söndag 10 november 2013

Nej är nej och Ja är ja, i domstolen är skillnaden liten

I dag måste domstolar klarlägga om våldtäktstoffer verkligen varit tydliga med att ha sagt nej, för att det skall räcka för en fällande dom i våldtäktsmål. Bevissituationen är ofta väldigt besvärlig. Käranden i målen, oftast kvinnor, utsätts för närgångna frågor av försvarsadvokater för att alla rimliga tvivel skall kunna undanröjas. Detta är en mycket svår situation och många gånger går det inte att fastställa vad som verkligen hänt. Ord står ofta mot ord.
Det finns nu förslag att förskjuta de juridiska rekvisiten, så att om inte samtycke föreligger, så skall det finnas grund för fällande dom i våldtäktsmål.

Det diskuteras nu huruvida detta skulle försvåra situationen för våldtäktsoffer ytterligare eller om detta förenklar och tydliggör situationen så att fler förövare faktiskt döms. Konkret blir det samma besvärliga bevissituation som tidigare. Resonemangen i domstolarna kommer endast att förskjutas från att idag handla om huruvida offret varit tydlig med sitt ”nej” och följt upp detta med tillräckligt mycket motstånd, till att handla om huruvida offret verkligen samtyckt eller inte. Rent juridiskt blir problemet i stort det samma.

Att genomföra denna förändrade lagstiftning har liten juridisk betydelse, men stor betydelse för den allmänna rättuppfattningen. 1979 infördes en viktig förändring i Föräldrabalken. Då infördes ett tydligt förbud mot barnaga. Kritikerna var många mot denna förändring. En av de starkaste invändningarna var om det skulle vara möjligt att bevisa ett brott. Lagändringen har ändå varit mycket viktig för den allmänna rättsuppfattningen. Andelen av den svenska befolkningen som anser att barnaga är ett korrekt sätt att uppfostra barn på, har minskat. Även om vissa forskare anser att förändringen är marginell så förefaller forskningen som anser att förändringen är stor, att vara i majoritet.
På samma sätt kan en förändring av lagen, där man tar fasta på samtycket, komma att bli en milsten för en förändrad syn på våld mellan vuxna. 1979 införde en Folkpartistisk regering, under Ola Ullsten, förbudet mot barnaga som påverkat och förbättrat livet för många barn. Det är dags för Folkpartiet att åter visa ledarskap nog att våga påverka och styra rättsuppfattningen och förändra lagen så att det skall räcka med att samtycke inte föreligger, för att ge fällande dom i våldtäktsmål. Ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. I domstolen blir svårigheterna med bevisföringen i stort den samma, men på sikt kan vi förändra den allmänna rättsuppfattningen och skapa ny syn på vad en våldtäkt är.

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 31 oktober 2013

Marköpet i Teckomatorp. Fem halvsanningar som får sitt hela svar

Det florerar ett antal halvsanningar om kommunens försök att komma över den värdefulla mark som finns i norra delen av Teckomatorp, men söder om väg 17. Kommunen har gjort många försök att förvärva marken därför att den ligger bra till på flera olika sätt. Man får ordning på samhällsbilden i norra Teckomatorp som just nu är splittrad och ger ett mycket nedgånget intryck. Marken är också attraktiv för exploatering. Närheten till Pågatågsstationen och närheten till väg 17 ger ett utmärkt boendeläge för pendlare. Marken längst ut mot väg 17 ger ett utmärkt läge för företagsetableringar och det finns närhet till förskola. Med de planerade åtgärderna kommer man också att kunna erbjuda en säker promenadväg till låg- och mellanstadieskolan. Med 17 minuter till Lund med Pågatåg och 40 minuter till Triangeln i Malmö är läget lysande för arbetspendlare.

Tyvärr har förvärvet kringgärdats av både politiska och juridiska strider. Det florerar massor av halvsanningar och de flesta har inte enkel tillgång till alla dokument i ärendet. Även om man har det så är det en svårgenomtränglig massa med text. Jag har haft tillfälle att läsa alla handlingar, flera gånger. Jag har också haft anledning och möjlighet att resonera om både köp och domslut med jurister med specialkunskap inom just detta område. Därför har jag fått en tydlig bild av hur saker hänger ihop i denna fråga.
Allt detta, tillsammans med den kunskap jag fått inom ekonomi under mina år som ekonomichef på Luftvärnsregementet i Halmstad, Redovisningschef på P 7 på Revingehed och som Controller på P 7 på Revingehed, gör att jag tycker att jag förstår innebörden i en långsiktig positiv satsning av det här slaget.

Därför tänker jag på enklaste sätt nu redovisa hela svar på de halvsanna påståenden som florerar.

1. Priset är ett överpris och ligger på en nivå som är tre gånger så högt som marknadsvärdet!
Så här är det:
Marken har värderats dels i nuvarande skick, som ren jordbruksmark. Värdet baseras då på hur mycket en lantbrukare kan tjäna på att odla marken. i detta fall är inte marken värd mer än ca 15-17 miljoner. Men i en bilaga till samma värderingsdokument skriver samma person att marken är, om den detaljplaneläggs, värd ca 90 kr/m2. Detta innebär att marken i detta läge är värd runt 30 miljoner. Men då är användningen inte jordbruk utan bostadsändamål. Att detaljplanelägga en mark av detta slag kostar några hundra tusen och är en liten kostnad i sammanhanget. Men det är bara kommunen som får detaljplanelägga mark. Kommunen har ett så kallat Planmonopol och bestämmer helt själv vilken mark som skall detaljplaneläggas. Kommunen har rätt att detaljplanelägga vilken mark som helst. Även mark som kommunen inte äger.

Tänk efter själv... skulle du sälja en sak för 15 miljoner om du visste att den var värd 30 miljoner?

2. Räntan för markköpet är runt 1 miljon om året. De pengarna skulle vi kunna använda till vård eller skola i stället!
Så här är det:
Ja utgiften för att äga marken är runt 1 miljon om året. Men detta är också bara en halvsanning. Man berättar inte att marken också ger en inkomst. Så länge kommunen inte sätter igång och börjar förbereda för bygge (det behöver man inte göra även om marken är detaljplanelagd) så hyr kommunen ut marken för jordbruksändamål. Det är bra mark och hyran blir ganska hög. Mellanskillnaden mellan räntan på 1 miljon och inkomsten vid uthyrning blir någonstans mellan 600-800 tusen. De senaste åren har värdet på mark ökat snabbare än detta belopp per år och bara att äga marken blir en ren förtjänst. Dock får inte kommunen förtjänsten fören den dag vi börjar sälja tomter.

