måndag 29 februari 2016

Avtal med "ångervecka". Ny giv från Kommunal.


Nu avbryter vi arbetet med det projekt som gått under namnet Svalövsmodellen. Allt för många i de politiska partierna vill inte fortsätta. Lite synd kan jag tycka.
Eftersom kommunen under minst sex år jobbat för att få ner antalet timanställda, utan att lyckas, så var det väl värt att prova ett samarbete med ett företag som är extra duktiga på management som kommunen uppenbarligen inte har som sträng på sin lyra.

Syftet med arbetet var att färre skulle vara timanställda och fler skulle kunna erbjudas en fast anställning. Dessutom skulle projektet jobba med att hjälpa personer med ekonomiskt bistånd från kommunen att komma i arbete samt att även nyanländas kompetens skulle tas tillvara på ett bättre sätt. Nu får vi finna andra vägar att åstadkomma detta. Hur vet jag inte. Det som är uppenbart, är att antalet förslag på hur detta skall gå till, utan att det kostar avsevärt mer pengar, är väldigt få. Visst har det hänt mycket i arbetet med Svalövsmodellen. Jag valdes att vara styrgruppsordförande och mycket viktig information har blottlagts i arbetet. Men det mest uppseendeväckande är nog det motstånd som vi mötte från Kommunal. Särskilt mot bakgrund av att kommunen redan i november informerade om förslaget till avropsavtal och sedan slöt avtal med kommunal att starta verksamheten.

Övriga arbetstagarorganisationer samverkade med kommunen enligt Samverkansavtalet, men kommunal valde att genomföra en förhandling enligt MBL. Förhandlingsprotokollet kan ni läsa nedan, så att alla kan se att förhandlingen genomförts och vilka frågeställningar förhandlingen innehöll. Originaldokumentet finns i Svalövs kommuns diarium.

När man då ingått ett avtal med en arbetstagarorganisation så tror man ju att saken är klar. Man är överens. Man har gjort ett handslag. Jag har flera decennier bakom mig som fackligt förtroendevald på min arbetsplats i Försvarsmakten och har alltid uppfattat att min fackliga organisation står upp för de avtal man slutit.

Kommunal i Svalövs kommun arbetar dock med en annan verksamhetsidé. Efter julhelgen började man aktivt att arbeta mot det avtal man ingått med Svalövs kommun. Man gick ut i tidningarna och agerade kraftfullt mot det man avtalat om i november månad. Varför man helt bytt uppfattning har man inte kommunicerat med arbetsgivaren till exempel genom samtal eller kallande till förhandling. I stället söker man öppen konflikt i media och på sociala medier. Aktionen är milt sagt märklig. Det verkar som om man har extra stor anledning att visa sig kraftfull utåt, via media, i stället för att tillsammans med arbetsgivaren verka för verksamhetens och kommunens bästa.

Toppen på allt blev när jag för någon vecka sedan mottog en inbjudan till ett möte i min brevlåda. Kommunal inbjöd till ett öppet möte mellan kommunal, politiker och medborgare, för att diskutera en fråga som kommunal redan förhandlat med arbetsgivaren. I enighet.

Informationen om mötet har från Kommunals sida varit mycket dålig. Om jag hade gått dit så vet jag inte vad som förväntas av mig. Man har inte presenterat några mer konkreta frågor jag skall svara på, eller tagit muntlig kontakt för att förbereda mötet. Slutsatsen blir naturligtvis att jag inte kommer att gå till mötet. Jag ser inga skäl att tala om något som redan är avtalat.

Ingångna avtal skall hållas. Jag kan inte som politiker sätta mig på ett öppet möte och dryfta frågor som är föremål för avtal eller samverkan. Det är inte rätt mot vare sig verksamheten, medarbetarna eller medborgarna. Det är inte heller rätt mot de andra politiska partierna som Liberalerna samverkar med i kommunfullmäktige om vi går till ett öppet möte med kommunal och gör utfästelser på ena eller andra sättet.

Frågan är hur det i framtiden skall kunna vara möjligt att sluta ett avtal med Kommunal och vara säker på att de inte har någon form av "ångervecka" på det som undertecknats? Jag hoppas för kommunens bästa att läget normaliseras och att ett nytt förtroende kan byggas upp med organisation som organiserar så många av våra duktiga medarbetare. Dessa medarbetare är värda att ha en företrädare som är att lita på.

Nedan ser ni avtalen som slutits och undertecknats.

Tobbe i Teckomatorp
söndag 7 februari 2016

Åtgärder efter händelserna på Linåker.

