torsdag 31 oktober 2019

Lite mögel i lägenheten är väl inte så farligt?

Jo, för det är det! 


Jag har inte varit hyresgäst sedan 2001. Då köpte jag och min hustru vårt första hus. I detta bor vi ännu. Fram till dess har jag bott både i hyresrätter och bostadsrätter. Hyresgäst har jag varit i Malmö, Ystad och Halmstad. Aldrig i Svalöv.

Därför blev jag väldigt förvånad över de reaktioner som förslaget att ta ut 4 miljoner ur bostadsbolaget resulterade i. Detta har skett på så många platser i Sverige. Förra året ville till exempel det Socialdemokratiskt styrda Malmö ta ut 100 miljoner extra ur MKB. Visst. Det blev en och annan tidningsartikel, men man gick inte ”folk ur huse” direkt.
Efter en hel del samtal med hyresgäster i AB Svalövsbostäder så verkar det som att vissa absolut tycker att det är fel att ta ut de 4 miljonerna. Men desto fler tar fasta på att de inte är nöjda med bostadsbolagets sätt att hantera sina hyresgäster. Jag har fått rapporter om eftersatt underhåll, mögel i lägenheter, sönderfallande lådor i köket och garderober utan dörrar. Mycket av detta förefaller ha sin grund i den princip bolaget förhandlat fram med Hyresgästföreningen som kallas Valfritt Lägenhets Underhåll (VLU).
Principen innebär att en hyresgäst själv kan välja om man vill ha lägenheten underhållen. Vill man ha målat, tapetserat eller reparerat så väljer man detta själv. Alla åtgärder är kopplade till en månatlig hyreshöjning som man har kvar under ett antal år framöver. ”Men så bra! Man får välja själv!” är den första reaktionen. Särskilt för en Liberal som jag. Men jag inser snabbt att principen också har baksidor. Vad händer när en hyresgäst inte vill ha, eller har råd med en hyreshöjning?

Lägenheten sätts i en viss mån av förfall naturligtvis. Då det inte verkar finnas någon form av grundläggande standard så förefaller det som om systemet inbjuder till att hyresgäster inte väljer det de själv vill ha, utan snarare väljer bort det som de i grunden skulle behöva. Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Ja, det kan man träta om. Men faktum är att hyresgästerna i just AB Svalövsbostäder förefaller väldigt missnöjda. Så missnöjda att de enkelt kan motiveras att även ta ställning i den direkt politiska frågan om hur kommunens tillgångar ska fördelas och förbrukas.


Jag har ingen aning om huruvida jag har fått hela bilden av hur det ser ut i bostadsbolaget. Jag vet inte om jag bara hört om de värsta fallen eller om detta bara är en liten del av ett stort isberg som döljer sig under ytan. Därför har den senaste veckans samtal med hyresgäster i AB Svalövsbostäder förmått mig att skriva en motion till Kommunfullmäktige som föreslår att kommunfullmäktige bör ge bolaget i uppdrag att redovisa läget avseende detta.Motionstexten lyder enligt följande:

Motion:


Uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige

Teckomatorp 2019-10-27


Turbulensen runt entledigande av tidigare VD samt extra utdelning från företaget skapade frågetecken

I samband med turbulensen som uppstod när bolagets förra VD entledigades samt önskemål om extra utdelning av bolaget motsvarande 4 miljoner kronor så vädrades stort missnöje bland bolagets hyresgäster. Frågor och påståenden runt bristande underhåll restes, ifrågasättande av bolagets modell att ta betalt för visst underhåll genom höjning av månadshyran kritiserades. Man kan dessutom, när man studerar bolagets balansräkning, enkelt konstatera att det är ett bolag som inte saknar ekonomiska muskler. Trots en extra utdelning på 4 miljoner skulle bolaget ha kvar 30 miljoner i fritt eget kapital.
Påstått bristande underhåll kan i alla fall inte ha sin grund i att bolaget är på ekonomiskt obestånd och att man måste vara sparsamma. Vidare kan man reflektera över systemet att hyresgäster själv väljer vilket underhåll de vill ha och betalar för detta genom höjd månadshyra. Hur fungerar detta om hyresgäster avstår från ommålning mm? Innebär detta att det finns lägenheter i beståndet som efterhand förfaller? 