3. Detta är en dålig affär och kommunen kommer att göra förlust som skattebetalarna får stå för!
Så här är det:
Detta markköp kostar mycket pengar. Men trots det höga markpriset så kommer de färdiga tomterna att vara mycket konkurrenskraftiga i pris. Vi kommer att kunna ligga lägre än många andra kommuner runt om i vår del av Skåne. Detta tillsammans med närheten till kommunikationer kommer också att göra marken oerhört lättsåld. I hela svaret på förra påsåendet berättade jag att det är en vinst bara att äga marken. Men den stora vinsten kommer när kommunen har sålt allt ihop. Då har för det första kommunen fått tillbaka alla pengar man lagt ut, plus så mycket pengar att även den årliga kostnaden har återbetalts. Men nu kommer lyftet. När alla tomter är bebodda blir den årliga inkomsten för kommunen 65 miljoner om året. Ha, ha, ha... säger man då. Det där är fejkade siffror... Nej. Den beräkning som gjorts har utgått från samma kalkylprinciper som kommunen använder vid det årliga budgetarbetet. Dessa principer har under många år visat sig stämma väl. detta ser man bla på att kommunen har en väldigt bra och stabil ekonomi. 65 miljoner om året.... det ni! Ja, det kommer att finnas utgifter också när befolkningen växer. Men det blir ändå väldigt mycket pengar över.

4. Kommunen blev fälld i domstol därför att man begick ett lagbrott när man ville köpa marken!
Så här är det:
Detta är en av de värsta halvsanningarna eftersom det indirekt utpekar ett antal personer som brottslingar. När första instans, Förvaltningsrätten fick ärendet hade tyvärr någon, jag vet inte vem och varför, inte skickat med den bilaga som visade att marken var värd 90 kr/m2. Rätten hade bara värderingen som jordbruksmark att luta sig mot. Normalt är det de personer som anmäler (klagar på) beslutet som har bevisbördan och skall visa att kommunen gjort fel. När Förvaltningsrätten endast hade en värdering, som angav ca halva beloppet, så beslutade man att låta bevisbördan gå över till kommunen. Detta är mycket ovanligt, men under rådande omständigheter så klandrar jag dem inte. Domstolen sa, att då man saknade en samhällsekonomisk kalkyl som visade på de vinster i framtiden som kommunen hävdade, så valde man att upphäva beslutet eftersom man inte kunde utesluta att kommunen hade fel och därmed gynnade en enskild person (nuvarande markägare). Eftersom nu kommunen hade bevisbördan så gick beslutet mot kommunen.
När kommunen fick detta besked gjorde man omedelbart den samhällsekonomiska kalkyl som nu visar att kommunen får in 65 miljoner om året när marken är full av invånare. Med denna i handen så överklagade kommunen till nästa instans (Kammarrätten). Kammarrätten valde då att INTE ge prövningsrätt. Man brydde sig inte om att kommunen gjort sin hemläxa. Man ville inte ens titta på den. Kommunen prövade då att klaga till Högsta Förvaltningsdomstolen för att försöka förmå Kammarrätten att titta på den beräkning som Förvaltningsdomstolen sagt att kommunen borde ha. Men där fick kommunen också nobben. Ingen domstol har med andra ord tagit del av den fullständiga värderingen, eller den samhällsekonomiska kalkylen. Att då säga att kommunen brutit mot lagen är en grov halvsanning.

5. Kommunen har redan ett överskott på tomter. Vi säljer ju inga just nu.
Så här är det:
Ja, just nu har vi lediga tomter på många ställen i kommunen. Men förvärvet av den värdefulla marken nära stationen i Teckomatorp görs för att försörja kommunen med mark i en av de viktiga Pågatågsorterna, för lång tid framöver. I de andra Pågatågsorter har man ingen mark kvar som kommunen kan exploatera. Man har misslyckats med att vara långsiktig. Vi är på god väg att hamna där med Teckomatorp också. Detta trots de markbitar vi har vid Plåtslagarområdet och trots den mark som finns söder om Teckomatorp (Granbo). Just nu är läget ok, men om vi inte nu planerar för 20-30 år framåt kan läget efter en kommande högkonjunktur bli lika akut som i Tågarp och Billeberga.


Hela denna debatt har fått nytt liv på grund av artikeln i Skånskan.
Med hela svaret på dessa halvsanningar kan man konstatera att det är en långsiktigt, mycket god affär, att förvärva marken. Vid dagens slut handlar det om vem som vågar driva en utveckling av Svalövs kommun, vem som vågar vara långsiktig, vem som vågar tänka stort och å andra sidan, vem som springer bak efter och klagar.

Tänk efter... vem skall leda den här kommunen mot framtiden. Täten, eller skall vi backa in i framtiden så att kön får leda.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 22 oktober 2013

Märkliga politiska poäng om insulinpumpar

De senaste dygnen har jag sett politiker från Region Skånes opposition försöka dra märkliga politiska poäng avseende hur man nu kommer att förändra hanteringen av insulinpumpar. Trots att de vet (jag utgår från att de är kunniga inom ett politiskt område när de uttalar sig) att förändringen endast förbättrar situationen för personer som behöver detta, så fortsätter de att underblåsa osanningar på Facebook om dessa pumpar. När det kommer upp inlägg som gör jämförelser mellan att insulinpumpar inte skall subventioneras och att en bartender kan subventioneras, så underblåser de denna typ av påståenden i stället för att rätta till och berätta fakta. Men så är det. Kan man vinna en politisk poäng så finns det inga skäl att hålla sig till fakta. Det är bättre att fortsätta underblåsa felaktigheter för att hålla liv i gnistan, än att släcka flamman med fakta.

Eftersom det råder brist på fakta bland stråtrövarna på Facebook så kommer i alla fall jag att nu ägna mig åt denna rara företeelse.

På en insulinpump är det 4 års garanti. Detta ger en tydlig bild av att det inte rör sig om en engångsprodukt eller en förbrukningsvara. Det som enlig lagen får finnas inom ramen för det så kallade högkostnadsskyddet är just förbrukningsprodukter och engångsartiklar. Därför har Tandvårds- och läkemedelsverket, i enlighet med lagen, beslutat att ta bort insulinpumparna från högkostnadsskyddet. Detta är inget politiskt beslut utan ett myndighetsbeslut, som sedan prövats inom förvaltningsrättssystemet och därefter vunnit laga kraft.

