tisdag 29 november 2011

Närhet är viljestyrt!

I debatten om ett större Region Skåne är en av farhågorna att avståndet mellan väljarna och de valda ökar och att därmed demokratin påverkas negativt. Man sätter i denna typ av argument ett likhetstecken mellan organisation och demokrati. Jag tror inte frågan är så enkel...

Med dagens olika tekniska hjälpmedel har det aldrig varit kortare avstånd mellan politikerna och väljarna. Väldigt få politiker är längre bort än ett mail, ett inlägg på Facebook eller ett SMS. Många politiker är dessutom aktiva bloggare vilket ger ytterligare en möjlighet till dialog mellan politiker och väljare. Däremot är kontakterna helt beroende på om väljaren vill ha kontakt med politikern eller inte. Allt är på väljarens villkor. Vill väljaren ha en kommunikation med en politiker är detta möjligt på sekunden, dygnet runt. Vill väljaren slippa en kontakt så är det också möjligt.

Närhet till kommunikation och demokrati är därmed i första hand viljestyrt inte styrt av organisatoriska frågor. Jag är helt säker på att de medborgare som vill, kan och kommer att, ta en kontakt med de beslutsfattare de vill. En större Region Skåne handlar om att effektivisera och samordna...att bli bättre tillsammans. Demokratin kommer att lösas i alla fall. Detta resonemang kan nyttjas på regioner, län och kommuner. Storleken har väldigt liten betydelse i förhållande till mänskliga möten och tillgänglighet med hjälp av modern teknik. Närhet är viljestyrt!

Tobbe i Teckomatorp

fredag 18 november 2011

Vad är viktigast? Kollektivets behov eller den enskilda människans rätt?

I början av året skrev sex folkpartiföreningar i Skåne en gemensam debattartikel där vi uppmanade regeringen att skärpa det regelverk som styr vindkraftsutbyggnaden. Trots att dagens vindkraftverk är dubbelt så stora som de som byggdes för fem år sedan har myndigheternas regelverk i sina viktigaste delar varit oförändrade.
Två föreningar (Bevara Linderödsåsen och Norra Färingtofta) har gjort sig mödan att med egen experthjälp granska det medicinsk/akustiska underlaget för Naturvårdsverkets riktlinjer för vindkraftsbuller och funnit så stora brister att de föreslår att Socialstyrelsen i fortsättningen övertar ansvaret för utformningen av riktlinjerna.
Skåne är prioriterat för utbyggnad och vi ser en allt större opposition mot etableringsplanerna här. Nyligen skrev miljöföreningar i nio skånska kommuner en gemensam debattartikel i SvD med i grunden samma begäran som vi själva har: större hänsyn måste tas till människors krav att få leva ifred i den miljö de valt för sitt boende. Den enskilda människans rätt måste värnas. Om Folkpartiet inte står upp för detta, vem gör det då?
Regeringens ambition att bygga ut vindkraften får inte ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos alla de människor som drabbas av intrång i sin boendemiljö. Det är tyvärr vad som nu håller på att hända. Därför skriver vi nu brev till alla Folkpartistiska Riksdagsledamöter och uppmanar dem att ta initiativ till en förändring av det regelverk som styr utbyggnaden av vindkraft. Både Energimyndigheten och vindkraftsbranschen själv har uttryckt önskemål att etablering av vindkraft sker i samförstånd och inte i strid med lokalbefolkningen. Nuvarande regelverk främjar inte en sådan utveckling, det verkar tvärtom konfliktskapande. Människor har behov av att själv välja hur de vill bo. Samhället har behov av att producera elkraft till ett rimligt pris. Dessa behov måste kunna samexistera. När samexistens är omöjlig måste människan ha förkörsrätt.

Torbjörn Ekelund

Einar Fjellman

Ovanstående är skickat för publicering i vissa media. Om det blir publicerat eller ej återstå att se. Jag hoppas att människans och naturens intressen får gehör när beslut skall fattats avseende vindkraft på Söderåsen som rapporteras i SKÅNSKAN.

onsdag 16 november 2011

Vi måste ha mera vindkraft!

