torsdag 29 augusti 2019

Tiggeriförbud eller inte tiggeriförbud, det är frågan?

Visst är det så att tiggeri är orimligt i vårt land, med de sociala skyddsnät som vi har. Visst är det så att det måste vara tillåtet att fråga andra människor om hjälp. Visst är det så att tiggeriförbud tydligt anger vad vi tycker om tiggeri och att detta inte bör förekomma i Sverige. Visst går det inte att lagstifta bort fattigdom. Visst för tiggeri i värsta fall med sig kriminalitet i form av människohandel och annat. Visst måste vi visa humanitet och medkänsla med våra medmänniskor och kunna tänka oss in i deras situation. Att de hellre sitter på kalla frusna gator i Sverige och tigger, än att ta del av det sociala skyddsnät som finns i deras hemland. Det talar sitt tysta, hemska språk.

Jag har tidigare skrivit om tiggeri och att jag kan se klart liberala grunder för att åtminstone pröva en lagstiftning. Som Liberal vill jag kunna ge förutsättningar för människor att uppfylla sina drömmars mål. När jag ser tiggare och deras situation så ser jag inte en människa som nått sina absoluta livsmålsättningar. Tvärt om. Men om en sådan lag skall prövas så handlar det om nationell lagstiftning. 


Man kan dock se tiggeri ur ett ”ordningsperspektiv”. Om man gör det så finns det redan idag lagstiftning som gör att kommuner kan fatta beslut om bestämmelser för att hantera sådana ordningsstörningar. Det kan till exempel vara att belägga insamling av pengar med tillståndsplikt. Om tiggeri blir ett reellt problem av ordningskaraktär så är det rimligt att kommunen agerar.


Efter att Centerpartiet strax före Påsk avbröt samarbetet i dåvarande Alliansstyre så bjöds Liberalerna in till samtal av bland annat Sverigedemokraterna. Liberalerna i Svalövs kommun har inställningen att vi talar med alla som vill tala med oss. Därför tackade vi ja till dessa samtal. Under samtalens gång utkristalliserades ett alternativ till styre i Svalövs kommun. Detta alternativ är Svalövsliberalerna för närvarande inte redo att ingå i. Samtidigt meddelade Socialdemokraterna att de inte nått en överenskommelse med Centerpartiet. För att kommunen skulle få ett styre så tog Liberalerna ansvar och meddelade att vi kommer att ge styret med SD, M och KD sådant stöd att de kan utöva ledning och ge kommunen politiskt lugn. I detta står Liberalerna fast.


Samtidigt landade samtalen med SD, M och KD i ett antal politiska frågor som skulle hanteras. Framför allt var vi överens om att kommunen behöver politisk stabilitet, balanserad utveckling av invånarantalet samt ordning i de offentliga finanserna. Dessa stora och svåra frågor skulle vara i fokus. Vissa var frågan om tiggeri uppe i samtalen. Vi liberaler berättade att vi, så länge kommunen har 1 (en) tiggare, så var detta inte ett samhällsproblem av sådan art att vi skulle kunna tänka oss att införa ett förbud. Men om tiggeriet ökar kraftigt och blir ett samhällsproblem i kommunen så är givetvis även vi Liberaler beredda att agera.


Med detta var alla nöjda och införstådda med att våra utmaningar var långt mycket större än en tiggare utanför ICA.


I veckan valde en dagstidning att göra en stor sak av frågan. Då det, trots denna artikel, inte förändrats till att frågan har blivit ett samhällsproblem så står vi kvar i samma beslut. Vi ger styret stöd med att få sina förtroendevalda på plats och vi kommer att se till att de får igenom sin budget. Vi får inflytande på denna budget, men i övrigt går Liberalerna i opposition. Vi kommer som oppositionsparti att föra en ansvarsfull och respektfull dialog med andra oppositionspartier och med de styrande partierna. Vi kommer att ställa hårda krav på styret men vi kommer också att gå på pumpen då och då, när styret med stöd av andra partier väljer andra vägar än den vägen Liberalerna föreslår. Så är det politiska livet det får man ta. 


Så…. Tiggeriförbud eller inget tiggeriförbud? 


Svaret är att vi tar oss an de svåra samhällsfrågorna. Det är vi eniga med SD, M och KD om. Skulle tiggeriet bli en större samhällsfråga i Svalövs kommun så får vi titta även på den frågan och hitta bra lösningar. Svårare än så är det inte.


Tobbe i Teckomatorp

torsdag 22 augusti 2019

Svalövsliberalerna skänker ersättarplats till Centerpartiet!


