tisdag 16 december 2014

60 miljoner i nedskärningar i Region Skåne!

Nu har stridsdammet lagt sig från händelserna i Regionfullmäktige där Socialdemokraterna och Miljöpartiet aktivt röstade på Sverigedemokraternas budget med syftet att säkerställa att deras egen budget vann bifall. Alla medel som tidigare ansågs som moraliskt förkastliga är nu tillåtna och vi vet nu alla hur en slipsten skall dras. Någon gång framöver kan ju detta komma till nytta om Alliansen får något fler röster än i valet i September 2014. Med denna metod underlättar det att regera i minoritet och Alliansen behöver i ett sådant läge inte dras med Miljöpartiet som femte hjulet under vagnen som vi gjort under den gångna mandatperioden. Den typen av barlast kan man bara lämna därhän med de nya regler som Miljöpartiet skapat i samråd med Socialdemokraterna.

Vad var det nu för typ av budget som S och MP så desperat försvarade. Jo, detta är en budget som på bara några år kommer att vända ett ekonomiskt överskott till ett underskott och förebåda en stundande skattehöjning. För S är en skattehöjning ett självändamål och deras starka man Henrik Fritzon hotade med avgång när Alliansen påstod att ett ekonomiskt överskott på nära en miljard inte motiverade en skattehöjning. När det sedan stod klart att en skattehöjning inte skulle vinna gehör i Regionfullmäktige såg Fritzon det som säkrast att "råka bli felciterad". Han hade då plötsligen inte levererat denna typ av hot. Förövrigt såg naturligtvis inte Alliansen detta som ett hot, utan snarare som ett löfte. Alla vet att "löftena kunna ej svikas". Men så icke i fallet Fritzon. I stället gjorde S och MP en lysande manöver i sin budget. Man stoppade in lite så kallade "Resultatkrav" för att obemärkt spara ut lite pengar som behövs för att finansiera minskade valmöjligheter för medborgarna och dyrare verksamhet när upphandlingar förbjuds. Var finns då dessa "Resultatkrav"?

Jo, i S och MP:s budget dokument på sidan 60 anger man ett resultatkrav på Regionservice uppgående till 21,8 miljoner och ett resultatkrav på primärvård i egen regi, uppgående till 37,5 miljoner. "In alles" 59,3 miljoner.

Vad är då ett "Resultatkrav"? Jo, det är ett krav på ett positivt resultat vid årets slut. Man får med andra ord inte använda alla pengar man får under året utan man skall varje år lämna tillbaka en del. Ett resultat i en ekonomi skapar man genom att antingen höja intäkterna eller sänka utgifterna. Regionservice kan höja sina intäkter genom att höja sina priser som sjukvården får betala för det tjänster som Regionservice levererar. Man flyttar då kravet på resultat från sig själv till sjukvården i ett litet nafs.

Kostnader kan man minska på två sätt. Först och främst kan man effektivisera sin verksamhet. Krav på effektivisering har Alliansen haft under sina år i politisk majoritet. Det är bra för offentlig verksamhet att ha krav på sig att effektivisera. Jag har själv jobbat i offentlig verksamhet hela mitt liv så jag har format mina åsikter om detta från "första parkett". En effektivisering handlar inte om att de anställda skall jobba hårdare, springa fortare, hoppa högre eller jobba längre. Effektivisering handlar om att inte göra samma sak flera gånger, ha en fungerande administration, ha bra IT-stödsystem och jobba smartare. Ett fungerande förbättringsarbete helt enkelt.

S och MP har vid flera tillfällen deklarerat att de tagit bort alla effektiviseringskrav i verksamheten. Därmed återstår endast att de nästan 60 miljonerna måste hanteras genom sänkning av kvalitén. Man gör alltså en besparing, eller som S och MP själv brukar kalla det...... en nedskärning. S och MP:s budget i Region Skåne 2015 innehåller alltså nedskärningar uppgående till nästan 60 miljoner. I ljuset av detta anser jag att ett fungerande effektiviseringsarbete med ständiga förbättringar är att föredra före nedskärningar.

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 3 juli 2014

Skolan i Svalövs kommun är på rätt väg

I dagens Skånskan finns en artikel om skolresultaten i Svalövs kommun. Jag tror faktiskt att vi är på rätt väg nu. Men det var i elfte timmen. Den sista åtgärden av större art jag tänker ta mig an innan valet är att utreda vad vi behöver göra på lönesidan för våra lärare. Jag tänker inte acceptera att Svalövs kommun ger sämst löner i Skåne till sina lärare. Vi måste kunna rekrytera nya lärare och vi måste behålla de duktiga lärare vi har. När jag fått aktuell statistik kommer jag att se till att åtgärder vidtas.


Vi har som sagt inlett arbetet. Under de 18 månader jag hunnit vara ordförande för Utbildningsutskottet har ett brett utvecklingsarbete inletts. Allt i linje med tillgänglig forskning och med utveckling över hela linjen. Från förskola till gymnasium. Vi har bra skolor i kommunen och vi har utmärkta lärare med en stor lojalitet till barnens bästa och till sin arbetsuppgift. Om Folkpartiet får fortsatt stöd för de åtgärder vi startat så kommer vi att jobba för följande:

 • Att alla som erbjuds fast anställning som lärare skall ha behörighet för de ämnen vederbörande skall undervisa i
 • Att lärarnas löner höjs kraftigt
 • Att Svalövs kommun under mandatperioden anställer minst en grundskolelektor
 • Att metoder med datorer som stöd i utbildningen vidareutvecklas
 • Att de administrativa vardagsrutinerna i huvudsak hanteras av annan personal än lärare
 • Att administrationen inom skolan minskar
 • Att möjlighet till läxhjälp erbjuds i alla skolor i kommunen
 • Att föräldrar tidigt informeras om hur viktig deras roll är för sitt barns resultat i skolan.
 • Att språkförskolan byggs ut för att få en kapacitet som möter behoven och så att kön till språkförskolan försvinner.
 • Att förskolans nyckeltal avseende barngruppernas storlek skall minska.
 • Att anmälan rörande mobbing sker omedelbart, till både föräldrar och huvudman och att de mobbande barnen omedelbart skall få reda på att deras beteende anmälts till kommunen.
 • Att betyg skall införas tidigare än i dagens skola.
 • Att skolmatens kvalité inte skall vara budgetregulator i kommunen.
 • Att inga riskkapitalbolag skall tillåtas äga skolor.
 • Antalet lärare i de lägre klasserna, 1-3 ökar och därmed klasserna minskar.
 • Att lärarnas administrativa börda hela tiden hålls till det minimum som krävs för en kvalitetssäkrad utbildning.
 • Att hela skolorganisationens administrativa delar ses över och att en kommungemensam skoladministration utreds.