Efter händelserna på Linåkersskolan i fredags skrev jag ett inlägg på in Facebook. Hela inlägget kan ni läsa nedan.
Vi tar händelserna på allvar. Det har jobbats en hel del i helgen. Det finns en färdig handlingsplan som redan har övergått till verkställighet. I morgon kan barnen komma till en trygg skola.
Vi kommer att vara förstärkta med personal med specialutbildning inom flera olika områden. Under helgen har redan åtgärder vidtagits för att diskutera värdegrundsfrågor med några av de inblandade eleverna. Jag får rapport om att flera av de inblandade redan ser att det som skedde var fel. Det finns stora möjligheter till att vi redan under morgondagen kommer att möta ångerfulla elever som nu förstått att vi måste bete oss hyggligt mot varandra. Att vara stark och rakryggad innefattar också att vara tolerant. Bara små och fega personer hänger sig åt mobbing och våld.

Tyvärr ser jag också ett bedrövligt beteende från några få vuxna, som på Facebook skriver saker som de inte har en aning om, alternativt skuldbelägger vissa grupper av elever. Naturligtvis förstår jag att detta är ett utmärkt tillfällen för människor som inte ser sig tillräckligt sedda, att få sina stunder av lycka genom att vara kontroversiella på Facebook och visa sig på styva linan. Jag hade gärna sett lite mer ansvarstagande från vuxenvärlden än att man tar tillfället i akt att "lätta på det egna trycket", men samtidigt är det tyvärr så det ser ut idag, bla på Facebook. Kom ihåg att många av våra elever bär med sig även detta i sin erfarenhetsryggsäck, som en inflytelse när de utsätts för olika situationer i livet. Det som de hör hemma är deras sanning.

I morgon kommer jag att följa händelseutvecklingen och vara beredd att bidra till ytterligare åtgärder om det krävs. Men utsikterna för att detta lugnar sig är stora.

Tobbe i Teckomatorp


PS. Detta skrevs på FB igår:

I går inträffade ett större bråk på Linåkersskolan i Svalöv. Bråket resulterade i slagsmål och misshandel av några av våra elever. Det var många år sedan vi sen...ast hade en situation på Linåkersskolan, då det var vardag med bråk, misshandel och polisanälningar. Vi har varit där och vi vill inte dit igen.

Den här typen av händelser ligger långt bort i från det skolan och även jag, accepterar. De misshandelsfall som förevarit är polisanmälda. Alla brott skall polisanmälas och utredas av polis och eventuellt åklagare. De som gjort sig skyldiga skall dömas av rättssystemet, baserat på handlingens art och förrövarens uppsåt och ålder.

Skolan jobbar nu hårt med att diskutera värdegrund för att förebygga ytterligare händelser.
Det spelar inte någon roll vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har i livet. Våra lagar och vår värdegrund ligger fast och den viker vi inte från en millimeter. ALLA elever skall kunna känna sig trygga i skolan. Tryggheten är en grundförutsättning för lärande och bildning.

I denna fasta övertygelse om att alla skall kunna känna sig trygga ligger nu att skolan säkerställer att det är en trygg skola eleverna kommer till på måndag. Skolan förstärker med både egen, men också med extern personal, som har specialkompetens inom området, för att säkra lugnet och tryggheten i skolan. Jag har löpande kontakt med Utbildningschefen i Svalövs kommun och är i detalj, införstådd med alla de åtgärder som nu vidtas under helgen. Jag accepterar inte att detta eskalerar. Händelserna i går är allvarliga nog. Nu behöver vi lugn och ro. Vår skola har de senaste åren haft en stadigt positiv utveckling. Denna positiva trend måste nu försvaras och bevaras.
Som förälder är du också en viktig kugge i att skapa lugn genom att bemöta frågor från ungdomarna på ett bra sätt.

Jag kommer fortlöpande att följa utvecklingen under helgen och under nästa vecka, för att vara beredd att delta i det beslutsfattande som krävs för att ordningen skall återupprättas. Både ni föräldrar och jag har en roll att spela i detta för att förbättra situationen till gagn för barnen.
Skolans personal, rektor och Utbildningschef, gör och har gjort ett utmärkt arbete i denna krissituation och jag har fullt förtroende för att de kommer att säkra ordning, reda och en god värdegrund på skolan så att arbetet med ökad måluppfyllelse sedan kan ta oförminskad fart igen.

Torbjörn Ekelund, Ordförande i Bildningsnämnden i Svalövs kommun