fredag 27 februari 2015

Försök med betyg i 4:e klass?

I måndags, på kommunfullmäktige, så svarade jag på en fråga från Vänsterpartiet, om någon skola i Svalövs kommun skall ingå i försöken med betyg redan i 4.e klass. Vänsterpartiet tyckte inte att svaret var bra nog. Jag tror att detta beror på att jag inte svarade JA eller NEJ på frågan. Men när man ställer en fråga om en så viktig sak i ett alldeles för tidigt skede så är det inte hederligt att svara så enkelt. Det vore fullständigt fel av mig att lura alla medborgare genom att förenkla en mycket viktigt fråga så dramatiskt.

Många förenklar frågan om betyg och när dessa skall börja delas ut, till att bli en avgörande fråga för skolan och för elevernas resultat. Så enkelt är det inte. Betyg är en liten pusselbit i den mycket komplicerade process av lärande och personlig utveckling som skolan skall ge våra barn. Lärandet och att låta alla elever nå sin fulla potential beror på många olika faktorer där pedagogen och föräldrarna är de viktigaste personerna för att eleven skall ha en bra och framgångsrik skolgång. Resultatet och elevens utveckling är det som måste stå i fokus. Betygen är ett verktyg bland många andra som tillsammans skall hjälpa föräldrarna och lärarna att bidra på bästa sätt för barnets bästa. Lärarnas pedagogiska kompetens är central. Att läraren antar ett "formativt" förhållningssätt och hjälper eleven att hela tiden förstå vart hen befinner sig och vad som krävs för att nå sina egna mål, är viktigare än det mesta. Forskning visar tydligt att "formativ bedömning" är viktigare än tex en minskning av storleken av en klass med upp till 25-30%.

Den kommunala skolan i Svalövs kommun har sedan jag och vår mycket duktiga Utbildningschef fick ansvaret 1 januari 2013, utvecklats i just denna riktning. Arbetet är bara i sin linda. Vår kompass ligger fast. Skolan skall utvecklas på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet. Allt annat är fullständigt främmande för mig. Rektorer och lärare i kommunens skolor är mycket duktiga och de är på helt rätt väg. Jag vill att skolorna i Svalövs kommun skall bli bland Skånes och Sveriges bästa.

I måndags svarade jag så uttömmande jag bara kan, på frågan från Vänsterpartiet. Jag tycker att frågan är värd denna behandling. För att alla skall kunna läsa mitt svar så kan alla här läsa mitt svar. Med lite variation avseende ordning och ordval så är detta i allt väsentligt vad jag svarade:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fråga:
Kommer Svalövs kommun att ställa sig bakom ett försök/projekt med att införa betyg på elever från årskurs 4?

Agneta Lenander
Vänsterpartiet

Svar:
Först vill jag vara tydlig med att jag inte är någon ”betygskramare” som är övertygad om att betyg är svaret på alla utmaningar i skolan. Betyg är ett av flera verktyg som behövs för att nå ökad måluppfyllelse. Men de viktiga åtgärderna handlar om duktiga lärare, en modern pedagogik med ett formativt förhållningssätt som utgångspunkt, motivation från lärare och föräldrar, som sprids till eleverna och visar en tydlig bild av hur viktig skolan är för hela deras framtid. Tidigare betyg är ingen lösning på allt, men ett komplement i verktygslådan som måste bestå av så mycket mer….

Frågan syftar på ett avtal som ingicks 2015-02-11 (12 dagar sedan) mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna.

Avtalet rör ett antal frågor som kommer att behandlas i Riksdagen under våren 2015. Dessa frågor behandlar ett antal förslag som rör målstyrning och utvärdering i grundskolan. Kortfattat är partierna eniga om följande:

Nationella prov
·         NO och SO proven i Åk 6 görs frivilliga och överförs till Skolverkets provbank
·         Arbete med att utveckla central rättning av alla Nationella prov skall starta
Betyg
·         Den reglerade betygsåldern kvarstår som idag (åk 6) (12 år)
·         Försöksverksamhet i 100 skolor med betyg från åk 4
·         Hela nuvarande betygssystem utvärderas grundligt och redovisas inför Riksdagen 2020
·         Skolverket skall samordna försöket med betyg från åk 4
Förutsättningar för försöket:
·         Intresse hos skolans ledning och lärare (obs ej behov att vara positiva till betyg från åk 4)
·         Samråd skall ske med föräldrar
·         Olika elevsammansättningar (socioekonomiska faktorer)
·         Geografisk spridning
·         Högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande huvudman
·         Där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda skriftliga omdömen
Tidigt stöd
·         Budgetmedel för mer tidiga insatser
·         Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1.
·         Föra samtal om den fortsatta processen i de frågor som avhandlas i utredningen rörande förstärkt tidigt stöd.

