tisdag 12 januari 2021

Socialdemokraterna i Svalöv vill att deras ideologi skall styra skolan. Inte vad som är bäst för barnen

Skolan lägger grunden för resten av livet. Under många år av Socialdemokratisk skola har vi sett skolresultaten bli allt sämre. Detta är en process som pågått i årtionden. Socialdemokraterna försöker nu skylla detta på friskolesystemet. I verkligheten började detta långt före Sverige fick allt fler friskolor. Det första stora klivet utför var när Socialdemokraterna 1989 beslutade att kommunalisera den Svenska grundskolan. Alla var då emot inom både lärarfack och politik, utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna, nuvarande Vänsterpartiet. Man kan tydligt, efter denna reform, se hur den Svenska skolan efterhand försämrats.

Sedan dess har åsikterna skiftat. Lärarförbundet har under ett antal år försvarat den kommunala skolan, men har nu svängt i frågan. Det finns ett fackligt stöd för att återföra skolan till staten.

Politiskt stretar fortfarande Socialdemokraterna emot. Vänsterpartiet har däremot ändrat uppfattning och stödjer numera ett återförstatligande.

Det stora sveket inom borgerligheten stod Moderaterna för 2010. Man hade gått med på att utreda frågan och i augusti 2010 deklarerades att man skulle tillsätta en utredning under ledning av den dåvarande Alliansregeringen. Men Moderaterna svek och deklarerade att man ville ha kvar skolan som kommunal.

Liberalerna har alltid stått upp för att ungdomars utbildning är ett nationellt intresse. Inte ett kommunalt. Att vara huvudman för skola är inte samma sak som att bedriva äldrevård och att hålla gator och torg i skick. Det kräver helt andra saker. Inte minst är lärarkollektivet en yrkesgrupp med stor andel akademisk utbildning. Ofta på hög nivå. Kommuner har inte och har aldrig haft, kompetensen att styra och utveckla skolan. I skolan måste alla barn få samma förutsättningar och varje enskilt barn måste få möjlighet att bli så duktig de bara kan. De måste få nå sin fulla potential. Detta kräver god pedagogisk handledning och styrning av skickliga pedagoger och ett ledarskap som skapar ordning och reda i skolan, så att studieklimatet är så optimalt som möjligt. Mycket stök, drabbar alltid de elever som har det jobbigast. Ordning och reda är ett första steg för att även dessa barn skall kunna nå sin fulla potential.

Därför blir man åter igen ledsen när man ser en insändare från Svalövs Socialdemokrater (Min mening: nej till resursskola - HD)  som påstår att om man prövar nya metoder och erbjuder de bästa möjliga pedagogerna, i stället för assistenter, till de barn som har de största utmaningarna i skolan så är man "bakåtsträvande". Det märkliga i resonemanget är just att vi jobbat med Socialdemokraternas ideologiska skola i flera decennier utan utveckling och definitivt utan bättre resultat. Om man inte vill prova nya metoder, så är det nog i allra högsta grad ett tecken på bakåtsträvande.

Socialdemokraterna bäddar, som vanligt, in sin ideologi i "snällhet". Man vill ju så väl. Man är dessutom mycket snällare än de elaka Liberalerna, som vigt sitt liv till att plåga barn, utsätta dem för utanförskap och segregation och hindra dem från att lyckas. Jag måste nog betacka mig för den inställningen. Den är så trist och definitivt inte konstruktiv. Det hjälper inte ett ända barn att bli bättre och nå längre, genom att göra som vi alltid gjort.

