torsdag 17 mars 2016

Omfattande intern utredning rörande kommunens ramavtal på personalområdet

Under en tid har försök gjorts att misstänkliggöra personalchefen i Svalövs kommun för oegentligheter. I Lokaltidningen har det funnits en artikel som ger bilden av att personalchefen skulle ha slutit ett avtal utan befogenhet som kostat medborgarna miljonbelopp i skattepengar. Verkligheten är naturligvis med, inte så liten, modifikation.

Det aktuella avtalet är ett "ramavtal", utan några garanterade volymer. Avtalet kostar med andra ord inte en krona. När verksamhetschefer i organisationen (som har nödvändiga befogenheter och delegationer), avropar på avtalet, så kostar det pengar. Dessa verksamhetschefer, har att följa sina befogenheter och om avropet blir större än deras befogenheter måste de gå till sin högre chef. Om beloppet blir väldigt stort så måste man få ett beslut i ett politiskt organ.

Att sluta själva ramavtalet kostar alltså inte en krona. Dessutom förhåller det sig så att efter att det avtal, som figurerat i tidningen, överlåtits till annan leverantör och utvidgats till nya personalgrupper, så har inga avrop gjorts på avtalet. Det som i Lokaltidningen kallas "miljonavtal" är med andra ord ett "Noll-avtal". Kommunchefen har låtit göra en omfattande utredning av de faktiska förhållandena. Om man följer denna LÄNK, så kommer man direkt till de dokument som finns i ärendet.

Resultatet av utredningen visar att eventuell kritik mot kommunens personalchef i vart fall inte på något sätt är av den omfattningen att de motsvarar de formuleringar som finns i media, och i ännu mindre grad, de formuleringar som florerat på sociala media på internet.
Det arbetsgivare ansvar som åligger kommunen har därför föranlett att jag, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, med nuvarande information till handa, formulerat nedanstående pressmedelande som skickats till lokala media.

Tobbe i TeckomatorpInfo med anledning av uppgifter rörande kommunens personalchef

”Paul Ekelund har fortsatt förtroende i sitt uppdrag som personalchef”


Först vill vi klargöra att händelserna, under personalchefens tid som anställd i Tomelilla kommun var väl kända av politikerna som fattade beslut att anställa honom. I media kunde man läsa följande (HD 2008-05-08).

— Vi har beaktat och penetrerat detta, både med honom och folket som arbetat med och för honom i Tomelilla. Där blev en väldigt politisk turbulens som löstes genom att han slutade. Och han ska inte bli kommunchef här. Från sin tid som personalchef har han väldigt goda omdömen. Om han gjort ett misstag, jag säger om och inte att, så ska det inte belasta honom för resten av livet, kommenterar utskottets ordförande, tillika kommunalrådet, Leif Hägg (m).
 
Kommunalrådskollegan Karl-Erik Kruse (s) är inne på samma linje.

— Vi har funnit att han är en så pass god kandidat att han bör erbjudas jobbet. Vi kan ju alla råka ut för att gå skilda vägar från en arbetsplats, men det ska inte diskvalificera en för all framtid, säger Kruse

Oppositionsrådet i Svalöv Christer Laurell (c) är lika enig han.

— Vi har fattat ett beslut och det står jag helt bakom.


Personalchefen tillträdde sin tjänst i Svalövs kommun 1 augusti 2008.

De avtal som nu är medialt aktuella är ramavtal. Dessa avtal kostar ingenting förrän de ansvariga verksamhetscheferna avropar på avtalet. Paul Eklund har slutit det ursprungliga ramavtalet från 2011-09-16. De verksamhetsansvariga cheferna avropar sen i enlighet med sina ekonomiska befogenheter. Krävs avrop rörande högre belopp skall de lyfta frågan till den nivå som har det ekonomiska mandatet.

I oktober 2013 överläts avtalet från företaget, Personal Direkt AB till företaget Lejonet & Partners AB, som vid tillfället drev Personal Direkt AB som ett underavtal på uppdrag från ägarna. I samband med detta övertogs ansvaret för avtalet om bemanning i Svalövs kommun som vid detta tillfälle inte löpt ut. Åtgärden är helt i överensstämmelse med praxis och strider inte mot LOU. Ursprungsavtalet föreskrev dock att åtgärden skulle godkännas av Svalövs kommun, vilket också skedde.

Efter att ramavtalet utvidgades att omfatta ett antal nya personalkategorier har inte avtalet nyttjats. Detta innebär att inga avrop har genomförts efter förlängningen och utökningen 2013-12-23. Denna förläggning och utökning har därmed inte kostat kommunen några pengar alls.

De första affärsrelationerna som nu kunnat styrkas med fakturor, mellan företaget Personal Direkt och Svalövs kommun förevar under 2007. Dock finns information om att det funnits en affärsrelation mellan Personal Direkt AB och Svalövs kommun som sträcker sig tillbaka till 2002. Så långt bak i tiden har dock inte aktuella undersökningar sträckt sig.

Kommunen har utbetalt belopp kopplat till fakturor som finns i kommunens arkiv, från företaget, nästan ett år innan Paul Eklund anställdes. Paul Eklund arbetade endast med att fortsätta en redan, sedan länge, ingången affärsrelation. Då kommunen var nöjd med de tjänster företaget levererade så var detta en naturlig åtgärd.

Sammanfattningsvis kan då konstateras att:

·            Personalchefens slutande av avtal har inte i sig belastat kommunen med kostnader. Detta har skett genom beslut av ekonomiskt ansvariga chefer.

·            Personalchefens förhållanden i sin anställning i Tomelilla kommun var väl kända vid anställningen i Svalövs kommun.

·            Affärsrelationen mellan, det i media aktuella företaget och Svalövs kommun var etablerat långt innan personalchefen anställdes. I media finns en olycklig koppling mellan affärsrelationen och personalchefen som person.

·            Personalchefen har fortsatt förtroende från Svalövs Kommuns ledning.

 


Birgitta Jönsson (S), Kommunalråd

Olof Röstin (M), Kommunalråd

Torbjörn Ekelund (L), Kommunalråd