Övrigt
·         Denna överenskommelse gäller till och med 2020.
·         Innehållet i överenskommelsen kan förändras dessförinnan om alla partier är eniga om det. Reformer genomförs i den takt som ekonomin tillåter.

·         Regeringen avser vidare att inbjuda till samtal om grundskolans timplan, mot bakgrund av det av Skolverket avlämnade uppdraget om ny reglering av timplanen. Allianspartierna bekräftar att man avser delta i sådana samtal.

Agneta Lenanders fråga är med andra ord mycket tidigt ställd. Först skall frågorna behandlas av Riksdagen och därefter skall Skolverket utfärda tillämpningsbestämmelser till huvudmännen att förhålla sig till.
Prognosen nu är att försöket kan påbörjas under 2017. Det är därmed mycket långt kvar innan vi är framme vid ev försök. Frågan om huruvida Svalövs kommun som huvudman kan komma att delta kommer sannolikt inte att behandlas fören sent i år eller under nästa år.
Politiskt omfattar överenskommelsen dock 6 politiska partier och ger den stabilitet och blocköverskridande lösning som skolan efterfrågat länge. Breda politiska lösningar är på lång sikt bra för skolan.

I Svalövs kommuns kommunfullmäktige innehar 5 av de 6 partier som gjort överenskommelsen, 25 av fullmäktiges 35 mandat. Om alla partier som ingått avtalet också hedrar detta på lokal nivå så borde det inte vara problem att få majoritet för ett försök i Svalövs kommun om förutsättningarna är uppfyllda. Om så många politiska partier sviker överenskommelsen, att den inte går att genomföra, så är det ett dramatiskt slag mot framtida möjligheter till blocköverskridande överenskommelser inom skolområdet och kommer att resultera i fortsatt osäkerhet för skolan om vilka förutsättningar som gäller. Här har de 6 politiska partier som gjort detta handslag ett särskilt ansvar.


Att vara en del av försöksverksamhet är ofta mycket positivt. Man behöver inte vara för betyg i åk 4 för att delta. Det går utmärkt att delta även om man är övertygad om att betyg saknar betydelse. Det finns så många andra positiva effekter med att delta i försöksverksamhet. Det fokus som skapas är ofta till fördel, utvärderingsaktiviteter och ett fokus på tidig upptäckt och tidig insats till barn, med syfte att de skall klara målen i skolan är positivt. Tillsammans med rätt nivå på resurser, ett formativt förhållningssätt och duktiga och engagerade lärare så kommer vi att kunna återta en tätposition inom OECD. Med eller utan försök med betyg från åk 4.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jag hoppas att alla som är intresserade av hur jag ser på betyg och hur jag ser på den politiska överenskommelse som gjorts mellan de 6 partier som ingått denna överenskommelse, förstår att jag tar detta på djupaste allvar och att det är mycket viktigt för den Svenska skolan att vi nu äntligen får klara besked och långsiktiga lösningar så att skolan får arbetsro och kan fortsätta sitt framgångsrika arbete med förbättringar så att vi kan ge våra barn den bästa möjliga starten i livet.

I den artikel som finns i Lokaltidningen ser jag till min stora glädje att Agneta Lenander från Vänsterpartiet delar min uppfattning att vi fått ordning på skolan i kommunen och att vi är på rätt väg. Jag tar detta som ett erkännande för mitt, Utbildningschefens, rektorernas, lärarnas och elevernas arbete de senaste två åren. Detta är jag mycket glad för. Jag tänker fortsätta detta arbete och jag hoppas att betygsfrågan inte blir en politisk stridsfråga. Detta behöver inte vår skola. 

Om någon av våra skolor vill ingå i försöket och ta del av de positiva effekter det innebär att delat i försök och utveckling, så hoppas jag att vi politiker kan ge vårt stöd till detta i stället för att lägga våra politiska och ideologiska aspekter på detta utvecklingsarbete. Det är vår skola värd. Jag står till fullo bakom de ställningstagande våra rektorer gör i denna fråga. Oavsett vilka ställningstagande de gör.

Tobbe i Teckomatorp