Därför svarar vi Liberaler i Svalövs kommun på detta, både i Skånskan och i HD. Det senaste svaret var i Skånskans nätdel och hittas här: Skånska Dagbladet | Alla barn ska få nå sin fulla potential i skolan (skd.se)

Texten i vårt svar lyder:


Alla barn ska få nå sin fulla potential i skolan

Socialdemokraterna Roslund och Lundgren tycker i en debattartikel i Skånskan, 8 januari att ett beslut att införa resursgrupper i Svalövs skolor är ett bakåtsträvande beslut. Beslutet vilar dock på nya synsätt som visar att nuvarande metoder att ge stöd till barn som har större behov, är förlegade. Man talar om det ”rumsliga utanförskapet”. De barn som behöver de bästa pedagogerna får i stället en assistent som saknar examen i pedagogik. Det har visat sig att man ofta når bättre skolresultat om dessa barn får utmanas i mindre grupper under ledning av en speciallärare. Dessutom slipper dessa barn att hela tiden förklara för sina kompisar varför det alltid måste finnas en vuxen vid deras sida i klassrummet. En extremt stigmatiserande situation inför öppen ridå. Inkluderingen blir i verkligheten en exkludering.

Ideologiskt står Liberalerna för kunskap. Alla barn skall få lyckas i skolan. Alla barn skall ha samma förutsättningar. Men alla barn är inte lika. De kan inte stöpas i samma form. Socialdemokraterna har sedan länge grundat sin syn på skolan, på sin politiska ideologi. Den socialistiska ideologin strävar efter att alla skall vara lika och bli lika, ha samma lön, bo likadant och rösta på samma politiska parti. Mottot att ”alla ska med” leder oftast till att alla blir lika dåliga och att de i täten måste slå av på tempot. Alla barn har rätt att nå så långt de kan. Alla ska nå sin fulla potential. Den Socialdemokratiska skolpolitiken har inte lett fram till några större framgångar på nationell nivå. Det är först nu, med den skollag och den förändring av Svenska skolan som genomförts under ledning av en Liberal utbildningsminister som trenden verkar vända och skolresultaten öka.

Att ha en vision om att all skall nå godkänt resultat i skolan och samtidigt inte ge de barn som behöver mest stöd, de bästa pedagogerna och rätt förutsättning är att svänga sig med politiska pamfletter utan att leverera verkstad. I Svalövs kommun har Liberalerna säkrat nivån på skolpengen. Lagt nivån på stöd till barn med särskilda behov på den nivå som förvaltningen behöver. Liberalerna har också tagit bort budgetmedel som inte använts på flera år samt öppnat för nya metoder som ger bättre skolresultat och förbereder alla barn på bästa sätt för resten av deras liv.

Torbjörn Ekelund (L), Kommunstyrelsen

Annelie Frykholm (L), Bildningsnämnden


Bevare mig för Socialdemokratisk skolpolitik. Den håller inte i längden och skapar bara än mer utanförskap.


Torbjörn Ekelund (L),   Bild: Eric Nordqvist
//Tobbe i Teckomatorp


söndag 10 januari 2021

Svalövs kommun går emot Skånes smittskyddsläkare. Det förpliktigar och kräver stor tydlighet.

Smittspridningen av Coronavirus i Skåne är omfattande. Skåne är hårdare drabbat än en del andra regioner i Sverige. Man börjar nu att förbereda en åtgärd runt hur man prioriterar inom vården, om situationen förvärras ytterligare. Man talar om prioriteringar som sakta börjar dra åt den typ av prioriteringar man måste göra i en krigssituation. Det betyder att man kanske behöver prioritera bort medicinska åtgärder, trots att man vet att det kommer att få mycket stora konsekvenser för patienten. Detta är unikt och oerhört dramatiskt.

I denna situation väljer man i Svalövs kommun att fatta ett politiskt beslut som går emot de tydliga önskemål som Skånes smittskyddsläkare ställt. Detta förpliktigar till stor tydlighet runt "varför?". Denna tydlighet saknas för närvarande. Jag hoppas att den infinner sig redan i morgon, måndag.

Smittskydd Skåne formulerar sig så här, förmedlat av "Samverkan Skåne" som koordineras av länsstyrelsen:

Dessutom anser vi att en rekommendation om att regionens högstadier, där detta är möjligt, skulle övergå till distansundervisning t o m 24 januari vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället.