Skälet för beslutet är också att det är komplicerat med upphandlingar för produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Med detta beslut kan varje region och landsting, själv sköta sin upphandling. Detta har redan medfört kostnadsreduceringar som gör att fler personer kan få denna hjälp än tidigare. För att ytterligare styrka att det aldrig varit syftet att personer som behöver dessa dyra apparater skall betala själv så kan man också konstatera att det statliga stödet är helt oförändrat. I många fall, som tex i Region Skåne blir det tom en ekonomisk fördel för nyttjarna. De behöver inte betala den egenavgift som finns i högkostnadsskyddet. Många av dessa människor behöver produkter som finns i högkostnadsskyddet och om de skall betala egenavgiften på det och en egenavgift för pumpen så får de betala två gånger. Det är inte ok.

Så, snälla opposition. Försök hyfsa debatten och sluta att underblåsa osanningar på Facebook varenda gång staten gör något som de facto blir en förbättring.

Vill man läsa mer om pumparna och beslutet så titta HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 30 september 2013

Nu kandiderar jag till nästa val

Jepp. Så är det. Jag kandiderar till både kommunval, val till Region Skåne samt till Riksdagsvalet i September 2014. Att komma till Riksdagen är naturligtvis svårt och kräver mycket jobb. Om jag får chansen att stå högt upp på Folkpartiets lista så kommer jag verkligen att lägga kraft på att lyckas. Jag har redan ett antal frågor som jag skulle vilja driva från en position som riksdagsledamot. Jag kommer att återkomma till dessa inom kort.

Att komma till Region Skåne är heller ingen lätt match. Folkpartiet har massor av duktiga politiker som platsar där. Denna skara toppas dessutom av två duktiga regionråd i Gilbert Tribo och Mats Persson. De slår man inte på fingrarna hur som helst.

En stark önskan är naturligtvis att göra ett bra val i Svalövs kommun. Jag skall inte hymla om att jag skulle vilja prova mina vingar som kommunalråd. Det vore spännande och med den backning som finns i Folkpartiet i Svalövs kommun så vore det inga problem att fylla den kostymen. Att omge sig med duktigt folk är en framgångsfaktor som slår allt. Jag har turen att befinna mig i den omgivningen.

Nu får vi se hur högt vingarna bär. Man skall inte ropa hej... allt kan hända och vad resultatet blir får vi se om ett knappt år. Vill du stödja min kandidatur eller bara öppna en kanal för att kommunicera med mig så gilla min sida på Facebook. Den heter "Snacka med Tobbe". Länk dit finns HÄR.

På sidan tänkte jag föra en alldeles egen medborgardialog. Där kan man komma med tips, föreslå frågor jag skall jobba med, skälla på mig eller bara komma med glada tillrop. Hoppas du vill klicka på "Gilla", så ses vi på Facebook.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 7 september 2013

Omfattande åtgärder vidtagna och fler åtgärder är på väg

Kommunrevisionen riktar tung kritik mot styrningen och ledningen av Svalövs gymnasium. Kritiken omfattar händelser som inträffat från det att skolan blev en verksamhet i Svalövs kommun och fram till sista december 2012. Svalövs kommun har haft ansvar för skolan en relativt kort period. Skolan var tidigare en del av Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund och drevs inte av Svalövs kommun. Det är en stor utmaning kommunen fått avseende övertagande av en sådan omfattande verksamhet. I ett slag ökade kommunens antal anställda med över 10% och ekonomin inom Svalövs kommun ökade också. Det har tagit tid att hitta bra former för styrning och intern kontroll och det arbetet är inte färdigt ännu. Vad som hände före 1 januari 2013 kommer jag inte att kommentera ytterligare. Jag hade en insynsplats i dåvarande gymnasieutskottet och därmed förhindrad att komma med yrkanden och än mindre vara med att fatta beslut. Jag är dock säker på att de som hade rollen att fatta beslut gjorde detta på bästa möjliga sätt relaterat till den information de fick och relaterat till den situation som rådde vi aktuellt tillfälle.

Sedan 2013-01-01 är jag ordförande för kommunstyrelsen Utbildningsutskott som omfattar ansvar för all utbildning i kommunen, kulturfrågor och frågor runt fritidsverksamhet. Min uppgift och vårt utskotts uppgift är nu att se framåt, rätta till och förbättra. Det råder enighet om att det endast finns en väg framåt och detta är mot en fortsatt hög kvalitet på utbildningen på Svalövs gymnasium och en ekonomi i balans. Skattebetalarna i Svalövs kommun skall inte finansiera underskott som uppkommer på skolan.

Ett led i att blicka framåt är att nu redovisa exakt vilka åtgärder som vidtagits och vilka som kommer att vidtagas för att få ordning på torpet.

Redan som omedelbara åtgärder har skolan själv gjort följande:

Elkostnader (– 500 000 kr under 2012)
Skolans elkostnader översteg budget med 500 000 kr. Anledningen är att det tidigare avtalet som tecknats av skolans dåvarande huvudman (Gymnasieförbundet) löpte ut 2011-12-31. För 2012 tecknades inget nytt elavtal och därmed steg elkostnaderna dramatiskt. För 2013 är ett nytt elavtal tecknat av nuvarande huvudman (Svalövs kommun) med samma leverantör som övriga kommunen.

 
Lönekostnader (– 400 000 kr under 2012)
Det nya läraravtalet innebar högre löneökningar än vad de nya programpriserna kompenserade för. Nytt programpris är beslutat av Utbildningsutskottet men har inte trätt i kraft. I Skrivande stund finns en risk att detta inte kan komma att träda i kraft fören 1 jan 2014 då det ev ej är enligt regelverket att höja under pågående redovisningsår. Detta är för närvarande föremål för diskussion. Om höjningen inte sker fören 2014 kommer höjningen vara stor nog för att återvinna tidigare förluster för att skydda Svalövs kommuns skattebetalare.


Färre elever än budgeterat (– 1 300 000 kr under 2012)
Elever är mer lättrörliga och byter skola i förhållandevis stor utsträckning. Totalt för 2012 rör det sig om ca 80 elever som antingen slutat eller börjat vid andra tider än läsårsstart. Skolan har resurskrävande utbildningar med höga programpriser viket gör att ett fåtal elever kan påverka resultatet. 1,3 miljoner motsvarar exempelvis fem elever på fordonsprogrammet och tre elever på naturbruksprogrammet. Tidigare redovisades även intäkter för elevassistenter här vilket gjort de faktiska elevintäkterna svåröverblickbara. Här har skolan skärpt rutinerna för uppföljning under 2013.


