måndag 27 april 2020

Därför vill Liberalerna att lekplats för barn med funktionsvariationer byggs just i Teckomatorp

Det kostar mycket pengar att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer. Därför finns inte pengar att anlägga en sådan i alla kommunens tätorter. Vart ska man då anlägga en sådan? Det ligger närmast till hands att tycka att en sådan skall anläggas i Svalövs tätort. Men framtiden kommer att medföra att Svalövs kommun kommer att få en annan struktur. I december 2021 kommer det att börja rulla Pågatåg på Söderåsbanan. Detta medför att Teckomatorp plötsligt blir en centralort. Teckomatorp blir en järnvägskorsning för persontrafik. Till Teckomatorp kan man smidigt resa från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd utan att byta tåg. Det kommer bara att ta några minuter från dessa orter till Teckomatorp.
Därför blir en lekplats för barn med funktionsvariationer som lokaliseras till Teckomatorp, samtidigt hyggligt tillgänglig, på bara några minuter, för en mycket stor del av kommunens invånare.

Ovanstående, tillsammans med det faktum att det kommer att finnas kvar LSS-verksamhet i Teckomatorp, gjorde att Liberalerna på dagens kommunfullmäktige föreslog att den lekplats som styret planerar, skall lokaliseras till Teckomatorp.

Styret valde att ajournera mötet. Efter denna ajournering fick vi information att det fanns en aktör som sannolikt kommer att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer i Svalövs tätort. Det är bra. Men detta styrker ytterligare att Teckomatorp är en lämplig lokalisering.

Styret i Svalövs kommun valde att bifalla Liberalernas yrkande. Det beslutades att lekplatsen skall byggas i Teckomatorp. Jag är oerhört glad för detta. Snart får barn med funktionsvariationer en lekplats. Den kommer på några minuter att kunna nås av barn från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd på bara några minuter. Kommer det sedan ytterligare en lekplats i Svalövs tätort. Vi Liberaler blir då ännu gladare. LSS-lagen är Liberalernas lag. Det var Bengt Westerberg som drev igenom den. Vi vill att alla skall kunna leva sina liv på lika villkor.

Idag är jag en lycklig Liberal. Tack, kommunfullmäktige i Svalövs kommun.

//Tobbe i Teckomatorpsöndag 5 april 2020

Öppet brev till de det berör i Svalövs kommun


Glöm inte barnen i spåren av Corona

Teckomatorp 2020-03-30

Till de politiker och Sektorchefer det berör.

“Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

Emil i Lönneberga (Astrid Lindgren)


Bakgrund
Coronaviruset är en samhällskris. De som är mest beroende av samhällets skydd blir mer utsatta än annars. Även våra barn ser och hör hur samhället snabbt förändras på ett radikalt sätt som vi i många fall inte upplevt sedan Andra Världskriget. Inte sällan påverkar detta barnen negativt. Många barn lämnas ensamma med sina tankar och rädslor. Vi vuxna har nog av vår jobbiga vardag och tiden räcker inte alltid till för att också hantera de som våra barn har inombords. Det är av stor vikt att alla barn har en vuxen att vända sig till om de känner oro, stress eller om de själva riskerar att fara illa.

Barnrättsorganisationer och kvinnojourer vittnar också om ökade risker för våld i hemmet som en konsekvens av social isolering hemma. Bris rapporterar om antalet samtal till dem ökat med 30-40 procent sedan Coronakrisen. Ecpat varnar om att förövare redan agerar för att utnyttja barn som är ensamma i hemmet vid eventuella skolstängningar.

Liberalerna i Svalövs kommun har några förslag på hur vi kan stärka skyddsnätet för våra barn. Vi är väl medvetna om att det är bråttom. Tiden räcker inte till för att skriva motioner och ha ändlösa debatter i kommunfullmäktige. Tiden räcker inte ens till för att lägga ett nämndinitiativ i lämplig politisk nämnd. Därför väljer i stället Liberalerna att skriva detta brev, med en sammanställning av våra förslag. Några av förslagen kanske redan finns på plats. Andra kanske av professionen anses vara direkt dåliga men något förslag kan kanske komma till nytta och till glädje för något barn i kommunen. Om så ett enda barn får något gott av detta brev så tycker vi Liberaler att det var värt arbetet. Vi har samlat våra förslag i några olika grupper.