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige är Svalövs folkvalda politiska organ och i den rollen också ytterst ägarrepresentant för de bolag som ägs av samtliga kommunens invånare. I normalfallet begränsas Kommunfullmäktiges styrning till att besluta om vem som skall vara styrelseordförande samt vilka personer i övrigt som skall ingå i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagsordning och ägardirektiv. Men i ett läge där bolagets kunder, hyresgästerna, är så öppet kritiska till den leverans av tjänst som bolaget levererar kan det finna anledning att fördjupa sig i hur saker förhåller sig. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att Kommunfullmäktige avkräver en rapport från bolaget som beskriver hur det förhåller sig med ovanstående saker.

En sammanfattande rapport kan hjälpa nulägesbilden

Informationen i en sådan rapport finns visserligen att få på annat sätt. Men ibland är det en fördel om man som ansvarig politiker får en sammanhållen rapport över ett område och att samtliga politiker får ta del av samma information, samtidigt.

Av denna anledning föreslår jag att en sådan rapport efterfrågas genom ett uppdrag till bolaget. Om uppdraget måste utformas som en tillfällig ändring i ägardirektiv eller om det måste utformas på annat sätt har vi sakkunniga tjänstemän som kan föreslå.

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående på att:


- AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till Svalövs kommunfullmäktige
- Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.
- Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en beskrivning av systemet som ger en koppling mellan renoveringsåtgärder och hyrans storlek.
- Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms nödvändiga.
- Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av kommunens förvaltning.

Torbjörn Ekelund, Liberalerna i Svalövs kommun
Pressmeddelandet som skickats ut lyder enligt följande:

Svalövsliberalerna lämnar motion om samlad rapport från AB Svalövsbostäder avseende renoveringsstatus i beståndet samt prissättningsmodeller!

Bakgrund

Den uppslitande processen runt SVABO har aktualiserat viktiga frågor

Händelserna runt AB Svalövsbostäder har aktualiserat en del viktiga frågor. De styrande i kommunen föreslog en extra utdelning på 4 miljoner ur bolaget. Detta är en fråga för sig där konsekvenserna av kommunens dåliga ekonomi som till exempel personaluppsägningar måste vägas mot uttag ur bolaget. Men utöver denna fråga och frågan om den entledigade verkställande direktören som i sig är en separat fråga med många bottnar, så har ytterligare en fråga aktualiserats i denna process. Nämligen frågan om hur bolaget sköter renoveringar av sitt lägenhetsbestånd och att renoveringar ofta bygger på att enskilda hyresgäster accepterar, eller tvingas att acceptera höjd hyra under en period av år, för att finansiera åtgärderna.

Dessa frågor har hamnar i skymundan bakom symbolfrågan att ta ut extra utdelning ur bolaget. Ändå förefaller det som om, att när man talar med hyresgäster så är dessa frågor betydligt viktigare. Man måste då komma ihåg att frågan om extra utdelning och frågan om hur man håller lägenheterna i gott skick är två skilda frågor. Att blanda ihop dessa två frågor är att föra hyresgästerna bakom ljuset.

Kommunfullmäktige har ett särskilt ansvar 

AB Svalövsbostäder ägs av samtliga kommuninvånare. Kommunfullmäktige är som det folkvalda organet i kommunen, yttersta ägarföreträdare. Kommunfullmäktige bör därför lyssna på vad hyresgästerna, våra kunder säger. Vilken leverantör vill ha missnöjda kunder? Det är då av vikt att kommunfullmäktiges ledamöter, som grupp, inte bara enstaka ledamöter, vet hur det förhåller sig med kundnöjdhet i bolaget.