Hela vårt partiprogram hittar man på:


http://www.folkpartiet.se/lokalt/skane-lan/kommuner/svalov/val-2014/partiprogram-2014-2018/


Vi är långt i från färdiga. Vi har knappt ens börjat.


Tobbe i Teckomatorp

torsdag 26 juni 2014

I morgon kl 1800 smäller det!!!

I morgon kl 1800 publicerar vi Folkpartiet Liberalernas partiprogram för perioden 2014-2018. Det är det mest ambitiösa partiprogrammet i Svalövs kommun någonsin. Det är ett dokument på över 30 sidor som omfattar ett stort antal politikområden.

Vem i hela fridens namn skall då orka läsa allt detta tänker varje normalt tänkande människa? Det är en fullt rimlig fundering. Men det är inte tänkt att man skall läsa detta program från pärm till pärm. Därför kommer vi att publicera en webbversion på vår hemsida, www.folkpartiet.se/svalov  med en sökbar innehållsförteckning. Man skall lätt kunna hitta de kapitel som intresserar och där snabbt se vad vi tycker i olika frågor.

För att ytterligare förenkla att ta till sig vad vi tycker så kommer vi att lyfta fram några områden vi tycker är särskilt viktiga för kommunen. Dessa områden är följande:


Brottslighet
Brottsligheten i Svalövs kommun pendlar sedan några år på en hög nivå. Vi vill att polisen avdelar extra resurser till kommunen intill vi tydligt ser att denna trend är bruten. Svalövs kommun är sakta på väg att få en brottslighet som nivåmässigt kan mäta sig med de större orternas. Som exempel sjunker brottsligheten i Landskrona. Det borde den kunna göra även i Svalövs kommun.

Säker trafik
I Sveriges barnvänligaste kommun måste barnen kunna gå till skolan på ett tryggt sätt. Alla genomfartsleder genom våra orter måste hastighets begränsas till 30 Km/h. På särskilt känsliga ställen skall detta kombineras med olika typer av farthinder. Med låga hastigheter och farthinder blir det mer lönsamt för den tunga trafiken att köra runt våra tätorter i stället för igenom dem.

Näringsliv och företagande
Svalövs kommun går kräftgång som bra företagarkommun. En bred kommission måste tillsättas för att reda ut hur en plan skall se ut för ett bättre näringsliv i kommunen. Vi tror att de som bäst vet vad som behöver göras är företagarna själva. Vi måste också få en bra strategi för bredbandsutbyggnad i kommunen. En bättre infrastruktur på nätet gagnar företagen.

Skola
Svalövs kommun skall bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi måste öka lärartätheten i de lägre klasserna, höja lärarnas löner för att få de bästa lärarna till vår kommun och sätta in bra stöd tidigt, till barn med extra behov av stöd. Tidigt stöd kräver tidig upptäckt. Därför behöver vi tillräckligt många vuxna per barn i förskolan så att verksamheten blir kvalitativ pedagogisk verksamhet. Språkförskolan är en viktig verksamhet som behöver byggas ut. Vi måste tag ytterligare krafttag mot mobbing och skapa ordning och reda i skolan. Resultaten skall efterhand höjas för att i slutet av mandatperioden ligga på riksgenomsnitt eller högre.

Äldrevårds- och familjecentraler i kommunen
Sveriges bästa vårdcentraler får vi genom att ge särskilt bra vård till de som är i störst behov av vården. Gamla och barnfamiljer skall därför prioriteras genom att vi skapar en Äldrevårdcentral och en Familjecentral i vår kommun. Vi skall också göra det enklare att beställa hembesök av läkare eller sjuksköterska och det skall gå att komma fram till vårdcentralen via telefon i rimlig tid.

Ovanstående är ett litet axplock ur vårt partiprogram. I morgon kl 1800 kan du läsa hela. Återkom gärna med synpunkter. Via vår hemsida www.folkpartiet.se/svalov kan du enkelt skicka dina synpunkter på vår politik.
Vi ses i valrörelsen under hösten.
Tobbe i Teckomatorp

torsdag 12 juni 2014

Svalövs kommun ska bli Sveriges barnvänligaste kommun


En vision för framtiden i Svalövs kommun

En kommun som är barnvänlig är också människovänlig. Folkpartiet har sedan många år önskat att FN:s Barnkonvention skall införlivas i Svensk lagstiftning. En barnvänlig kommun har mycket bra skolor där barnen kan få en bra utbildning med hög måluppfyllelse.
En barnvänlig kommun har fina miljöer för barn med fina lekplatser och stora grönytor. En barnvänlig kommun tar barns sociala situation på allvar och griper in snabbt, med relevant hjälp, om något inte fungerar.

En barnvänlig kommun har låg brottslighet och säkra trafikmiljöer med låga hastigheter i trafiken. I en barnvänlig kommun kan föräldrarna få jobb och en bra inkomst. Därför finns det också ett blomstrande näringsliv i en barnvänlig kommun.
Förutom de fina förskolorna så finns också en Familjecentral i en barnvänlig kommun. Där kan föräldrar mötas. Där finns både barnavårdcentral och mödravård, samt möjlighet till kontakt med kommunens socialsekreterare.

I en barnvänlig kommun kan man också växa upp och bli gammal. I en barnvänlig kommun har mormor, morfar, farmor och farfar tillgång till bra äldrevård med flera olika typer av äldreboende. Där finns också en Äldrevårdcentral med specialkompetens på äldres sjukdomar.

I en barnvänlig kommun kan alla barn ha det bra, växa upp, jobba och bli gamla. Svalövs kommun ska bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 10 juni 2014

Jag anade nog att det skulle komma....

Jag skrev ett väldigt kontroversiellt blogginlägg förra veckan. Vill du läsa det så finns det HÄR. Jag visste redan innan jag skrev bloggen att det var förknippat med vissa risker. En risk var att andra partier inte skulle klara av att se det bästa för kommunen och sluta upp i kritiken mot hur Migrationsverket agerar, utan i stället göra detta till en migrationspolitisk fråga på riksnivå. Självklart är frestelsen för vissa partier att strunta i vad som är bäst för kommunen och i stället göra frågan till en ideologisk fråga oerhört stor. De flesta har dock insett att man som lokalt vald politiker måste agera för kommunens bästa och ibland lägga sina ideologiska strävanden åt sidan.

