lördag 18 januari 2014

93 miljoner anledningar att fundera noga!

Bakgrund
Svalövs kommun har under flera decennier eftersträvat att få igång persontrafik med tåg på Söderåsbanan. Pågatågstrafik till tätorterna Svalöv och Kågeröd har länge eftersträvats. I slutet av 1900-talet var det äntligen på gång. Men även då drog Svalövs kommun en nitlott och trafiken kom aldrig igång.


Varför tåg?
Det finns två starka anledningar (och ett otal mindre anledningar) till varför tåg är eftersträvansvärt. För det första så är miljövinsterna för närvarande oöverträffade. Elektrifierad spårtrafik är miljövänligt. Detta råder det inget tvivel om. För det andra så har tågtrafiken i Skåne och anläggande av Pågtågsstationer fått en stor betydelse för hur Skåne utvecklas. Allt fler vill ha möjligheten att resa till sitt jobb med kollektivtrafik. Buss i all ära... den är flexibel. Men det har aldrig förekommit att en ort i Skåne börjat blomstra på grund av att man anlagt en busstation. Människor verkar göra bedömningen att "en busshållplats kan flyttas eller tas bort" men "en Pågatågsstation ligger där den ligger". Därmed har anläggandet av Pågatågsstationer blivit styrande för stora delar av Skånes samhällsutveckling. Har man tåg har man möjlighet att utvecklas. Har man inte tåg, ja då går det långsamt.


Nu kan Svalövs kommun få nya Pågatågsstationer.
Om kommunen medfinansierar med 93 miljoner så kan vi få Pågatågsstationer i Svalöv och Kågeröd. Men hur påverkar detta kommunen i stort? är det inte bara Svalöv och Kågeröd som vinner på detta. Är man invånare i Svalövs kommun så vet man också att många direkt säger... "Vad får då min ort"? "Varför får inte vi i Röstånga något" "Svalöv får alltid allt. Teckomatorp har alltid fått stryka på foten" "Billeberga och Tågarp då? Varför får vi inget om man nu skall satsa nästan 50 miljoner var i Svalöv och Kågeröd"? Den typen av frågor hör man fortfarande relativt ofta. Därför skall jag försöka reda ut vilken betydelse en investering av den här magnituden har för HELA Svalövs kommun.


Svalöv och Kågeröd
För dessa två orter är fördelarna uppenbara. En investering kommer att innebära att det plötsligt bli närmare till Lund, Malmö, Helsingborg, Eslöv och i förlängningen även till Kristianstad. Med tåg kommer man bekvämt och snabbare att kunna arbetspendla till en arbetsmarknad som i huvudsak finns utanför kommunens gränser. Orterna blir intressantare för pendlare att bosätta sig i. Detta kommer att ge många positiva effekter. Tillväxten ger möjlighet att bibehålla affärer. Orterna kommer att bli intressantare som bostadsmarknad vilket förhoppningsvis kan hejda de nu fallande fastighetspriserna i kommunen.


Billeberga och Tågarp
Dessa orter har redan Pågatåg. Vad betyder då satsningen för dessa orter? INGENTING? Jodå. Investeringen kommer att göra trafiken på Rååbanan ännu intressantare för resenärer än idag. Via Teckomatorp kommer man att få fler resealternativ än idag, utan att behöva åka ner om Lund. Den mer flexibla trafikmöjligheten kommer att bidra till att nuvarande trafik via stationerna i Billeberga och Tågarp säkras för framtiden. Vi kanske tom kan komma att få se en utveckling med sena kvällsturer på fredagar och lördagar eftersom linjen totalt får fler resande. Jag har hört frågor om investeringen gör att trafiken i Billeberga och Tågarp upphör. Jag är övertygad om att det kommer att bli tvärt om. Fler resande, räddade stationer och fler turer per dygn.


Röstånga
Innebär detta att Röstånga lämnas i sticket och att utvecklingen där stagnerar?  Tidigare i Bloggen har jag ju beskrivit hur orter utan Pågatågsstation stagnerar. Så är det. Men Röstånga kan, med rätt strategi, bli undantaget som bekräftar regeln. Röstånga är en mycket ovanlig ort. Det är en turistort. Röstånga har en särskild dragningskraft för familjer som inte vill bo i en kraftigt exploaterad pendlarort med extremt tätbebyggda villaområden. Röstånga erbjuder ett mer naturnära boende. Detta måste kommunen lära sig att uppskatta, begripa sig på och exploatera på rätt sätt. Med en starkare inflyttning i kommunens södra delar kan kommunen också generera muskler att satsa i Röstånga på ett, för Röstånga, klokt sätt. Röstånga och Söderåsens nationalpark är ett av de 15 mest besökta turistmålen i hela Sverige. Detta måste vi hitta sätt att utveckla. Till skillnad från många andra orter i Skåne är det möjligt att utveckla Röstånga utan att det i närtid kommer en Pågatågsstation i Röstånga. Men detta kräver att Svalövs kommun kommer ur den utvecklingsmässiga kräftgång som karaktäriserat kommunen under många år.


Områdena utanför våra tätorter då?
Här har vi en utmaning. Till att börja med så bosätter sig sällan människor ute på landsbygden och förutsätter att de skall ha samma samhällsservice som inne i tätorter. Man vet spelreglerna och sätter andra värden i första rummet. Däremot skall samhället göra allt som är rimligt och möjligt för att ge lite mer service än "inget alls". En av våra utmaningar blir att busstrafiken på linje 230. Denna busslinje kommer säkerligen, när/om tågtrafiken kommer igång runt år 2020 att läggas ner. I vår kommun påverkar detta framförallt skolbusstrafiken samt persontrafiken till och från Axelvold. Här måste vi hitta lösningar för att lindra de negativa effekterna. I denna fråga står inte kommunen ensam. Busstrafiken på linje 230 tillkom för några år sedan som ett sammarbete mellan Svalövs kommun och Skånetrafiken. Skånetrafiken har indikerat att de kan tänka sig att vara beredda att, tillsammans med kommunen, undersöka lösningar. Men... det finns inga skäl att skönmåla. Servicen med kollektivtrafik i Axelvold kommer sannolikt att drabbas negativt. Kanske går det att hitta en lösning med beställningstrafik eller motsvarande?