Säkra barns tillgång till elevhälsa
Organisera så att elevhälsan finns på plats och skollokalerna är öppna precis som vanligt även om det inte bedrivs någon undervisning där. Initiera uppsökande verksamhet vid behov.

·         Komplettera med en digital ingång. Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, kan tjäna som en förebild. Se över möjligheten med videomöten med elevhälsan.

·         Sätt tydligt mål om elever i riskgruppen ska ha en daglig kontakt med en vuxen som eleven känner - antingen en pedagog eller någon från elevhälsan på aktuell skola.

·         Om en skola är stängd, låt elevhälsan i samråd med pedagoger bjuda in elever som de vet behöver extra stöd (pedagogiskt och socialt) till de tomma skolorna så att de kan få det stöd de behöver som inte kan ges på distans.

Skydda barn och kvinnor som riskerar våld

Socialtjänstens kärnverksamheter måste hållas öppna och bemannade i alla lägen, dvs Socialjour samt möjlighet att utreda och fatta beslut enligt LVU och LVM. Vid stort frånfall får vanlig öppenvård och råd och stöd till familjer anstå tills situationen förbättrats.

·         Säkra beredskap för att om förskolor och skolor stängs innebär det ökad risk för våld i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck, precis som under sommarlov och liknande.

·         I det fall skolpersonal befarar att ett barn kommer att vara särskilt utsatt eller riskerar att må dåligt eller utsattas för fara vid en långvarig hemvistelse måste det finnas tydliga riktlinjer och rutiner för hur det ska hanteras i kommunen.

·         Upplys allmänheten att man har ansvar att i ett läge där skolor och förskolor stängs kontakta socialtjänsten om de ser barn som far illa

·         När det gäller våldsutsatta kvinnor kan det finnas behov av alternativa boenden om smittan bryter ut på ett skyddat boende. Se över om det möjlighet att samverka med hotell som har tomma rum. Vid en sådan situation är det viktigt att ha med säkerhetsaspekter.

Glöm inte LSS:

 Överväg införa besöksstopp för anhöriga på LSS-gruppbostäder och äldreboenden.

·         Inventera alla individer som bor hemma, både i kommunal regi och bland fristående LSS-bolag, som har så stora vård- och omsorgsbehov att personalfrånvaro och brist på vikarier kan leda till dödsfall. Förbered för att dessa personer ska kunna flyttas till provisoriska boendeplatser, antingen idag tomställda äldreboplatser, eller inom korttidsboenden, rehabboenden och liknande.

·         Planera för att kommunen snabbt ska kunna ta över om en privat leverantör plötsligt inte klarar av att skaffa fram tillräcklig bemanning för de som valt LSS-assistans från privat aktör. Kommunen får inte glömma att många idag har LSS genom privata alternativ, men enligt lag är det kommunen som är ytterst ansvarig. Den planeringen måste göras nu, innan sjukfrånvaron skjuter i höjden.

·         I alla sammanhang där beredskaps- och krisplaner diskuteras eller presenteras, påminn om LSS, genom att efterfråga hur planeringen ser ut kring dessa grupper, särskilt viktigt om dessa inte verkar nämnas av tjänstepersonerna.

Socialt perspektiv på skolan

·         Planera för att ett urval utpekade förskolor och fritids för skolbarn 6-10 år alltid kommer att kunna hållas öppna, även vid stort manfall, för att garantera att vital vårdpersonal, poliser, brandmän etc. kan lämna sina barn till omsorg. Tänk på att dessa kategorier av viktiga yrkesgrupper kan komma att behöva jobba på dygnets alla tider, med helt nya och krävande arbetsscheman.

Svalövsliberalerna hoppas att vi i många av förslagen redan sparkar in öppna dörrar. Vi förstår om vissa av förslagen av olika skäl inte kan, eller behöver införas i vår kommun. Men vi är glada om det finns något förslag som väcker en ny tanke som ytterligare kan för bättra situationen för svaga grupper i samhället.


Stort tack för att du läste.
För Svalövsliberalerna:

Torbjörn Ekelund, Gruppledare