Sverigedemokraterna i Svalövs kommun, som så länge jag suttit i kommunfullmäktige, lagt ett enda förslag rörande migrationspolitik utan alltid varit tysta i den politiska debatten, agerade mycket överraskande. I stället för att sluta upp i frågan, för kommunens bästa, har man valt att ställa sig vid sidan, driva sin ideologiska rikspolitik och angripa mig med en insändare i Skånskan. Insändaren kan du läsa här nedan.
Jag blev naturligtvis överraskad över att SD, som jag inte nämnt i bloggen, reagerade på detta dramatiska sätt. Men.... det bekräftar ändå på något sätt det jag påstod i bloggen. SD såg sin chans att driva frågan ideologiskt i stället för att sluta upp i kritiken av Migrationsverket för kommunens bästa.

I dag svarar jag på angreppet från SD och hoppas samtidigt om stöd från mina partiföreträdare på riksnivå.

Mitt svar på SD:s insändare kan du läsa nedan:

Svar till SD ordförande i Svalöv
Efter det överraskande beskedet från Migrationsverket om start av ett tillfälligt asylboende på Odengården i Röstånga så skrev jag ett inlägg på min blogg om hur illa Migrationsverket behandlar kommunen. Både avseende koncentrationen av tillfälliga asylboende på små orter och bristande information. I bloggen beskrivs farhågan att Migrationsverkets agerande riskerar att öka antalet röster för främlingsfientliga och rasistiska politiska partier. Tyvärr finns ett växande antal sådana partier på den politiska kartan. Sverigedemokraterna nämndes inte i bloggen och det finns inga antydningar att det är just Sverigedemokraterna som avses. Därför är det med förvåning som Insändaren från SD:s ordförande tydligt visar att SD:s ordförande anser att det är Sverigedemokraterna som är det utpekade partiet.
Sverigedemokraterna har under lång tid framfört att man inte är ett rasistiskt parti utan endast kritiserar förd migrationspolitik. Insändaren från SD:s ordförande pekar på en helt annan självbild. Trots att ingen pekat ut SD, så utmålas i insändaren att så skulle vara fallet. Det måste innebära att det som förkunnas i tal, att SD inte är ett rasistiskt parti, inte överensstämmer med SD:s ordförandes i Svalöv, självbild av partiet. Annars skulle inte bloggen kunna upprört på det sätt som den tydligen gjort. Det är lite omtumlande att SD säger en sak, medan hjärtat är uppfyllt av något annat. Slutet på SD:s insändare visar också på att deras hjärta i huvudsak är uppfyllt av is. Att vara så hård och kall att man låter människor som är på flykt från död och förstörelse, få skulden för ett Svenskt statligt verks tillkortakommanden är en hållning som jag inte kan ställa mig bakom. Att vi skulle bestraffa människor på flykt, genom att säga upp avtalen om den normala mottagningen, därför att tjänstemän på Migrationsverket har en förbättringspotential gällande etablering av tillfälliga boende, är en beklagansvärd och cynisk inställning till människor i behov av vår hjälp. Det gör mig ledsen.

Torbjörn Ekelund (FP)


Nu får vi se hur frågan utvecklas.

Tobbe i Teckomatorp
fredag 6 juni 2014

Poppestipendium, blues och massor av nationaldag.

Två fantastiska dagar som jag verkligen aldrig kommer att glömma. I går förmiddag fick jag äran att för andra året i rad dela ut Poppestipendium på Fridhems Folkhögskola. Bara att få vara någon timme på Fridhem med all den kreativitet som flödar på skolan är en stor begivenhet. På avslutningsdagen avlöser det ena fantastiska framträdandet det andra i strid ström.
Efter lunch blev det medverkan på "Summer Explosion" på Linåkersskolan i Svalöv där jag fick förmånen att sjunga lite blues i ett band som bestod av rektor, musiklärare och andra lärare på skolan. En blueslåt blev det. Man kan inte begära att dagens undom skall orka så mycket mer. Men det var en och annan förvånad uppsyn när vi drog igång "You cant fool the blues" som är en blueslåt från ett band som heter BBM där bla Gary Moore medverkade.
I dag har begivenheterna fortsatt. Utdelning av idrottspriser i Svalöv, därefter utdelning av idrottspriser i Kågeröd för att avsluta med utdelning av idrottspris i Teckomatorp.

I Teckomatorp fick jag också äran att hålla årets högtidstal på Nationaldagen. Så mycket kan man få glädjen att göra om man är fritidspolitiker. Många fler borde prova på denna fantastiska fritidssysselsättning.

Mitt högtidstal i Teckomatorp får avsluta dagens blogg.

Tobbe i Teckomatorp

Nationaldagen 2014 Teckomatorp
Åter vajar fanan stolt mot våran himmel.
Vi firar Sverige med sång och dans och folkligt vimmel.
Som traditionen som alltid i Teckomatorp bjuder
Vi träffas i vår park där musiken ljuder
Vi hedrar vår fana och Sveriges rike
Vårt land på jorden som saknar like
Våra skogar och berg och böljande slätter
Sin prägel på folket tvivellöst sätter

Demokrati och öppenhet med omtanke om andra
som inte har det lika lätt när de på jorden vandra
Vi är ett folk med tusenårig gästfri tradition
Vi välkomnar alla oavsett ursprung och religion
Som människor vi berikas av folk från andra länder
Som till Sverige, för att bygga sitt liv, sin kosa vänder
Under tusentals år vår rikedom byggts upp med migration
Av människor som kommit till Sverige för att utöva sin profession

Tillsammans med oss som bott i Sverige sedan generationer
Vi jobbar för att ge kultur och ekonomi nya injektioner
Så bygger vi rikedom för både kropp och själ
Men bevarar också våra traditioner, för framtidens barn, likväl
De som varit före oss och grundat vårt fina land
Vi också får skänka en tanke ibland.
Utan deras slit hade vi aldrig varit, där vi nu är
Beredda att fortsätta slitet, så att framgång även framtiden bär.

