lördag 19 september 2020

Överraskande pressmeddelande fredags. Liberalerna har varit tydliga hela tiden.

 I går på seneftermiddagen fick jag information om följande pressmeddelande:

https://www.mynewsdesk.com/se/sdskane/pressreleases/styret-i-svaloev-vaeljer-att-genomfoera-sin-planerade-koncernbildning-3036007?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Bara minuten efter ringde journalisten Jonas Lundin från Lokaltidningen och ville ha kommentarer. Detta är naturligtvis sensationellt och provocerande för de partier som drivit fram den kommande folkomröstningen. Men att man valt totalt fel frågeformulering till folkomröstningen är troligen orsak och beslutet från styret i Svalövs kommun är verkan. Detta hänger ihop.

Det går dock ännu inte att lämna några kommentarer på detta pressmeddelande. Om frågan skall behandlas i Kommunfullmäktige i september måste den först, vad jag förstår, behandlas i kommunstyrelsen. Vi har inga handlingar som närmare preciserar vad som ska beslutas. Innan ett konkret beslut finns på en dagordning är det omöjligt att förhålla sig till saken.

Det finns dock skäl att peka på att vi Liberaler, under hela denna process, varit konsekventa och hållit en rak linje. Inga övertoner eller angrepp. Bara lugnt och stabilt ansvarstagande för det vår förening tycker är rätt och riktigt i denna soppa.

Som påminnelse har jag därför samlat en del inlägg från tidningar, mitt anförande i kommunfullmäktige i augusti och en del som vi skrivit under loppets gång. Här kan du allts samlat ta del av vad vi sagt hela tiden och vad vi varnat för.

Längst ner återfinner ni också texten till den senaste insändaren som vi skrivit i ärendet. Den publicerades, med början i HD 12 september. Därefter i Skånskan 15 september och nu i helgen i Lokaltidningen.

Redan 8 juni  i HD förklarade jag i en insändare att denna fråga var på god väg att glida åt galet håll. Dessutom berättade jag tämligen tydligt att detta var ett bra förslag som skulle sänka kostnaderna och att Liberalerna gillade förslaget. Att väldigt många redan genomfört detta gör inte saken mindre bra. Jag förklarade en del i denna artikel:

https://www.hd.se/2020-06-08/min-mening-koncernbildning-inte-bolagisering

Lika så i Skånskan dagen efter:

https://www.skd.se/2020/06/09/politiskt-samarbete-for-kommunens-basta/

Därefter testade jag att skriva lite på denna blogg. Bla att man borde försöka hitta en kompromiss.

Detta skrev jag om den 17 juni och delade ordentligt på nätet. Texten hittar ni här:

http://tobbeiteckomatorp.blogspot.com/2020/06/en-kompromiss-vard-en-miljon-kronor.html

Därefter dröjde det till kommunfullmäktige 31 augusti. Ingen kompromiss fanns på plats. Man ville fortsätta att driva frågan om folkomröstning. Nu till ett prognosticerat pris av ca en miljon. Pengar som måste tas från vård, skola och omsorg. Så jag varnade kraftfullt i Svalövs kommunfullmäktige. Mitt anförande kan du lyssna på här:

https://www.youtube.com/watch?v=GqD3Un6jfIA&t=245s

Rapporteringen efter kommunfullmäktige var omfattande. Men få av journalisterna valde att peka på att Liberalerna var det enda partiet som stod upp för sina egna åsikter, utan att gömma sig bakom en folkomröstning som redan, av Expressen utsätts till "Världens ointressantaste fråga" och som man beslutade skulle ha en fråga som inte har ett dugg med bolagsbildningen att göra. Här är ett axplock av rapporteringen. Lägg märke till den irriterade stämningen mot Liberalerna från styrets sida där kommunalrådet svarar på en fråga på detta sätt:

Men varför avstå? Är det inte rakare att rösta nej?
– Nej, vi har gjort vårt ställningstagande. Sedan är det inte vi som har begärt votering. Det är Liberalerna. Att Liberalerna redan vill ta votering på ett ärende som redan är avgjort får ju stå för dem.

