måndag 30 september 2013

Nu kandiderar jag till nästa val

Jepp. Så är det. Jag kandiderar till både kommunval, val till Region Skåne samt till Riksdagsvalet i September 2014. Att komma till Riksdagen är naturligtvis svårt och kräver mycket jobb. Om jag får chansen att stå högt upp på Folkpartiets lista så kommer jag verkligen att lägga kraft på att lyckas. Jag har redan ett antal frågor som jag skulle vilja driva från en position som riksdagsledamot. Jag kommer att återkomma till dessa inom kort.

Att komma till Region Skåne är heller ingen lätt match. Folkpartiet har massor av duktiga politiker som platsar där. Denna skara toppas dessutom av två duktiga regionråd i Gilbert Tribo och Mats Persson. De slår man inte på fingrarna hur som helst.

En stark önskan är naturligtvis att göra ett bra val i Svalövs kommun. Jag skall inte hymla om att jag skulle vilja prova mina vingar som kommunalråd. Det vore spännande och med den backning som finns i Folkpartiet i Svalövs kommun så vore det inga problem att fylla den kostymen. Att omge sig med duktigt folk är en framgångsfaktor som slår allt. Jag har turen att befinna mig i den omgivningen.

Nu får vi se hur högt vingarna bär. Man skall inte ropa hej... allt kan hända och vad resultatet blir får vi se om ett knappt år. Vill du stödja min kandidatur eller bara öppna en kanal för att kommunicera med mig så gilla min sida på Facebook. Den heter "Snacka med Tobbe". Länk dit finns HÄR.

På sidan tänkte jag föra en alldeles egen medborgardialog. Där kan man komma med tips, föreslå frågor jag skall jobba med, skälla på mig eller bara komma med glada tillrop. Hoppas du vill klicka på "Gilla", så ses vi på Facebook.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 7 september 2013

Omfattande åtgärder vidtagna och fler åtgärder är på väg

Kommunrevisionen riktar tung kritik mot styrningen och ledningen av Svalövs gymnasium. Kritiken omfattar händelser som inträffat från det att skolan blev en verksamhet i Svalövs kommun och fram till sista december 2012. Svalövs kommun har haft ansvar för skolan en relativt kort period. Skolan var tidigare en del av Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund och drevs inte av Svalövs kommun. Det är en stor utmaning kommunen fått avseende övertagande av en sådan omfattande verksamhet. I ett slag ökade kommunens antal anställda med över 10% och ekonomin inom Svalövs kommun ökade också. Det har tagit tid att hitta bra former för styrning och intern kontroll och det arbetet är inte färdigt ännu. Vad som hände före 1 januari 2013 kommer jag inte att kommentera ytterligare. Jag hade en insynsplats i dåvarande gymnasieutskottet och därmed förhindrad att komma med yrkanden och än mindre vara med att fatta beslut. Jag är dock säker på att de som hade rollen att fatta beslut gjorde detta på bästa möjliga sätt relaterat till den information de fick och relaterat till den situation som rådde vi aktuellt tillfälle.

Sedan 2013-01-01 är jag ordförande för kommunstyrelsen Utbildningsutskott som omfattar ansvar för all utbildning i kommunen, kulturfrågor och frågor runt fritidsverksamhet. Min uppgift och vårt utskotts uppgift är nu att se framåt, rätta till och förbättra. Det råder enighet om att det endast finns en väg framåt och detta är mot en fortsatt hög kvalitet på utbildningen på Svalövs gymnasium och en ekonomi i balans. Skattebetalarna i Svalövs kommun skall inte finansiera underskott som uppkommer på skolan.

Ett led i att blicka framåt är att nu redovisa exakt vilka åtgärder som vidtagits och vilka som kommer att vidtagas för att få ordning på torpet.

Redan som omedelbara åtgärder har skolan själv gjort följande:

Elkostnader (– 500 000 kr under 2012)
Skolans elkostnader översteg budget med 500 000 kr. Anledningen är att det tidigare avtalet som tecknats av skolans dåvarande huvudman (Gymnasieförbundet) löpte ut 2011-12-31. För 2012 tecknades inget nytt elavtal och därmed steg elkostnaderna dramatiskt. För 2013 är ett nytt elavtal tecknat av nuvarande huvudman (Svalövs kommun) med samma leverantör som övriga kommunen.

 
Lönekostnader (– 400 000 kr under 2012)
Det nya läraravtalet innebar högre löneökningar än vad de nya programpriserna kompenserade för. Nytt programpris är beslutat av Utbildningsutskottet men har inte trätt i kraft. I Skrivande stund finns en risk att detta inte kan komma att träda i kraft fören 1 jan 2014 då det ev ej är enligt regelverket att höja under pågående redovisningsår. Detta är för närvarande föremål för diskussion. Om höjningen inte sker fören 2014 kommer höjningen vara stor nog för att återvinna tidigare förluster för att skydda Svalövs kommuns skattebetalare.