Lägre intäkter ensamkommande (IVIK) samt Yrkeshögskolan (– 800 000 kr under 2012)
Verksamheten för IVIK är svårdimensionerad. Ersättning utgår för antal elev/vecka med stora fluktrationer. Det innebär att det är svårt att varje vecka ha en optimal organisation. Skolan har även under flera år i samarbete med Önnestad bedrivit utbildning genom Yrkeshögskolan. Önnestad meddelade under pågående utbildning att de avsåg avbryta samarbetet och bedriva utbildningen i egen regi.


Jordbruket (– 2 600 000 kr under 2012)
Driften av skoljordbruket har inte fungerat. Brister i planering och drift har lett till eller föranletts av onödiga och/eller dåliga inköp. Intäkter som inte funnits har bokats upp och lagervärde har hållits uppe med exempelvis dåligt hö. Avkastningen på mjölkproduktionen har varit lägre på grund av bristfälliga rutiner. Samtidigt har avkastningskravet på skoljordbruket minskats för att ändra fokus från ett produktionsjordbruk till ett jordbruk för lärande. Bristerna inom skoljordbruket uppmärksammades under tidigt under 2012 och ledde till tätare uppföljningar. Stora förändringar har skett och under året har ny driftschef anställts.

 

På förvaltningsnivå och på politisk nivå har också omfattande förändringar gjorts eller är på väg att införas. Dessa är följande:


Organisation
Svalövs kommun har sedan den 1 januari 2013 en ny organisation, både politisk- och förvaltningsorganisation. Utbildningsutskottet är ansvarigt för alla frågor som handlar om förskola, skola, fritid och kultur, vare sig det är kommunal eller fristående utförare. Från samma datum finns i kommunen en utbildningschef med motsvarande uppdrag.


Kvalitetsredovisning
Svalöfs gymnasium har en mycket god kvalitet och är certifierade enligt Qualis. Granskningen konstaterar att skol- och ledningsorganisationen på Svalöfs gymnasium är ändamålsenlig och i överensstämmelse med nationella styrdokument. Det som behöver åtgärdas är huvudmannens (Svalövs kommuns) riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är igång och Utbildningsutskottet kommer inom kort att besluta om riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.

 
Uppföljning av kvalitet i jordbruket
Uppföljningen av kvalitetsarbete inom jordbruket, som redan är etablerat, ska också ingå i skolans kvalitetsredovisning och på detta sätt blir det en naturlig redovisning av olika system samt återredovisning till huvudmannen (Kommunen).

 
Ekonomisk uppföljning
Kommunens reglemente kring ekonomisk uppföljning föreskriver uppföljning och prognos varannan månad, delårsbokslut/augusti samt bokslut och årsredovisning. Precis som granskningen påpekar fungerade detta inte de första månaderna 2013. Anledningen var främst att vi hade en ny organisation, men också personalomsättning på förvaltningen. Från april har budget, uppföljning och prognos fungerat. Under 2013 och 2014 kommer detta att ägnas särskild uppmärksamhet i Utbildningsutskottet.

 
Ansvarsfördelning inom ekonomin
Ekonomikontoret på Svalövs kommun har utarbetat en processbeskrivning av vem som gör vad när det gäller att följa upp inkomster respektive utgifter för Svalöfs gymnasium. Denna process är under införande redan.


Möten på högsta nivå inom ledningen
Utöver återkommande rapporter till utskottet har ledning för Svalöfs gymnasium och ledning för sektor utbildning regelbundna möten för att säkerställa både uppföljning och kommunikation. Självklart deltar både förvaltningens ekonom och skolans ekonom på dessa möten.

 

Åtgärderna är många och omfattande. Om detta inte räcker för att skapa balans i ekonomin och stärka intern styrning kommer Utbildningsutskottet att vidta ytterligare åtgärder. Det finns bara en väg och det är FRAMÅT!

 

Tobbe i Teckomatorp
 
PS. Man kan läsa om revisionsrapporten HÄR. DS.

måndag 17 juni 2013

Vi vill veta vad Du tycker!

Folkpartiet i Svalövs kommun vill veta vad du tycker. Därför har vi formulerat 59 frågor om olika saker vi vill fråga dig. Dessa frågor hittar man på vår hemsida www.folkpartiet.se/svalov  Frågorna omfattar ämnen så som:

Arbetsmarknad och företagande
Bostadspolitik
Delaktighet i beslut
Fritidsverksamhet
Kollektivtrafik
Kultur
Offentliga rummet
Skatter
Skolpolitik
Socialpolitik
Trygghet
Vård och omsorg
Övriga frågor

Besvara de frågor du tycker är viktiga och strunta i de andra. Det viktiga är inte att besvara alla frågor utan i stället att besvara de frågor som berör dig. Det finns dessutom utrymme att ta upp frågor som vi "glömt" att ställa.
Du kan svara anonymt. Vi är däremot glada för om du svarar på om du bor i Svalövs kommun eller inte. Den frågan finns överst på varje sida. Om du inte bor i Svalövs kommun får du givetvis svara på frågorna i alla fall. Det ger oss bara mer kunskap om vad som är viktigt för människor.

Dina svar, tillsammans med alla andra svar vi får in, kommer vi att analysera efter sommaren. Vi kommer att titta på vilka frågor människor tycker är viktiga och vi kommer att titta på hur människor svarat. Därefter kommer vi, i vårt kommande partiprogram för Svalövs kommun, att berätta hur vi vill ta oss an de viktiga frågorna och hur vi vill ge ett liberalt svar på framtidens utmaningar.

Som politiskt parti finns vi till för att ta oss an de frågor som är viktiga för medborgarna. Vi vill vara ett lyssnande parti som ger våra svar på frågor som berör. Hjälp oss att vara det genom att svara på de frågor du tycker är viktiga. Direkt länk till samlingssidan för frågorna är:

http://www.folkpartiet.se/svalovfragor

TACK, för att du vill berätta för oss vad du tycker.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 20 maj 2013

Läs hela svaret här!!!