Här är artiklarna:

https://www.skd.se/2020/09/01/svalovsborna-till-valurnorna-efter-ok-till-folkomrostning/

https://www.hd.se/2020-08-29/svalov-rostar-om-folkomrostning-i-skolans-matsal

https://www.hd.se/2020-08-31/ja-till-svalovs-forsta-folkomrostning-men-sd-styret-avstod

https://www.hd.se/2020-09-01/darfor-avstod-sd-styret-fran-att-rosta

I dessa artiklar klargörs också följande:

1, Liberalerna tycker att detta är ett bra förslag.

2, Liberalerna avstod vid omröstning om tidsplan för beslutet och förstår att vissa behöver mer tid på sig för att ta in och förstå underlaget.

3, Liberalerna kommer att stå fast vid sin åsikt, även om vi är ensamma bland de politiska partierna. Bara döda fiskar flyter med strömmen.

Slutligen då till den senaste debattartikeln som publicerats flera dagar innan gårdagens överraskande pressmeddelande. Texten hittar ni här:


Förslaget till ny bolagsstruktur är bra. Svalöv folkomröstar om något helt annat.

I flera veckor har jag varnat för att den fråga som ska ställas i den kommande folkomröstningen inte har något att göra med frågan om inrättande av en bolagskoncern med de kommunala bolagen i kommunen. Jag är ledsen över att ingen lyssnat. Den aktuella politiska frågan handlar om inrättande av en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade att frågan som skall ställas till oss medborgare skall handla om hur dessa skall styras.

Hur helägda kommunala bolag skall styras är reglerat i lagar och förordningar. Det är inte en fråga som går att hantera i en kommunal folkomröstning. Jag menar att politiker som drivit fram denna fråga inte tagit sitt ansvar. Nu får Svalövs kommuns medborgare folkomrösta på en frågeformulering där det ena alternativet, att säga JA till en förändrad bolagsstyrning inte är förenligt med gällande bestämmelser och det andra alternativet, att säga NEJ till en förändrad bolagsstyrning, är i linje med både som det gäller idag och det som gäller i det nya förslaget. Det är alltid kommunfullmäktige som skall besluta om styrningen av kommunalt helägda bolag. Det ändrar ingen folkomröstning i kommunen på.

Röster har höjts mot att processen för förbättringen varit allt för snabb. Den åsikten kan jag dela. Av denna anledning har Liberalerna avstått från att delta i besluten runt tidsplanen. Däremot anser Liberalerna att förslaget med koncern är bra. Det har en besparingspotential på över 10 miljoner skattekronor om året som vi i stället kan lägga på välfärden. Inte minst äldreomsorgen är i behov av kraftiga förstärkningar. Där lägger gärna Liberalerna 10-talet miljoner mer. Besparingarna åstadkoms genom bättre samordning av kommunens stödfunktioner inom fastighetsunderhåll, lokalvård och måltidstillverkning. Men inget av detta privatiseras. Inga andra verksamheter i kommunen föreslås för bolagisering. Alla kommunala bolag lyder också under den lagstadgade offentlighetsprincipen, som är en grundlag i Sverige. Detta säkrar att insynen i verksamheten inte begränsas. Alla har samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. När frågan åter aktualiseras av kommunens styrande partier, vilket Liberalerna inte påverkar tidpunkten för, så kommer därför Liberalerna att ge sitt stöd åt förändringen. Den är nämligen bra för Svalövs kommun.

Torbjörn Ekelund, gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktigeNu har Liberalerna sagt sitt i saken. Vi kommer alltid att kämpa för kommunens bästa även om det innebär raka personangrepp, tråkiga tillmälen och användande av övertoner som sällan skådats. Men för att citera Michelle Obama:

When they go low, we go high.


//Tobbe i Teckomatorptorsdag 10 september 2020

Folkomröstningsfrågan har inget med frågan om ny organisation för kommunens bolag att göra. Jag varnade. Ingen lyssnade.

