tisdag 27 september 2016

Skånetrafiken sviker Svalövs kommun. Oacceptabelt.

13 dec börjar trafiken på Marieholmsbanan att rulla. Detta innebär att invånarna i Svalövs kommun inte längre kan åka tåg till Kävlinge. Kävlinges invånare kan inte heller ta sig till Teckomatorp och Svalöv. I alla fall inte utan flera byten och omväg runt Lund, via både Marieholm och Eslöv. En orimligt lång omväg, med stor tidsförlust som resultat. Tidsförlusten blir uppemot en timme. Enkel väg. Dvs två timmar längre som folk får sitta på tåg och bussar, per dag, om man pendlar. Detta är fullständigt galet.

Varför blir det så då. Det går ju en buss från Svalöv till Kävlinge. Man kan ju ta den. Men.... Icke. Jag erfar nu att Skånetrafiken kommer att svika Svalövs kommun genom att helt ta bort denna förbindelse också. Man påstår att det inte finns resande nog för att upprätthålla trafiken.

Så här blir det när man inte vill. Man påstår att endast ett trettiotal resande vill ta sig från Svalöv-Teckomatorp till Kävlinge. Men man har därmed missat hur mycket fakta som helst. Följande bortser man från helt:

- Det finns runt 35 gymnasielever som bor i Kävlinge kommun och som går i skola på Svalöfs gymnasium i Svalöv.
- I Norrvidinge finns en stor arbetsplats, med i dagsläget flera hundra anställda. Denna arbetsplats är också på väg att utökas.
- Skånetrafiken har redan förstört Svalövs kommuns förbindelse med Landskrona så till den grad att många invånare i Svalöv numera är skrivna på Arbetsförmedlingen i Kävlinge, samt är skrivna på vårdcentral i Kävlinge

Hur kan man då missa gymnasieeleverna?
Detta är kanske det största mysteriet av alla. Man anser att man inte fått någon "indikation" på att det skulle förekomma gymnasieelever som vill resa till Svalöv. Att Svalövs kommun driver en gymnasieskola med 750 elever är uppenbarligen inte "indikation" nog för att undersöka det hela. Svalövs kommun driver en stor gymnasieskola på en konkurrensutsatt marknad. Att förlora dessa 35 elever och att få avsevärt svårare att i framtiden rekrytera elever i Kävlinge är ett hårt slag för skolan och det är inte acceptabelt att Skånetrafiken nu vidtar förändringar som så radikalt förändrar Gymnasieskolans möjlighet att konkurrera.

Hur kan man missa utvecklingen på Norrvidinge boställe?
Ja detta är också ett mysterium. Redan när bussförbindelsen upprättades ville vi i Svalövs kommun få till ett busstopp i Norrvidinge. Med flera hundra anställda så borde detta ge bärighet till busslinjen. Skånetrafiken vägrade. Det var viktigare att bussen kom på en viss tidpunkt till Kävlinge, så ett stopp var uteslutet.

Varför kan inte bara Svalövs kommun tala med Skånetrafiken så att de får all information?
Det är inte möjligt att tala med folk som inte lyssnar. Svalövs kommun har försökt framföra dessa argument i olika sammanhang. Skånetrafiken vill inte lyssna. På politisk nivå har många försök gjorts att få till ett möte med presidiet i Region Skånes Kollektivtrafiknämnd. Antalet föreslagna datum är nu uppe i tvåsiffrigt. Men man vill inte träffa politikerna i Svalövs kommun. Svalövs kommuns kommunalråd har flera gånger försökt kontakta ordförande i nämnden, Stefan Svalö utan resultat. Hon har lämnat meddelande att hon vill tala med honom men han återkommer inte för att ta en dialog. Vi sitter fast. Vi kan ju inte gärna kidnappa politikerna så allt hänger på att de vill träffa oss.

Sammantaget ger detta bilden att Svalövs kommun är fullständigt ointressanta för Skånetrafiken. Man anser sig uppenbarligaen ha råd att strunta i oss. Detta är beklagligt och jag hoppas verkligen att vi kan få till en dialog som ser möjligheterna. Vi behöver en bussförbindelse från Svalöv, via Teckomatorp till Kävlinge, med stopp i Norrvidinge. Detta för att våra 35 gymnasieelever skall kunna resa till sin skola. Detta för de hundratals som jobbar i Norrvidinge och detta för alla medborgare som inte vill åka Skåne runt för att komma till sitt jobb.