Häromdagen blev jag kontaktad av en journalist från Skånska Dagbladet som var oerhört upprörd över att jag svarat på Agnetha Perssons (C) interpellation på det vis jag gjorde. Efter att har försökt nyttja sig av härskartekniken att avbryta mig hela tiden när jag försökte svara på hennes frågor så hävdade hon att jag inte svarat på den sista av Agnethas frågor överhuvudtaget. Hon undrade med djup anklagan i rösten varför jag inte tyckte att det var viktigt att det finns flickor bland våra ungdomar som mår dåligt. Efter lite kontroll kunde jag konstatera att denna journalist helt saknade sista sidan i mitt interpellationssvar så jag läste upp detta för henne i telefonen. Det är aldrig fel att vara förberedd när man skall göra en intervju. Jag hjälpte journalisten genom att maila hela mitt svar till henne. Men hon har valt att inte höra av sig efter det med kompletterande frågor. Resultatet av det journalistiska arbetet hittar ni HÄR!
Hon var märkbart irriterad över att jag faktiskt tar frågorna på alvar. Men kunde inte förstå att det inte är politiska beslut som krävs utan praktisk verksamhet ute på våra skolor. Under en liten stund fick jag till och med förklara att skolorna var en del av den kommunala verksamheten. Jag är i alla fall mycket noga med att skolhälsovården fungerar. Folkpartiet har anslagit statliga pengar för att stärka skolhälsovården, både när det gäller Skolsköterskor och kuratorer. Vi kommer att fortsätta att ta frågorna på djupaste alvar eftersom de är viktiga.

För att visa hur viktigt detta är så får ni här möjlighet att läsa hela mitt interpellationssvar. Journalisten som skrev vill helst att jag skall framstå som om jag tar detta med en klackspark eftersom hon inte vill redogöra för vad jag svarat. Här kan ni läsa själv och bilda er en egen, icke vinklad, uppfattning.

Tobbe i Teckomatorp


Svar på interpellation
  

Inledning

Agnetha Persson (C) har interpellerat Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson angående vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den enkätundersökning om unga (LUPP) som genomfördes hösten 2010. Beslut att delta i enkätundersökningen fattades under våren 2010. Birgitta Jönsson har överlåtit åt mig att svara på interpellationen.

 
Agnetha Persson har i interpellationen ställt följande frågor:

1, Vilka åtgärder har vidtagits mot mobbning, sexuella trakasserier, arbete mot kriminalitet och främlingsfientlighet?

2, Hur kan eleverna påverka frågor i skolan såsom läxor, skolmiljö, schema och skolmat?

3, Undersökningen visade att tjejer mår sämre än killar i alla frågor som rör hälsa och tjejer känner också större otrygghet. Vad har gjorts?

Agnetha Persson skriver också i texten till sin interpellation att: ”Snart är denna mandatperiod slut och vår fråga är nu vad majoriteten satt i verket eller tagit beslut kring sedan undersökningen gjordes”.
Med denna formulering samt med innehållet i frågorna framträder en bild av att det är Agnetha Perssons och Centerpartiets uppfattning att samtliga åtgärder med anledning av enkäten måste föranleda åtgärder och beslut på kommunalpolitisk nivå. Så är inte fallet. Det är inte heller korrekt att mandatperioden snart är slut. Mandatperioden löper ut först efter nästa val och till dess återstår nästan ett och ett halvt år.

 
Kommunfullmäktiges beslut med anledning av undersökningen

På sitt sammanträde 2011-04-18 fattade kommunfullmäktige beslut med anledning av enkätundersökningen. Formuleringen lät:
”Rapporten överlämnas till demokratiberedningen för framtagande av förslag till fortsatt arbete med ungdomsinflytande.”

Arbetet med ungdomsinflytande är en viktig del av den demokratiska utvecklingen av Svalövs kommun. Arbetet pågår. Med detta viktiga arbete omfattas inte av Agnetha Perssons frågor.

Däremot frågar Agnetha Persson om de delar av enkätresultatet som INTE är föremål för politiska beslut utan omfattar det arbete och ansvar som delegerats till kommunens rektorer av staten och av skolans huvudman. Då kommunen ej är huvudman för samtliga i kommunen verkande skolor och inte heller huvudman för alla de skolor där medborgare i Svalövs kommun är elever kan svar på frågorna endast ges, omfattande de skolor som kommunen är huvudman för och omfatta vilka åtgärder som dessa skolors rektorer vidtagit för att förbättra den situation som enkätundersökningen indikerade. Nedan redovisas därför de svar som inhämtats från rektorerna och ansvariga för utbildningsområdet i kommunens förvaltning.

 
 
Vilka åtgärder har vidtagits mot mobbning, sexuella trakasserier, arbete mot kriminalitet och främlingsfientlighet?

 Det finns ett lagkrav på att varje skola ska upprätta, följa och utvärdera sin likabehandlingsplan, samt ha rutiner för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling.
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

I de skolor där kommunen är huvudman sker också detta löpande. Däremot är inte arbetet mot kriminalitet en prioriterad del av detta arbete. 
Ett intressant exempel från verksamheten är från Midgårdsskolan där man under innevarande läsår dessutom har arbetat mycket med allas lika värde och mänskliga rättigheter med anledning av att man på skolan skulle ta emot asylbarn.

 
 
Hur kan eleverna påverka frågor i skolan såsom läxor, skolmiljö, schema och skolmat?

 Genom årliga enkäter i kvalitetssystemet Qualis följer varje skola upp hur delaktigheten för eleverna upplevs på skolan. Utifrån den bilden görs en planering hur skolan kan utvecklas på ovanstående områden.
I det arbetet avhandlas frågor så som:

·         Hur ser våra förutsättningar ut på de olika områdena?

·         Vad har vi att förhålla oss till?

·         Vad kan påverkas?

·         Vad kan inte påverkas?

·         Hur och på vilken nivå kan eleverna vara delaktiga?

·         Vad vill vi uppnå?

I verksamheterna är det också normalt att man har klassråd som i sin tur har representanter i ett elevråd som verkar på respektive skola.

 
 
Undersökningen visade att tjejer mår sämre än killar i alla frågor som rör hälsa och tjejer känner också större otrygghet. Vad har gjorts?

Pojkar och flickors reaktioner på otrygghet tar sig ofta olika uttryck. Ofta är detta en fråga som blir mer aktuell i tonåren. Arbetet med att möta dessa utmaningar sker systematiskt i samverkan med skolhälsovården. Det finns exempel ibland de kommunalt drivna skolorna att man arbetar med särskilda pojk- och flickgrupper för att lättare kunna identifiera behov av insatser och för att ge flickor och pojkar möjlighet att, var för sig, beskriva sina upplevelser och behov.

