tisdag 19 juni 2012

Konstgräsplan igen

Det var en ovanligt trevlig kväll i Kommunfullmäktige i går. Hela salen var fylld av människor och massor av barn. Barnen var fantastiskt duktiga och orkade genomlida en lång genomgång avseende budget för 2013. Vår ekonomichef gjorde ett bra jobb och skojade med barnen. Utan dessa uppmuntrande skämt hade det varit mycket tråkigare, för barnen i allmänhet men säker för oss andra också. Anledningen till den stora tillströmningen var nu inte att man plötsligt blivit intresserad av politik i allmänhet. Nej, skälet är att det offentliggjorts att det sannolika beslutet i Välfärdsutskottet kommer att bli att den första av kommunens konstgräsplaner för fotboll kommer att förläggas till Teckomatorp. Det är mycket roligt att se hur frågor på detta vis engagerar människor. Det är den typen av engagemang som lett mig rakt in i ett, för många, märkligt fritidsintresse som politiker. Jag började min verksamhet som fritidspolitiker som en följd av engagemang i Föräldrarådet i Parkskolan i Teckomatorp. Där är jag sedan länge inte längre medlem, men intresset för Svalövs kommuns utveckling hänger sig kvar och växer sig starkare. Jag hoppas att någon eller några av de intresserade från igår också tar kontakt med ett politiskt parti och blir medlem. Det är nämligen så man verkligen kan påverka.

På gårdagens möte i kommunfullmäktige resulterade den lyckade aktionen till att politikerna inte kunde hejda sig i överbuden avseende när en konstgräsplan skall anläggas. Centerpartiet hade, för att vara extra tydliga med hur känsliga de är för vad väljarna vill, tom slängt in en ny investeringsplan i ärendet om budget 2013. Den var så ny att pappret fortfarande var varmt. Det verkade dessutom som om man inte tagit sig tiden att tala med sin sammarbetspartner, Kristdemokraterna om frågan. Så blir det när engagemanget tar överhanden och man tappar balansen lite. Om det vore valår hade det varit ett tecken på valfeber. Nu vet jag inte riktigt.

I sakfrågan har i alla fall jag samma uppfattning som jag haft hela tiden. Vi måste få ordning på vad vi vill med hela området runt Svalövs nya idrottshall med omklädningsrum, fotbollsplaner, matsal till skolan och kanske tom ett bibliotek (åtminstone på sikt). När vi vet hur vi vill ha det på detta område är det läge att börja jobba. Om det i detta läget, när planen börjar bli klar, är ok att börja med att anlägga en konstgräsplan eller om man skall göra det i en annan ordning måste människor med kompetens på området, föreslå. Om vi skall nå dit, och göra det snabbt så krävs sammarbete, inte konflikt. Om alla samlar krafterna, politiker, idrottsföreningar, ledare, föräldrar och ungdomar. Om alla börjar samarbeta och lägger konflikten åt sidan så kommer vi dit mycket fortare. Kanske fortare än vi tror. Det jag är säker på är att det kommer att bli fler än en plan i kommunen. Så är det. Allt annat är politiskt mycket svårt att överleva oavsett vilket parti man tillhör.

Tobbe i Teckomatorp

PS. De senaste tidningsartiklarna om konstgräsplaner hittar man HÄR och HÄR. DS.

torsdag 14 juni 2012

Förvaltningsdomstolen upphäver beslutet att köpa mark i Teckomatorp

Förvaltningsdomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut att köpa mark i Teckomatorp. Detta är mycket intressant. Förvaltningsrätten grundar sitt beslut på att de som klagat påstår att marken i nuvarande utförande enligt värdering bara är värd hälften av vad säljaren begär i pris. Domstolen skriver också att i de flesta fall är det de som klagar på ett beslut av detta slag, som har bevisbördan. I vissa, undantagsfall, kan man lägga bevisbördan på kommunen i stället. I detta fall har man valt det mycket ovanliga greppet att lägga bevisbördan på kommunen. Jag håller med om att detta är relevant i detta fall, även om det är ovanligt.
Efter detta resonemang beskriver man att Svalövs kommun har bekräftat att marken i nuvarande skick endast är värd knappt hälften av det pris som säljaren begärt. Det är i sig inte så konstigt för det framgår av värderingen. Sedan kommer det märkliga… Domstolen tar ingen som helst hänsyn till vad marken är värd när detaljplanen är på plats. Man har sannolikt inte fått information från kommunen att detaljplanen redan är under utarbetande. När detaljplanen är klar styrker nämligen samma värdering att marken plötsligt är värd just det pris som säljaren vill ha.