Det innebär att man önskar att undervisningen i högstadiet, utöver undantagsfall, inte skall ske i skolans lokaler. I stället skall undervisningen ske på distans. De undantag man syftar på är undantag efter individuell bedömning. Tex att barn med särskilda behov även fortsättningsvis komma till skolan för undervisning. Man kan också tänka sig att tex barn som har sociala hemförhållanden som är sådana att de inte bör vara hemma så mycket, skall vara i skolan. Även barn som saknar de tekniska förutsättningarna hemma, i form av internet mm, skall komma till skolan. Undervisningen i särskolan är också undantagen.

I Svalövs kommun har man inte begränsat sig till dessa individuella bedömningar. Man har valt ett beslut som innebär att årskurserna på högstadiet skall ha "skiftgång" i skolan. En årskull i taget. Kommunens friskola, Svalövs Montessoriskola har däremot valt att tillmötesgå rekommendationen från smittskydd Skåne, fullt ut.

Räcker åtgärderna som skolan i Svalövs kommun vidtagit? Jag vet inte. Anledningen till att jag inte vet är att man inte presenterat de ställningstagande som ligger till grund för att man väljer en annan väg än huvuddelen av Skånes kommuner. På kommunens hemsida skriver man:

Är åtgärderna tillräckliga?

Region Skånes smittskyddsläkare vill se mer drastiska åtgärder och förordar en fullständig övergång till distans-/fjärrundervisning för högstadieskolorna i Skåne. Frågan är lyft till Folkhälsomyndigheten, som väntas fatta beslut inom kort. Kommer det nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kommer Svalövs kommun, precis som tidigare, att beakta dessa.

- Vi har en beredskap för att utvidga distans-/fjärrundervisningen om behovet uppstår eller om det kommer nya direktiv från regeringen eller från myndighetshåll. För nu anser vi att vi fattat ett väl avvägt beslut i linje med det budskap som regeringen gått ut med, säger bildningsnämndens ordförande Kim Hellström.

Man väljer alltså att hänvisa till otydligheter i det som Folkhälsomyndigheten säger. Man avstår att förhålla sig den betydligt större tydlighet som smittskydd Skåne haft. Jag är tveksam till att man hänvisar till en nationell myndighet. FHM har inte den insikten i våra regionala förhållanden som Smittskydd Skåne har. I den mycket besvärliga situation vi nu har i Skåne så måste det väga tungt.

Jag är den första att hävda att det är mycket olyckligt att stänga skolor. Jag förstår att detta får mycket stora konsekvenser. Det kan innebära att vi måste förlänga terminen i andra ändan samt lägga mer resurser på en Sommarskola. Men situationen är också historiskt unik och farlig. Man tar på sig ett betydande ansvar genom att skapa en egen lösning. Jag känner oro för detta. Jag känner oro för den kritik som kan komma om Svalövs lösning skulle innebära att något ännu värre händer på smittskyddssidan. Det ansvar som det politiska styret tar på sig är enormt och kräver stor tydlighet med motivation till beslutet.

Tobbe i Teckomatorp


Torbjörn Ekelund (L). Bild. Eric Nordqvist


torsdag 7 januari 2021

Jag är inte bara förfärad över händelserna i USA. Jag är även glad.

Efter allt kaos och tyvärr till priset av människoliv så har allt förfärande som hänt i USA ändå bevisat att demokratin i landet stod pall för en attack från en galning. Det gör mig i all bedrövelse glad och fylld av tillförsikt för framtiden. USA:s konstitution har utformats efter att landet genomlevt ett frihetskrig och ett inbördeskrig. Konstitutionen är utformad, inte för att vara smidig och göra det lätt att fatta beslut, utan tvärt om. Den är utformad för att till varje pris undvika ett nytt inbördeskrig och för att stå pall för attacker mot demokratin. Den ska vara trög och komplicerad. Trögheten i sig utgör ett skydd mot missbruk av regelverket. De som utformade denna grundlag för antagande 17 september 1787 har nu fått ett kvitto på att de lyckades.

