt ställde sig till förfogande att ingå i arbetsgruppen som tog täten. Det var ytterligare en tillgång när Klaes anslöt sig något dygn senare. Den bredd av erfarenheter och det engagemang som visades var helt avgörande för att detta faktiskt lyckades.
Nu finns det en namnlista bestående av över 50 namn på personer som är beredda att ställa upp. Jag skulle vilja tacka alla dessa för att ni finns och att ni ställer upp för Teckomatorp och på de goda krafternas sida. Nu hoppas vi alla att utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

Sista åtgärden från vår arbetsgrupps sida (peppar peppar att det får bli så och att inget nytt elände inträffar) blir nu att undersöka om det finns intresse att permanenta nattvandringen genom att starta NIT (Nattvandrarna I Teckomatorp) och att dessa med stor NIT tar sig an uppgiften. Om sådant intresse finns så kommer jag att Nattvandra. Jag kommer också att stötta så att föreningen kommer igång. Jag kan tex hjälpa till att skriva stadgar och annat som behövs. Vi får se vad det blir och hur det utvecklar sig. Tills dess så "Håller vi huvudet kallt och hjärtat varmt".

Tobbe i Teckomatorp

söndag 8 maj 2011

Nu sluter vi leden!

Hårt jobb sedan i går efter mötet i församlingshemmet har nu burit frukt. Vi har i stort samordnat och koordinerat verksamheten i Teckomatorp så långt det är möjligt. Nu smyger sig tröttheten på.

Först jobb till kl 0400 i natt som avslutades med en rapport till Krisledningsnämnden, några timmars sömn, nytt möte med del av ledningsgruppen för Nattvandrarna, en timmes andhämtning, sedan möte med Folkpartiet, därefter koordination av kulturfrågor med vår företrädare för detta viktiga område, samtal med en ny kraft i ledningsgruppen för nattvandrarna, lite rådgivning till grannar, telefonintervju med en kadett som skriver en C-uppsats, skapa kallelse till mötet på tisdag snabbt kvällsmat för att sedan ha möte med den nya gruppen nattvandrare kl 2245. Om inte denna dag tar slut snart så gör jag det.

Vi fick i alla fall lite beröm från kommunen i den senaste informationen. Det kändes skönt. Nu gäller det bara att skapa uthållighet så vi pallar i några veckor. Det viktigaste är att återskapa den trygghet som vi blev bestulna på av någon eller några galningar som helt saknar medkänsla med andra människor. Nu visar vi att vi håller ihop. Nu sluter vi leden.

Tobbe i Teckomatorp

PS! Ett axplock av alla artiklar som behandlar frågan om bränderna hittar ni HÄR, HÄR, HÄR och HÄR

onsdag 20 april 2011

Usel rapportering från debatt om barnomsorg på obekväm arbetstid!

I denn artikel i Skånskan framställs det som om jag har sagt att jag "ansåg att det fanns tid att spela på. Speciellt med tanke på att antal jobb inte blir fler i nuläget.", när det gäller tidsplan för införande av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Detta är fullständigt osant! Sanningen är att Centerpartiet, som länge försökt sno vår politiska fråga att införa barnomsorg på obekväm arbetstid, skapade ett spektakel runt att det inte fanns en tidsplan. Jag framförde att vi går efter Folkpartiets tidsplan, som bygger på Folkpartiets motion i ärendet. Denna förespråkar att vi först skall undersöka hur stort behovet är, därefter räkna på hur mycket pengar det kostar och slutligen införa denna viktiga reform. Centerpartiet som snodde vår fråga och lade en egen motion i ärendet vill införa detta direkt, utan beräkningar på behov och kostnader. Detta framgår av motionen de skrivit. Detta gör att skattebetalarna får ta risken med höjd skatt eller stora underskott i kommunens ekonomi om det hela går snett. Har man väl infört det måste man ju leverera oavsett om behovet är långt större än vi har resurser. Centern vill vara snabba och slarviga. Detta vill inte vi!