 
Torbjörn Ekelund                                                                                                                                               
Ordf Utbildningsutskottet                                                                                                                                                                                                                                                                    

onsdag 1 maj 2013

Lagstadga rätten till mer resurser i utsatta skolor

I Söndagens Skånska dagbladet hare Tina Acketoft och jag en debattartikel om hur man måste gå åt problemen med resurser i skolan. För er som inte läste Skånskan så kan ni läsa texten nedan.
 
 
Alla elever har olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar. Oavsett detta ska den svenska skolan präglas av höga förväntningar på varje enskild elev och ge individuellt stöd och resurser där det behövs för att lyckas med skolresultaten.

Men där är vi inte i dag. I en skola som under de senaste decennierna har präglats av den felaktiga föreställningen att eleven lär sig mest genom att arbeta på egen hand har familjebakgrunden fått en alltför stor betydelse för elevernas resultat. Elever med välutbildade föräldrar klarar sig ändå, men det är svårare för elever vars föräldrar har en annan utbildningsbakgrund.
Det är inte rimligt att detta ska påverka elevers utbildningschanser till den grad som det idag gör.
Vi ser sjunkande resultat för nyanlända elever och behöver därför ge dem extra tid för sin inlärning. Det kan handla om att skolplikten förlängs, att de får fler undervisningstimmar eller att svenska prioriteras före andra ämnen.

Elevernas bakgrund har med andra ord betydelse för vilket stöd som behövs i skolan. En del skolor behöver till exempel ha högre lärartäthet, andra klarar sig lika bra med en lägre lärartäthet. Därför kan inte resurserna till skolorna fördelas utifrån ett givet schablonbelopp per elev – elevgruppens sammansättning måste spela roll.
Att skolan kommunaliserades har bidragit till att undergräva alla barns rätt till en likvärdig utbildning, när kommunerna inte klarar av att fördela resurser efter elevernas behov.

I Svalövs kommun öronmärker vi en del av skolpengen till insatser via det centrala resursteamet. Detta bör i än högre grad nyttjas för att jämna ut socioekonomiska skillnader. En sådan skillnad kan till exempel vara skolor där barnens familjer inte har samma tradition att studera som är vanligt vid skolor där barnen når högre resultat.
Folkpartiet vill att det ska bli obligatoriskt i hela landet att jobba med denna typ av rättvisare resursfördelning. Därför ska det skrivas in i skollagen att kommunerna ska fördela resurser utifrån socioekonomiska faktorer, så att det kan finnas fler lärare och speciallärare på de skolor där behoven är större.

 
På så sätt ger vi alla barn och ungdomar en möjlighet att lyckas bättre i skolan och skapa sig ett liv med många valmöjligheter, oavsett vilken familj de är födda in i.

 
Torbjörn Ekelund (FP)

Ordförande i Utbildningsutskottet i Svalövs kommun

 
Tina Acketoft (FP)

Gruppledare riksdagens utbildningsutskott

söndag 31 mars 2013

Det måste vara något skumt med markköpet...

Med anledning av att jag, på senaste Kommunfullmäktigemötet blev angripen av Lennart Pettersson med påståenden om att jag skulle driva frågan om markköpet i Teckomatorp för egen del så finns det skäl att vara tydlig.
Jag driver inte frågor på grund av egna syften. Jag tycker det är avskyvärt att driva frågor på grund av egna syften, om man är politiker. Jag gör allt jag kan för att undvika att driva frågor av personliga skäl. Vid några tillfällen har det kommit upp frågor i kommunpolitiken där jag eventuellt skulle kunna betraktas som jävig. Vid dessa tillfällen har jag lämnat rummet för att inte hamna i en situation av misstroende. Jag är nog en av de politiker som oftast gjort så. Tro mig... Det finns andra som borde gjort på samma sätt.
Att då bli anklagad av Lennart Pettersson för att driva frågor i eget syfte är anmärkningsvärt och gör mig bara ledsen.

När det gäller markfrågan så driver jag den frågan av den enkla anledningen att HELA kommunen behöver det tillskott av människor som en bebyggelse på den här marken skulle kunna ge. Kommunens ekonomer har på anmodan av Förvaltningsdomstolen räknat ut vad en sådan bebyggelse skulle ge i ökade skatteintäkter. Svaret blev 65 miljoner om året! Ja, du läser rätt... 65 miljoner. Jag har för säkerhetsskull kollat vilka principer ekonomerna använt när de räknade. De har använt de normala nyckeltal som används varje år vid både budgetering och prognostisering av kommunens ekonomi. Det är inget "hokus pokus" alls. 65 miljoner om året... Det är mycket pengar. Kamarrätten vägrade att ens titta på de kalkyler kommunekonomerna gjort, trots att dessa gjorts på uppmaning av Förvaltningsdomstolen. Det är därför fullt logiskt att kommunen överklagar till högsta förvaltningsdomstolen och ser om det är möjligt att de fattar ett beslut som tvingar Kamarrätten att åtminstone titta på kalkylerna.

Några frågor dyker särskilt ofta upp i debatten om markköpet. Här nedan har ag försökt formulera några svar:

1, Varför behövs marken? Det finns ju redan kommunägd mark i Teckomatorp som man kan exploatera.

JA. Det finns mark. Med den exploateringstakt vi haft de senaste åren (och då har vi haft mycket lågkonjunktur) så är den marken förbrukad om ca 10 år. Då ät Svalövs kommun i samma situation i Teckomatorp som man varit i Tågarp under många år. Inte en kvadratmeter till att bygga på. Den här marken köps för att säkra tillgången till mark i en av våra viktiga Pågatågsorter, för 30 år framöver. Vi sysslar inte med någon "kvartalsekonomi" i komunen utan försöker planera för lång tid framåt.2, Är det något fuffens med affären? Marken är ju så dyr.

Den värdering som finns och som gjorts av en helt fristående ofta anlitad värderingsfirma säger att marken, om man skall utöva lantbruk på marken är värd ca 15 miljoner. Samma värderare säger att om marken skall exploateras så är den värd ca 30 miljoner. Centerpartiet har på något sätt lyckats med konststycket att inbilla folk att kommunen köper marken för att utöva lantbruk. Jag kan avslöja att så inte är fallet.


3, Vem tjänar på att marken köps och bebyggs, vem tjänar på att marken inte köps och bebyggs?