Bakgrund

I våras, i efterspelet till att Centerpartiet brutit samarbetet i Alliansen så gjordes en överenskommelse att samtliga partier skulle avsäga sig uppdrag i kommunpolitiken som en följd av det förändrade styret. Flera av dessa uppdrag var inte av sådan position att det fanns ett lagligt krav på att ledamöterna skulle göra avsägelser. Ett sådant uppdrag var den ersättarplats som Liberalerna hade i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Men då det förespeglades att andra uppdrag skulle bli lediga på grund av liknande avsägelser så följde Sara B Selberg, Liberalerna, överenskommelsen och avsade sig uppdraget. När det en kort tid innan förra sammanträdet i Kommunstyrelsen blev känt att Centerpartiet inte avsåg att följa överenskommelsen och avsäga sig uppdraget som Överförmyndare så förändrade detta bilden.
- Vi blev helt enkelt ”tagna på sängen” och behövde tid att analysera läget. Därför jobbade vi för att få en bordläggning av ärendet tills vi klarlagt hur vi skulle agera.


Uppdraget som ersättare i KSAU är inte per automatik Centerpartiets


Olyckligt nog har det råkat gå ut ett pressmeddelande från Centerpartiet där man råkat skriva att platsen är deras. Så är inte fallet. Platsen är juridiskt vikt för de fyra forna Allianspartierna och eftersom Liberalerna tillhörde denna så hade Liberalerna kunnat sitta kvar. Den gamla valtekniska samverkan får allts fortfarande inverkan på fördelning av poster på vissa ställen. I kommunen protokollsunderlag har detta markerats genom att samtliga fyra Allianspartier står inom parantes, som möjliga att besätta posten.På bifogade bilden ovan, hämtad ur protokollsunderlaget, kan det tydligt utläsas vilken krets av partier som kan ianspråkta uppdraget.

Den politiska osämjan måste få ett slut


Den politiska osämja som präglat kommunpolitiken är i längden skadlig för kommunen och dess invånare. Liberalerna har redan visat sig beredda att ta ett mycket stort ansvar för att kommunen skall gå att styra. Vi fortsätter så och trots att Liberalerna sannolikt med stöd av andra partier skulle kunna behålla detta uppdrag, så skänker vi uppdraget utan vidare strid till Centerpartiet. Vi hoppas att detta kan vara en början på ett lägre tonläge i kommunpolitiken med ett större fokus på vad som är bäst för kommunen och kommunmedborgarna.

//Tobbe i Teckomatorp

onsdag 21 augusti 2019

Jag kräver en utredning om mig själv


Under 2013, året då vi för första gången sedan 2008 hade en utbildningsorganisation och Utbildningschef i Svalövs kommun, fick vi en förfrågan från Röstånga Camping som då drevs av två fantastiska entreprenörer. De behövde bygga ut entrébyggnaden på campingen eftersom antalet gäster glädjande nog växte. Campingen är en viktig del av Svalövs kommuns näringsliv inom området turism, så det var inte svårt för oss politiker att snabbt landa i att vi skulle göra vad vi kunde för att hjälpa till. Entrébyggnaden var kommunens fastighet och var belägen på kommunens mark, liksom badet, så det vara bara kommunen som ägde rätt att bygga ut. Jörgen och Asta, som drev campingen klargjorde redan från början att de var villiga att ingå ett avtal med kommunen som innebar att de betalade vart enda öre detta kostade, i en hyra för byggnaden. Räntor och avskrivningar, med mera skulle täckas av hyran. Kommunen skulle inte betala ett öre av skattemedel för detta. På detta sätt skulle kommunen också undvika att man gynnade enskild, vilket inte är tillåtet.
Det tog tid att göra en upphandling samt att få alla beslut på plats. Inledningsvis gjordes bedömningen att allt skulle kosta runt 800 000 kr. I kommunfullmäktige beslutades också att anslå detta belopp i investeringsplanen. 
För att kommunen skulle ha så liten risk som möjligt att stå med kostnaderna själv, så ansågs det att ett hyreskontrakt med mycket lång löptid skulle slutas. Gärna uppåt de 25 år som man beräknade som avskrivningstid. Om man fick ett så långt kontrakt så eliminerades kommunens risk till ”0 kr”.
Ärendet behandlades först på flera möten i den då styrande konstellationen (S, M, L) och jag fick uppdraget att driva frågan i det dåvarande Utbildningsutskottet. Utskottet ansvarade för badet och därmed för den fastighet där den utbyggda entrén skulle ligga. Utskottet informerades och processen med upphandling drevs igång av dåvarande Fritidschef Björn Svensson. Till Utbildningsutskottsmötet 2014-06-16 var allt färdigt för beslut i utskottet. Det återstod då att hyreskontrakt skulle skrivas. Det var en förutsättning att ett hyreskontrakt fanns på plats för att man skulle kunna tilldela arbetet till en av de byggare som svarat på offertförfrågan. Det var dessutom tidsbrist då offerterna var tidsbegränsade och arbetet måste komma igång på sådant sätt att högsäsongen på Röstånga Camping stördes så lite som möjligt. Om man väntade med beslut till första mötet på hösten skulle man förlora ytterligare ett verksamhetsår på Röstånga Camping innan man kunde ta en utbyggd entré i anspråk. Utbildningsutskottet ansåg inte att detta var bra och beslutade på sitt möte 2014-06-16 att delegera till utskottets ordförande, dvs mig, att sluta hyresavtal och tilldela uppdraget att bygga ut till en av offertgivarna.