Jag förstår inte varför journalisten på Skånskan envisas med att inte nämna ett dugg om hur jag talade om hur glad jag var att föräldrar snart skall få denna möjlighet, som vi i Folkpartiet kämpat för så länge, hur vi nu systematiskt skall undersöka vad det kostar för att få in detta i budget, utan i stället envisas med att försöka förminska vår roll och förstora Centerpartiets roll i detta. Jag trodde att Centerpartiet sålt tidningen och inte längre hade inflytande över vad som skrevs.

Förutom att journalisten lägger ord i min mun som jag aldrig sagt så rapporteras även att Karl-Erik Kruse sagt

"– Först måste vi ha en plan vad allt kostar och samtidigt se efter behovet.
Kruse framhöll även att regeringen inte gett besked hur mycket kommunen kan få i bidrag.
– Får vi inte inte det måste vi ställa satsningen mot andra viktiga insatser som måste göras. Men helt klart prioriterar vi att genomföra servicen, målet är att vara klara inom nuvarande mandatperiod."

Detta är också rent "snömos". Regeringen kommer inte att ge några besked. Det finns inga bidrag för detta. Det vet både jag och Kruse. Vi kommer aldrig att sitta och vänta på något som aldrig kommer. Vi kommer aldrig heller att dröja onödan med att införa barnomsor på obekväm arbetstid och vi kommer aldrig att bara införa saker i den kommunala verksamheten utan att ha en hum om vad det kostar. Det är oansvarigt. Vill man ha oansvariga politiker så rösta inte på mig i nästa val.

Tobbe i Teckomatorp

PS! Vill ni kontrollera sanningshalten i mina påståenden om vad jag och Karl-Erik Kruse sagt och inte sagt så lyssna på ljudupptagningarna från Kommunfullmäktige när de kommer om några dagar. De hittar ni HÄR.

torsdag 31 mars 2011

Så många behov och så lite pengar!

Kompletteringsbudget 2011 och budget 2012.

Vilken rysare.

Det finns så mycket vi vill göra i vår majoritetsallians men så lite pengar. Det verkar som om vi får råd med en liten satsning på sommarpraktik (sommarjobb) för ungdomar även om staten inte vill skjuta till pengar.

Dessutom startar vi nu förberedelserna för att införa barnomsorg för barn vars föräldrar jobbar på andra tider än kontorstid. Detta har vi Folkpartister kämpat för i många år, med motioner (som till och med varit så bra att de blivit "plankade" av andra partier), interpellationer, debattartiklar och blogginlägg. Bara införandet av denna reform är värt oerhört mycket för oss Folkpartister som tycker att en ensamstående mamma som jobbar i vården, och hennes barn, skall kunna få livet att "gå ihop".

Räddningstjänsten behöver ny utrustning, vi behöver en ny förskola, Centralskolan behöver byggas om, vi behöver bli snabbare med beslut om försörjningsstöd och bistånd som kostar mer pengar, vi behöver bli bättre på att påverka fastighetsägare som missköter sina hus. Allt kostar pengar. En hel del av dessa har vi inte. Hur man än väljer blir någon besviken. De besvikna hör ofta av sig medan de nöjda oftast inte hör av sig. Att vara fritidspolitiker är ett mycket märkligt sätt att fördriva sin fritid på. I bland undrar man varför man håller på? Jag hoppas vi hittar en lösning som de flesta i alla fall kan acceptera.

Tobbe i Teckomatorp

PS! Mer om sommarjobben hittar du HÄR! DS.

Vad var det jag sa. Om de beslutade sommarjobben kan man läsa HÄR.

tisdag 29 mars 2011

Politiska förslag med udden riktad mot de svaga

På 1930-talet och 1940-talet utnämndes vi liberaler, av både Nazister och Kommunister, till deras främsta fiende. Liberalerna utgjorde, i sitt ständiga skydd av den enskilda människans rättigheter, det främsta hotet mot deras politiska mål. Gud ske lov att dessa ”ismer” numera är marginaliserade. I går på kommunfullmäktige blev vi liberaler ånyo, till vår stora förvåning, utsedda till en ny politisk strömnings främsta fiende då vi ställde oss på den enskilda människans sida.