Snälla Skånetrafiken. Hjälp oss.

Ge mig svaret att jag har fel och har missförstått och att ni visst kommer att ha en buss till Kävlinge efter 13 december. Inget skulle göra mig lyckligare än att ha fel i detta ärende.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 21 september 2016

En stor turistort kräver särskild omvårdnad

Turismen är en av Sveriges stora näringsgrenar. Dessutom är det den näringsgrenen som har bland de högsta tillväxttakterna. Sverige har under de senaste 10-15 åren blivit ett land dit många turister från hela världen styr sin kosa.
I Svalövs kommun är det främst Söderåsen som drar turism. Många Svenskar, Danskar och Tyskar söker sig till det lilla stycke vildmark som Söderåsens Nationalpark erbjuder. Med över 300.000 besökare om året är Söderåsens nationalpark en av Sveriges mest besökta Nationalparker.
Att ha en sådan turistmagnet i sin kommun är få förunnat i Skåne. Svalövs kommun måste göra ytterligare ansträngningar för att hela kommunen skall kunna dra nytta av denna besöksmagnet. Många potentiella arbetstillfällen står på spel. Turistbranschen är dessutom en näringsgren som ger förhållandevis många ungdomar arbete. Svalövs kommun borde kunna vara helt befriad från ungdomsarbetslöshet om möjligheterna bara togs tillvara.

Ett första steg är att Röstånga prioriteras i kommunens verksamhet. Röstånga bör tex vara i särskilt fokus när det gäller ordning och reda. Att man är tidig med sopning efter vintern borde vara en självklarhet. Kommunen bör också sätta in extra resurser på att göra orten attraktiv ur andra hänseenden. Undermåligt skötta fastigheter bör övervägas för uppköp. Särskilt i ortens centrala delar. Kommunen bör också noga överväga ett närmare samarbete med de idéburna krafter som redan finns i samhället. Att stödja Röstånga Tillsammans och RUAB:s strävanden att hjälpa till med att rusta upp äldre och nedgångna fastigheter måste beaktas om frågan ånyo blir aktuell. Röstånga saknar tågförbindelse, men busstrafiken är under dagtid väl fungerande. Svalövs kommun bör arbeta för att denna busstrafik får turer längre in på kvällarna. Liberalerna i Svalövs kommun kommer framöver att arbeta för att ett större fokus och en större förståelse för hur Röstånga kan bli en viktig motor i kommunens tillväxt, och att detta genomsyrar beslut rörande Röstånga och ortens framtid. En prioritering som kommer att gagna hela kommunen.


Torbjörn Ekelund (L)
Ordförande Svalövsliberalerna

Hjördis Nilsson (L)
Suppleant i styrelsen för Svalövsliberalerna, Röstångabo

tisdag 20 september 2016

Vi vill utveckla Språkförskolan. Inte avveckla.

Just nu behandlas ett ärende i Bildningsnämnden som berör Språkförskolan i kommunen. Jag tänkte berätta lite om detta ärende, varför det kommit upp och vilka försändringar som kan bli konsekvensen av ett beslut.
Men innan jag startar så vill jag med kraft klarlägga att detta INTE handlar om en besparing. I värsta fall blir det en liten kostnadsökning, vilken då måste vara motiverbar, men ambitionen är att förändringen skall vara helt kostnadsneutral. Att det INTE handlar om en besparing kan läsas i syftet med arbetet som framgår i inledningen av tjänsteskrivelse som du kan läsa HÄR.

Så.... då börjar vi.


Bakgrund
Under 2011 genomfördes en revision av all barnomsorg inklusive fritidshemsverksamhet, av kommunens revisorer. Dess nyttjade i sin tur externa revisorer för själva revisionen. Denna revision studerade också Språkförskolan. Revisionsrapporten kan du läsa HÄR. Kommunen erhöll då kritik för hur Språkförskolan var anordnad.
Kritiken var av sådan art att kommunen också fick dålig press i Skånska dagbladet som i en artikel från januari 2012 skrev om rapporten. Denna artikel kan du läsa HÄR.
När man får kritik från revisorerna riktad mot en verksamhet så förväntas man göra något åt saken. I detta fall avfärdades alternativet att ta bort språkförskolan och i stället fördela resurserna på kommunens olika förskolor. Detta hade givit allt för lite resurser till de barn som har en grav språkstörning. Därför har förvaltningen under en tid genomfört en utredning av frågan för att hitta en lösning där målet är att fler barn skall få hjälp tidigare. Sänkta kostnader har INTE varit en del av uppdraget.