Inget land, varken demokratier eller icke demokratier, kan vaccinera sig mot risken att det kommer en galning till makten. Att kunna dupera folket, vara en god retoriker, eller demagog om ni så vill och dessutom visa handlingskraft, kan vara egenskaper som både kloka personer, men också veritabla psykopater kan hysa. Att knyta till sig kompetenta personer som hjälper en framåt, kan både stora statsmän och farliga narcissister göra. När så sker så är det viktigt att systemet är motståndskraftigt. USA:s demokrati har visat motståndskraft.

Trump har uppvisat egenskaper som skulle imponera även på en person som Joseph Goebbels. Han har upprepat sina lögner, när han överbevisats så har han förnekat att han sagt saker och sedan upprepat lögnerna igen. Han har använt media på ett sätt som man måste imponeras av. Han har haft lika stora lögnare vid sin sida. Han har också, liksom exempelvis Hitler, haft en fantastisk förmåga att engagera folket. Nu på slutet har han till och med kopierat metoden att använda sig av en pöbel för att med deras hjälp försöka störta den Amerikanska demokratin. Stormningen av kongressen var inte en protestyttring. Det var ett dåligt koordinerat försök att göra revolution. När man ser ledarna för denna aktion så ser man att det inte är vanliga upprörda medborgare. 

Några av dem kan du se här: Upprorsmakare anhängare av Qanon och vapengrupper (omni.se)

Värst av allt är nog att han tror att han gör rätt. han har rättfärdigat detta för sig själv, till den grad att han övertygat även andra. Ett tydligt exempel är att en så stor andel av folket i USA faktiskt tror att det fuskades i presidentvalet. Det finns inga bevis. Ingen domstol, trots domare som är tillsatta av Trump, har sett några skäl att driva frågan vidare. Både federala och regionala domstolar har gång på gång fällt sina domslut. Trots detta så fortsätter Trump med sina lögner och påståendet att ingen vågar ta upp frågan har blivit en sanning för många medborgare. Trots att frågan behandlats i massor av instanser. 

Det är demokrati även om man inte får som man vill! Detta är en sanning som många borde ta till sig.

Tyvärr ser jag också personer i Sverige som fallit för Trumps lögner. Jag har till exempel vid flera tillfällen sett kommentarer om att "Detta är även Demokraternas fel", eller "Trump löste det genom att kalla in Nationalgardet". Sanningen är att detta är Trumps fel. Endast Trump och ingen annan än Trump. Det var hans tal som eldade upp massorna att gå till attack. Det var dessutom hans avsikt. Det var inget misstag. Han ville ta en sista chans och om det misslyckades så skulle han i alla fall hämnas. Hans Vicepresident Mike Pence var den som kallade in hjälp allt medan Trump satt och var nöjd med sig själv och vad han åstadkommit. 

Om detta kan man läsa här:Uppgifter: Nöjd Trump ville inte skicka in militären (omni.se)

Nu får vi se om Trump ändå ges möjligheten att avgå i ordnad form eller om han kommer att avsättas. Mycket talar för att ett åtal väntar honom. Det vore bra om han fick ta ansvar och stå till svars för sina handlingar. Jag tror att det kanske gör att folk i USA och även här hemma i Sverige, i alla fall i tysthet, kommer till insikt om att Trump lurat alla. Till och med sig själv. Men demokratin kunde han inte lura.

//Tobbe i Teckomatorp

Tobbe i teckomatorp. Bild: Eric Nordqvistsöndag 3 januari 2021

Vilka resor är verkligen "Nödvändiga"?

Jag har de senaste dagarna, besviket sett flera av våra ledare på högre samhällsfunktioner, särskilt förtroendevalda, misslyckas med att vara föregångspersoner. Deras faktiska handlingar kan kanske betraktas som väldigt triviala, men den effekt dessa handlingar får i vårt samhälle, borde inte komma som en överraskning. Om de är förvånade, så är de naiva. Om de gjorde som de gjorde, trots att de visste vilka effekter det skulle få, så är de omdömeslösa. Jag vet inte vilket som är värst.

