torsdag 30 april 2015

Lägesrapport rörande utvecklingen av Svalövs kommuns skolor

Jag har fått en fråga på Facebook rörande skolorna i kommunen kopplat till resultatet från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste rapport "Öppna jämförelser 2015, Grundskola". Frågan lyder enligt följande:

Hej !
Eftersom jag har barnbarn ,som går i skolan i Svalövs kommun, och dom är Svalövs framtid, så undrar jag följande: Jag har tagit del av rankingen 2014 Bästa skolkommun, gjord av SKL. Svalöv hamnade på 252 plats av 290 kommuner. I Skåne så är det bara Klippan o Burlöv som fick sämre ranking. Fråga: Vad tänker Svalövs kommun ( Torbjörn Ekelund ) göra , så att Svalövs kommun klättrar med jättesteg vid nästa års ranking.?
M.V.H

Låt mig först berätta att vi startade arbetet att målinriktat förbättra skolan i Svalövs kommun 1 januari 2013.

Att höja resultaten i skolan är ett långsiktigt arbete. Det tar tid. De som vet mycket mer om detta än jag och har forskat på området, säger att man måste räkna med 6-8 år innan man ser riktigt stora resultatförändringar. I Svalövs kommun ser vi redan efter drygt två år kraftiga positiva förändringar.

Under 2012 sågs tydliga tecken på att skolan i Svalöv behövde en ordentlig styrning i riktning mot högre kvalité och bättre resultat. 1 januari 2013 tillsattes, för första gången sedan 2008 en Utbildningschef i kommunen. Samtidigt tillsattes ett Utbildningsutskott för vilket jag utsågs som ordförande. Det som Utbildningschefen och jag fick ta tag i, var en organisation som helt saknade ledning, en ekonomi helt utan kontroll och mycket låga resultat i skolorna. Uppdraget som jag och Utbildningschefen fick var att skapa en attraktiv skola i Svalövs kommun med hög måluppfyllelse.
Sedan dess har vi, under dessa dryga två år, sjösatt ett antal utvecklings och förbättringsarbeten med stor tonvikt på kompetensutveckling av lärare och systematisk kvalitetsuppföljning av all skolverksamhet i kommunen, från förskola till och med gymnasieskolan.

Exempel på redan vidtagna åtgärder är följande:

 • Deltagande i flerårigt forskningsprojekt om små barns lärande
 • Tillsättande av särskilda förskolechefer
 • Deltagande i Skolverkets "Mattematiklyft"
 • Tillsättande av 20 förstelärare som kompetensutvecklats
 • Deltagande i SKL:s utvecklingsprojekt PISA 2015
 • Skapande av ett systematiskt kvalitetssystem som har systemet Qualis som grund 
Vi har också under 2014 tillfört 4,1 miljoner i budgetmedel direkt till skolpengsystemet samt ytterligare 3 miljoner riktade mot högre måluppfyllelse. Denna resurstillförsel är mycket stor med Svalövs mått mätt. Om tex Malmö Stad tillfört lika mycket per invånare till skolan, som Svalöv nu gjort så hade detta motsvarat ett belopp på över 160 miljoner kronor. Hade Malmö Stad fattat ett beslut att tillföra 160 miljoner till skolan, så hade rubrikerna i tidningarna varit stora. Men i lilla Svalöv så blir en sådan ansträngning per invånare ett mindre belopp och märks inte lika mycket. I våra skolor har däremot tillförseln av dessa resurser kommit väl till pass, till gagn för barnen. 

Alla dessa redan vidtagna åtgärder har hittills givit bra effekter. Trots att vi bara hållit på i drygt två år så har vi redan sett en kraftig höjning av meritvärden på Linåkersskolan. De barn som lämnar skolan har aldrig haft bättre betyg än de har nu. Allt tyder också på att det nu i juni blir ytterligare ett rekord. Med lite tur kan vi för första gången komma upp i rikssnitt när det gäller betygen i 9:e klass. 

Varför blir det då så dåliga resultat i den nu aktuella undersökningen "öppna jämförelser"?

Först och främst så har vi mycket arbete kvar att göra. Jag har ambitionsnivån att Svalövs skolor om några år skall vara bland Skånes och landets bästa. Vi har redan under två år lyft våra resultat i "Öppna jämförelser". Lite information om detta finns på kommunens hemsida som ni hittar HÄR. Men man skall också komma ihåg att man, när man läster statistik måste jämföra rätt saker. Tex finns det siffror för både de skolor som kommunen driver och siffror för alla skolor som finns i kommunen. I Svalövs kommun finns några friskolor. Om man räknar med friskolorna så blir rankingen lägre i många fall. Ett exempel är mätningen om hur många barn som fått minst betyg E (godkänt) i alla ämnen. Om man räknar alla skolor i kommunen så hamnar vi på plats 260 av 290 kommuner. Räknar man bara de skolor som kommunen ansvarar för så når vi i stället plats 185 av 290 kommuner. Även det sistnämnda är för lågt, men ändock en fingervisning om att det finns friskolor i kommunen som drar ner vårt resultat kraftigt. Friskolorna står under skolinspektionens och skolverkets kontroll. Kommunen har inget inflytande i hur de driver sin utbildning.