Det stundar folkomröstning i Svalövs kommun. Att få rösta är den viktigaste yttringen för vår demokrati. Det är viktigt att gå och rösta. Men då måste också politiker se till att min medborgerliga rätt att rösta blir relevant.

Att rösta på vilket parti man vill ska leda kommunen, regionen eller landet är en relevant fråga. Om allmänna tillgångar skall säljas ut till det privata näringslivet kan också vara en viktig fråga att rösta om. Huruvida vi skall vara med i EU, ansluta oss till Euro, tillåta kärnkraft och annat är också relevanta frågor att rösta om. Men att rösta i en kommun i en fråga som är reglerad på statlig nivå blir fullständigt irrelevant. Detta kommer nu kommunens medborgare att utsättas för. Det är missbruk av demokratin och det är ledsamt att kommunens medborgare skall utsättas för detta.

Jag har under lång tid varnat för detta. Ingen har lyssnat. Jag tog en sista chans att från kommunfullmäktiges talarstol påpeka att man borde ta sitt förnuft till fånga.

Via nedanstående länk kan ni lyssna på mitt anförande och samtidigt följa ett bildspel som förklarar varför folkomröstningen i december, som kostar runt 1 000 000 kr för oss skattebetalare, drygt 90 kr per röstberättigad, eller ett belopp som motsvarar 2-3 undersköterskor eller pedagoger under ett helt år, är helt omöjlig.

https://www.youtube.com/watch?v=GqD3Un6jfIA&t=5s

Kommunfullmäktiges politiker hade chansen att ta sitt ansvar. Men det var tyvärr förgäves.

//Tobbe i Teckomatorp

fredag 4 september 2020

Folkomröstning stundar. Information kommer på denna blogg

 Liberalerna står upp för demokratin och för sanning och fakta.

Att folkomrösta i helt onödiga, för att till och med säga omöjliga frågor minskar respekten för systemet med lokala folkomröstningar. Liberalerna värnar respekten för systemet och vänder sig därför, med kraft emot det missbruk av systemet som nu är ett faktum. Det går nämligen inte att folkomrösta om frågor som redan är reglerade i nationellt regelverk. Det är lika klokt som att ge sig på att folkomrösta om att inte följa trafikförordning i Svalövs kommun, eller att inte följa plan- och bygglag. Det finns skäl till att vi har nationella regler. Att börja "tycka" om dessa på lokal nivå leder bara till anarki. Regler för hur kommunala bolag skall styras hittar ni här:

https://skr.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag.393.html

Ett viktigt utdrag av informationen säger:

Ägarens styrning

I helägda företag – direkt eller indirekt -  ska fullmäktige i kommunen eller regionen:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande),
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
  • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Ägarens styrdokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag och stiftelseförordnande eller stiftelseurkund i stiftelser.  

I ett delägt företag ska fullmäktige se till att företaget blir bundet av samma villkor som helägda i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda företag tillkommer styrdokument som aktieägaravtal mellan delägarna och avtal med företaget.

I debatten i kommunfullmäktige 202-08-31 förekom också direkta lögner. Centerpartiets ledamot berättade med stor "ackuratess" i talarstolen att förslaget till ny bolagsstruktur i form av en koncern var ägnat att minska insynen så att medborgarna inte skulle få veta vad som händer i bolaget. Styrelseledamöterna skulle vara belagda med sekretess och oegentligheter skulle döljas. Det lät spännande. Problemet är att det var en lögn. Eller åtminstone en brutal "killgissning". Alla kommunala bolag och bolag som ägs av en Region i Sverige lyder under offentlighetsprincipen som är lagstadgad. Den är till och med grundlagsskyddad. Så ur djupaste okunnighet blev plötsligt att skälet skulle vara slutenhet, en sanning. En bra beskrivning av vad som gäller finns här:

https://www.lawline.se/answers/kommunala-bolag-och-offentlighetsprincipen

Efterhand som vi närmar oss folkomröstningen så kommer jag efterhand att bryta ner osanningarna och ersätta dessa med fakta. Därför kan det vara klokt att de närmaste månaderna följa denna blogg. Gör så här:


Tobbe i Teckomatorp