Färre elever än budgeterat (– 1 300 000 kr under 2012)
Elever är mer lättrörliga och byter skola i förhållandevis stor utsträckning. Totalt för 2012 rör det sig om ca 80 elever som antingen slutat eller börjat vid andra tider än läsårsstart. Skolan har resurskrävande utbildningar med höga programpriser viket gör att ett fåtal elever kan påverka resultatet. 1,3 miljoner motsvarar exempelvis fem elever på fordonsprogrammet och tre elever på naturbruksprogrammet. Tidigare redovisades även intäkter för elevassistenter här vilket gjort de faktiska elevintäkterna svåröverblickbara. Här har skolan skärpt rutinerna för uppföljning under 2013.


Lägre intäkter ensamkommande (IVIK) samt Yrkeshögskolan (– 800 000 kr under 2012)
Verksamheten för IVIK är svårdimensionerad. Ersättning utgår för antal elev/vecka med stora fluktrationer. Det innebär att det är svårt att varje vecka ha en optimal organisation. Skolan har även under flera år i samarbete med Önnestad bedrivit utbildning genom Yrkeshögskolan. Önnestad meddelade under pågående utbildning att de avsåg avbryta samarbetet och bedriva utbildningen i egen regi.


Jordbruket (– 2 600 000 kr under 2012)
Driften av skoljordbruket har inte fungerat. Brister i planering och drift har lett till eller föranletts av onödiga och/eller dåliga inköp. Intäkter som inte funnits har bokats upp och lagervärde har hållits uppe med exempelvis dåligt hö. Avkastningen på mjölkproduktionen har varit lägre på grund av bristfälliga rutiner. Samtidigt har avkastningskravet på skoljordbruket minskats för att ändra fokus från ett produktionsjordbruk till ett jordbruk för lärande. Bristerna inom skoljordbruket uppmärksammades under tidigt under 2012 och ledde till tätare uppföljningar. Stora förändringar har skett och under året har ny driftschef anställts.

 

På förvaltningsnivå och på politisk nivå har också omfattande förändringar gjorts eller är på väg att införas. Dessa är följande:


Organisation
Svalövs kommun har sedan den 1 januari 2013 en ny organisation, både politisk- och förvaltningsorganisation. Utbildningsutskottet är ansvarigt för alla frågor som handlar om förskola, skola, fritid och kultur, vare sig det är kommunal eller fristående utförare. Från samma datum finns i kommunen en utbildningschef med motsvarande uppdrag.


Kvalitetsredovisning
Svalöfs gymnasium har en mycket god kvalitet och är certifierade enligt Qualis. Granskningen konstaterar att skol- och ledningsorganisationen på Svalöfs gymnasium är ändamålsenlig och i överensstämmelse med nationella styrdokument. Det som behöver åtgärdas är huvudmannens (Svalövs kommuns) riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är igång och Utbildningsutskottet kommer inom kort att besluta om riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.

 
Uppföljning av kvalitet i jordbruket
Uppföljningen av kvalitetsarbete inom jordbruket, som redan är etablerat, ska också ingå i skolans kvalitetsredovisning och på detta sätt blir det en naturlig redovisning av olika system samt återredovisning till huvudmannen (Kommunen).

 
Ekonomisk uppföljning
Kommunens reglemente kring ekonomisk uppföljning föreskriver uppföljning och prognos varannan månad, delårsbokslut/augusti samt bokslut och årsredovisning. Precis som granskningen påpekar fungerade detta inte de första månaderna 2013. Anledningen var främst att vi hade en ny organisation, men också personalomsättning på förvaltningen. Från april har budget, uppföljning och prognos fungerat. Under 2013 och 2014 kommer detta att ägnas särskild uppmärksamhet i Utbildningsutskottet.

 
Ansvarsfördelning inom ekonomin
Ekonomikontoret på Svalövs kommun har utarbetat en processbeskrivning av vem som gör vad när det gäller att följa upp inkomster respektive utgifter för Svalöfs gymnasium. Denna process är under införande redan.


Möten på högsta nivå inom ledningen
Utöver återkommande rapporter till utskottet har ledning för Svalöfs gymnasium och ledning för sektor utbildning regelbundna möten för att säkerställa både uppföljning och kommunikation. Självklart deltar både förvaltningens ekonom och skolans ekonom på dessa möten.

 

Åtgärderna är många och omfattande. Om detta inte räcker för att skapa balans i ekonomin och stärka intern styrning kommer Utbildningsutskottet att vidta ytterligare åtgärder. Det finns bara en väg och det är FRAMÅT!

 

Tobbe i Teckomatorp
 
PS. Man kan läsa om revisionsrapporten HÄR. DS.