För Teckomatorps del mycket spännande händer
När tåg från flera håll till Teckomatorp anländer
Om några år är vi åter en järnvägsknut
Med större station och mera folk, om nu ingen sparkar bakut.
Trafikverket redan är på väg att konstatera
Att bommar i Teckomatorp inte fungerar mera
Ty tågen till sitt antal blir så många
Att bommarna allt för länge, kommer att bilar uppfånga

Vilken lösningen blir i vår kära hemort
Får vi kanske besked om någorlunda fort
På trafikverket man lägger sin panna i veck
För att hitta något sätt så att bommarna åker väck
Då kanske det gamla talesättet försvinner, med sina gamla fördommar
Att det enda som inte går upp är Teckomatorps järnvägsbommar
När vi i Teckomatorp åter blivit en viktig järnvägsknut
Blir Teckomatorp ännu viktigare och kommer att växa som förut

Nu håller vi både tummar och tår
För att utvecklingen i denna riktning går
Vi behöver ett lyft på denna ort
Så att vi inte helt plötsligt, blir glömda bort
Nej, vi får fortsätta satsa med full fräs
Och mer skall följa efter förra årets konstgräs
Målet är, att vart jag mig än i världen vänder
Så är det till Teckomatorp, jag ändå alltid återvänder

Nu åter till dagens firande jag vill vända
Och till er alla lite fosterlandskänsla jag vill sända
Så att minnet av denna dag i Teckomatorp vi befäster
Med hjälp av dansare, föreningar och en fantastisk orkester
Att vi varje år faktiskt firar denna viktiga tradition
Kan vi till stor del tacka en engagerad och drivande person
Utan Dennis årliga planering och insats
Hade detta firande kanske inte kommit på plats

Mitt varma tack för ditt engagemang jag vill uttrycka
Till detta tack tror jag alla här kan samtycka.
Nu fortsätter firande och utdelning av priser
Borta för en stund är all olycka och ekonomiska kriser
Allt elände får ha sina lösningar sinom tid
Nu skall vi fira med ro och sinnesfrid
Nu skall vi bara fira vårt land och vår fana
Resten tar vi sedan vill jag nu alla förmana

Jag hoppas att det jag sagt någon tanke väcker,
och att inte alla står och undrar ”har han inte snackat så det räcker?”
Jag vill nu sluta detta tal med dessa enkla orden, 
Ja, Jag vill leva jag vill dö i Teckomatorp, Europa och i Norden.
Ett fyrfaldigt leve för Sverige, Sverige leve hip hip……..

tisdag 27 maj 2014

Kära Migrationsverket. Hjälp oss. Nu orkar vi snart inte mer.

Vet inte om det är enligt normala bloggregler att skriva ett litet förord, men jag gör det i alla fall. Nu har vi resultatet av alla händelser i Svalövs kommun som inleddes med nedanstående blogg. Slutresultatet beskrivs bla i en Artikel i Skånskan. Fram till nu (2 september) har det varit öppna brev, insändare i tidningarna, angrepp från Sverigedemokraterna och reportage i Sydnytt. Massor av mer eller mindre trevliga saker. Men det var som sagt nedanstående blogginlägg som startade det hela....
Kära Migrationsverket

Jag vet att ni har svårigheter att hitta bra platser för bostad till alla människor som just nu kommer till Sverige, för att söka skydd från ond bråd död och förtryck. Jag vet att dessa människor verkligen behöver vår hjälp. Jag tycker att vi borde göra ännu mer än vad vi gör för att hjälpa. Jag är liberal och Folkpartist och för mig är den enskilda människans värde något av det viktigaste som finns. Vi behöver alla och alla måste få lov att finnas. Men det betyder också att jag vill göra det bästa möjliga för de människor som kommer till vårt land och till vår kommun.

I Svalövs kommun bor många människor som vill väl. Vi vill hjälpa. Vi har redan tagit ett stort ansvar för att bära vår del av bördan. Det är med stor sorg jag därför konstaterar att ni, kära Migrationsverk, ständigt sätter krokben för oss. Vi som bor i vår kommun vill alltid göra det bästa möjliga för alla människor som befinner sig i vår kommun. Oavsett om de bott här hela livet eller om de kom igår. Vi jobbar hårt för att de som kommer till oss skall få det så bra som möjligt. Särskilt noga är vi med barnen. Barn på flykt måste få vad vi kan erbjuda i form av skolgång och annat.

I tisdags, 20 maj, fick vi reda på, för första gången att man upphandlat plats för flyktingar på Odengården i Röstånga. Vi har nu fått tecken som tyder på att de första flyktingarna kan komma redan i morgon, 28 maj. 8 dagar senare. I Röstånga har ni redan upprättat ett flyktingläger i Blinkarp. Nu kommer nästa på Odengården. Vi talar om nästan 400 personer sammanlagt, till en ort med 800 invånare. Jag hoppas, kära Migrationsverk, att ni förstår vad det är ni håller på att skapa. 8 dagars varsel är inte okej.

Svalövs kommun har inte resurser i denna lilla ort att hantera denna situation. Vi klarar inte det antal barn som det kan bli frågan om. Vår lilla skola i Röstånga riskerar att inte räcka till. Det ekonomiska stöd vi får från staten för att klara detta räcker inte till. Detta blir en belastning, både planeringsmässigt, resursmässigt och ekonomiskt. Vi klarar inte att, på 8 dagar, mobilisera de resurser som krävs. Vi är inte en storstad. Vi är inte en rik kommun. Vi har inte den redundans som krävs för att klara en sådan påfrestning på så kort tid. Vi är en liten kommun med drygt 13 000 invånare med en budget som är mycket liten.

Människor som är medborgare i vår kommun är uppfostrade med att det finns något som heter kommunalt självstyre. De är vana vid att kommunen kan säga nej till denna typ av verksamhet. Man förstår inte att detta är en pålaga från er, kära Migrationsverk, som vi, i kommunen, inte kan säga nej till. Ni kära Migrationsverk, gör inte ett dugg för att hjälpa oss att berätta detta för våra medborgare. Ni gör inte ens något för ge oss tid att berätta detta för våra medborgare. Nu behöver vi er hjälp och er förståelse. En liten kommun som verkligen har hjälpt till tidigare och verkligen vill hjälpa till, orkar inte mer. Ni kan inte öka invånarantalet i en liten ort som Röstånga med 50% och tro att det inte får några konsekvenser.

Om ni tror att detta inte får några konsekvenser så kan jag berätta för er vilka konsekvenserna blir. Ni, kära Migrationsverk, skapar fler väljare som lägger sin röst på främlingsfientliga och rasistiska politiska partier. Ni, kära Migrationsverk, skapar en situation som gör det politiskt omöjligt att vilja väl och att vilja hjälpa andra människor. Ni skapar ett kallt och hårt samhälle.