Nu betalar vi i Skåne 30 öre mer per Kwh pga att vindkraften i Danmark står still. Vindkraftsindustrins svar är "Vi måste ha mera vindkraft". Det har aldrig varit tydligare vem som betalar vinsterna i vindkraftsindustrin förren nu. Vindkraftsindustrin reser fler 150 meters möllor och vi blir blåsta.

SKÅNSKAN skriver nu om vindkraftsetablering på Söderåsen. Den är inte bara oklok som andra storskaliga vindkraftsprojekt, utan extra oklok med anledning av placeringen.

tisdag 1 november 2011

Detta är vår möjlighet att utveckla Svalövs kommun!

Att bygga ett samhälle kräver bland annat möjlighet till goda kommunikationer. För tusen år sedan var det vattenvägarna som var viktiga. Större samhällen etablerades vid kuster, i anslutning till större sjöar och längst större åar och älvar.
För bara något tiotal år sedan var fortfarande stora vägar viktiga ersättare till vattenvägarna. I vårt moderna samhälle med krav på klimatsmarta lösningar har kollektivtrafik i allmänhet och tågtrafik i synnerhet övertagit rollen som viktiga faktorer för samhällsbyggande. Detta finns i vår kommun. Den konkurrenskraften behöver vi vårda.
Svalövs kommun behöver växa. Om vi inte skall förtvina inifrån behövs ett tillskott på invånare som är lika stort som befolkningstillväxten i Skåne, i snitt. Detta har också Kommunfullmäktige i Svalövs kommun fastställt som mål.
Mark är ett problem för kommunen. I till exempel Tågarp finns inte en enda byggbar tomt att tillgå. I Teckomatorp har vi länge levt på randen till samma katastrof. Under flera decennier har det varit mycket svårt att köpa mark i Teckomatorp. Inte minst de äldre invånarna på orten kan intyga detta. Nu finns chansen att ändra detta. Nu finns möjligheten att köpa mark i en omfattning som säkrar Teckomatorps och Svalövs kommuns utveckling för lång tid framåt.
Jag förstår att en sådan satsning inte sker utan problem. Det är inte alla som vill vara offensiva och förvalta den konkurrenskraft kommunen har när det gäller närhet till Malmö, Lund, kommande forskningsanläggningar och annat.
Däremot är jag mycket förvånad över desperationen från de partier som vill annat. Man bör undvika att bli så desperat att man talar osanning från talarstolen i Kommunfullmäktige. Så skedde tyvärr under gårdagens möte. Man påstod att detta kommer att påverka lärarlönerna och att skattebetalarna kommer att få betala det hela. Så är inte fallet. Vi har en princip i kommunen att alla kostnader för mark och exploatering läggs på tomtpriset. Med andra ord kommer tomtköparna att få betala. De kan i sin tur ändå glädjas över att priset för tomter i Teckomatorp inte blir högre än tex i Bjuv. De är fortfarande MYCKET lägre än priserna i många av de omkringliggande kommunerna. Varför tveka???
Jag känner inte oppositionens alla skäl men jag inser att det blir en tuff match när man blir utsedd att vinna poäng i politikerförakt och när det dessutom hotas med domstol. Det är tråkigt och inte smickrande för de som kör med sådan retorik från talarstolen i stället för att lyfta frågorna redan på de beredande möten som de närvarat vid före kommunfullmäktige. En av företrädarna för oppositionen tyckte att det var synd att vi alltid försöker vinna billiga politiska poäng i stället för att tala med varandra och det håller jag med om. Det är dock lättare att se grandet i sin nästas öga än bjälken i det egna.
Detta är vår chans. Nu satsar vi!!

Tobbe i Teckomatorp

PS! Vill ni läsa en BRA och balanserad artikel om ärendet så finns det en i SKÅNSKAN.