Vad säger forskningen?
Som en del av uppdraget har förvaltningen tittat på vad forskningen ger vid handen. Under året har en statlig utredning genomförts som tittat på all forskning inom området "Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar". Här finns en genomgång av tillgänglig forskning på området. Här måste man påpeka att ingen forskning är entydig. I nästan all forskning som bevisat något, finns det annan forskning som bevisat motsatsen.
I Statens offentliga utredningar SOU 2016:46 slutbetänkandet av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar står bland annat att de få undersökningar som har jämfört integrerad och segregerad undervisning pekar mot en viss fördel för integrering (s.288).
Detta ger då att det inte finns en tydlig linje att följa när man skall fatta beslut. Men det finns i alla fall en "viss fördel" för ett beslut att göra annorlunda än idag.

Hur ser det ut med köer mm idag och hur påverkar detta?
De rapporter jag fått säger att kösituationen är väldigt varierande. Det kan vara några få i kö. I sådant fall har dessa barn turen att få vänta i max ett år innan de kan får plats på språkförskolan. Om kön överskrider 6 barn så finns det risk att vissa barn kan få en väntetid på två år. Två år är väldigt lång tid när man är litet barn och väntar på att få hjälp med en språkstörning. Dessutom har jag fått reda på att det förekommit att föräldrar avstått från Språkförskolan just av det skäl att barnet måste åka taxi från "Hemförskolan" till språkförskolan och sedan tillbaka igen.
Med en förändring där man håller ihop kommunens specialister på området i ett mobilt team kan man snabbt nå fler som dessutom får starta sin träning mycket tidigare.

Hur lindrar man effekterna av ett nytt arbetssätt?
Förvaltningen i Svalövs kommun föreslår övergång till ett mobilt team, samtidigt som lärarna på den ordinarie förskolan genomgår en kompetensutveckling. Man kommer att starta utbildning i TAKK (tecken som alternativ kommunikation) och också utbildning i vad grav språkstörning innebär. På detta sätt kan den ordinarie personalen fortsätta träningen när det mobila teamet inte är på plats. Även det mobila teamet kan hjälpa till att sprida sin kunskap till den ordinarie personalen på kommunens förskolor. Förhoppningen är att kombinationen med att starta tidigare och bättre utbildad personal skall ge samma slutresultat när barnen lämnar förskolan och börjar i förskoleklassen.

Hur görs detta i andra kommuner?
Det ser mycket olika ut. En kommun är (tyvärr) inte ålagd att ha egen logopedkompetens. Kommunen är inte heller ålagd att ha språkförskola, eller ens ett mobilt team. Det finns kommuner som satsat sina resurser annorlunda och som saknar all den fina kompetens som vi har i Svalövs kommun.
I Svalövs kommun är vi stolta över att kunna förbättra livskvaliteten för dessa barn, så långt det går, och vi har för avsikt att fortsätta att göra det. Bara på ett lite annorlunda sätt i framtiden.

Hur blir då troligen beslutet?
Min bedömning är att nämnden kommer att fatta beslut att från och med att höstterminen 2017 börjar, ha ett mobilt team med den kompetens som nu finns på språkförskolan. Vi kommer samtidigt att kompetensutveckla den ordinarie personalen. Fokus kommer i framtiden, precis som nu, att vara barn med grav språkstörning. Däremot kommer den kompetensutvecklade, ordinarie personalen, att kunna hjälpa barn som inte riktigt uppfyller kraven för språkförskola.
Det vi vill åstadkomma är att fler barn skall få hjälp. Ingen med diagnos skall behöva stå och vänta i upp till två år, utan starta mycket tidigare, Inga barn skall ryckas bort från sin ordinarie, invanda miljö och detta skall vi göra med de resurser vi redan har idag. Vi skall INTE spara pengar.

Avslutning
Jag hoppas att detta blev en någorlunda bra förklaring på vad detta innebär och vad det är vi vill åstadkomma.

De som vill diskutera ytterligare eller som vill ställa en fråga kan göra det på:

Tobbe@svalovsliberalerna.se


Med vänlig hälsning

Torbjörn Ekelund, Liberalerna. Ordförande i Bildningsnämnden i Svalövs kommun