Visst har många personer rört sig ute i vårt samhälle, på köpcentra, i livsmedelsbutiken, på resor mm. Var och en får som privatperson ta ansvar för sig själv och för andra, genom att uppträda enligt de rekommendationer som man utgivit. Men Statsministern, Finansministern, Justitieministern eller Generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), är inga privatpersoner. De är offentliga personer 24h per dygn, 365 dagar om året. De är vårt samhälles föregångspersoner. De måste förstå att deras handlingar skickar signaler på olika sätt. De borde också veta att de blir igenkända på stan. De borde veta att inte alla de träffar är deras vänner. Ganska många vill dem även, genuint illa. De borde förstå att man måste anpassa sig efter det. Det är inte handlingarna i sig som är beklämmande. Det är oförmågan att förstå konsekvenserna av sitt eget handlande som väcker min oro. Vad kommer jag att tänka nästa gång Statsministern står i Tv och förmanar oss att vara försiktiga. Vart går mina tankar nästa gång jag får ett SMS från MSB? Man kan ju undra om vår vän, Generaldirektören missade sitt egna SMS?

Torbjörn "Tobbe" Ekelund (L). Bild: Eric NordqvistJust Generaldirektören ger allra störst betänkligheter. Han genomförde ju en "Nödvändig" resa. Vad gällde då denna resa? Skulle han donera en njure till en anhörig? Var det en ryggmärgstransplantation det var frågan om, eller var det ett viktigt ärende i tjänsten, för höjd säkerhet för hela vår befolkning? Nej, han skulle fira Julafton. Det var "Nödvändigt".

Många av våra äldre har fått fira sin jul själv, på särskilda boenden som har besöksförbud. Tänk om alla dessa hade menat att ett besök från sina anhöriga var "Nödvändiga"? Då hade hela idén med besöksförbudet runnit ut i ren anarki. Allra värst är nog att vi haft personer som under året fått tillbringa sina sista timmar i livet, med sina anhöriga via distansmöte, eller i värsta fall, helt utan tryggheten att ha sina anhöriga vid sin sida när man tar sitt sista andetag.

Jag förstår att jag sätter frågan på sin spets. Ibland måste man göra det för att sätta saker i sitt perspektiv. Jag är helt säker på att det finns perspektiv där man enkelt kan komma fram till att mellandagsrea på Nova i Lund, inte är "Nödvändigt". Inte heller en skidresa till fjällen där man måste in och hyra pjäxor. Inte heller inköp av reservdelar till en rakapparat, eller allra minst en resa till Gran Canaria. Inte ett dugg av detta var verkligen "Nödvändigt". Det var bara dumt, naivt och omdömeslöst. Vi behöver ledare vi kan lita på.

//Tobbe i Teckomatorp

lördag 2 januari 2021

Svalövs Socialdemokrater klär inte i offerkofta

Så har Socialdemokraterna i Svalövs kommun, i skepnad av Anders Svärd, Socialdemokratisk ombudsman och heltidspolitiker, skrivit en debattartikel i Skånska Dagbladet som direkt kastar Svalövs politiken ner i sandlådan igen. Det är djupt beklagligt.