Vad blir då slutsatsen av detta? Jo, just nu får vi inte köpa marken till det pris som säljaren vill ha. Men om några månader, när detaljplanen vunnit laga kraft får vi plötsligt köpa marken för det pris säljaren vill ha. Visst är världen förunderlig. Svalövs kommun har enligt domstolen gjort fel därför att vi beslutade i frågan några månader för tidigt. Priset är vad priset är. Säljaren vill ha vad säljaren vill ha, men vi får vänta några månader med beslutet. Tror nu någon att denna process varit gratis? Då kan jag avslöja att det, trots att den slutliga utgången blir den samma, har kostat oss skattebetalare ett antal hundra tusen kronor. Grattis!

Tobbe i Teckomatorp

PS. Nu står det om markköpet i Skånskan. Där finns också en direkt osanning. Centerpartiet har aldrig föreslagit att man skulle vänta tills någon detaljplanering var klar. Man ville inte köpa överhuvudtaget. Jag hoppas att detta är en felskrivning av journalisten och inte ett påstående från politikerna. Jag tror inte Centerpartiets representanter har mage att ljuga så flagrant. Jag vet för det var jag som debatterade med Laurell och Pettersson i frågan. DS.

PS igen. Nu finns ännu en artikel i HD. I denna artikel har man också helt utelämnat att det finns en värdering av marken som stämmer över ens med det pris säljaren vill ha. Jag vet att C inte vill köpa denna mark. Därför kräver man att säljaren skall sälja till underpris vilket säljaren aldrig kommer att göra. Dessutom är det inte skattepengar som skall finansiera detta utan försäljningen av färdiga tomter. Tyvärr vill inte varken journalister eller C erkänna dessa sanningar utan man förtiger detta för att få det att se ut som om vi är slarviga med kommunens angelägenheter. Så är inte fallet. Tvärt om. Vi är enda garanten för att Svalövs kommun utvecklas och i framtiden har råd att säkra välfärden. DS.

PS åter igen!
Nu har Skånskan skrivit om detta igen. Ännu en gång glömmer man att i en tidningsartikel nämna att marken värderats till 90 kr per kvadratmeter som exploateringsmark. Detta sår i samma underlag där marken värderats till 12-15 miljoner som jordbruksmark. Svalövs kommun skall INTE idka jordbruk. Vi skall bygga. 90 kr per kvadratmeter för marken innebär ett värde på 30,2 miljoner. Varför är det så viktigt att inte skriva om detta för alla journalister? DS.

Jag länkar vidare till ytterligare en artikel i Skånskan som helt undviker att rapportera att marken är värd 90 kr per kvadratmeter enligt den värdering som är gjord. Detta är inget påhitt utar reda fakta. Som jordbruksmark är den endast värd runt 15 miljoner. Men svalövs kommun skall inte odla marken och leka lantbrukare. Svalövs kommun skall utveckla kommunen genom att exploatera. Värdet på marken styrs helt av vad den skall användas till. Nu tror jag aldrig att någon journalist kommer att skriva om dessa fakta då det inte är spännande. Jag har blivit intervjuad av en journalist. När hon förstod hur det hängde ihop struntade hon i att skriva om det. Den andra marken, som kommunen redan äger, skall också exploateras. Problemet är att den marken inte räcker så många år. Vi behöver mer mark. Det är med andra ord ite en fråga om "antingen eller" utan "både och".