Miljöpartiet hade till Kommunfullmäktige lagt en motion där man föreslog att kommunens barn och kommunens gamla skulle tvingas ta konsekvenserna av vår stora utmaning avseende klimatet, genom att dessa svaga grupper skulle förvägras att en dag i veckan äta kött. I motionen var det helt klart beskrivet att detta skulle ske via tvång och utan att den enskilda människan själv skulle få välja. I dagsläget finns det möjlighet att äta vegetariskt, om man själv vill, men i framtiden skulle det vara ett tvång att inte äta kött.

När jag påpekade att alla fakta i Miljöpartiets motion var korrekta men att slutsatsen att detta inte innebär att vi politiker som har ett val, med ett politiskt beslut skall förvägra andra detta val, blev liberalismen utsatt för ett angrepp jag aldrig varken sett eller hört motsvarighet till i modern tid.
Efter påpekande om att vissa i salen hade en kroppsstorlek av särskilt omfångsrikt slag gick Miljöpartiets taleskvinna till angrepp och kallade oss Liberaler för hycklare.

Att Miljöpartiets taleskvinna tidigare vurmat för barnen och deras rätt att ha inflytande på politiken var nu som bortblåst. Nu stod plötsligt djurens rätt i fokus. Barnen kunde utsättas för politiskt tvång utan urskiljning. Att stå upp för sin ideologi, som vi Liberaler gör, och bla kräva att FN:s Barnkonvention skall upphöjas till Svensk lag, dra konsekvenserna av detta och stå upp till skydd av barnen, mot klåfingriga politiker, är aldrig hyckleri. Att först, som Miljöpartiets taleskvinna i Svalövs kommun gör, med buller och bong rabbla upp varför barnen skall få vara delaktiga i politiska beslut för att nästa stund begränsa deras rättigheter med ett politiskt beslut för att vinna politiska poäng, är däremot ett hyckleri av sällan skådat slag.

Miljöpartiets taleskvinna fortsatte under ett långt angrepp mot liberalismen att låta tillerkänna Kommunfullmäktiga att bara pga att hon inte fick visa en kort film så skulle hon med vilje ta upp så mycket tid hon kunde i sitt anförande. Detta, barnsligt trotsiga, beteende är enligt mitt förmenande inte värdigt en folkvald. Vi har tydligen olika uppfattning inom Miljöpartiet i Svalövs kommun och i Folkpartiet, om denna sak.

Så länge svaga enskilda personer hamnar i fokus för politiker som med politiskt tvång vill beskära deras rättigheter kommer det alltid att stå en Liberal vid deras sida, oavsett vad förbudshetsarna ger denna liberal för tillmälen. Barnen har en särställning när det gäller detta skydd. De gamla, som också skulle utsättas för detta politiska tvång tillhör också en svag grupp men de har i alla fall rättigheten att via sin röstsedel rösta bort Miljöpartiet. Den rättigheten har inte barnen.

Tobbe i Teckomatorp

Nu ligger en artikel på Skånskan om gårdagen. Den hittar ni HÄR.

måndag 28 mars 2011

…och vara dig trogen, intill kommunen skiljer oss åt.

Så kom då beskedet från kommunen. Emma skulle få plats på särskilt boende. De senaste åren hade blivit allt svårare. Albin, som själv var 85 år, orkade inte med att hantera rullstolen som Emma satt i, efter sin stroke för två år sedan. Emma var förlamad men hade lyckligtvis återhämtat sig i övrigt. Det var samma blixtrande blick som mötte när hon tittade upp mot Albin.

De hade haft ett bra liv tillsammans. Två barn, fem barnbarn och det första banbarnsbarnet kom för ett halvår sedan.