En samlad rapport är ofta bättre än fragmenterad information 

Informationen om kundnöjdhet, renoveringsstatus, betalnings principer mm finns naturligtvis tillgängligt. Men ibland är det viktigt att samtliga personer i ett politiskt organ, som till exempel kommunfullmäktige, får en samlad bild, samtidigt. En särskild rapport skulle kunna fylla ett sådant behov.

Så lyder Liberalernas förslag 

Liberalerna lämnade därför under gårdagen in en motion som föreslår att AB Svalövsbostäder får uppdraget att skapa en sådan rapport. Rapporten skall beskriva enligt vilka principer man tar betalt av hyresgästerna.

- Hyresgästerna får betala en höjd månadshyra om de vill få ommålat eller i övrigt renoverat. Vad händer då i de lägenheter där det bor hyresgäster som inte har råd, eller vill lägga ut dessa pengar? Står dessa lägenheter och förfaller? undrar Liberalernas Torbjörn Ekelund.

Förslaget innebär också att bolaget ska presentera en bild av renoveringsläget i lägenhetsbeståndet.
- När jag talar med hyresgäster som är upprörda över uttaget av de 4 miljonerna, så hör jag att många av dem faktiskt tycker att den viktigaste frågan är att de får ett bra boende med fina lägenheter. Inte huruvida bolaget har eller förlorar just dessa fyra miljoner. Bolaget har mycket pengar kvar. Det är en betydligt viktigare fråga vad bolaget avser att göra för dessa, menar Torbjörn.

Motionen som lämnades in under gårdagen försöker fokusera på frågor som är viktiga för hyresgästerna. Extra utdelning av 4 miljoner och entledigande av verkställande direktör är också viktiga frågor. Men dessa frågor är olika frågor som främst har ett politiskt perspektiv. Hyresgäster som har det bra och som talar väl om bolaget är vid dagens slut en mycket viktigare fråga i sammanhanget.

Torbjörn Ekelund

Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Svalövs kommun


Jag hoppas att detta initiativ skall leda till en debatt som till slut förbättrar läget så att våra viktiga kunder, hyresgästerna blir nöjdare med sitt boende i AB Svalövsbostäder.


Tobbe i Teckomatorp

onsdag 30 oktober 2019

Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling räddad.


Färre möten under en period men kvar under saneringen

I remissversionen av budget 2020 med plan för 2021 och 2022 framgick det att kommunens styre hade avsikten att avveckla Styrelsen för BT-kemi efterbehandling, redan till kommande årsskifte. Ett sådant beslut vore olyckligt. Projektet ”BT-kemi efterbehandling” har ett uppdrag som innefattar både sanering av området men också att Teckomatorp skall börja växa igen. Att redan nu plocka bort den politiska styrningen av projektet vore förödande. Det blir som ”upplagt” att man kommer att kunna ”glömma bort” det viktiga sista steget, att Teckomatorp skall börja växa igen. 

Liberalerna i Svalövs kommun, värnar hela projektets målsättning, inklusive att Teckomatorp skall börja växa igen. Därför är det viktigt att styrelsen inte förvinner nu, när den sista och viktiga delen närmar sig. Liberalerna har dessutom lämnat motion till kommunfullmäktige att man bör skapa ett planprogram för Teckomatorps framtida utveckling. En motion som passar som hand i handske med projektet ”BT-Kemi efterbehandling”.


Artikel om Liberalernas motion hämtat ur Skånska Dagbladet

Information från senaste KSAU säger att styret hörsammat Liberalernas ståndpunkt att bibehålla Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling. Detta är i så fall ett mycket bra beslut och visar att styret har en god förankring i historiken runt BT-Kemi. Nu hoppas vi Liberaler att styret går vidare på denna upplysta väg och yrkar bifall till Liberalernas motion om Teckomatorp och låter Styrelsen för BT-Kemi finnas kvar för att styra även den sista delen av projektet, att åter göra Teckomatorp till en tillväxtmotor för hela kommunen.


Tobbe i Teckomatorp