Jag vet, kära Migrationsverk, att ni har det svårt att hitta platser. Men, gör mig i alla fall tjänsten att inte skylla på andra. Gör mig tjänsten att inte skylla på lagen om offentlig upphandling. Jag vet nämligen redan att det endast är ett svepskäl som det, i de flesta fall, går bra att köra med när man desperat letar efter en förklaring. Jag har jobbat tillräckligt många år med lagen om offentlig upphandling, på strategisk nivå, för att veta att det inte är den lagens fel. Det finns många sätt att hantera detta om ni bara ville. Skyll inte heller på Attendo eller andra företag. De verkar på en konkurrensutsatt marknad och deras mål är att tjäna pengar till sina ägare. Det är ni, kära Migrationsverk, som genom era tillkortakommanden, skapar denna situation. Det är ni som bestämmer tidsplaner och det är ni som bestämmer hur ni designar era upphandlingsunderlag.

Jag förstår att ni har ett ansvar för att hitta platser till alla som söker vårt skydd. Men ni måste börja förstå att ni också, som statligt verk har ett samhällsansvar i ett vidare begrepp. Ni måste sluta slå ifrån er och skicka välutbildad personal till samverkansmöten med kommunerna som endast är upplärda att upprepa samma budskap oavsett vad kommunen säger och vilka problem kommunen än har. Ni, kära Migrationsverk, har också ett ansvar för att rasism och främlingsfientlighet får ännu större spridning än den har. Jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig att ni gör detta med vilje för att öka främlingsfientligheten, för det kan väl på intet sätt främja er uppgift.

Vi är nu på bristningsgränsen. Våra invånare måste få reda på att vi i Svalövs kommun står inmålade i ett hörn och fått endast 8 dagar på oss, när det gäller att en liten ort i vår kommun skall utökas med totalt nästan 50%. Vi behöver er hjälp och vi behöver den nu. Hjälp oss att inte öka främlingsfientligheten och rasismen. Vi vill fortsätta att vara en omtänksam och hjälpsam kommun.

Tobbe i Teckomatorp


PS. Information som kommit efter denna blogg skrevs pekar på att det totala antalet transitflyktingar i Röstånga kan bli upp till 300 om man lägger ihop Blinkarp och Odengården. Men den osäkra information som nådde mig, bara några dagar innan de första människorna skall komma, är ett symptom på det jag kritiserar och är upprörd över. Nämligen Migrationsverkets omfattande tillkortakommanden. DS.

PS, igen. Nu finns det några artiklar i Skånskan. De hittar man HÄR och HÄR. Exakt som jag förutspådde så skyller man på Lagen om offentlig upphandling. Naturligtvis är det bara ett svepskäl. Alla med djupare kunskap om hur den lagen fungerar vet att man hade kunnat skriva sitt offertunderlag så att inga orter i Sverige får en orimligt stor belastning i förhållande till sin storlek. Men man vill inte ta ansvar. Migrationsverket har ett problem de vill lösa och Röstånga får ta över det problemet. Det är inte OK. DS.

onsdag 14 maj 2014

"Att bibehålla den gamla idrottshallen riskerar att fördröja uppförandet av den nya"

I Skånska Dagbladet finns en artikel om att Centerpartiet via en motion nu plötsligt vill behålla den gamla idrottshallen i stället för att riva den. Varför skriver jag ordet "plötsligt"? Är det för att håna eller driva gäck med Centern. Nej absolut inte. Det förhåller sig så att Kommunstyrelsens arbetsutskott hela tiden under många månader, löpande informerats om projektet att bygga ny idrottshall. Inte vid något tillfälle har man yttrat något annat än att den gamla idrottshallen skall rivas. Plötsligt kommer det en motion som kräver annat. Det är märkligt.... och plötsligt.

Hur förhåller sig då sakens olika nyanser. Jo, för det första så äger inte kommunen den gamla idrottshallen. Hyran idag, i det dåliga skicka den är i nu, är 750 000 kr/år (ja, ni läser rätt på priset). För att man överhuvudtaget skall kunna vistas i hallen med stora grupper människor och för att hallen skall kunna värmas upp på till rimliga kostnader behövs ytterligare investeringar på 10 miljoner. Man skall komma ihåg att en av väggarna redan har tvingats förstärkas då den var på väg att röra på sig. Det finns skäl att anta att hyran, efter en sådan investering blir ännu dyrare. Men det står naturligtvis ägaren av fastigheten, SVALO, fritt att hyra ut till någon annan som är beredd att betala hyran. Kommunen behöver de 750 000 kr/år som dagen hyra är, som en del av hyran till den nya idrottshallen och jag är inte beredd att diskutera en skattehöjning för att finansiera detta och för att då subventionera en privat verksamhetsutövare med dessa 750 000 kr/år.

Varför påstår jag sedan att ett bibehållande av den gamla idrottshallen riskerar att fördröja uppförandet av den nya? Jo, planeringen av placeringen av den nya idrottshallen, på vilken alla upphandlingar är gjorda, är sådan att den nya idrottshallen kommer MYCKET nära den plats där den gamla nu ligger. Den kommer så nära att ingen myndighet som beviljar bygglov skulle godkänna att två så stora byggnader ligger så nära varandra. För att behålla den gamla idrottshallen krävs då att man planerar om lokaliseringen av den nya så att avståndet mellan byggnaderna blir större.

Vilka effekter får en omplanering? Ja, förutom att det eventuellt behövs nya ritningar så kan hela upphandlingsprocessen också att riskera att behöva göras om. Att påstå att detta är mindre förändringar och behålla nuvarande upphandling skulle ge entreprenören ett lysande tillfälle att hävda massor av fördyringar i förhållande till sitt anbud därför att platsen ändrats, så att hela det redan kostsamma bygget skulle bli ännu dyrare. Entreprenören skulle kunna kräva att massor av åtgärder betraktas som tilläggsbeställningar påg flytt av plats. Om vi avbryter och gör om upphandlingen riskerar vi att nuvarande entreprenör, som redan tilldelats jobbet, stämmer kommunen för utebliven vinst. På grund av alla risker så kan kommunen bara rekommendera fastighetsägaren att avböja uthyrning eller försäljning av den gamla idrottshallen. Men som sagt. Ägaren kan göra som ägaren vill. Själv tycker jag att det vore mycket tråkigt om skolbarnen fick vänta ännu längre på sin efterlängtade matsal, och idrottshall för gymnastiklektioner, bara för att tillgodose en nyck som uppenbarligen kommit i 11:e timmen, 59:e minuten och 59:e sekunden. Med en så kort planeringshorisont som Centerpartiet har går det inte att leda en kommun.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 28 april 2014

Vi prioriterar skolan och kunde inte vara med idag.