Det träffades just efter kriget. Båda jobbade och sparade. De lyckades uppfylla sin stora dröm 1959 då deras hus i Teckomatorp stod klart. De har upplevt kommunsammanslagning och BT-kemi. Ekonomiska kriser och goda tider. Inga problem har varit stora nog att inte ha någon lösning. De hade ju alltid varandra.

Albin läste beskedet från kommunen en gång till. Sakta började det klarna. Kommunen hade beviljat Emma särskilt boende. Albin var ju inte sjuk så han fick stanna kvar hemma. Kampen för att få ett särskilt boende hade varat i nästan ett år. Kommunen hade bötfällts eftersom de ledande politikerna inte förmått att fatta beslut om att öka antalet platser i tid. Trots att kampen var över så kom tårarna hos Emma när hon förstod att hon och Albin skulle skiljas. När väl kommunen lyckades ordna vårdplatser så höll man mycket god standard. Rummet Emma skulle få var stort nog för en säng till. Emma och Albin skulle kunna tillbringa sina sista dagar, lyckliga tillsammans. Även om det var litet så hade de i alla fall varandra. Kommunen var orubblig. Emma behövde vård. Albin behövde inte vård. En sista tid i lycka var inte kommunens sak. Det fanns ingen rad i vårdbedömningen som mätte behovet av närhet och kärlek. Albin fick stanna hemma och få hjälp av hemtjänsten. 1949 hade de lovar varandra att vara varandra trogan intill döden skiljde dem åt. Nu blev det inte så. En kraft lika stark som döden själv, blandade sig i. En auktoritet stark nog att bryta samhörighet och kärlek mellan människor. En myndighet som har regler att följa oavsett hur dessa regler slår. Jag lovar att älska dig i nöd och lust och vara dig trogen, intill kommunen skiljer oss åt.


Tobbe i Teckomatorp

PS! Jag såg i Skånskan att min goda vän Ewa Bertz tagit upp kanpen om denna fråga i Malmö.
- Bara på dem Ewa, du har rätt. HÄR kan ni läsa om Ewas fight i Malmö.

Och HÄR kan ni läsa om paret som nu utsätts för tvångsseparation.

tisdag 22 mars 2011

Det var ju skönt!!!

Det verkar som om det just nu är fördel för alla oss som helst slipper brytning av kaolin utanför Röstånga. Miljödomstolen tyckte inte att det var någon god idé.

Detta står idag på kommunens hemsida.

Vi måste vara mycket restriktiva med att exploatera våra natuvärden oavsett om det är kaolinbrytning eller placering av vindkraftverk på Söderåsen. Där vi redan etablerat miljöstörande verksamhet måste vi göra allt vi kan för att begränsa skadan. Nästa steg borde vara att nyttja vårt kommunala veto för vissa, särskilt känsliga etableringar.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 13 mars 2011

Lätt att glömma.

"Nytt nattdagis på gång efter stor efterfrågan" skriver Skånskan.

I själva verket är barnomsorg på obekväm arbetstid på gång pga att Folkpartiet målmedvetet drivit frågan under flera år. Först med motioner till kommunfullmäktige men även med interpellationer. Frågan har haft en framträdande plats i politiska program, visioner och målsättningar för Folkpartiet under de senaste åren. Att Folkpartiet nu lyft in frågan som viktig i det majoritetssammarbete som inletts efter valet torde inte vara förvånande för någon (förutom möjligen Centerpartiet). När det förhåller sig på detta sätt blir man lite ledsen när "copy cats" får credit för frågan i den lokala pressen. Men sådant är väl livet... folk snor hejdlöst och massmedia drabbas av minnesförlust.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 28 februari 2011

Ta chansen att uppleva att jag ber om ursäkt.

Kära läsare. Under kvällens Kommunfullmäktige uttryckte en representant för oppositionen att vi i majoriteten visade på naivitet när vi debatterade en sakfråga.