Men.... oavsett detta så har vi mycket kvar att göra. Ett långsiktigt utvecklingsarbete som sträcker sig över många år kommer också att drabbas av tillfälliga bakslag. Exempelvis har Kävlinge råkat ut för detta i år. Jag tror också att vi i Svalöv riskerar att drabbas av detta. Men jag är envis och ger mig inte fören skolorna i kommunen når toppen. Redan nu har vi många duktiga lärare och rektorer samt en förnämlig utbildningschef. Siffrorna har pekat uppåt den senaste tiden. Vi har dessutom några ytterligare åtgärder som vi nu sätter in. Vi kommer i närtid att:


 • Starta utvecklingsgrupper i olika kärnämnen som leds av rektorer och som innehåller lärare från alla våra skolor. Dessa återrapporterar utvecklingen direkt till Utbildningschefens ledningsgrupp.
 • Utveckla kvalitetsdagar där politikerna i utskottet delges alla resultat från det årliga systematiska kvalitetsarbetet.
 • Utse ytterligare några förstelärare.
 • Genomföra individuell kompetensutveckling i pedagogik för lärare som vill ta ett ytterligare steg i sin utveckling. När dessa fått certifikat som excellenta lärare så får de en lönehöjning på 3 000 kr/mån. Detta för att se till att duktiga lärare stannar i kommunen. Detta kan ni läsa om HÄR.
 • Ständig uppföljning av resultaten i respektive skola för att snabbt kunna sätta in åtgärder i fall någon skola plötsligt går åt fel håll.
Slutligen behöver vi alla föräldrars hjälp för att våra barn skall få bästa möjliga start i livet och en bra utbildning. Alla föräldrar kan hjälpa till genom att alltid berätta för barnen att skolan är viktig. Om vi alla hjälps åt att tala om detta för våra barn så hjälper vi dem på traven att verkligen anstränga sig i skolan. Skolan är viktig, föräldrarna är viktiga, men...... slutligen så är det också barnen som måste göra jobbet. Det skall vi hjälpa dem att göra.

Alla som vill fråga mig mer om skolan kan nå mig via Facebook (Torbjörn Ekelund eller Snacka med Tobbe), eller på folkpartiet@ekelund.nl

Tobbe i Teckomatorp


fredag 17 april 2015

Min första interpellation i Regionfullmäktige

I en upphandlingsplan som beslutats i Servicenämnden har den rödgröna ledningen i Region Skåne, väldigt överraskande stoppat in en utredning som skall klarlägga förutsättningarna för ett återtagande av alla städtjänster i regionen. Man vill med andra ord förbereda för att ta tillbaka all lokalvård i egen regi i stället för att nyttja professionella företag som specialiserat sig på att bedriva lokalvård så kostnadseffektivt som möjligt.
Skulle detta ske kommer resurser att behöva flyttas från sjukvården till lokalvården. Alternativet till detta är att höja skatten så att båda verksamheterna får de resurser som behövs.
Självklart är det helt i sin ordning att ideologiskt förespråka att verksamheten skall bedrivas i egen regi. Det är en fullt acceptabel ideologisk inställning. Men... Det blir Skånes invånare och skattebetalare som får betala kalaset. Det är viktigt att man är tydlig med denna konsekvens. För att detta "konstgrepp" inte skall passera obemärkt så har jag, tillsammans med Inger Tolsved Rosenkvist, formulerat en interpellation som kommer att behandlas på nästa regionfullmäktige. För att ge alla som är intresserade en möjlighet att läsa innehållet så publicerar jag interpellationen i dess helhet här:


Interpellation till servicenämndens ordförande Daniel Hedèn.

Interpellation till Daniel Hedén (S)
Angående: Upphandlingsplan för Servicenämnden 2015

2015-03-19 beslutade Servicenämnden om en upphandlingsplan för 2015. Denna innehöll även lite överraskande ett beslut som inte primärt handlar om upphandling utan snarare om att återta ett till volym och geografisk spridning, stort område av Region Skånes verksamhet, nämligen städtjänster. Det fattade beslutet lyder:

Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att utreda möjlighet
och konsekvenser av att utföra städtjänster i egen regi vid
sjukhusområdet i Lund, lasarettet i Trelleborg, Rättspsykiatriskt
Centrum samt städtjänster för Primärvården och Folktandvården.


Motivet för beslutet som anges i underlaget beskrivs som:

För att belysa innebörden och konsekvenserna av driftform ska utredning av
möjlighet och konsekvenser av att utföra städtjänster på sjukhusområdet i
Lund, vid lasarettet i Trelleborg, och vid Rättspsykiatriskt Centrum (som är
under uppförande) i egen regi utredas.