Han använder sig av samma "offerkoftestrategi" som många anklagat Sverigedemokraterna för tidigare. Han och Socialdemokraterna är utsatta för ett odemokratiskt beteende och dessutom har Liberalerna stulit makten från dem, genom att helt oförståeligt ge makten till Sverigedemokraterna utan att få någonting tillbaka. Liberalerna gör detta, enligt Svärd, mest för att de gillar det. Svärd skriver:
"Vad som kanske är lite mer anmärkningsvärt var att L lät släppa fram styret med förbehållet att de skulle få vara i opposition. Motkravet från SD var att L skulle släppa fram en budget vilket tydligen var ett ganska rimligt pris för att låta sig agera svängdörr åt ett auktoritärt och konservativt parti."
Svärds debattartikel hittar du i sin helhet här: Skånska Dagbladet | Insändare (skd.se)

Det är förbryllande låg argumentationsnivå och antyder att vi Svalövsliberaler skulle vara menlösa "lallade idioter" som är beredda att ge bort sitt stöd bara man får vara ifred från elaka, politiska motståndare. Inget kunde vara mer felaktigt. Att ta ansvar för politiken i Svalövs kommun är ingen lätt uppgift. Förutom under 2018, då Socialdemokraterna i slutet av 2017 kastade ut kommunen i politiskt kaos, genom att spräcka det styre kommunen haft sedan 2010, så har Liberalerna i Svalövs kommun under det senaste dryga decenniet varit beredda att kompromissa och konstruktivt arbeta för kommunens bästa genom att samarbeta. Liberalerna har under dessa dryga 10 år alltid varit lojala till de politiska syren man ingått i och dessutom dragit ett tungt lass för att dessa styren har gjort ett utmärkt jobb. Så när som under 2018 så har Liberalerna i Svalövs kommun haft en avgörande politisk roll i kommunen.
Efter Centerpartiets haveri 2019 behövde kommunen ett nytt styre. Liberalerna fick 28 maj 2019 följande Epostmeddelande:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej.

Jag skickar till dig i din roll som ordförande i ert parti.

Vi i S, C, V, MP och FI har för avsikt, utifrån den uppkomna situationen att ta ansvar och gå fram med ett styre i minoritet på 17 mandat. Vi ställer nu frågan hur ni som parti ställer er till det.
Vi är tacksamma för återkoppling och emotser ert svar senast tisdagen 4/6.


Med vänliga hälsningar

Émilie Lundgren
Tel. 070-492 43 66
Ordförande
Socialdemokraterna
Svalövs Kommun
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>I ett telefonsamtal med Socialdemokraternas oppositionsråd Jan Zielinski meddelade Liberalerna att vi var öppna för en dialog om bara Socialdemokraterna bjöd in till ett samtal. Men i detta svar meddelades också tydligt att inget stöd från Liberalerna var "gratis". Vi ville ha igenom vissa politiska frågor för att ge vårt stöd till ett styre som skulle styra kommunen fram till valet 2022.
Utan att svara Liberalerna på detta så meddelade Socialdemokraterna i ett Epostmeddelande 3 juni (ett dag innan tidsfristen i förra meddelandet löpte ut) att:


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej!
Vi från Socialdemokraterna, Centern, FI, Miljöpartiet och Vänstern vill meddela att möjligheten att gå fram med en minoritet på 17 mandat inte kommer att genomföras.

Med vänliga hälsningar

Émilie Lundgren
Tel. 070-492 43 66
Ordförande
Socialdemokraterna
Svalövs Kommun
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Därmed fanns inget alternativ på politikens vänstersida att förhandla med. Detta ledde så småningom fram till det läget vi har idag. SD, M och KD styr kommunen. Liberalerna ger stöd åt styrets budgetförslag, under förutsättning att man får inflytande över dessa. I övrigt finns en överenskommelse med 72 punkter som innehåller politiska frågor som skall genomföras under mandatperioden, men också frågor som läggs åt sidan. Socialdemokraterna hade kunnat påverka detta om man haft kraften och viljan. Men både kraften och viljan att ta ansvar för kommunen svek. Därför trillar man nu hela tiden ner i sandlådan och pekar i stället finger åt Liberalerna, som hade kraften, modet och kompetensen att ta ansvar för Svalövs kommun. 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Liberalernas svar på Svärds debattartikel: Skånska Dagbladet | S klarade inte sin uppgift (skd.se)


I Skånska Dagbladet 28 december skriver en av Svalövs få heltidsanställda politiker, Anders Svärd, som ombudsman för Socialdemokraterna i Skåne en artikel som till sin huvuddel handlar om att det alltid, med automatik, är mindre demokrati i en kommun om inte Socialdemokraterna får som de vill.