Jag påpekade att jag djupt ogillade att kallas naiv då min argumentation i stället byggde på tydligt realistiska farhågor. Debattören som kallade mig naiv byggde sin argumentation på känslor med ett krav på att Svalövs kommun skulle ta på sig risken att hamna i en tidsödande och dyrbar rättslig tvist. Jag anförde att det däremot var tämligen naivt och att det var realistiskt att undvika denna rättstvist då frågan vi debatterade främst var av symbolisk karaktär. Det är lätt att utkräva engagemang och idealism i symbolfrågor om man inte själv måste stå för det. Detta är naturligtvis den politiska oppositionens privilegium att inte behöva ta ansvar men det tål att påpekas då och då.

Då hände det överraskande... Som svar på att jag inte tyckte om att kallas naiv sa debattören att jag faktiskt hade kallat vederbörande för värre saker på min blogg.

Jag försöker sedan lång tid skilja på sak och person. Därför gör jag allt för att undvika otillbörliga kommentarer mot personer. Jag kan däremot ibland vara tämligen vass mot åsikter och mot politiska partier. Personer däremot försöker jag hålla borta från mina inlägg. Vid något tillfälle har jag misslyckats med denna ambition. Då är jag beredd att be om ursäkt.

Jag utlyser därmed en tävling på denna blogg. Om någon hittar ett inlägg som jag skrivit där jag kallar en ledande, lokal, företrädare för Miljöpartiet, något som kan uppfattas som stötande och där jag använder namn eller är så övertydlig att det omöjligtvis kan missuppfattas så lämnar jag härmed fritt att påminna mig om detta. Om någon kan hitta ett sådant personligt påhopp på vederbörande miljöpartistiska politiker så kommer jag givetvis, att som belöning be om ursäkt för att jag kallat vederbörande för något dumt. Jag kan till och med gå så långt att jag redan i förebyggande syfte ber om ursäkt om det finns något sådant.
Om det inte går att hitta något personligt påhopp på en lokal, ledande, miljöpartistisk politiker vore det å andra sidan på sin plats med en reaktion. Jag är inte religiös men jag tror nog att det ibland är lättare att se grandet i sin nästas öga än bjälken i det egna. Kör på... ge mig exempel... ta chansen att på denna blogg läsa en djup och ärligt menad ursäkt. Jag är beredd...

Tobbe i Teckomatorp

måndag 31 januari 2011

Det har brunnit på Linåkersskolan vem frågar varför?

Det var ett elände att se förstörelsen på skolan. Det har skrivits HDTVÅ ställen och SKÅNSKAN om den anlagda branden på Linåkersskolan

Vad driver människor att göra detta? Visst måste vi skydda oss med bättre larm och i bland tom kameraövervakning men vi måste även ställa de allra svåraste frågorna.... vad ha vi invånare i Svalövs kommun gjort för att vara värda att vår skola förstörs?

Det är våra skattepengar som går upp i rök. Kan de som gör detta inte ta en kontakt och berätta vad de är besvikna på? Skicka ett mail eller skriv ett brev. Om vi talar med varandra kan vi kanske lösa de orättvisor som någon känner sig utsatt för. Man blir aldrig kvitt genom att hämnas. Man blir bara kvitt genom att komma överens. Vilka skälen än må vara så borde de inte vara sådana att det är nödvändigt att bränna ner en skola för. Barnen blir utan utbildning, skattebetalarna förlorar pengar och misstro och obehag sprider sig i samhället. Vi måste försöka ta reda på vem som gjort detta. Inte nödvändigtvis för att hitta en skyldig, men för att kunna fråga VARFÖR?

fredag 21 januari 2011

Vem vill betala nostalgin?

Miljöpartiet har på Facebook gjort en antydan att en rivning av Magasinet som rapporterats i HD och Skånskan skulle vara en politisk fråga där Folkpartiet aktivt arbetat för en rivning.
En rivning av Magasinet är ingen politisk fråga just nu. Det är en fråga där ägaren, SVALO/SVABO, bedömt att det inte finns någon möjlighet att få tillbaka de 75 miljoner det skulle kosta att renovera fastigheten. Detta är en proffesionell bedömning gjord av personer med mycket stor erfarenhet. I detta fall får inte en myndighetsnämnd som Bygg- Trafik- och Räddningsnämnden, neka ett godkännande om rivning. Kommunen har redan bittra erfarenheter från vad som kan hända om man försöker hävda sin politiska uppfattning vid myndighetsutövning. Trots att man beslutar som kunniga tjänstepersoner föreslagit kan man bli lagförd. Jag förstår om man mot denna bakgrunden är försiktig.