I den kalkyl som kommunens ekonomer tagit fram så framgår det att kommunen tjänar 65 skattemiljoner om året på nya skattebetalande invånare. Det är därför jag driver frågan. Centerpartiet som är emot markköpet har hävdat att det höga priset driver upp priset på jordbruksmark. Detta gör det dyrare för lantbrukare att köpa mark för att odla på. Centerpartiet är historiskt ett parti som företräder lantbrukare. Dessa tjänar på att affären inte blir av. Det finns dessutom ledande företrädare i Centerpartiet som är engagerade i en lobbyorganisation som heter "Den Goda Jorden". Denna organisation arbetar för att man inte skall bygga på åkermark. Problemet i Svalövs kommun är att vi bara har åkermark att bygga på om vi vill utveckla kommunens pågatågsorter. De som är engarade i föreningen "Den Goda Jorden" tjänar på att markköpet inte blir av. Det finns med andra ord både kommuninvånare som tjänar på markköpet och kommuninvånare som inte tjänar på markköpet. Det enda sättet som jag tjänar på markköpet är som kommuninvånare och är kopplat till de skatteintäkter nya invånare ger. Att anklaga mig för att jag skulle vilja bygga en metropol i Teckomatorp är absurt.


4, Varför kan man inte expropriera marken. Det blir ju billigare?

Det är inte alls säkert att marken hade blivit billigare vid en expropriation. Lagarna ändrades för några år sedan och ger markägaren, vid expropriering, rätt till del i framtida vinster som kommunen kan ha. Därmed finns det mycket som talar för att markägaren hade fått mycket mer än de 15 miljoner som Centerpartiet påstår. En expropriation hade blivit en långt utdragen process. Lagen föreskriver att kommunen, vid en expropriation, är förbundna att betala både sina egna juridiska kostnader och markägarens. Oavsett om markägaren vinner eller förlorar i en sådan juridisk process. Det finns därmed risk att en expropriation blir mycket dyr.

Ja. Det måste vara något skumt med markaffären. Centerpartiet mörkar hela tiden vad värderingen av marken resulterade i. Man vägrar att se att marken är värderad till 90 kr/Ha, trots att det står i värderingen. Jag företräder skattebetalarna, Centern företräder även andra intressen. Det måste vara något skumt...

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill man läsa srtikeln i Skånskan som berättar om när Centerpartiets Lennart Pettersson anklagade mig för att vilja bygga en Metropol i Teckomatorp så finns den HÄR. DS.

tisdag 26 mars 2013

Liberalt samarbete över kommungränserna

Nu drar samarbetet snart igång.

Folkpartiet i Höör-, Hörby- och Svalövs kommuner satsar på en gemensam utbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. "Nyfiken på Politiken" är namnet som vi med stor vördnad "lånat" från Folkpartiet i Landskrona. Hoppas att vi inte får rättsväsendet på oss för stöld av upphov. Landskrona har under många år genomfört utbildning av nyfikna under detta namn. Utbildningen är i stora drag ett koncept som redan provats i Folkpartiet i Svalövs kommun, där både Folkpartister och icke organiserade liberaler har ställt sig till förfogande som försökskaniner.
Då utfallet av detta blev gott så vågar vi nu gå vidare i ny, större skala.

Man måste vara nyfiken för att platsa på utbidningen, men man behöver definitivt inte vara Folkpartist, eller bli Folkpartist. Som Liberaler ligger det i vår grundläggande ideologi att var och en väljer sina egna vägar i livet. Väljer ni vår väg, i Folkpartiet, så blir vi inte ledsna utan i stället lovar vi en trevlig tillvaro i ett gäng med högt till tak.

För att anmäla er behöver ni inte ens bo i någon av våra kommuner. Däremot förbehåller vi oss rätten att genomföra prioriteringar om kursen skulle bli "knökfull". I värsta fall får vi väl köra en gång till.

Så... anmäl er nu på:

http://www.folkpartiet.se/nyfikenpapolitiken

Efter utbildningen kan ni naturligtvis bli Folkpartister och om ni vill, kandidera till nästa val till kommunfullmäktige. Med den här utbildningen i bagaget står ni er väl rustade för framtida uppdrag.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 23 mars 2013

Folkpartiet blir frågvisa

Sedan en tid har vi i Folkpartiet jobbat med att sammanställa ett stort antal frågor inom ett stort antal områden, för att ta reda på vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Vi hoppas på detta sätt kunna sluta med en vanlig företeelse bland politiker, nämligen att leverera glimrande svar på frågor som ingen ställt.

Frågorna har till syfte att ta reda på vilka frågor som har stor betydelse. Däremot kommer Folkpartiet aldrig att tillåta sig att bli populister. Vi kommer att lyssna... och sedan leverera våra liberala svar på medborgarnas viktiga frågor. Populism överlåter vi med varm hand till andra partier. Sverigedemokraterna har till exempel offentligt uttalat att de kommer att försöka ta de bästa från alla partier och koka ihop en politik av det. Men vem avgör vad som är det bästa och hur det skall "paketeras"? Jo, det gör Jimmy. Folkpartet kommer i stället att låta vår socialliberala ideologi få genomslag i alla våra svar. Där hänger det inte på en, eller några få personer, utan en ideologi som har sitt ursprung för flera hundra år sedan. Den är så väl beprövad, att den fungerat mycket längre än både socialism, kommunism och nazism.

Frågorna, som just nu är i slutfasen av en internremiss i Folkpartiet, kommer att ställas via vår hemsida, http://www.folkpartiet.se/svalov vår sida på Facebook:

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Folkpartiet-Liberalerna-i-Sval%C3%B6vs-kommun/245307472160078

och genom kampanjer på olika platser i vår kommun. Vi hoppas att på detta sätt bli ett parti som bättre tar tillvara medborgarnas intresse och besvarar frågor som har betydelse för alla i Svalövs kommun. Så... håll utkik under veckorna framöver och ta chansen och besvara våra frågor. Det är ett sätt att delta i vår kommuns utveckling och framtid.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 18 mars 2013

Nytt besök, ny skola men samma positiva känsla

För en tid sedan besökte jag Linåkersskolan och fick en mycket positiv upplevelse. Mycket av den fantastiska känslan drevs av att skolan dragits med ett dåligt rykte som numera är helt oförtjänt.