onsdag 13 juni 2012

Det är fullt rimligt att sprida på satsningarna

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett önskemål från några av kommunens idrottsföreningar, med fotboll som en av verksamheterna, att kommunen skulle bidra med pengar för att anlägga konstgräsplaner. Konstgräsplaner är dyra historier. Både att anlägga och att underhålla. Men konstgräsplaner har också blivit ett tecken på att man vill utveckla och ge fotbollen en möjlighet till längre träningssäsong på en bra fotbollsplan. Den kommun som anlägger konstgräsplan är en kommun som signalerar att man vill utvecklas och ge fotbollen bra grundbetingelser. Jag var själv länge väldigt skeptisk till företeelsen med konstgräsplaner, men sedan jag för några månader själv, för första gången i mitt liv, satte min fot på en konstgräsplan så förstår jag varför fotbollsföreningarna vill ha en sådan. En konstgräsplan ger en alldeles särskild känsla när man spelar fotboll.
Svalövs kommun beslutade för något år sedan att titta på frågan om konstgräsplaner, med ett öppet sinne. Just då var inte jag särskilt positiv. En förutsättning var dock att föreningarna själv skulle bidra till anläggandet så att fler än en plan kunde åstadkommas, samt att föreningarna själv skulle ange vart konstgräsplanerna efterhand skulle anläggas. Kommunen aviserade, i den därefter följande investeringsplanen, att man kunde tänka sig att anslå 4 miljoner i investeringsmedel. Tillsammans med föreningarnas egna bidrag, eventuellt stöd från andra, så som sparbanken och eventuellt EU skulle det bli möjligt att ”växla upp” dessa pengar till en betydligt högre summa pengar. Därmed återstod endast för idrottsföreningarna att komma överens om hur man skulle göra med placering och i vilken takt planerna skulle anläggas.

Olika behov i olika orter!

Under den process som förevar konstaterades att det fanns lite olika behov i olika orter i kommunen. Jag har uppfattat, genom rapporter från de möten som varit, att önskemålen var enligt följande:

Svalöv – Ville ha en konstgräsplan
Billeberga – Ville ha en konstgräsplan
Röstånga – Ville främst få en fungerande grusplan för träning
Tågarp – Inga särskilda behov just nu
Teckomatorp – Ville ha en konstgräsplan
Kågeröd – Ville ha en konstgräsplan
Tidigt konstaterades därmed att behoven kan lösas enligt följande:

Röstångas behov tillfredsställas på ena eller andra sättet. Det är klart att de skall få sin fungerande grusplan
Billeberga kan hanteras genom att man flyttar hela idrottsplatsen, anlägger tomter på nuvarande yta och anlägger en konstgräsplan på det nya stället. Allt kan finansieras med tomtexploateringen.
Tågarp hade inga behov att tillfredsställa just nu.
Därmed kvarstod behovet av konstgräsplaner i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. Med denna analys har behoven i HELA KOMMUNEN klarlagts. Ingen ort har förbisetts. Ingen ort har glömts bort.

 INGEN!!! Det är viktigt att komma ihåg.


Hur tillfredsställer vi behoven och vem skall fatta besluten?

När processen nått denna punkt stod det också klart, enligt alla de uppgifter jag fått, att föreningarna i Röstånga, Billeberga och Tågarp var nöjda med de lösningar som fanns i planen. Även om denna plan ännu inte fullt ut är tidssatt.
Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd klargjorde att de inte skulle kunna komma överens om vem som skulle få konstgräs och i vilken ordning, utan hemställde till politikerna att fatta beslut. I den diskussionen fanns olika teorier om vilket som skulle kunna vara den mest logiska lösningen men ingen av dessa lösningar var sådana att alla föreningar kunde ställa sig bakom dem.  För politikerna var då frågan följande:
”Vi har visserligen sagt att en förutsättning för kommunens satsning är att idrottsföreningarna skall komma överens. Men när detta nu inte sker, skall vi då inte bygga någon eller några konstgräsplaner alls?” Svaret blev att det väl är politikernas otacksamma roll att göra bedömningarna och fatta beslut, även om minst två av de tre kommer att bli besvikna.

Vilket beslut är lämpligast?