Om man skulle driva politik i ärendet måste man, om man är ansvarsfull, fråga sig VEM SKALL BETALA???

Det står helt klart att det är omöjligt att få kostnadstäckning för en investering på 75 miljoner med det geografiska läget Magasinet har. Magasinet ligger inte på Östermalm i Stockholm. Även Sverigedemokraterna har uppenbart gjort denna självklara analys vilket jag sympatiserar med.

Om man inte kan nå kostnadstäckning...vem skall då betala?

Kvar återstår två möjligheter. Antingen bär skattebetalarna kostnaden eller hyresgästerna i SVALO/SVABO.
Om skattebetalarna skall betala innebär det att alla vuxna i Svalövs kommun, oavsett om man har en inkomst eller inte, skall betala drygt 7500 kr var. Vilka familjer har råd med det? Jag vet att det finns många som inte kan bära en sådan kostnad. Ensamstående föräldrar, arbetslösa, sjuka, personer som efter de senaste årens dåliga ekonomi blivit skuldsatta....osv.
Om hyresgästerna skall betala så innebär det en hyreshöjning med uppemot 1000 kr/månad. Människor får lämna sina boenden och försöka hitta billigare boende eller leva under existensminimum. Är kalaset värt detta?

Trots nostalgin tror jag tyvärr att det inte finns så många alternativ. Det är lätt att vara nostalgisk om man slipper betala. Även om Folkpartiet inte ser detta som en politisk fråga är jag tvungen att ställa mig på deras sida som förväntas betala kalaset. De flesta har tyvärr inte råd. Det finns inga möjligheter.

Det är lätt att vara nostalgisk om man inte behöver betala notan.

Tobbe i Teckomatorp

Nu har det hänt mer i frågan. Man har överklagat ägarens önskan att få lov att riva sin byggnad. Om detta står det HÄR.

Och nu står det även i Skånskan om överklagandet.

I Skånskan står det nu att beslut tagits om rivning. Om detta kan man läsa här. Vad jag förstår har man inte tagit hänsyn till överklagan eftersom den gjordes annonymt. Ingen vill bekräfta att de står bakom överklagan.

lördag 8 januari 2011

Återvinningens häxmästare, en tillgång för LSR?

LSR (Landskrona-Svalövs Renhållnings AB) borde rekrytera sin nästa VD från Centerpartiet i Svalövs kommun. Man hänger sig nämligen till återvinning och låter detta utvecklas till en skön konst. Vi har redan sett en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. Utan att skämmas låter man framstå som om detta är en innovaton utan motstycke trots att alla vet att detta är en fråga som Folkpartiet jobbade med redan under 2007-2008. Man hoppas tydligen att väljarkåren har ett minne som är sämre än hos en guppyfisk och tror att man kan återvinna denna motion utan att ödsla nya krafter för att åstadkomma något nytt.

Nu kan man dessutom läsa i tidningen (HÄR) att man vill skapa en bomässa i Teckomatorp. Detta är inte heller något nytt. Detta fördes fram under projektet Öresund BO (ni vet det som skapade multibanan, minigolfbanan och mycket annat i Teckomatorp). Problemet i Teckomatorp är att kommunen inte har så mycket att exponera på en mässa. Vi måste har mark. Denna mark måste sedan exploateras och göras om till villatomter. Det vill vi göra. Vi vill göra det nu. Teckomatorp är en av juvelerna i Svalövskommuns krona som behöver exploateras till hela kommunens fördel. Vi ser dessutom fram emot den dagen då Centerpartiet låter intellektet lyfta så att det kan fomulera en egen tanke i stället för att återanvända alla gamla.

Tobbe i Teckomatorp