Han avslutar sin artikel med att SD-styret i Svalöv borde lämna ett nyårslöfte att rannsaka sig själv. Vad SD-styret i Svalövs kommun gör eller inte gör är inte en sak för Liberalerna. Men Anders Svärd verkar inte själv vara i Sverigeeliten i just konsten att rannsaka sig själv.

Strax efter Påskhelgen 2019 spräckte Centerpartiet det Alliansstyre som skapats efter valet 2018. Därmed kastades Svalövs kommun ut i politiskt kaos. Den 28 maj gjorde S i Svalövs kommun en framställan via mail, till bland annat Liberalerna, att man hade för avsikt att bilda ett nytt styre i Svalövs kommun, tillsammans med Centerpartiet. Man önskade svar senast 4 juni 2019. Liberalerna svarade att man gärna såg att S bjöd in till samtal. Inget stöd från Liberalerna är ”gratis”, men vi kunde sätta oss ner och se om vi kunde hitta en bra modell för stöd. 3 juni 2019, en dag innan den formella tidsfristen löpte ut, återkom Emilie Lundgren, arbetarkommunens ordförande i ett mail med texten:

” Hej! Vi från Socialdemokraterna, Centern, FI, Miljöpartiet och Vänstern vill meddela att möjligheten att gå fram med en minoritet på 17 mandat inte kommer att genomföras.

Med vänliga hälsningar

Émilie Lundgren

Man ville inte ens prata med Liberalerna. Det fanns därmed inget alternativ på den politiska vänsterkanten som kunde föra Svalövs kommun ur det politiska kaos som rådde. Socialdemokraterna klarade inte av att ta ansvar.

I stället bjöd SD in till ett möte. Ur detta möte kom en överenskommelse där Liberalerna ger stöd åt det nuvarande SD-styret i kommunen så att de kan få sina budgetförslag på plats.

Det stödet är ingalunda passivt som Svärd påstår. Det är i högsta grad aktivt. Liberalerna ser med detta avtal till att aktivt få till stånd en mer liberal politik i Svalövs kommun, till förmån för alla kommunens invånare. Liberalerna har därmed inte ”släppt fram” ett SD styre som några passiva ”Ja-sägare”. Liberalerna har fått igenom ett avtal som innehåller 72 punkter som beskriver vilken politik som ska föras, och vilken politik som inte skall föras i Svalövs kommun för att ge sitt stöd till ett fungerande styre. Något Socialdemokraterna inte klarade av. Liberalerna är, till skillnad från Socialdemokraterna villiga att använda all sin kraft till att ta ansvar för Svalövs kommuns bästa, se till att vi bevarar politiskt lugn fram till nästa val och är beredda att ta alla risker som krävs för att kommunen skall utvecklas på bästa sätt.

Då får man lägga politiskt tjafs åt sidan och vara ansvarstagande. Att läget är som det är, är med andra ord Svärds eget fel. Rannsaka dig själv och var mer öppen för att använda din politiska förmåga till att göra nytta för kommuninvånarna. Liberalerna tar sitt ansvar och är alltid beredda att gå långt för att skapa samarbeten som är bra för Svalövs kommun.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vi Liberaler debatterar hellre sakpolitik. Vi vill inte ödsla tid på politiskt tjafs. Men när man så flagrant försöker ställa Liberalerna i en dager som är direkt osant så kräver detta ett svar. Ett svar skall helst innehålla fakta. Detta svar innehåller fakta. Fakta är att Svärd och Socialdemokraterna, som inte vill samarbeta med Liberalerna, utan hellre släpper fram ett Sverigedemokratiskt styre i kommunen, har sig själv att skylla.

//Tobbe i Teckomatorp


Foto: Eric Nordqvist, Region Skåne