Snabbt konstaterades att vi med stor sannolikhet måste försöka att få pengar till minst två konstgräsplaner och till grusplanen i Röstånga. Med kommunens 4 miljoner, som dessutom eventuellt måste uppgraderas något i nästa budget pga inflationen, och med externt stöd, tillsammans med föreningarnas hjälp kan det bli möjligt att göra en plan där vi kan se åtminstone två konstgräsplaner inom snar tid. Dessa två bör placeras på ställen där de kan mer-utnyttjas av skolan för att få bästa samhällsnytta. Därmed hamnade tyvärr Kågeröd en bit ner på listan då detta, vad jag förstår, inte är möjligt i dagsläget på grund av idrottsplatsens placering i orten. Då återstod Svalöv och Teckomatorp. I Svalöv har vi redan startat planeringsarbetet för en stor satsning på en ny idrottshall. Den samlade bilden med alla de satsningarna som kommunen gjort och kommer att göra, på Svalövs centralort, med ny förskola, byggd för 4 avdelningar, ny grundskola för klasserna 1-6, ny multiarena (med konstgräs) och nu planer på en ny idrottshall där det rimligt att avvakta något med Svalövs tätort och titta på möjligheten att väga in en konstgräsplan i samband med uppförandet av ny idrottshall. Sammataget kan ingen annan ort i kommunen komma ens i närheten av den massiva satsning som görs på Svalövs centralort. Samtidigt har vi formulerat att det är i orterna längst järnvägen vi behöver tillväxt av inflyttande, nya invånare. Mot denna samlade bild är det ett fullkomligt rimligt beslut att anlägga kommunens första konstgräsplan i Teckomatorp. Svalöv kommer också, med mycket stor sannolikhet, och om vi kan finna bra sammarbetsformer med Svalövs fotbollsklubb, att få sin högt eftertraktade konstgräsplan. Genom detta beslut kan vi säkerställa att jobbet kommer igång, att vi också snabbt kan komma igång med grusplanen i Röstånga och att vi säkrar det maximala samhällsnyttan. Om planen fullföljs kommer slutresultatet att bli att Svalövs kommun blir den ”konstgrästätaste” orten i Skåne och kanske i Sverige. Det ni, alla fotbollsälskare. Fotboll är inte en fråga om liv eller död… fotboll är betydligt mycket viktigare än så!

Är politikerna korkade?

Då jag själv är fritidspolitiker och gör detta jobb på min lediga tid vill jag nog låta någon annan recensera om besluten totalt sett är bra eller dåliga. I just fallet med konstgräsplaner så sitter varken jag, eller någon annan Folkpartist på något politiskt uppdrag i Välfärdsutskottet som har den otacksamma uppgiften att fatta detta beslut. Därmed så tycker jag att jag kan säga lite om just detta beslut utan att recensera mig själv. Mot den samlade helhetsbilden tycker jag att det är ett rimligt beslut att nu anlägga en plan i Teckomatorp, i samband med byggandet av ny idrottshall anlägga en plan i Svalöv för att sedan se hur vi skall lösa behoven i Kågeröd. Jag tycker att Välfärdsutskottet med ett sådant beslut tar ett ansvar för HELA kommunen, utan att favorisera någon. Det är så jag skulle vilja att politiken fungerade framöver i vår kommun som tyvärr är så full av inbördes konflikt mellan en del av orterna, att man blir lite rädd i mellanåt. Jag må exponera mig för kritik från både den ena och den andra när jag säger vad jag tycker, men jag gör det i alla fall…
Jag tycker nämligen att alla inblandade skall besinna sig. Det handlar om NÄR några orter i kommunen skall få en konstgräsplan för fotboll. Det är inte ett världskrig det är frågan om. Gräv ner stridsyxan och samarbeta i stället för att motarbeta varandra! Om vi hjälps åt utan övertoner får nog alla sina behov uppfyllda och kanske snarare än ni tror. Vi vet vad ni vill och vi jobbar häcken av oss för att åstadkomma det! Nu gäller det att samla sig för HELA kommunen. Inte för enskildheter.

Tobbe i Teckomatorp.


PS. I Skånskan finns en artikel HÄR. Men tidningarna skriver mest om konflikter så ingen av dem kommer sannolikt att citera mig från denna blogg DS.