Närvarande på detta möte var:
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Annie Karlsson (S), Håkan J Andersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M) och Olof Röstin (M).

Bland tjänstemännen deltog:
Kerstin Lingebrant, utbildningschef, Karolina Larsson, nämndsekreterare, Göran Torfgård, utvecklingsstrateg, Björn Svensson, fritidschef och Minela Zuzo, ekonom.

Beslutet som fattades var formulerat så här:
Ordföranden i utbildningsutskottet ges delegation att fatta beslut om antagande av entreprenör
för tillbyggnaden av receptionsdelen samt att underteckna tilldelningsbeslut när ett undertecknat
arrendeavtal finns mellan Svalövs kommun och A & J Gästservice gällande tillbyggnaden.

Efter beslutet i kommunfullmäktige stod det klart att arbetet skulle kosta betydligt mer än de
800 000 kr som kommunfullmäktige beslutat. 
I protokollet till sammanträdet i Utbildningsutskottet kan man läsa:
Svalövs kommun äger fastigheten där friluftsbadet ligger (Röstånga 2:40). På fastigheten ligger entrébyggnaden till friluftsbadet. Kommunen har tecknat ett arrendeavtal med A & J Gästservice som reglerar ansvarsfördelningen kring verksamheten på friluftsbadet. Företaget vill utveckla verksamheten ytterligare och önskar därför göra en tillbyggnad av receptionsbyggnaden. Kommunfullmäktige har avsatt 800 000 kronor i investeringsbudget 2014 för projektet. Förutsättningen för att kommunen ska genomföra tillbyggnaden av receptionsdelen är att A & J Gästservice svarar för såväl kapitalkostnader (räntor och avskrivningar på hela investeringsbeloppet ca. 1 700 000 kronor) som driftskostnader (el, VA, etc.).
I och med att investeringen hamnar ca. 900 000 kronor över budgeterat har förvaltningen diskuterat finansieringen med ekonomichef Jan Bengtsson samt kommunalrådet Birgitta Jönsson. I och med att kapitalkostnader och andra driftskostnader för tillbyggnaden inte kommer att belasta den kommunala budgeten påverkar inte den ökade kostnaden de lagda budgetramarna. Däremot är det nödvändigt att det finns ett undertecknat arrendekontrakt innan beslut tas om antagande av entreprenör och undertecknande av tilldelningsbeslut görs. Det har inte varit praktiskt möjligt att få fram ett sådant till utbildningsutskottets sammanträde 2014-06-16. 
Ovanstående är offentlig information som är noterat i protokollet. Vem som helst kan begära ut handlingen och läsa.
Ekonomichefen hade full information, på samma sätt som kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen missade sedan att ändra beloppet i kommande beslut om investeringsram. Jag misstänker att man missade det då man inte ansåg det viktigt då det inte påverkade kommunens ekonomi över huvud taget.
På Utbildningsutskottets sammanträde 2014-09-29 informerades utskottet om både tilldelningsbeslut och det hyreskontrakt som var en förutsättning för tilldelningsbeslutet. Detta skedde under Fritidschefens informationspunkt. Däremot missades det att göra en skriftlig anteckning om detta i delegationsredovisningen. Detta sker normalt automatiskt, men i detta fall fallerade det. Jag som ordförande och ytterst ansvarig borde naturligtvis ha kontrollerat detta. Men mitt fokus låg på att se till att alla fick information om varenda steg som togs i ärendet, eftersom det var ett väldigt ovanligt ärende.

Deltagande på detta möte var: 
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M), Olof Röstin (M).