Jag är glad för att arbetet med den nya idrottshallen nu tar sin start. Det kommer att bli ännu ett lyft för Svalövs tätort och hela kommunen. Kommunens utbildningsförvaltning och utbildningsutskott kommer att utgöra den absolut största intressenten och kunden. Eleverna får en toppmodern idrottshall för idrottsutbildningen, eleverna på Heleneborgsskolan får sin efterlängtade matsal och kommunen får ett nytt tillagningskök för måltidsportioner.

Naturligtvis kan man undra varför den största kunden då inte var med på dagens första spadtag. Jag delar faktiskt den förvåningen. Hur märkligt det än kan låta. Jag fick tidigt information om att denna dag var aktuell för ceremonin med "första spadtaget". Då jag visste att det var en omöjlig dag, därför att hela ledningen för utbildningsverksamheten skulle vara bortresta för att delta i ett mycket viktigt möte, som är en del av de viktiga utvecklingsprojekt vi startat för att lyfta kommunens skolor från de bottennoteringar som vi så sent som i dagarna fick information om i massmedia, så meddelade jag, icke mindre än nio nya förslag på tidpunkt för ceremonin där utbildningsledningen skulle kunna delta. För säkerhetsskull meddelade jag också att om inget av dessa tillfällen passade så var jag öppen för att leverera ytterligare möjliga datum. Dessa förslag kom fastighetsbolaget till del och de svarade med tystnad och genom att skicka en inbjudan till just den dagen som var omöjlig. Någon vidare kommunikation har man sedan mycket effektivt undvikit.

Det är väldigt tråkigt att fastighetsbolaget behandlar sin största kund på detta sätt och hade det varit ett konkurrensutsatt företag är min bedömning att det inte hade klarat sig så länge på marknaden.

Men den verksamhet jag i stället fått möjlighet att delta på idag, tillsammans med kommunens utbildningsledning, rektorer och lärare och tillsamman med representanter för ett stort antal andra kommuner i södra Sverige, under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) går inte att dagtinga med. Detta utvecklingsarbete är helt avgörande för vår möjlighet att lyfta resultaten i kommunens skolor. Redan när vår Utbildningschef tillträdde 1 januari 2013 såg vi att det fanns behov av stora förbättringar i styrningen av kommunens skolor. Alla de utvecklingsarbeten som startats, tillsammans med ett mycket omfattande tillskott av ekonomiska resurser till kommunens skolverksamhet, som majoriteten beslutat, kommer att bära frukt. Vi har redan passerat den botten som den senaste undersökningen, "Öppna jämförelser" visade i veckan. Jag ser nu hur vi är på väg att ta en nystart som kommer att bära frukt redan om någon månad, när vi får rapport om meritpoängen på de elever som då lämnar Linåkersskolan. Vi har redan stor förhoppningar om att denna rapportering kommer att bli positiv. Vi ser ljuset i tunneln och den här gången är det inte ett framrusande tåg vi möter.

Om någon nu tror att dagens händelser och fastighetsbolagets mycket märkliga och beklagansvärda beteende skulle vara en knäck i det nuvarande politiska samarbetet så misstar dessa sig grundligt. Jag är övertygad om att det kommer att bli mycket lätt att skapa en samsyn inom nuvarande majoritet att detta var sista gången som ett fastighetsbolag dikterar hur verksamheten, kommunen betalar för, skall skötas. Val av metod för att i framtiden stoppa detta kommer jag att återkomma till. Nuvarande majoritet har också en samsyn i att skolan måste prioriteras. Därför vet jag att den prioritering som kommunens utbildningsledning gjorde idag var helt korrekt. Vi får hoppas att denna prioritering i framtiden också kan delas av fastighetsbolaget. Fram tills dess och i all framtid gäller dock att vi kommer att prioritera utvecklingen av skolan i Svalövs kommun. Skolan kommer först!

Tobbe i Teckomatorp

PS! Vill ni läsa om spadtaget kan ni göra det HÄR och HÄR DS.

lördag 15 februari 2014

Folkpartiet i Svalövs kommun sätter rekord!

I torsdags hade vi årsmöte. Den första stora nyheten blev att vi nu byter ordförande i Folkpartiet i Svalövs kommun. Sara B Selberg, 30 tar över rodret i partiföreningen.
Folkpartiet i Svalövs kommun är en förening som skall leva betydligt längre än jag. Det är viktigt att bädda för framtiden. Med ordförandebytet blir nu detta verklighet. En ung duktig kvinna som tar över är en helt lysande lösning som har riktningen mot framtiden. Som en lite bonuseffekt kan vi sprida lite på jobbet och jag kan i ännu större utsträckning lägga tiden på politiken. Både den som dagligen måste hanteras i kommunen och jobbet med att tillsammans med alla i föreningen utforma den politik som vi nu skall gå till val på i september 2014.
Vi måste bli fler och vi måste fördela arbetet på ett effektivt sätt. detta är ett stort steg i rätt riktning och ett steg framåt för vår partiförening.


Apropå att vi måste bli fler medlemmar så blir man medlem genom att klicka på den här länken:


Nästa stora nyhet på mötet blev sedan vår lista till kommunvalet. Det blir en rekordlista som Folkpartiet går till val på i Svalövs kommun. Här finns män, kvinnor, unga, äldre, pensionärer, statsanställda, anställda i Region Skåne, kommunanställda, egna företagare, Infödda svenskar, människor som kommit till Sverige senare i livet kommunpolitiker, regionpolitiker, fd riksdagsledamot, ja kort sagt personer med ett otroligt register av erfarenheter. För att ett politiskt parti skall kunna ta ett brett ansvar och förstå sig på hur människor har det så måste alla typer av erfarenheter finnas i partiet. Vi har kommit långt i det arbetet men det finns ännu mer att göra. Det är just därför vi behöver just dig som medlem.