PS. igen. Man kan notera att det är ett intressant ämne för Skånskan att skriva om hur konflikten växer sig stark. Detta kan man läsa om HÄR. DS.

Detta är en av de mest omskrivna frågorna i kommunen på mycket länge. Nu Finns det även en ertikel i HD.

söndag 3 juni 2012

Nu är det dags att förbättra kollektivtrafiken!

Det rör sig inom Skånetrafiken. Då menar jag inte bara att tågen och bussarna rör sig utan hela systemet rör på sig. I alla fall den delen av systemet som påverkar oss i Svalövs kommun. Rykten och bekräftad information säger att Pågatåget skall läggas om för att gå via Eslöv (Grattis Marieholm) och de sena turerna på Pågatåget till Helsingborg skall beskäras eller tas bort.

Svalövs kommun är en idealiskt placerad kommun längst med Pågatågsbanan. I norr har vi Helsingborg, väster ut via tåg och buss har vi pendlingsavstånd till Landskrona. Söderut har vi 16-17 minuter med tåg till Lunds central och 38-39 minuter till Triangeln i Malmö. I alla riktningar har vi rimliga pendlingsavstånd till en stor arbetsmarknad. Med ett sådant läge är det märkligt att kollektivtrafiken är så oerhört underutvecklad som den faktiskt är. Med ett sådant läge är det fullständigt orimligt med en avgång i timmen. Om man har mycket tätare trafik från Ystad till Malmö än vad fallet är från Svalövs kommun så börjar man faktiskt undra vart felet är?

Svalövs kommun har en strategisk inriktning att växa. I alla fall de partier som styr för närvarande. När det gäller Folkpartiet så är denna strategi definitivt helt självklar. Alternativet är nämligen att inte göra något, för att sedan splittra kommunen eller gå ihop med någon annan. Om Svalövs kommun skall överleva på sikt måste vi växa. Då är kollektivtrafiken en mycket viktig parameter för att lyckas.

När nu Svalövs kommun satsar på tillväxt är orterna längs järnvägen viktiga. Halvtimmestrafik på Pågatåget med anpassad bussförbindelse upp till Svalövs tätort vore en mycket värdefull förstärkning av kollektivtrafiken. De gånger tåget är försenat (tyvärr inte ovanligt), och bussen hunnit köra från Teckomatorp (tom då får man väl anta) måste resenärerna vänta nästan en timme på nästa förbindelse. Detta är inte OK. Om man fick halvtimmestrafik, åtminstone under rusningstid, finge man bara stå som mest runt 20-25 minuter. Detta är STOR skillnad för de resande.

Hur gör man för att säkra kollektivtrafik till Kävlinge om man lägger om tåget? Det finns resande från området som vill kunna ta sig från Teckomatorp till Kävlinge även i framtiden. Jag hyser stora förhoppningar att man då kan sätta in buss som ersättning till tåget. Om detta blir verklighet skall vi i Svalövs kommun KRÄVA en busshållplats i Norrvidinge. Då plötsligt kan vi få kollektivtrafik till ett ställe i kommunen som inte haft detta innan. Det vore ett lyft för Norrvidinge och för Svalövs kommun.

Nu gäller det för Svalövs kommun att börja agera som lobbyister mot Region Skåne. Alla partier har representanter i Kollektivtrafiknämnden som kan engageras. Kraven borde vara:

1, Halvtimmestrafik på Rååbanan. Minst i rusningstrafik
2, Buss som ersättning till tåg Teckomatorp-Kävlinge med busshållplats i Norrvidinge
3, Utökade turer på kvällar och nätter under helger så att kommunens medborgare kan nyttja nöjeslivet i Helsingborg och Malmö.

Dessa tre krav är sammantaget viktigare än persontrafik på Söderåsbanan. Men vad det lider vore naturligtvis persontrafik på Söderåsbanan ytterligare ett lyft.

Viktigaste av allt... Svalövs kommun, med så gynnsam geografisk placering borde prioriteras av Skånetrafiken. Nu är vi underutvecklade.

Tobbe i Teckomatorp