I dag ställdes kosan till Kågeröd och Lunnaskolan. Det första som slår en är vilka fantastiska lokaler skolan har. Det enda som missprydde var en mycket misskött fasad på Idrottshallen. Den flagnade plåten hoppas jag att hyresvärden MYCKET snart tar sig an. Den misspryder hela skolan och hela området. Så när som denna mycket irriterade fläck är det en fin skola med trevliga miljöer och engagerade lärere.
Fick tala lite med en lärere i textilslöjd som svallade av engagemang så till den grad att till och med jag skulle kunna ryckas med och börja handarbeta.
Det känns bra att rektorn på skolan har ett stort engagemang och verkligen vill ta sig an det enorma uppgiften att både få grepp på ekonomin och öka resultaten. Hela skolan var engagerad i att genomföra uppföljningssamtal med elever och föräldrar. Att få föräldrarna positiva till skolan och engagerade i sina barns skolgång på ett positivt sätt är en av de finaste gåvor föräldrar kan ge sina barn. Gåvan har mycket lång garanti. Den gåvan håller nämligen hela livet.

Tack Lunnaskolan för ett bra besök.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 16 mars 2013

Det händer massor inom skola, fritid och kultur just nu

Här kommer en kort sammanfattning av vad som hände på Utbildningsutskottets senaste möte. Det är toppenroligt just nu. Det händer hur mycket som helst. Samtidigt har vi ett ekonomiskt underskott som är ett grått moln på den annars blåa himeln. Jag är antagligen väldigt egoistisk när jag känner en lättnad över att jag inte är skuld till det ekonomiska underskottet eftersom jag fick uppdraget som utskottsordförande vid årsskiftet. Men det är bättre att fokusera på att lösa problemen än att hitta syndabockar. Beskeden om underskotten kom så sent att ingen kunnat hantera problemen på ett bra sätt. Den viktigaste uppgiften nu är att få ordning på det ekonomiska prognosarbetet så vi ser faran i god tid. Samtidigt som den ekonomiska situationen måste lösas så blir det en ledarskapsutmaning att inte dra åt svångremmen så hårt att vi klämmer all livslust och glädje ur skolarbetet. Men med så många kompetenta medarbetare, lärare, rektorer, tjänstemän i förvaltningen och Utbildningschef så kommer detta att hanteras. Det är en svår uppgift, men hade den varit lätt hade någon annan än vi kunnat lösa den.

Lite om obalanserna i ekonomi står det om i Skånskan.

Här är den korta sammanfattningen:
 
Torgskolan i Teckomatorp – aktivitetshus
På Utbildningsutskottets möte godkändes projektplanen för projektet med aktivitetshus på Torgskolan i Teckomatorp. Projektgruppen fick en första styrning från styrgruppen (Utbildningsutskottet) att återkomma med en lista på de frågor man anser det vara viktigt att projektet hanterar och lämnar svar på.


Köstatistik för barnomsorg 2013
Förvaltningen lämnade en lägesrapport avseende kösituationen inom barnomsogen. Beskedet från förvaltningen är att det i nuläget inte finns några situationer rörande köer som man inte kommer att kunna hantera.

Med uppförandet av en paviljong i Röstånga löses de problem som fanns där.

 
Barnomsorg på obekväm arbetstid
På utbildningsutskottets möte fattades beslut att inleda verksamhet med barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten inleds som ett projekt. Skälet till detta är att verksamheten, som inte ingår i de lagstadgade obligatoriska verksamheterna för en kommun, är helt ny för oss.

Vi måste pröva tillämpning av det förslag till bestämmelser som utarbetats av förvaltningen. Under projekttiden, som i första etappen varar i 6 månader, skall inte bara en bra verksamhet levereras utan det skall också samlas fakta och erfarenheter som skall nyttjas för att utveckal verksamheten så att den på bästa sätt möter efterfrågan från familjerna.

Projektets utgångspunkt är vad som är bäst för barnet. Kontinuitet och trygghet är viktiga ledord i utvecklingen av verksamheten.

Verksamheten kommer inledningsvis att avse barntillsyn på nätter under vardagskvällar. Verksamheten kommer att genomföras på Garvarens förskola i Teckomatorp, i enlighet med förvaltningens förslag. Verksamheten startar 1 sept 2013.


Nytt namn till Nya Skolan
För att få ett bra, nytt namn på nya skolan i Svalövs tätort kommer en namntävling att utlysas. Förvaltningen utarbetar bestämmelser för denna och genomför densamma. Ur tävlingen kommer några namnförslag att utkristalliseras. Av dessa kommer utbildningsutskottet att förorda ett förslag. Ärendet med underlag överlämnas sedan till Kommunstyrelsen för beslut.

fredag 1 mars 2013

Linåkersskolan idag. Fantastisk!

I måndags var jag på besök på Linåkersskolan i Svalöv. En skola som länge dragits med dåliga resultat och dåligt rykte. Det var med blandade förväntningar jag anlände till skolan tillsammans med Kommunchefen och Utbildningschefen.
Det som mötte mig var mycket oväntat. När vi gick i korridorerna kunde man kika in i lektionssalarna genom de små förnster, som finns i klassrumsdörrarna. Där inne kunde man se elever som satt i sina bänkar och lyssnade uppmärksamt på lärarna. Ute i korridorerna fanns ett mycket behagligt lugn. Inget springande, inget skrikande. Eleverna man mötte sa "hej" och fnittade lite glatt. På skolan fanns något helt oväntat... nämligen ordning och reda.
De samtal vi hann med, med lärare och annan personal utstrålade glädje och engagemang. Man fick en påtaglig känsla av att det på den här skolan kommer att levereras resultat.

Specialiseringen med fotboll och egna elevdatorer skapar möjligheter för alla elever att nå goda resultat. Detta är en skola med hög kvalité. Linåkersskolan har dessutom bra lokaler. Bildsalen och musiksalen var fantastiska verk som visade hur personligt engagemang från lärare ger det där lilla extra.
Skolan börjar nu dra till sig elever som tidigare valde andra skolor. Man har organiserat hjälp med läxläsning för alla. Man är på väg att organisera ferieskola för att hjälpa de som behöver den där lilla extra hjälpen för att klara de höjda kraven i skolan. Som grädde på moset fick jag information från yrkesvägledaren att alla nior på skolan lämnat in ansökan om någon form av utbildning eller motsvarande efter examen i grundskolan. Märk väl... varenda elev i nian. Det är första gången detta har hänt och det är helt fantastiskt. Nu hoppas jag att all personal och alla elever på skolan får sin belöning genom att resultaten börjar öka. Oavsett det kan jag bara gratulera till ett bra jobb!

Tobbe i Teckomatorp