Det är en stor ära att toppa Folkpartiets lista i det kommande kommunvalet. Om valet går bra och Folkpartiet får möjlighet att tillsätta kommunalrådsposten så tar jag med glädje och entusiasm mig an denna uppgift. Då blir det ännu mer fokus på utveckling, skola och kvalitet i kommunens tjänster. Skulle Folkpartiet efter valet hamna i opposition så blir det också en mycket engagerande utmaning. Då kommer vi att driva massor av frågor som ligger "lite på tillväxt" just nu. Folkpartiets lista ser ut enligt följande:

1, Torbjörn Ekelund, Teckomatorp
2, Sara B Selberg, Norrvidinge
3, Marcus Zadenius, Teckomatorp
4, Pernilla Ekelund, Teckomatorp
5, Göran Lundqvist, Teckomatorp
6, Margareta Mörck-Åström, Kågeröd
7, Lars Magnusson, Axelvold
8, Hjördis Nilsson, Röstånga
9, Sandra Vikenstjerna, Tågarp
10, Klaes Vilhelmsson, Teckomatorp
11, Anna Wolf, Teckomatorp
12, Birgitta Zadenius, Teckomatorp
13, Niclas Selberg, Norrvidinge
14, Mikael Adelsgård, Svalöv
15, Jasmin Omerovic, Tågarp
16, Gösta Nilsson, Röstånga
17, Kristina Bengtsson, Teckomatorp
18, Gunvor Nilsson, Röstånga
19, Ergun Dramer, Teckomatorp
20, Bengt-Erik Nilsson, Kågeröd
21, Desiree Ziegler, Norrvidinge
22, Mikael Karlsson, Röstånga

Att så många vill ställa upp och kandidera för Folkpartiet är både roligt och hedersamt. Jag är stolt över att vara Liberal i Svalövs kommun.

Tobbe i Teckomatorp


lördag 18 januari 2014

93 miljoner anledningar att fundera noga!

Bakgrund
Svalövs kommun har under flera decennier eftersträvat att få igång persontrafik med tåg på Söderåsbanan. Pågatågstrafik till tätorterna Svalöv och Kågeröd har länge eftersträvats. I slutet av 1900-talet var det äntligen på gång. Men även då drog Svalövs kommun en nitlott och trafiken kom aldrig igång.


Varför tåg?
Det finns två starka anledningar (och ett otal mindre anledningar) till varför tåg är eftersträvansvärt. För det första så är miljövinsterna för närvarande oöverträffade. Elektrifierad spårtrafik är miljövänligt. Detta råder det inget tvivel om. För det andra så har tågtrafiken i Skåne och anläggande av Pågtågsstationer fått en stor betydelse för hur Skåne utvecklas. Allt fler vill ha möjligheten att resa till sitt jobb med kollektivtrafik. Buss i all ära... den är flexibel. Men det har aldrig förekommit att en ort i Skåne börjat blomstra på grund av att man anlagt en busstation. Människor verkar göra bedömningen att "en busshållplats kan flyttas eller tas bort" men "en Pågatågsstation ligger där den ligger". Därmed har anläggandet av Pågatågsstationer blivit styrande för stora delar av Skånes samhällsutveckling. Har man tåg har man möjlighet att utvecklas. Har man inte tåg, ja då går det långsamt.


Nu kan Svalövs kommun få nya Pågatågsstationer.
Om kommunen medfinansierar med 93 miljoner så kan vi få Pågatågsstationer i Svalöv och Kågeröd. Men hur påverkar detta kommunen i stort? är det inte bara Svalöv och Kågeröd som vinner på detta. Är man invånare i Svalövs kommun så vet man också att många direkt säger... "Vad får då min ort"? "Varför får inte vi i Röstånga något" "Svalöv får alltid allt. Teckomatorp har alltid fått stryka på foten" "Billeberga och Tågarp då? Varför får vi inget om man nu skall satsa nästan 50 miljoner var i Svalöv och Kågeröd"? Den typen av frågor hör man fortfarande relativt ofta. Därför skall jag försöka reda ut vilken betydelse en investering av den här magnituden har för HELA Svalövs kommun.


Svalöv och Kågeröd
För dessa två orter är fördelarna uppenbara. En investering kommer att innebära att det plötsligt bli närmare till Lund, Malmö, Helsingborg, Eslöv och i förlängningen även till Kristianstad. Med tåg kommer man bekvämt och snabbare att kunna arbetspendla till en arbetsmarknad som i huvudsak finns utanför kommunens gränser. Orterna blir intressantare för pendlare att bosätta sig i. Detta kommer att ge många positiva effekter. Tillväxten ger möjlighet att bibehålla affärer. Orterna kommer att bli intressantare som bostadsmarknad vilket förhoppningsvis kan hejda de nu fallande fastighetspriserna i kommunen.


Billeberga och Tågarp
Dessa orter har redan Pågatåg. Vad betyder då satsningen för dessa orter? INGENTING? Jodå. Investeringen kommer att göra trafiken på Rååbanan ännu intressantare för resenärer än idag. Via Teckomatorp kommer man att få fler resealternativ än idag, utan att behöva åka ner om Lund. Den mer flexibla trafikmöjligheten kommer att bidra till att nuvarande trafik via stationerna i Billeberga och Tågarp säkras för framtiden. Vi kanske tom kan komma att få se en utveckling med sena kvällsturer på fredagar och lördagar eftersom linjen totalt får fler resande. Jag har hört frågor om investeringen gör att trafiken i Billeberga och Tågarp upphör. Jag är övertygad om att det kommer att bli tvärt om. Fler resande, räddade stationer och fler turer per dygn.


Röstånga
Innebär detta att Röstånga lämnas i sticket och att utvecklingen där stagnerar?  Tidigare i Bloggen har jag ju beskrivit hur orter utan Pågatågsstation stagnerar. Så är det. Men Röstånga kan, med rätt strategi, bli undantaget som bekräftar regeln. Röstånga är en mycket ovanlig ort. Det är en turistort. Röstånga har en särskild dragningskraft för familjer som inte vill bo i en kraftigt exploaterad pendlarort med extremt tätbebyggda villaområden. Röstånga erbjuder ett mer naturnära boende. Detta måste kommunen lära sig att uppskatta, begripa sig på och exploatera på rätt sätt. Med en starkare inflyttning i kommunens södra delar kan kommunen också generera muskler att satsa i Röstånga på ett, för Röstånga, klokt sätt. Röstånga och Söderåsens nationalpark är ett av de 15 mest besökta turistmålen i hela Sverige. Detta måste vi hitta sätt att utveckla. Till skillnad från många andra orter i Skåne är det möjligt att utveckla Röstånga utan att det i närtid kommer en Pågatågsstation i Röstånga. Men detta kräver att Svalövs kommun kommer ur den utvecklingsmässiga kräftgång som karaktäriserat kommunen under många år.