Utöver de skriftliga motiven har ett muntligt motiv presenterats som handlar om att ett återtagande av städtjänsterna skulle bädda för en genomlysning av servicepersonalens framtida roll. Ett sådant motiv ger intrycket att man redan bestämt sig för vägvalet att återta driften av städtjänster.


Därför vill jag ställa följande frågor till Daniel Hedén:      

 • Varför är frågan om driftsform så viktig för den styrande minoriteten i stället för att fokusera på frågor runt effektivitet och kvalité?
 • Är de rödgröna beredda att ändra driftsform även om det skulle visa sig vara dyrare än dagens lösningar?
 • Om man funderar på en utveckling av servicepersonalens framtida roll, varför ger man inte i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta innan man utreder enstaka delar av en helhetslösning, tex en utredning avseende vårdnära tjänster
 • Bedöms det inte finnas en risk, när man utreder verksamhet styckevis och delt, att man fattar beslut efterhand, som är kontraproduktiva då man inte vet hur helheten skall se ut och vilka förutsättningar för nya lösningar som föreligger?Torbjörn Ekelund (FP)

Jag ser med stor spänning fram emot svaret.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 1 april 2015

Skarpladdat initiativ för att utveckla Räddningsskolan på Revinge

Jag jobbar som kanske är bekant, i Försvarsmakten. Jag vet vilka fördelar som finns i att ha en av Sveriges två räddningsskolor intill ett militärt regemente. Detta gör Revinge och Revingehed unikt i Sverige. Nu är Räddningsskolan hotad. Då måste skolan försvaras.
Idag använder Gilbert Tribo (FP) sin initiativrätt i Region Skånes regionstyrelse och nyttjar denna för en räddningsaktion för att bevara skolan. Jag och Gilbert går tillsammans, axel mot axel, till försvars mot en avveckling. Här nedan kan du läsa dagens pressmeddelande

Tobbe i TeckomatorpRädda räddningskolan i Revinge och utveckla skolan till ett räddningscenter

Räddningskolan i Revinge som ligger i framkant i norra Europa när det gäller att utbilda bland annat räddningspersonal inom krisberedskap vid stora olyckor eller terrorattentat riskerar att läggas ner. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för Skånes säkerhet på kort och lång sikt. Därför uppmanar Folkpartiet Liberalerna i Skåne att Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon omedelbart tar kontakt med regeringen för att säkerställa att räddningskolan får vara kvar i Skåne. Samtidigt föreslår Folkpartiet att Region Skåne tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap startar ett arbete för att utveckla räddningskolan till ett räddningscenter i Skåne där verksamheten kan jobba tvärsektoriellt med säkerhetsfrågor i Skåne.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades 2009 av Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Revinge är en av två utbildningsorter. MSB ska utveckla, utbilda och hjälpa samhället att förebygga och hantera olyckor och kriser. Personal från bland annat Nederländerna och Tyskland utbildas sedan länge i Revinge och är en omtyckt verksamhet.

Sedan en tid pågår en översyn av hela utbildningsverksamheten inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska vara klar i december 2015. En del av denna översyn går ut på att utreda om myndigheten kan klara sig med endast en utbildningsort, Sandö eller Revinge i Skåne. En nedläggning av räddningskolan skulle få stora konsekvenser för Skånes säkerhet.

­­- I en tid med ökad oro i vår omvärld med en rad attacker mot moskéer senast i Köpenhamn, är vår bestämda uppfattning att vi behöver stå ännu bättre rustade för eventuella attacker och olyckor inte minska vår beredskap. Så stora beslut som detta handlar om kan få långtgående konsekvenser för Skånes säkerhet. Det måste på ett seriöst sätt utredas och Region Skåne bör spela en aktiv roll och ta initiativ till att utveckla räddningskolan till ett räddningscenter i Skåne. Det sänder ut en tydlig signal att Region Skåne ser behovet av att arbeta aktivt med säkerhetsfrågor i Skåne, säger Gilbert Tribo (FP) gruppledare.

- En nedläggning av räddningsskolan skulle påverka hela Skånes civila beredskap vid större olyckor och andra händelser därför måste regionen här och nu uppvakta regeringen för att säkerställa att räddningskolan finns kvar i Revinge samt ta ett större grepp kring säkerhetsfrågor i Skåne för att trygga Skånes framtida behov. Idag jobbar det ungefär 100 personer med hög kompetens på Revinge som skulle bli en viktig del i ett nytt räddningscenter, säger Torbjörn Ekelund (FP) ledamot i regionfullmäktige.

Bifogat finns Folkpartiet Liberalerna Skånes initiativärende som behandlas på Regionstyrelsen den 9 april.  

För mer information:

Gilbert Tribo (FP) gruppledare för Folkpartiet i Region Skåne - 076 887 03 07

Torbjörn Ekelund (FP) ledamot i regionfullmäktige - 070 689 56 31

Mattias Brage (FP) politisk sekreterare – 072 589 30 28