Vid detta tillfälle skulle arbetet sättas igång så att den utbyggda entrén skulle kunna tas i bruk av Röstånga Camping kommande vår. Allt var frid och fröjd. Kommunen betalade inte ett öre. Vi gav stöd till det lokala näringslivet utan att gynna enskild, då campingägarna fick stå för varenda krona genom hyresavtalet.
Jag blev därför mycket förvånad då jag på Kommunstyrelsens möte 2019-04-15, nästan 5 år senare, blev visad ur sammanträdesrummet, tillsammans med ekonomichefen och Socialdemokraten Annie Karlsson. Då jag frågade varför jag uppmanades att lämna rummet så hävdades jäv. Jag hade ingen aning om vad frågan rörde sig om. Ingen hade talat med mig, frågat om jag hade de protokoll som jag hänvisat till ovan, eller om jag kunde beskriva ärendet. Jag bara visades ut. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C) hade uppenbarligen beordrat en egen utredning. Jag konstaterade att man i utredningen inte hört varken mig, några andra politiker, några av dåvarande tjänstemän, eller någon annan som visste hur allt gått till. Man hade ensidigt, utan fullt informationsunderlag, kommit fram till att jag antagligen var en skurk som gjort allt detta i det fördolda, vilket naturligtvis är totalt befängt. Vid tillfället för denna hemliga utredning styrde C, M, L och KD ihop. Jag kan konstatera att med vänner som C, är fiender helt överflödiga. 
Enligt uppgifter i efterhand har jag fått reda på att man på Kommunstyrelsen under informationspunkten, ifrågasatte vad detta var frågan om. Informationspunkten i mitten av april har inte heller lett till någon ytterligare åtgärd. Jag är tämligen övertygad om att Centerpartiet upptäckt att de var välinformerade och dessutom deltog i alla beslut och vid all information om ärendet under 2014.
Det som nu skett är att någon släppt ut dokument om detta på Facebook. Någon har också planterat olika typer av anklagelser mot mig som ligger i linje med att jag i bästa fall varit dum i huvudet och åsamkat kommunen kostnader och i värsta fall är kriminell. Det är enkelt att på Facebook sprida misstankar. Det är omöjligt att ge svar på ett kontrollerat sätt. Man döms innan man fått chansen att bli hörd av personer som kan regelverket så bra att de kan avgöra om man gjort fel eller inte. Jag har inte haft chans att berätta hur detta gått till. Personer som hör dessa rykten blir arga (med all rätt baserat på den information de får) och höjer tonen. För de som verkligen vill mig illa blir dessa personer, som inte har full information, ”Nyttiga idioter” utan att de vet om det. I kommentarer späder personer med direkt eller indirekt knytning till Centerpartiet på körsången. Centerpartiet hade möjlighet att driva detta vidare, men avstod av någon anledning. I stället avfyrar man artilleriet där det är omöjligt för mig att försvara mig. 
Jag vet vad som hänt. Vi gjorde något bra för kommunens näringsliv. Det kostade inte skattebetalarna en krona och det finns protokoll som styrker detta. Jag kräver därför att frågan om jag har begått något fel, eller till och med något brott, utreds. Det är bara med en utredning jag kan få chans att komma till tals och hela händelsen kan utageras.

//Tobbe i Teckomatorp

torsdag 8 augusti 2019

Det är brottslingarna som ska betala. Inte brottsoffren.

Samhällets stöd till brottsoffer måste stärkas. Märkligt nog sviker fortfarande samhället i många fall. Ett brottsoffer måste till exempel ofta själva utkräva de skadestånd som domstolen dömt ut, från den dömde brottslingen. Detta är fullständigt galet. Självklart skall alla skadestånd betalas ut direkt, av staten. Sedan skall staten kräva dessa pengar, med ränta från brottslingarna. Idag förekommer det att brottsoffret, trots dom i domstol, blir utan ersättning. Hur kommer då detta sig. Jo brottslingarna dristar sig till att hota brottsoffret i stället för att betala. Hur skall en kvinna som slagits bortom all sans av sin man, förväntas vara så stark så hon vågar kräva denna våldsamma man på pengar?

Det är hög tid för en förändring. En brottsling som krävs på pengar skall inte möta ett svagt brottsoffer. Brottslingen skall möta staten. Men samma kraft som staten kräver in skatt av dig och mig, vill jag att staten, med kraft, skall avkräva brottslingarna det som dom är skyldiga.

Jag har fått Skåneliberalernas stöd för att försöka driva detta på vårt kommande Landsmöte och förhoppningsvis, i förlängningen i Riksdagen. Sker inte detta så får jag väl kandidera till riksdagen själv och försöka att personligen driva frågan.

Kommunerna i Sverige skall ha en plan för hur brottsoffer skall stödjas och skyddas. I slutet av 2017 saknade Svalövs kommun en sådan. Jag kan inte dra mig till minnes att en sådan varit "på tapeten", så därför har jag mu skickat en fråga till ansvarig politiker för att få besked om huruvida kommunen förbättrat sig på detta område.För några år sedan fick jag det hedersamma uppdraget att vara mötesordförande på årsmötet för Landskrona/Svalövs Brottsofferjour. Till min förfäran fick jag då reda på att denna ideella förening inte fick något stöd från Svalövs kommun. Jag påpekade detta för ansvariga chefer och har tidigare i sommar fått besked att Svalövs kommun sedan snart två år nu har ett avtal med denna idéburna verksamhet. Det är bra och det gör mig mycket glad. Men finns det mer att göra i Svalöv och i Sverige?

Ja. Troligen. Så låt oss då göra det.

Tobbe i Teckomatorp