Områdena utanför våra tätorter då?
Här har vi en utmaning. Till att börja med så bosätter sig sällan människor ute på landsbygden och förutsätter att de skall ha samma samhällsservice som inne i tätorter. Man vet spelreglerna och sätter andra värden i första rummet. Däremot skall samhället göra allt som är rimligt och möjligt för att ge lite mer service än "inget alls". En av våra utmaningar blir att busstrafiken på linje 230. Denna busslinje kommer säkerligen, när/om tågtrafiken kommer igång runt år 2020 att läggas ner. I vår kommun påverkar detta framförallt skolbusstrafiken samt persontrafiken till och från Axelvold. Här måste vi hitta lösningar för att lindra de negativa effekterna. I denna fråga står inte kommunen ensam. Busstrafiken på linje 230 tillkom för några år sedan som ett sammarbete mellan Svalövs kommun och Skånetrafiken. Skånetrafiken har indikerat att de kan tänka sig att vara beredda att, tillsammans med kommunen, undersöka lösningar. Men... det finns inga skäl att skönmåla. Servicen med kollektivtrafik i Axelvold kommer sannolikt att drabbas negativt. Kanske går det att hitta en lösning med beställningstrafik eller motsvarande?


Varför nämner jag inte Teckomatorp?
Jag har sparat Teckomatorp till sist. Även om Teckomatorp inte nämns i de underlag som skall beslutas av kommunen och även om kommunen inte satsar en krona i Teckomatorp, så är det i Teckomatorp som vi kommer att få se den största utvecklingen. Teckomatorp kommer åter att bli en järnvägsknut där Söderåsbanan och Rååbanan möts. Linjerna kommer att se ut enligt följande:
Kompletterat med denna tågtrafik kommer 6 turer per dag med buss från Svalöv, via Teckomatorp till Kävlinge på halva timmar. Teckomatorp kommer varje hel timme att ha fyra Pågatåg inne på stationen samtidigt (vardagar). Detta kommer att ge ett otal olika resandealternativ. Ner mot Malmö kommer man snabbare än idag. Eslöv åker man till med tåg. I Eslöv kan man byta mot Kristianstad. Till Helsingborg åker man antingen via Billeberga, Tågarp osv, men även i framtiden via Åstorp, där man också kan byta till tåg mot Kristianstad. Teckomatorp kommer att bli ett nytt nav i tågtrafiken i Skåne. I Teckomatorp kommer staten att betala all ny infrastruktur. Det kommer att krävas en ny plattform och hela stationsområdet behöver byggas ut. Detta kan också komma att kräva en planskild korsning inne i Teckomatorp. Vad hela denna satsning kan komma att betyda för Teckomatorp som samhälle är svårt att förutse, men utvecklingen kommer definitivt inte att stanna upp i alla fall. Teckomatorp som Järnvägsknut kommer att bli lika betydelsefull som tex Kävlinge.
Om man bor i Röstånga är det naturligt om man är tveksam till denna satsning. Men bor man i Teckomatorp måste det vara nära nog självklart att man ställer sig bakom det definitiva lyftet för orten sedan BT-Kemi lade sitt våtvarma omslag runt samhället så att tiden stannade.

Hur mycket är 93 miljoner för kommunen?
En sak är helt klar. Detta kommer att bli en utmaning för Svalövs kommun. 93 miljoner är massor av pengar. Får vi inflyttning så hjälper det till med finansieringen. Hur många som behöver flytta in är svårt att exakt förutspå därför att det beror på vilken typ av människor och familjer vi talar om. Är det förvärvsarbetande människor i 50-års åldern, där barnen flyttat ut och som inte behöver någon skattefinansierad samhällsservice så talar vi om 150-170 inflyttande för att kalkylen skall gå ihop. Talar vi barnfamiljer så kommer vi att ha kostnader också. Barnfamiljer behöver dagis och skola för sina barn. detta gör att behovet av antal inflyttande ökar. Hur mycket är som sagt svårt att beräkna. Med en väl tilltagen ränta och en avskrivningstid på 25 år så ökar detta kommunens kostnader med 6,5 till 7,8 miljoner om året. Kommunen har redan idag en god ekonomi och en del av detta kan komma att rymmas inom nuvarande budget. En del av pengarna kan också hittas via effektiviseringar i nuvarande verksamhet. När budgetutrymmet är slut, alla effektiviseringar är inhämtade, effekten av inflyttande är inräknad så kan det kanske behövas en skattehöjning under några år. Om en skattehöjning behövs alls, om den är 10 öre eller 40 öre går inte att förutsäga nu. När vi är framme vid år 2019 när vi skall börja betala så är det ett annat ekonomiskt läge och skattehöjningar kanske behövs av andra skäl, eller inte alls.

Vad skall då styra politikernas beslut om vi inte vet?
Detta är något av det svåraste man som politiker kan ställas inför. Beslutet nu kommer att påverka hur kommunen utvecklas år 2025 och framåt. Till sist handlar det om tro och vilja. Tron om att framtiden är ljus och att utveckling alltid betalar sig i långa loppet och viljan att skapa något bra för framtiden. Jag har i alla fall funderat på detta beslut nästan oavbrutet sedan före jul. Hur jag än funderar och vänder på saker så kommer jag framtill följande.....
"Vi måste våga nu." Om vi inte vågar så har vi med ett negativt beslut stoppat utvecklingen. Svalövs kommun kommer at fortsätta sin kräftgång och sakta somna in. Det kommer att bli allt svårare att få folk att flytta till kommunen. Vi kanske kan hålla näsan över vattenytan i Tågarp, Billeberga och Teckomatorp men Svalöv och Kågeröd kommer att ha en utvecklingstakt som får kontinentalplattornas förskjutning att förefalla vara ett speedway lopp.

Om vi däremot vågar ta beslutet nu så tror jag att man år 2025-2030 kommer att säga:

 "Vilken tur att de vågade fatta detta beslut 2014. Var hade vi varit utan tågförbindelserna idag om de sagt NEJ?"

Tobbe i Teckomatorp


PS. Nu finns en artikel i Skånskan om avtalet och en artikel om vad några av medborgarna tycker. DS.


Hej. Det är jag igen. Skånskan har skrivit mycket om detta. Nu finns det två artiklar om det svåra beslutet HÄR och HÄR.