Varför nämner jag inte Teckomatorp?
Jag har sparat Teckomatorp till sist. Även om Teckomatorp inte nämns i de underlag som skall beslutas av kommunen och även om kommunen inte satsar en krona i Teckomatorp, så är det i Teckomatorp som vi kommer att få se den största utvecklingen. Teckomatorp kommer åter att bli en järnvägsknut där Söderåsbanan och Rååbanan möts. Linjerna kommer att se ut enligt följande:
Kompletterat med denna tågtrafik kommer 6 turer per dag med buss från Svalöv, via Teckomatorp till Kävlinge på halva timmar. Teckomatorp kommer varje hel timme att ha fyra Pågatåg inne på stationen samtidigt (vardagar). Detta kommer att ge ett otal olika resandealternativ. Ner mot Malmö kommer man snabbare än idag. Eslöv åker man till med tåg. I Eslöv kan man byta mot Kristianstad. Till Helsingborg åker man antingen via Billeberga, Tågarp osv, men även i framtiden via Åstorp, där man också kan byta till tåg mot Kristianstad. Teckomatorp kommer att bli ett nytt nav i tågtrafiken i Skåne. I Teckomatorp kommer staten att betala all ny infrastruktur. Det kommer att krävas en ny plattform och hela stationsområdet behöver byggas ut. Detta kan också komma att kräva en planskild korsning inne i Teckomatorp. Vad hela denna satsning kan komma att betyda för Teckomatorp som samhälle är svårt att förutse, men utvecklingen kommer definitivt inte att stanna upp i alla fall. Teckomatorp som Järnvägsknut kommer att bli lika betydelsefull som tex Kävlinge.
Om man bor i Röstånga är det naturligt om man är tveksam till denna satsning. Men bor man i Teckomatorp måste det vara nära nog självklart att man ställer sig bakom det definitiva lyftet för orten sedan BT-Kemi lade sitt våtvarma omslag runt samhället så att tiden stannade.

Hur mycket är 93 miljoner för kommunen?
En sak är helt klar. Detta kommer att bli en utmaning för Svalövs kommun. 93 miljoner är massor av pengar. Får vi inflyttning så hjälper det till med finansieringen. Hur många som behöver flytta in är svårt att exakt förutspå därför att det beror på vilken typ av människor och familjer vi talar om. Är det förvärvsarbetande människor i 50-års åldern, där barnen flyttat ut och som inte behöver någon skattefinansierad samhällsservice så talar vi om 150-170 inflyttande för att kalkylen skall gå ihop. Talar vi barnfamiljer så kommer vi att ha kostnader också. Barnfamiljer behöver dagis och skola för sina barn. detta gör att behovet av antal inflyttande ökar. Hur mycket är som sagt svårt att beräkna. Med en väl tilltagen ränta och en avskrivningstid på 25 år så ökar detta kommunens kostnader med 6,5 till 7,8 miljoner om året. Kommunen har redan idag en god ekonomi och en del av detta kan komma att rymmas inom nuvarande budget. En del av pengarna kan också hittas via effektiviseringar i nuvarande verksamhet. När budgetutrymmet är slut, alla effektiviseringar är inhämtade, effekten av inflyttande är inräknad så kan det kanske behövas en skattehöjning under några år. Om en skattehöjning behövs alls, om den är 10 öre eller 40 öre går inte att förutsäga nu. När vi är framme vid år 2019 när vi skall börja betala så är det ett annat ekonomiskt läge och skattehöjningar kanske behövs av andra skäl, eller inte alls.

Vad skall då styra politikernas beslut om vi inte vet?
Detta är något av det svåraste man som politiker kan ställas inför. Beslutet nu kommer att påverka hur kommunen utvecklas år 2025 och framåt. Till sist handlar det om tro och vilja. Tron om att framtiden är ljus och att utveckling alltid betalar sig i långa loppet och viljan att skapa något bra för framtiden. Jag har i alla fall funderat på detta beslut nästan oavbrutet sedan före jul. Hur jag än funderar och vänder på saker så kommer jag framtill följande.....
"Vi måste våga nu." Om vi inte vågar så har vi med ett negativt beslut stoppat utvecklingen. Svalövs kommun kommer at fortsätta sin kräftgång och sakta somna in. Det kommer att bli allt svårare att få folk att flytta till kommunen. Vi kanske kan hålla näsan över vattenytan i Tågarp, Billeberga och Teckomatorp men Svalöv och Kågeröd kommer att ha en utvecklingstakt som får kontinentalplattornas förskjutning att förefalla vara ett speedway lopp.

Om vi däremot vågar ta beslutet nu så tror jag att man år 2025-2030 kommer att säga:

 "Vilken tur att de vågade fatta detta beslut 2014. Var hade vi varit utan tågförbindelserna idag om de sagt NEJ?"

Tobbe i Teckomatorp


PS. Nu finns en artikel i Skånskan om avtalet och en artikel om vad några av medborgarna tycker. DS.


Hej. Det är jag igen. Skånskan har skrivit mycket om detta. Nu finns det två artiklar om det svåra beslutet HÄR och HÄR.